جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتبررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما از نظر کارکنان آن شرکت

(۲۰۳ صفحه)  pdf

عنوان صفحه
فصل اول : کلیات
مقدمه…………………………………………………………………………………………………. ۱
بیان مسأله ……………………………………………………………………………………………. ۳
اهمیت و ضرورت مسأله………………………………………………………………………………. ۴
اهداف تحقیق…………………………………………………………………………………………. ۵
فرضیات تحقیق……………………………………………………………………………………….. ۶
تعریف واژه ها و اصطلاحات اساسی تحقیق ………………………………………………………….. ۶
محدودیت های پژوهش………………………………………………………………………………. ۹
فصل دوم : ادبیات پژوهش
مقدمه……………………………………………………………………………………………….. ۱۱
تاریخچه بررسی علمی استرس……………………………………………………………………… ۱۴
تعاریف استرس……………………………………………………………………………………… ۱۸
شکلهای متنوع استرس……………………………………………………………………………… ۲۰
نظریه های استرس …………………………………………………………………………………. ۲۳
نگرش کارفرمایان نسبت به استرس………………………………………………………………… ۲۷
نگرش اتحادیه ها نسبت به استرس ………………………………………………………………… ۳۰
نسبت به استرس……………………………………………………………….. ۳۲ NIOSH نگرش
عوامل موثر بر استرس………………………………………………………………………………. ۳۳
نشانه ها و علایم استرس……………………………………………………………………………. ۳۶
استرس و بیماریها…………………………………………………………………………………… ۳۷
استرس و مساله غیبت از کار……………………………………………………………………….. ۴۰
استرس و خشونت و زورگویی در محل کار…………………………………………………………. ۴۱
استرس و عدم امنیت شغلی………………………………………………………………………… ۴۳
استرس و ادعای جبران خسارت و اقامه دعوی…………………………………………………….. ۴۴
استرس و هزینه های آن……………………………………………………………………………. ۴۵
II
عنوان صفحه
استرس و رابطه آن با حقوق ، مقاومت در برابر تغیر ، اشتباهات در قضاوت و تصمیم گیری ، رضایت ،
شکایت و جابجایی …………………………………………………………………………………. ۴۸
استرس و عملکرد …………………………………………………………………………………… ۵۰
استرس و نقش آزار و اذیت جنسیتی ، نظارت الکترونیکی ، فرهنگ و کار بیش از حد در ایجاد آن ۵۲
-۱ استرسورهای نقش………………………………………………………………………. ۵۵
۱-۱ تعارض نقش…………………………………………………………………………… ۵۶
تعارض نقش ، استرس و حوادث ………………………………………………………. ۵۹
۱-۲ ابهام نقش…………………………………………………………………………….. ۶۲
جنبه های چند بعدی ابهام نقش …………………………………………………….. ۶۳
ابهام نقش ، استرس و حوادث ………………………………………………………… ۶۶
۱-۳ گرانباری نقش…………………………………………………………………………. ۶۸
گرانباری نقش ، استرس و حوادث …………………………………………………….. ۷۱
۱-۴ کمباری نقش …………………………………………………………………………. ۷۴
۲ – حقوق و دستمزد ………………………………………………………………………….. ۷۶
۳ – ویژگیهای شغل ………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۱ آهنگ کار ………………………………………………………………………….. ۷۷
۳-۲ تکرار کار ……………………………………………………………………………… ۷۹
۴ – آموزش ………………………………………………………………………………………. ۸۰
۵ – استرس و جنسیت ……………………………………………………………………….. ۸۳
حوادث ……………………………………………………………………………………………… ۸۶
نظریه های حوادث ………………………………………………………………………………… ۸۸
علت حوادث…………………………………………………………………………………………. ۹۲
هزینه های حوادث محل کار ………………………………………………………………………. ۹۷
قوانین و دفاع از جوانان ……………………………………………………………………………. ۹۹
استرس و حوادث …………………………………………………………………………………. ۱۰۲
مطالعات و تحقیقات صورت گرفته شده در داخل کشور ………………………………………… ۱۰۸
مطالعات و تحقیقات خارجی ……………………………………………………………………… ۱۱۲
خلاصه و نتیجه گیری ……………………………………………………………………………. ۱۲۶
III
عنوان صفحه
فصل سوم : روش تحقیق
مقدمه……………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
جامعه آماری ……………………………………………………………………………………… ۱۳۰
روش نمونه گیری…………………………………………………………………………………. ۱۳۰
حجم نمونه………………………………………………………………………………………… ۱۳۰
روش و ابزار گردآوری اطلاعات …………………………………………………………………… ۱۳۱
اعتبار و روایی پرسشنامه …………………………………………………………………………. ۱۳۳
توزیع و گرآوری پرسشنامه ……………………………………………………………………… ۱۳۵
نوع و روش تحقیق ……………………………………………………………………………….. ۱۳۵
روش تجزیه و تحلیل اطلاعات …………………………………………………………………… ۱۳۶
خلاصه …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۶
فصل چهارم : تجزیه و تحلیل داده ها
مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۱۳۸
بخش اول : توصیف داده های پژوهشی ………………………………………………………….. ۱۳۹
جنسیت کارکنان………………………………………………………………………………….. ۱۳۹
سن کارکنان ……………………………………………………………………………………… ۱۴۰
شغل کارکنان……………………………………………………………………………………… ۱۴۱
سنوات خدمت کارکنان …………………………………………………………………………… ۱۴۲
میزان تحصیلات کارکنان …………………………………………………………………………. ۱۴۳
حقوق و دستمزد …………………………………………………………………………………. ۱۴۴
دوره آموزشی پیشگیری از حوادث………………………………………………………………… ۱۴۵
دوره های کاهش استرس یا مدیریت استرس ……………………………………………………. ۱۴۶
توصیف نحوه ارزیابی کارکنان شرکت هواپیمایی هما از متغیرهای استرس شغلی براساس فرضیات
پژوهشی …………………………………………………………………………………………… ۱۴۷
بخش دوم : بررسی آماری فرضیات پژوهشی …………………………………………………….. ۱۵۴
IV
عنوان صفحه
فرضیه اول ………………………………………………………………………………………… ۱۵۴
فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………….. ۱۵۵
فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………. ۱۵۶
فرضیه چهارم ……………………………………………………………………………………… ۱۵۷
فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………… ۱۵۸
فرضیه ششم …………………………………………………………………………………….. ۱۵۹
بخش سوم : سایر یافته ها ……………………………………………………………………….. ۱۶۰
رابطه استرس شغلی با سن کارکنان………………………………………………………………. ۱۶۰
رابطه استرس شغلی با سنوات خدمت کارکنان ………………………………………………….. ۱۶۱
تفاوت استرس شغلی براساس میزان تحصیلات کارکنان ………………………………………… ۱۶۲
تفاوت استرس شغلی براساس رسته شغلی کارکنان………………………………………………. ۱۶۲
فصل پنجم : نتیجه گیری و پیشنهادات
مقدمه …………………………………………………………………………………………….. ۱۶۵
یافته های پژوهشی مربوط به فرضیات ………………………………………………………….. ۱۶۶
فرضیه اول ………………………………………………………………………………………… ۱۶۶
فرضیه دوم ……………………………………………………………………………………….. ۱۶۷
فرضیه سوم ………………………………………………………………………………………. ۱۶۹
فرضیه چهارم …………………………………………………………………………………….. ۱۷۰
فرضیه پنجم ……………………………………………………………………………………… ۱۷۱
فرضیه ششم ……………………………………………………………………………………… ۱۷۲
نتایج مربوط به سایر یافته های پژوهشی ……………………………………………………….. ۱۷۴
پیشنهادات اجرایی ……………………………………………………………………………….. ۱۷۶
پیشنهادات پژوهشی ……………………………………………………………………………… ۱۷۸
محدودیت های پژوهش…………………………………………………………………………… ۱۷۹
V
فهرست جداول
۳ : جدول حجم نمونه ……………………………………………………………………………………. – جدول شماره ۱
۱۲۵
۳ : تناظر شماره سوالات پرسشنامه با متغیرهای استرس شغلی ………………….. ۱۲۶ – جدول شماره ۲
۳ : تعداد پرسشنامه توزیع شده و جمع آوری شده در هر بخش – جدول شماره ۳
۱۳۰…………………
۴ : شاخص های آماری مربوط به جنسیت کارکنان ……………………………………… ۱۳۴ – جدول شماره ۱
۴ : شاخص های آماری مربوط به سن کارکنان ………………………………………….. ۱۳۵ – جدول شماره ۲
۴ : توزیع و درصد فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما براساس رسته شغلی – جدول شماره ۳
آنها ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۳۶
۴ : شاخص های آماری مربوط به سنوات خدمت کارکنان …………………………….. – جدول شماره ۴
۱۳۷
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تفکیک میزان تحصیلات…………………….. – جدول شماره ۵
۱۳۸
۴ : درصد و توزیع فراوانی حقوق – جدول شماره ۶
کارکنان………………………………………………………… ۱۳۹
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره – جدول شماره ۷
پیشگیری از حوادث ……………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۰
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های – جدول شماره ۸
کاهش استرس یا مدیریت استرس ………………………………………………………………………………………………
۱۴۱
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه…………………………………. – جدول شماره ۹
۱۴۹
برای گروههای مستقل برای مقایسه میزان استرس بین t 4: نتایج آزمون – جدول شماره ۱۰
واحدهای کم حادثه و پرحادثه ………………………………………………………………………………………………….. ۱۴۹
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد – جدول شماره ۱۱
مقایسه…………………………………. ۱۵۰
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی نقش بین t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۱۲
واحدهای کم حادثه و پرحادثه …………………………………………………………………………………………………….
۱۵۰
VI
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه ………………………………. – جدول شماره ۱۳
۱۵۱
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین ویژگی شغل t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۱۴
بین واحدهای کم حادثه و پرحادثه …………………………………………………………………………………………………….
۱۵۱
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه ………………………………. – جدول شماره ۱۵
۱۵۲
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین استرس شغلی t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۱۶
بین زنان و مردان ………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۵۲
۴ : آماره های توصیفی مربوط به دو ……………………………………………………………. – جدول شماره ۱۷
۱۵۳
۴ : نتایح تحلیل واریانس دو عاملی برای دو متغیر استرس و درآمد – جدول شماره ۱۸
۱۵۳……………..
۴: آماره های توصیفی مربوط به دو گروه مورد مقایسه …………………………….. – جدول شماره ۱۹
۱۵۴
برای گروههای مستقل برای مقایسه میانگین نمره استرس t 4 : نتایج آزمون – جدول شماره ۲۰
شغلی بین کارگران و کارکنانی که دوره های آموزشی مرتبط با شغل گذرانده یا نگذرانده اند….
۱۵۴
۴ : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سن و استرس شغلی – جدول شماره ۲۱
۱۵۵
۴ : ضریب همبستگی پیرسون جهت بررسی رابطه بین سنوات خدمت و استرس – جدول شماره ۲۲
شغلی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۵۶
۴ : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساس – جدول شماره ۲۳
تحصیلات ……………………………………………………………………………………………………………………………………..
۱۵۷
۴ : نتایج تحلیل واریانس جهت بررسی تفاوت استرس شغلی براساس رسته – جدول شماره ۲۴
شغلی کارکنان …………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۵۸
۴ : مقایسه میانگین نمرات استرس شغلی در رسته های شغلی ۸ گانه ……. ۱۵۸ – جدول شماره ۲۵
۵ : جدول رد یا تایید فرضیه های تحقیق ……………………………………………………… ۱۷۱ – جدول شماره ۱
VII
VII
فهرست نمودارها
۴ : توزیع فراوانی برحسب جنسیت کارکنان – نمودار شماره ۱
۱۳۴…………………………
۴ : توزیع فراوانی برحسب سن کارکنان…………………………… – نمودار شماره ۲
۱۳۵
۴ : درصد توزیع و فراوانی کارکنان شرکت هواپیمایی هما به تفکیک رسته شغلی – نمودار شماره ۳
آنها ..……………………………………………………………………
۱۳۶
۴ : توزیع فراوانی بر خسب سنوات خدمت کارکنان..………………… ۱۳۷ – نمودار شماره ۴
۴ : درصد و توزیع فراوانی کارکنان به تقکیک میزان تحصیلات.……….… – نمودار شماره ۵
۱۳۸
۴ : درصد توزیع و فراوانی حقوق کارکنان..………………………… – نمودار شماره ۶
۱۳۹
۴ : درصد توزیع وفراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های – نمودار شماره ۷
پیشگیری از حوادث…………………………………………………….…… ۱۴۰
۴ : درصد توزیع و فراوانی کارکنان بر حسب شرکت یا عدم شرکت در دوره های – نمودار شماره ۸
کاهش استرس یا مدیریت استرس..…………………………………………… ۱۴۱
۴ : توزیع فراوانی نمرات ابهام نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۹
پرحادثه………………………………………………………………… ۱۴۲
۴ : توزیع فراوانی نمرات تعارض نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۰
پرحادثه..………………………………………………………………… ۱۴۳
۴ : توزیع فراوانی نمرات گرانباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۱
پرحادثه..………………………………………………………………… ۱۴۴
۴ : توزیع فراوانی نمرات کمباری نقش کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۲
پرحادثه……………………………………………….………………… ۱۴۵
۴ : توزیع فراوانی نمرات آهنگ کار کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۳
پرحادثه ………………………………………………………………… ۱۴۶
۴ : توزیع فراوانی نمرات تکرار کار کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۴
پرحادثه ………………………………………………………………… ۱۴۷
۴ : توزیع فراوانی نمرات تنش شغلی کارکنان در واحدهای کم حادثه و – نمودار شماره ۱۵
پرحادثه .………………………………………………………………… ۱۴۸
VIII
نام خانوادگی : حسنی نام : رفیق
دانشکده : علوم تربیتی و روانشنا سی رشته تحصیلی و گرایش :کارشناسی ارشد مدیریت آموزشی
۱۳۸۴ / ۷ / نام استاد راهنما : خانم دکتر ملیحه آشتیانی تاریخ فراغت از تحصیل : ۶
عنوان پایان نامه : بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پر حادثه شرکت هواپیمایی هما در سال
. ۱۳۸۳ – ۱۳۸۴
چکیده
امروزه استرس یکی از واژه های بسیار معمول و آشنایی است که همه ما با آن به نحوی درگیریم و در مقابل
حوادث شغلی نیز تاثیر بدی بر روی سازمان و شرکت ها و نیروی انسانی آنها دارند .
این تحقیق با هدف بررسی میزان استرس شغلی در واحدهای کم حادثه و پرحادثه شرکت هواپیمایی هما
صورت گرفته است . با توجه به فرضیات و سوالات مورد نظر در این تحقیق از روش تحقیق علی – مقایسه ای
سود جسته است . جامعه آمار ی ۳۰۶۰ نفرمی ب اشند که با استفاده از جدول مورگان تعداد نمونه ………………………………….

……………………………………………

 

2019-03-16
كد : 30407
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss