جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تحلیل وضعیت انبارداری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال ۱۳۹۱

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تحلیل وضعیت انبارداری و سفارش دارو در مرکز آموزشی درمانی بوعلی سینا قزوین با استفاده از روش آنالیز ABC در سال ۱۳۹۱

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

تامین دارو ﺟــﺰء ﻫﺸــﺘﻢ ﻣﺮﺍﻗﺒﺖ ﻫﺎﻱ ﺑﻬﺪﺍﺷــﺘﻲ ﺍﻭﻟﻴﻪ( Primary Health Care )ﻭ ﺍﺯ ﺗﻌﻬﺪﺍﺕ ﺩﻭﻟﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷــﺪ. ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺧﺪﻣﺎﺕ ﺩﺍﺭﻭﻳﻲ ﺑﻪ ﺑﻴﻤﺎﺭﺍﻥ ﺍﻋﻢ ﺍﺯ ﺳــﺮﭘﺎﻳﻲ ﻭ ﺑﺴﺘﺮﻱ ﺟﺎﻳﮕﺎﻩ ﻭﻳــﮋﻩ ﺍﻱ ﺩﺍﺭﺩ [۱].

دارو ﺑﺪﻟﻴﻞ اﻳﻨﻜﻪ ﻛﺎﻻﻳﻲ ﻣﻬﻢ و ﺣﺴﺎس ﺑﺮاي درﻣﺎن ﺑﻴﻤـﺎران و ﺑﻬﺒﻮد روﻧﺪ ﻃﺒﻴﻌﻲ آﻧﻬـﺎ اﺳـﺖ ﻗﻄﻌـﺎ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑـﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﮔﺮدش دارو در ﭘﻳﺸﺒﺮد ﻫﺪف اﻧـﺴﺎن ﺳـﺎﻟﻢ ﺑـﺮاي ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﭘاﻳﺪار از ﺟﺎﻳﮕﺎه ﻣﻬﻤﻲ ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ. اﺻﻼح ﺳﻴﺎﺳﺖ ﻫﺎي داروﻳﻲ در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣـﺎل ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﻳﻜـﻲ از ﻣﻬﻤﺘـﺮﻳﻦ زﻣﻴﻨﻪ ﻫﺎي اﺻـﻼﺣﺎت در ﺑﺨـﺶ ﺑﻬﺪاﺷـﺖ و درﻣـﺎن ﻣـﻲ ﺑﺎﺷﺪ [۲].

در ﻛﺸﻮرﻫﺎي در ﺣﺎل ﺗﻮﺳﻌﻪ اﻛﺜﺮ داروﻫﺎي وارداﺗﻲ ﮔـﺮان ﻗﻴﻤﺖ ﻣﻲ ﺑﺎﺷﻨﺪ ﻛﻪ ﺳﺒﺐ اﻓـﺰاﻳﺶ ﻣﻴـﺰان ارز ﺗﺨﺼﻴـﺼﻲ ﺟﻬــﺖ واردات داروﻳــﻲ و اﻓــﺰاﻳﺶ ﻫﺰﻳﻨــﻪ ﻫــﺎ ﻣــﻲ ﺷــﻮد ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺮاﻛﺰ ﺳﻼﻣﺖ ﻏﺎﻟﺒـﺎً ﺑـﻪ درﺳـﺘﻲ ﻣﻮرد اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺮار ﻧﻤﻲ ﮔﻴﺮد و در اﻏﻠﺐ ﻣﻮارد ﻛﻤﺒﻮد ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻫﻤﺰﻣﺎن و ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻫـﺪر دادن و ﺿـﺎﻳﻊ ﻛـﺮدن ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﺑـﻪﭼﺸﻢ ﻣﻲ ﺧﻮرد.

ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪﭼﺎﻟﺸﻬﺎي ﻣﺎﻟﻲ ﻣﻮﺟﻮد در ﺑﻴﻤﺎرﺳـﺘﺎن، ﻛـﺎﻫﺶ ﻫﺰﻳﻨﻪ و اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪ در اﻳﻦ ﺳـﺎزﻣﺎن از اﻫﻤﻴـﺖ زﻳـﺎدي ﺑﺮﺧﻮردار اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺗﻮﺟـﻪ ﺑـﻪ اﻳﻨﻜـﻪ ﺑﻌـﺪ از ﻫﺰﻳﻨـﻪ ﻫـﺎي ﺣﻘﻮق  ﭘرﺳﻨﻞ، ﺑﺨﺶ داروﺧﺎﻧﻪ ﺑﺎ ﺻﺮف۳۰% از ﻛﻞ ﺑﻮدﺟﻪ ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﻴﺸﺘﺮﻳﻦ درﺻﺪ ﺑﻮدﺟﻪ درﻣـﺎﻧﻲ را ﺗـﺸﻜﻴﻞ ﻣـﻲ دﻫﺪ، ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺑﺮ ﻓﺮآﻳﻨـﺪ ﮔـﺮدش دارو در ﺑﻴﻤﺎرﺳﺘﺎن ﻳﻜﻲ از اﻣـﻮر ﺣـﺴﺎس و ﻣﻬـﻢ ﻣـﻲ ﺑﺎﺷـد [۳].

ﻣﻮﺟﻮديﻫﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﻗﯿﻤﺖ ﺗﻤﺎم ﺷﺪه ﮐﺎﻻي ﺗﻮﻟﯿﺪ ﺷﺪه و ﯾﺎ ﺑﺨﺶ ﻋﻤﺪه اي از ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ درﮔﺮدش را  ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻣﯽ دﻫﻨﺪ و ﻟﺬا ﺑﻤﻨﻈﻮر ﮐﺎﻫﺶ ﺳﺮﻣﺎﯾﻪ ﮔﺬاري ﺑﺮروي ﻣﻮﺟﻮديﻫﺎ ﻣﻮارد زﯾﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﺷﺪه اﺳت.

۱-تعیین ﺳﻄﺢ ﺣﺪاﻗﻞ و ﺣﺪاﮐﺜﺮ  ﻣﻮﺟﻮدي ﻫﺎ The Inventory Control  Levels.

۲-  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺪار ﻫﺮ ﺳﻔﺎرش The Quantity to be Ordered.

۳-  اﺻﻼح ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺒﺎر Stock Conditions

۴-  ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﻘﺮراﺗﯽ  ﺑﺮاي اﺧﺬ ﺗﺼﻤﯿﻤﺎت ﺳﺮﯾﻊ و ﻣﻮﺛﺮ ﺳﻔﺎرﺷﺎتRapid and Effective

در حدود ۳/۱ بودجه هر بیمارستان صرف خرید دارو و تجهیزات وابسته می شود [۴]. با توجه به مبلغ بالای ریالی که در بخش داروخانه هزینه می شود ،نیاز به وجود یک طراحی فرایند و برنامه ریزی دقیق برای رسیدن به اهداف سیستم جهت ارائه خدمات بالینی مناسب و سودآور ضروری است [۵]. در مطالعه ای که در بیمارستان دولتی ۱۵۰۰ تخت خوابی در هند انجام شده است نشان داده شد که مدیریت موجودی و خرید اقلام دارویی گرانقیمت  می تواند تا ۲۰% باعث صرفه جویی در منابع مالی گردد [۶]. آنالیز ABC از جمله ابزارهای مناسب  برای شناسایی ،پایش و مدیریت موجودی اقلام دارویی است [۷]. درجه بندی اقلام دارویی به روش آنالیز ABC باعث اطمینان از موجود بودن داروهای حیاتی، کاهش هزینه های مربوط به کارپردازی و سفارش دارو و حمل و نقل و همچنین فراهم سازی امکان مقابله با تغییر در میزان تقاضا و بحران ناشی از کمبود دارو در یک مرکز درمانی خواهد شد [۸]. در بررسی هایی که توسط همکاران یک مرکز تحقیقاتی در هند روی مراکز بیمارستانی شهر دهلی انجام شده بود نتایج مفیدی بدست آمده است، به نحوی که با کنترل و مدیریت اقلام دارویی در رده A  علاوه بر صرفه جویی در هزینه در شرایط بحران نیز امکان مقابله وجود داشته است. در این مطالعات پیشنهاد شده است که آنالیز ABC به عنوان یک برنامه کنترلی مصوب در مراکز درمانی اجرا گردد [۱۲-۹].

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

 

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-21
كد : 97866
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss