جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتتنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

متغیرها: تنش خشکی و مقابله گیاه و نانوسوپرجاذب ها

توضیحات: ۲۰ صفحه فارسی (word) با منابع کامل

تحقیق آماده با رفرنس دهی کامل فارسی و انگلیسی و پانویس ها مناسب برای پروپوزال و پایان نامه

خلاصه ای از کار:

چگونگی مقابلة گياهان با تنش خشکی در مزرعه

 

آب ملکول مهمی برای تمامی فرآیندهای فیزیولوژیکی گیاهان بوده، بین ۸۰ تا ۹۰ % بیوماس گیاهان علفی را تشکیل می‌دهد. اگر مقدار آب در گیاه کافی نباشد، گیاه مرحله کم آبی را تجربه نموده که اصطلاحاً به آن خشکسالی می‌گویند. کم آبی نه تنها در اثر کمبود آب، که در اثر تنش‌هایی همچون دمای پایین یا شوری نیز حاصل می‌شود، بنابراین در این فرآیندها و فعل و انفعالات، ترکیبات ملکولی زیادی دخالت دارند. همه این تنش‌ها واجد یک اثر منفی بر روی تولید و عملکرد گیاه می باشند که این خود، حوزه تحقیقاتی وسیعی را برای بهبود عملکرد گیاهی می‌طلبد. گیاهان برای سازگار شدن با شرایط کم آبی، مکانیزم‌های گوناگونی را توسعه داده اند. جنبه‌های ژنتیک ملکولی، امکان پاسخ مناسب و سازگاری با این تنش را به آنها داده است. اثرات متقابل بین گیاه و محیط، بستگی به شدت و مدت زمان دوره کم آبی و نیز مرحله نمو گیاه و پارامترهای مورفولوژیکی / آناتومیکی گیاه دارد. تمامی موجودات زنده از باکتری‌ها تا یوکاریتها، برخوردار از یک سری سنسورها، واسطه‌های انتقال دهنده پیام و تنظیم کننده‌هایی هستند که امکان پاسخ و سازگاری با تغییرات آب قابل دسترس را برای آنها فراهم ساخته است. دستگاه پاسخ سلولی شامل مواد انتقال دهنده محلول نظیر اکواپورین‌ها، فعال کننده‌های رونوشت‌برداری، آنزیم‌های رمز کننده محلولهای سازگار، مواد تخریب کننده اکسیژن فعال و نیز پروتئین‌های محافظت کننده می‌باشد. برخی ارگانیسم‌ها برخوردار از مکانیزم‌های بسیار موثری برای زندگی در آشیانه‌های اکولوژیک کم آب می‌باشند. برای دفاع در مقابل صدمات ناشی از کم آبی و پسابیدگی، دو استراتژی عمده را میتوان برشمرد: یکی سنتز ملکولهای محافظت کننده در طی مرحله جذب مجدد آب برای اجتناب از این صدمات، و دیگری یک مکانیزم جبرانی در طی جذب مجدد آب برای خنثی‌سازی صدمات وارده (پاک نژاد و همکاران، ۱۳۸۵).

……………

– حفظ موازنة صحيح آبي:

 

در همين رابطه، دو گونه‌ي بلوط هميشه سبز را در کنار هم در منطقه اورای پرتقال، مورد مقايسه قرار داده و در يافتند که هيچ اختلاف معنی‌داری از نظر مقادير آسميلاسيون خالص کربن هنگاميکه رطوبت کافی در خاک وجود داشت و يا در مورد گياهان تحت تنش خشکی ملايم در اول جولای، وجود ندارد. با وجود اين, تا انتهای تابستان گرم و خشک (ماه سپتامبر) مبادلة گازی نيمروزی در Q.ilex نسبت به Q. suber كمتر متأثر گرديد. يعنی تا انتهای تابستان پتانسيلهای آبی بسيار بالاتری در برگهای ( Q.ilex- 1.52مگا پاسگال ) در مقايسه با     ۳۸ .۲- مگا پاسگال برای Q. suber مشاهده گرديد. و چنين فرض شد که ريشه های  Q.ilex قادر به مکش و دريافت آب از لايه های عميق تر خاک بودند که به آنها اجازه مي داد در مقايسه با Q. suber برای دورة طولانی تري مقادير بالاتری از جريان آب و آسميلاسيون برگي را حفظ کنند. افزايش تراکم ريشه در واحد حجم خاک در گياهان يک ساله نظيرLupinus albus نيز در شرايط کمبود آب مشاهده شده است.(شکل زير) در کل، رشد اندام هوايی در مقايسه با ريشه در برابر کمبود آب حساس تر است. مکانيسم هايی که زمينة پايداری و تداوم رشد ريشه را تحت تنش خشکی فراهم می‌آورند شامل تنظيم اسمزی، افزايش در ظرفيت از بين رفتة ديوارة سلولی و همچنين انباشت ABA داخلی به جهت ممانعت از توليد اتيلن, می‌باشند.

……………

-اثر تنش خشكي بر ميزان تجمع اسيد آبسزيك

خشکي يکي از عوامل اصلي تهديد کننده محصولات زراعي است. غلظت اسيد آبسزيک همراه با تنش خشکي در گياهان افزايش مي يابد و قادر است فيزيولوژي گياه را در مقابل تنش تنظيم نمايد. ABA یکی از مواد تنظیم کننده رشد گیاهی می باشد که نقش مهمی در بسیاری از جنبه های رشد و نمو گیاه از جمله رسیدگی، خواب بذر و سازگاری به تنش های محیطی مختلف ایفاء می کند (Seo et al., 2000). یکی از مهم ترین وظایف ABA القاءبسته شدن روزنه ها در مواجهه با کمبود آب است. تحت شرایط کمبود آب، سطح ABA در ریشه ها افزایش می یابدو از ریشه ها به برگ ها ، جایی که بسته شدن روزنه را القاء می کند، انتقال می یابد. در نتیجه با بسته شدن روزنه ها تعرق کم می شود. علاوه بر این، کمبود آب تولید ABA در برگ ها و توزیع مجدد آن از مزوفیل به اپیدرم و بسته شدن روزنه ها را به دنبال دارد. از طرفی روزنه ها نیز قادر به ساخت ABA مورد نیاز خود هستند. ABA که در اثر کمبود آب، تنش سرما و تراکم‌های بالای نمک افزایش می‌یابد، اثرات منفی وارد شده به گیاه را می‌کاهد. مطالعات گسترده نشان داده است که کاهش در هدایت روزنه‌ای برگ تا حد زیادی به افزایش سطح ABA در آوند چوبی بستگی دارد. بنابراین ABA می تواند به عنوان یک علامت تنش خشکی، هدایت روزنه ای را تنظیم کند( Tardieo et al., 1992).

…………

-اثر تنش خشکی بر ويژگي‌های فيزيولوژيک و ميزان آنتی اکسيدان‌ها

نتايج مطالعات نشان می‌دهد در شرايط تنش وحتی تحت غلظتهای بالای CO2 محيطی ، باز هم فتوسنتز کاهش می‌يابد که بيان کننده اين امر است که دستگاه فتوسنتز صرف نظر از بسته شدن روزنه ها، تحت تاثير قرار گرفته است. در شرايط تنش کمبود آب روزنه‌ها در گياه بسته می شوند و متعاقب آن غلظت CO2 در بافت مزوفيل کاهش می‌يابد و به دنبال اين وضعيت واکنش‌های تاريکی فتوسنتز مختل شده و محصولات حاصل از واکنش‌های روشنائی ، که شامل ATP ، NADPH است ، مصرف نمی‌شود. در چنين شرايطی به دليل عدم اکسيد شدن مولکول NADPH ، مصرف NADP+ جهت دريافت الکترون کاهش می‌يابد، بنابراين مولکول اکسيژن در مسير زنجيره انتقال الکترون به عنوان پذيرنده جانشين الکترون عمل می‌کند و منجر به شکل گيری راديکال سوپر اکسيد (O2)، پر اکسيد هيدروژن (H2O2) و راديکال هيدروکسيل ( OH) می‌گردد.  (Turkan et al., 2005).

……………

-فیزیولوژی جذب آب در گیاهان

 

نظر به اینکه آب مهمترین ماده زیستی برای تمام موجودات است در گیاهان نیز عامل اساسی زندگی و رشد و نمو است. آب در ساختار کلوئیدی پروتوپلاسم شرکت می‌کند و برای انجام فعالیتهای متابولیسمی ضروری است. در گیاه نیروی مکش موجب جذب و انتقال آب به قسمتهای مختلف می‌گردد این نیرو به نام پتانسیل آبی گیاه نامیده می‌شود که در اثر وجود یونهای آلی و کانی و کلوئیدهای موجود در یاخته حاصل می‌گردد. پتانسیل آبی در گیاه نیز مانند خاک منفی است و در مقایسه با پتانسیل آبی خاک منفی‌تر است.

…………….

– تاثير تنش خشكي بر پارامترهاي فلورسانس كلروفيل، محتواي كلروفيل و عملكرد دانه

 

پاک نژاد و همکاران (۱۳۸۵) تاثير تنش خشكي بر پارامترهاي فلورسانس كلروفيل، محتواي كلروفيل و عملكرد دانه ارقام مختلف گندم را مورد بررسی قرار دادند. به منظور بررسي اثر تغييرات فلورسانس سريع كلروفيل آزمايشي تحت شرايط مزرعه با هفت رژيم مختلف آبياري برروي سه رقم گندم نان در چهار تكرار بصورت فاكتوريل در قالب طرح آماري بلوك‌هاي كامل تصادفي انجام شد. اندازه‌گيري پارامترهاي فلورسانس كلروفيل……………….

…………………

-نانو سوپر جاذب‌ها

سوپر جاذب کشاورزی بصورت تجاری از سال ۱۹۷۰ و به وسیله متخصصان وزارت کشاورزی امریکا ابداع شد. در حال حاضر شرکتهای زیادی در امریکا ، اروپا و آسیا به تولید سوپرجاذبها اشتغال دارند . تولید سالانه آنها در سال ۲۰۰۵ به بیش از ۱۲۹۰ میلیون تن رسید . که از این مقدار حدود ۳۷% در آسیا (به ویژه ژاپن) و ۳۴% در امریکا و مابقی در اروپا تولید شده است . با توجه به مشکل کم آبی هر ساله سوپرجاذبها توجه بیشتری را به خود جلب نموده و در ایران نیز از سال ۱۳۷۰ کار پژوهش برروی آن شروع و در سال ۱۳۷۵ اولین شرکت بخش خصوصی نسبت به تولید آن اقدام نمود لیکن به دلایل مختلف بویژه گران بودن قیمت در مقایسه با کالای وارداتی در سال ۱۳۷۹ شرکت مذکور منحل گردید و درسال ۱۳۸۲ شرکت رهاب رزین تحت لیسانس پژوهشگاه پلیمر پتروشیمی ایران به تولید سوپر جاذبهای کشاورزی با نام تجاری سوپر آب اقدام نمودند  .

……………..

سوپر جاذب و محیط زیست

 

با توجه به تحقیقات انجام شده در زمینه تولید و مصرف این مواد نتایج زیر حاصل شده است :

۱- سوپر جاذب‌ها هرگز به مواد اولیه سمی خود تبدیل نمی‌شوند و بطور کامل غیر سمی هستند.

۲- سوپر جاذب‌ها مواد خنثی و بی‌اثرند که مصرف آنها در کشاروزی ، آلودگی خاک و محیط زیست را به دنبال نخواهد داشت و  ایمنی استفاده آنها در خاک بوسیله موسسات تحقیقاتی معتبر جهانی تایید شده است.

………………..

نکات قابل توجه در استفاده از سوپر جاذب‌ها

 

سوپرجاذبها جایگزین کودهای شیمیایی و آبیاری نمی‌باشند . این مواد تنها قابلیت نگهداری آب و برخی عناصر غذایی مورد نیاز گیاه را در خاک افزایش می‌دهند . سوپرجاذبها بر اساس نوع ترکیب شیمیایی می‌توانند عناصری نظیر : نیترات، فسفاتها، B , Zn , Fe , K را در خود نگهداری نموده و از آبشویی و هدر رفتن آنها جلوگیری بعمل آورند .

…………..

– فهرست منابع

 

۱_ احمدی، ع.، سعیدی، م و جهانسوز، م. ۱۳۸۴٫ الگوی توزیع مواد فتوسنتزی و پر شدن دانه در ارقام اصلاح شده گندم نان در شرایط تنش و عدم تنش خشکی. مجله علوم کشاورزی ایران، جلد ۳۶، شماره۶، ۱۳۳۳-.۱۳۴۳

۲_ پاک نژاد، ف. ۱۳۸۴٫ بررسی اثر تنش خشکی بر شاخص های فیزیولوژیکی عملکرد و اجزای عملکرد سه رقم گندم. پایان نامه دکتری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات.

……………………

 

دانلود پروپوزال آماده مدیریت، دانلود پروپوزال آماده حسابداری، دانلود پروپوزال آماده روانشناسی، دانلود پروپوزال آماده علوم تربیتی، دانلود پروپوزال آماده تربیت بدنی، دانلود پروپوزال آماده حقوق، دانلود پروپوزال آماده کشاورزی، دانلود پروپوزال آماده پزشکی، دانلود پروپوزال آماده پرستاری، دانلود پروپوزال آماده فناوری اطلاعات، دانلود پروپوزال آماده دکتری، دانلود پروپوزال آماده کارشناسی ارشد، دانلود پروپوزال آماده معماری، دانلود پروپوزال آماده اقتصاد، دانلود پروپوزال آماده زبان انگلیسی، دانلود پروپوزال آماده ادبیات فارسی، دانلود پروپوزال آماده فقه، حقوق و علوم قرآنی، دانلود پروپوزال آماده کامپیوتر، دانلود پروپوزال آماده علوم سیاسی، دانلود پروپوزال آماده جامعه شناسی، دانلود پروپوزال آماده تاریخ، دانلود پروپوزال آماده جغرافیا، دانلود پروپوزال آماده زیست شناسی،  دانلود پروپوزال آماده کارآفرینی

2019-03-04
كد : 6407
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss