جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتبررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: بررسی موانع و ارائه راه کارهای مناسب جهت استقرار نظام مدیریت کیفیت جامع در هیئت های ورزشی استان هرمزگان

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

تربیت بدنی وعلوم ورزشی

گرایش:مدیریت ورزشی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

امروزه،رشدسريعتكنولوژيوتنوعمحصولاتدرمحيطشديدرقابتيعليرغممحدوديتهاي منابعومشكلاتاستفادهازنيرويانساني،مديرانمؤسساتبزرگوكوچك،دولتييا خصوصي،توليديياخدماتيراواداركردهتابرايرفعمعضلاتسازمانخودبهدنبالراه حلهايمناسبباشند(چادويك[۱]، ۱۹۹۵). لذادروضعيتفعلييكيازابزارهايمناسببرايداشتنسازمانيپوياوهدفمندكهدرمحيطرقابتيبتواندفعاليتنمايد، مديريت كيفيتجامع یا TQM، شناختهشدهاست(ابزری، ۱۳۸۱).

در تعاریف این نوع مدیریت پژوهشگران نظرات متنوعی دارند اما در یک تعریف کلی، مدیریت کیفیت جامع را می توان تلاشی پیگیر برای مستمر فرآیندها، بروندادها و تمامی فعالیت های سازمانی با تمرکز بیشتر بر فعالیت ها و برنامه های سازمانی در جهت تامین نیازهای مشتریان، تقویت اهرم رقابتی و دستیابی به سطح بهینه کیفیت در رابطه با شرایط دائما در حال تغییر محیطی در نظر گرفت(آدامز[۲]، ۲۰۰۴).كيفيتوظيفههرعضوسازماناستونهفقطمسئوليتفلانواحد،خدماتوتوليداتبايدانتظاراتمشتريرابرآوردياحتيازآنفراتررود، كيفيتمستلزموجودفرهنگسازمانيپويااستتاكيفيترادرسراسر زنجيرهتوليدياخدمت(ازمنبعتاعرضهوتحويل)، موردتوجهقراردهد،مشاركتوهمكاريبايدجايگزينروابطخصمانهباكاركنانومشتريانشود، بهكارکنانسازمان،درهمهردهها،بايداقتدارواختياردادتاتصميماتيراكهموجدكيفيت وخدمتبهتراست،اتخاذكنند وكيفيتنهبهعنوانمقصد،بلكهبايدبهمنزلهسفرتلقيشودكههدفآنفراتررفتنازحد انتظارمشترياست(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ۱۳۸۰).

با توجه به مطالب بیان شده می توان اظهار داشت که تأکید این روش مدیریت بر افزایش رضایت مندی مشتریان و مصرف کنندگان، از طریق روش ها و نگرش های نظام مند در فرآیند بهبود مستمر می باشد که چنین عملکرد بهبود یافته ای، مستقیمأ به کسب هدف های گوناگون نظیر: کیفیت، زمان بندی صحیح، تأمین نیاز مشتری، مناسب بودن خدمات و کاهش هزینه ها منجر می شود(کزازی، ۱۳۷۸).

به منظور اینکه سیستم مدیریت کیفیت جامع در هر سازمانی به موفقیت دست یابد، مواردی وجود دارد که رعایت آن ها ضروری است که شامل: آموزشدادنكليهمديرانآيندهازهماكنون ، جايگزينكردنسبككنترلسنتيومديريتباروشهايجديدمديريتي(مديريت مشاركتي)، بهبودارتباطاتكاريومطلوببينمديرانوكاركنان ،ايجادوتقويتيك سيستممناسببراينمايشمداومنتايجعملكردسرپرستانومديريت،آگاهنمودنكاركناننسبتبهضرورتبهبودكيفيت،ايجادانگيزشوپوياييدركاركنان،فراهمساختنمحيطيتوانمندبهمنظورخلاقيت،نوآوريوكارآفريني،تشكيلتيم هايخودگردانوحلقهايدوايركنترلكيفيت،تعيينمسيرپيشرفتشغليكاركنان ،ايجادفرهنگسازمانيقويوتوسعهارزش هايمشترككاركنان(وزارت تعاون، معاونت تحقیقات، آموزش و ترویج، ۱۳۸۰).

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

[۱] Chadwick

[۲] Adams

2019-03-08
كد : 20137
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss