جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مدارس متوسطه شهرستان گرمسار بر اساس مدل سرو کوال

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: ارزیابی کیفیت خدمات آموزشی مدارس متوسطه شهرستان گرمسار بر اساس مدل سرو کوال

نمونه پروپوزال های آماده همه رشته های دانشگاهی و دانلود فرم تکمیل شده و پر شده طرح پیشنهادیه پروپوزال ارشد و دکتری، نوشته شده با اصول روش تحقیق مناسب برای پایان نامه.

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

امروزه كيفيت خدمات به طور فزاينده اي عامل مهمي در موفقيت و بقا در بخش آموزشی شده است. از اين رو،كشف عوامل مؤثر در كيفيت خدمات و ميزان اهميت هر يك از اين عوامل از ديدگاه فراگيران، با توجه به افزايش شدت رقابت، از اهميت بالايي برخوردار است. امروزه كيفيت خدمات و رضایت فراگيران، از مباحث استراتژیك براي سازمان هاي خدماتي هستند. در دنياي رقابتي امروز، ارایه خدمات با كيفيت بالا یك ضرورت براي سازمان هاي خدماتي، به خصوص آموزش و پرورش مي باشد. ارایه خدمات با كيفيت بالا براي بقا و سودآوري سازمان ضروري است. نياز به درك و اندازه گيري كيفيت خدمات با توجه به مزایایي كه ارایه خدمات با كيفيت بالا وفاداري فراگيران، جذب فراگيران جدید و غيره براي سازمان همچون حفظ فراگيراندارد، مورد توجه قرار گرفته است. با اندازه گيري كيفيت خدمات، مي توان نقاط قوت و ضعف خدمات ارایه شده را شناسایي نمود و برنام ههاي بهبود كيفيت و ارتقاي رضایت فراگيران را بر مبناي آن به انجام رساند. پژوهش هاحاكي از آن است كه بين رضایت فراگيران، حفظ فراگيران و سودآوري رابطه وجود دارد. همچنين نرخ حفظ فراگيران، تعيين كننده سهم بازار بوده و رضایت فراگيران نيز عامل اصلي در حفظ آن ها است. از طرف دیگر، باید توجه داشت كه آموزش و پرورش به عنوان بزرگ ترین نهادهاي آموزشی هر كشور، نقش مهمي در، جمع آوري سرمایه هاي كوچك و به كار انداختن آن ها در رشته هاي توليدي و خدماتي ایفا مي نمایند نياز بيش از پيش مردم به خدمات آموزشی منجر به این شده است كه آموزش و پرورش سعي در مشتري گرایي داشته باشند وا ز سوي دیگر، تلاش هاي خود را در جهت تجهيز منابع و هدایت و تخصيص این منابع به طرح هاي مختلف اقتصادي- اعم ازدولتي و خصوصي- بسيج كنند. بنابراین، آموزش و پرورش  به منظور حفظ بقا و دستيابي به اهداف خود، به جلب اعتماد و رضایت فراگيران كه در نهایت به افزایش ميزان تقاضاي آنها از خدمات آموزشی منجر مي شود، نياز مبرم دارند. لذا این مؤسسات بایستي به عوامل مؤثر بر رضایتمندي فراگيران داخلي و خارجي خود توجه كافي مبذول دارند.از آنجا كه رضایت فراگيران نتيجه اوليه كيفيت خدمات براساس ابعاد در نظر گرفته توسط پاراسورامان و همکاران مي باشد، لذا با آگاهي از كيفيت خدمات براي مشتریان، آموزش و پرورش مي توانند ضمن برنامه ریزي لازم جهت توجه به این عوامل با هدف تأمين رضایت فراگيران و نهایتاًایجاد وفاداري در آنها در دنياي پررقابت امروز با موفقيت به فعاليت خود ادامه دهند. از سوي دیگر، آگاهي از وضعيت رقبا و كسب اطلاعات در زمينه هاي مرتبط با فراگيرانشان راهگشاي تدوین برنامه هاي استراتژیك كامل تر در زمينه سودآوري و جلب فراگيران خواهد بود. توجه به کیفیت خدمات چندین مزیت دارد. اول : کیفیت خدمات به رضایتمندی فراگيران و در نتیجه افزایش وفاداری و سهم بازار منجر می شود. دوم اینکه : کیفیت خدمات عنصری اساسی در بازاریابی رابطه مندفراگيران به شمار می رود. بنابر این کسب مزیت رقابتی از طریق کیفیت خدمات مستلزم شناخت الزامات کیفیتی خدمات از منظر فراگيران  است.( وانگ – سوها سال ۲۰۰۰ )

گرنروس مي گويد كيفيت؛ يعني اندازه و جهت مغايرت بين ادراك فراگيران از خدمت و انتظارات او.(گرونروس۱۹۸۸ , ۹۸)

كراسبي معتقد است كيفیت هيچ معنا و مفهومي بجز هر آنچه كه فراگيران واقعاً مي خواهد ندارد. به عبارت ديگر، يك محصول زمانی  با كيفيت است كه با خواسته ها و نيازهاي فراگيران انطباق داشته باشد. كيفيت بايستي به عنوان انطباق محصول با، نياز فراگيران تعريف شود.  (كراسبي۱۹۸۴(

پاراسورامان كيفيت را سازگاري پايدار با انتظارات فراگيران و شناخت انتظارات فراگيران از خدمات خاص ، مي داند .(پاراسورامان و همكاران۱۹۸۵)

كيفيت است كه با خواست هها و نيازهاي فراگيران انطباق داشته باشد. بنابراین، كيفيت باید به عنوان انطباق با نياز فراگيران تعریف می شود.

در اولين گام براي درك كيفيت خدمات، بایستي درك روشني از مفاهيم كيفيت و خدمات داشت. به طور خلاصه، مي توان تعاریف زیر را براي آشنایي با مفهوم كيفيت درنظر گرفت – كيفيت هيچ معنا و مفهومي به جز هر آنچه مشتري واقعاً می خواهد، ندارد. به عبارت دیگر، یك محصول زماني با كيفيت است كه با خواسته ها و نيازهاي فراگيران انطباق داشته باشد. بنابراین، كيفيت باید به عنوان انطباق با نياز فراگيران تعریف شود.(کراسبی ،۱۹۸۹)

اعمال و تعاملاتي كه به منظور برطرف ساختن مشکلات كيفيت عبارت است از مجموعه فعاليتها، فرآیندها،مشتریان به آنان ارایه مي شود.( وارگو ۲۰۰۴)

واژه خدمت نيز معاني مختلفي را شامل مي شود و طيفي از خدمات شخصي تا خدمت به عنوان یك محصول را در برمي گيرد.

تغيير مورد نظر در دریافت كننده خدمت یا به نيابت از او در مکان ها و زمان هاي خاص براي فراگيران ایجاد ا رزش مي كنندخدمات نوعي فعاليت اقتصادي است كه با پيامد ایجاد و منافعي را مهيا مي نمایند.(لاولاک، كريستوف ،۱۳۸۲)

خدمت نتيجه اي است كه فراگيران خواستار آن هستندعرضه مي كند كه اساساً نامحسوس بوده و مالکيت چيزي را.خدمت، فعاليت یا منفعتي است كه یك طرف به طرف دیگر در برندارد. نتيجه ممکن است محصول فيزیکي یا غيرمادي باشد.كاتلر. فيليپ(۱۳۸۲)

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

پروژه آماده مدیریت، حسابداری، پروپوزال آماده تقریبا رایگان ارشد و دکتری روانشناسی، پرسشنامه و ترجمه آماده کشاورزی، علوم سیاسی، معماری، عمران و همه رشته های دانشگاهی، پروپوزال پر شده مدیریت آموزشی، تکنولوژی آموزشی، تربیت بدنی

 

2019-03-07
كد : 16461
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss