جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها (مطالعه موردی:بانک مهر اقتصاد استان گیلان)

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تدوین ماتریس SWOT با تکیه بر مدل های FMEA و SMEA در بانک ها (مطالعه موردی:بانک مهر اقتصاد استان گیلان)

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

تحقیقات داخلی

۱) صحت،پريزادي در سال ۱۳۸۸ تحقيقي با عنوان “به كارگيري تكنيك فرايندتحليل شبكه اي درتحليل نقاط قوت، ضعف،فرصت وتهديد(مطالعه موردي شركت سهامي بيمه ايران)” انجام دادند ،هدف اين مقاله ارايه  يك رويه الگوريتميك مبتني برفرايندتحليل شبكه اي بدين منظورارائه شدكه بتواندحتي وقتي بين فاكتورهاي SWOT وابستگي وجودداشته باشدكاررابه خوبي به پيش ببرد. عوامل دروني و بيروني تاثير گذار  شركت سهامي بيمه ايران:

فرصتها:افزايش تقاضاي عمومي، لزوم نيازبه بيمه­هاي جديددرآينده، حمايت قانون ازكارگران  واتحاديه هاي كارگري

تهديدات:ورودرقباي بخش خصوصي، پيوستن ايران به سازمان تجارت جهاني(WTO)، پايين بودن سطح درآمدجامعه، تحريم هاي بين المللي

 قوتها:سرمايه وپشتوانه مالي قوي، نيروهاي متخصص وخبره، سابقه طولاني درامربيمه، شبكه توزيع گسترده

ضعفها:پايين بودن ميزان تبليغات، تاخيردرصدوربيمه نامه ها، تاخيردرپرداخت خسارات مدل سلسله مراتبي وشبكه­ای كه براي تحليل SWOT در اينجا پيشنهاد مي­شود از چهارسطح تشكيل شده است. هدف)بهترين استراتژي( نشان دهنده سطح اول مي­باشد،سطح دوم گروههايSWOT مي­باشند وسطح سوم عوامل يافاكتورهاي هرگروهSWOT سطح چهارم هم گزينه هايااستراتژيهاي بديل.

درمطالعه موردي صورت گرفته مشاهده ميشود كه وابستگي هاي ميان فاكتورها هم  بر انتخاب استراتژي تاثيرمي گذارد وهم  بر اولويت بندي استراتژيها. درنهايت وبرمبناي تحليل­هاي صورت گرفته ميتوان اينطورگفت كه شركت بايدتمركزخودرابرروي دو استراتژي نوآوري وتبليغات بگذارد.

۲)انصاري و همكارانش در سال ۱۳۸۸ تحقيقي با عنوان “تحليل استراتژيك دروني وبيروني SWOT دانشكده مديريت واطلاع رساني پزشكي دانشگاه علوم پزشكي اصفهان” انجام داده اند.هدف ازاين مطالعه،شناخت وضعيت­موجود­دانشكده­مديريت­واطلاع­رساني­پزشكي­اصفهان­ازطريق­تحليل­دروني­وبيروني درسال۱۳۸۶است.دراين تحقيق ازتركيب دوروش تحقيق كمي وكيفي استفاده شده؛افرادجامعه تحقيق شامل مديران ومعاونين وكارشناسان وكارمندان دانشكده بودند۸۵ نفركه به عنوان نمونه درنظرگرفته شدند. ابزارمورداستفاده،دوپرسشنامه محقق ساخته،ومصاحبه­به شيوه جلسات بحث گروهي بود براي تحليل اطلاعات ازآمارتوصيفي،وتحليل SWOTاستفاده شد.. يافته­ها نشان داد كه دانشكده مديريت از نظر عوامل داخلي و خارجي ازنقاط قوت و فرصتهاي بيشتري برخورداراست و در شرايطي است كه مي­تواند با كمك استراتژيهاي مورد نظر،به بهره برداري از فرصتها درجهت كاهش ضعفها و تهديدات بپردازد. مواردزيربه عنوان عوامل داخلي(قوت وضعف)وعوامل خارجي(فرصت وتهديد)دانشكده مديريت واطلاع رساني دانشگاه علوم پزشكي اصفهان معرفي شدند:

نقاط قوت:محيط فيزيكي مناسب؛ انتشار مجله علمي تحقيقي ؛ دسترسي اعضا هيأت علمي به اينترنت؛وجودمراكزتحقيقاتي سه گانه؛وجودكتابخانه بامنابع كم نظير؛وجودسه سايت جهت اتصال دانشجويان و

ارائه آموزشهاي الكترونيك؛ وجود امكانات سخت­افزاري وتجهيزات كمك آموزشي؛ بها دادن به تشكلهاي دانشجويي؛تبديل پروژههاي تحقيقاتي دانشجويان به طرحهاي تحقيقي؛ وجود اساتيد جوان، باانگيزه ومتخصص دررشته خود؛ برگزاري پودمان­هاوهمايش هاي وزارت بهداشت ودعوت ازمتخصصين؛ارتباط آموزشي وتحقيقي باوزارت بهداشت؛وپيشگامي درارائه طرحهاي جديد.

زمينه هاي قابل بهبود: كمبوداعضاي هيات علمي به ويژه استادياربه بالا؛تخصيص بيش ازحدواحددرسي به هرهيأت علمي درطول ترم ونداشتن فرصت مطالعه وتحقيق؛پايين بودن امكانات رفاهي وورزشي كاركنان؛شفاف نبودن شرح وظايف ومسئوليتهابين نيروها؛كمرنگ شدن انجام كارگروهي درميان اعضاءهيأت

فرصتها: نيازبه علوم مديريت وكاربردآن درسطح جامعه؛پذيرش دانشجويان مستعد وجوان؛افزايش سازمانهاي بهداشتي،درماني جامعه وتنوع نيازهاي مديريتي آنها؛مهم شدن جنبه هاي اقتصادي بهداشت ودرمان حتي نزدمديران غيربهداشتي؛تأكيدوزارتخانه برتأسيس رشته هاي جديددردورههاي كارشناسي وراه اندازي مقاطع بالاتر؛زمينه همكاري دانشكده بابيمارستانهاوارائه خدمات مشاوه اي به آنها؛ارتقاءسطح تكنولوژي اطلاعاتي وارتباطي درجامعه؛حرفه گرايي دركلكشورونيازشديدتكنيكهاي مديريتي واطلاع رساني.

تهديدات: عدم وجود تسهيلات لازم دردانشگاه­هاي علوم پزشكي جهت ادامه تحصيل اساتيد؛عدم شناخت جامعه ازرشته هاي دانشكده ومبهم بودن جايگاه فارغ التحصيلان؛نوسانات اقتصادي جامعه كه بودجه دانشگاه رامتاثركرده است؛تغييرات شديدمديريتي درسطح دانشگاه وسازمانها؛عدم وجودتفكرونگرش سرمايه اي بودن به بهداشت ودرمان؛پرداخت ديرهنگام بعضي ازكمكهاي مالي،اضافه كاربه دانشكده؛عدم شناخت كافي دانشگاه وجامعه ازكاركردهاي دانشكده  .

نتايج تحقيق نشان مي دهد كه   بخشهاي تحقيقي و دانشجويي از نقاط قوت بيشتري برخوردارند، و بخش فرهنگي با ضعفهاي بيشتري مواجه است.ازجمله مشكلاتي كه اين دانشكده با آن روبه رواست تغييرات شديد مديريتي،متمركز بودن نظام مديريتي، فقدان تفكر و نگرش سرمايه­اي بودن به رشته­هاي دانشكده است دانشكده ي مديريت و اطلاع رساني پزشكي اصفهان از جايگاه  نسبتاً خوبي برخوردار است و توانسته از عوامل محيطي داخلي وخارجي به خوبي بهره برداري كند با اين حال هنوز مشكلات فراواني دارد كه با آينده نگري و برنامه ريزي استراتژيك و بهره برداري ازفرصتها و قوت ها مي تواند بر ضعف ها و مشكلات فايق آيد.

علمي وكاركنان؛ جذب نسبتا ًبالاي نيروي انساني غير متخصص در واحدهاي دانشكده؛ وجود چارتهاي نيروي انساني قديمي.

۳)ملكي و همكارانش در سال ۱۳۸۹ تحقيقي با عنوان “طراحی ومدل سازی يک ساختاريکپارچه QFD\FMEAدرمراکزخدمات درماني” انجام دادند . روش تحقيق،شامل مطالعات جامع كتابخانه اي،تحقيق گسترده درمنابع اطلاعاتي وسايتهاي شبكه جهاني اينترنت ونيزمطالعات ميداني است . هدف اين مقاله باتمرکزبرنقاط ضعف وقوت کارهای پيشين،ارايه يک ساختاريکپارچه ازدوابزارگسترش عملكرد كيفي (Quality Function Development-QFD)وتجزيه وتحليل اثرات وحالات خطا(Failure Mode and Effect Analysis-FMEA) است که در نهايت بهبودخدمات بهداشتي ودرماني به گونه اي که بيشترين رضايت رادرمشتريان ايجادنمايد . ساختارپيشنهادي داراي چهارمرحله بوده که سه مرحله اول آن استفاده ازرويکردQFD است. ورودي مرحله اول خواسته هاي مشتريان است که ازطريق رويکردتعالي سازماني  شناسايي شد و خروجي آن تعيين  درجه اهميت مشخصه هاي کيفي خدمات درماني است . اين مرحله،خانه کيفيت مدلQFD را تشكيل مي دهد. در مرحله دوم تركيب بهينه اي ازفعاليتهاي درماني قابل اندازه گيري که براي پياده سازي مشخصه هاي کيفي دريک مرکزخدمات درماني موردنيازهستنداز طريق يک مدل برنامه ريزي عددصحيح وباتوجه به محدوديتهاي موجوددرسيستم تعيين مي شوند. درمرحله سوم،خطاهاي بالقوه ناشی ازاجرای مهمترين فعاليتهای درمانی مرحله دوم که سبب نارضايتي مشتريان شده وکيفيت خدمات ارائه شده راکاهش مي دهند تعيين می شوند درمرحله چهارم به منظورکاهش اثرات مهمترين خطاهای بالقوه خروجی مرحله سوم،رويکردFMEA اجراشده وبا تعيين درجه خطرآنها،اقدامات اصلاحي وپيشگيرانه لازم جهت حذف وياکاهش اثرات آنهادرسيستم برنامه ريزي مي­شوند .به منظور ارزيابی مدل پيشنهادی يک مثال نيزارائه شده است که نتايج به دست آمده حاکی ازعملکردمناسب ساختارپيشنهادی است.

۴) صادق عمل نیک و کیشه فراهانی در سال ۱۳۸۸  در پژوهشی تحت عنوان “تدوین استراتژی های بانکداری الکترونیک  با استفاده از ماتریس SWOT” به معرفی مدل SWOT بانکداری الکترونیک پرداختند.

نقاط قوت:توجه مدیران ارشد بانکداری به موضوع توسعه بانکداری الکترونیک ایران،سطح تحصیلات دانشگاهی اکثر پرسنل جدید بانک،وجود تجربه چند ساله در زمینه خود پردازها و دستگاه های POS در ایران،وجود شبکه تبادل اطلاعات بین بانکی،…

نقاط فرصت:اختصاص اعتبارات مختلف دولتی به فناوری های اطلاعات برای بخش های دولتی و خصوصی،تمایل به عضویت ایران در سازمان تجارت جهانی،امکان استفاده از شرکت های IT در سطح دنیا،افزایش رشد استفاده از اینترنت در سطح کشور،تمایل به ایجاد دولت الکترونیک،…

نقاط ضعف:

عدم وجود نرم افزار،سخت افزار،مغز افزار و سازمان افزار مناسب در کشور،امکان سوءاستفاده از حساب های بانکی، و جود کارمزد در برخی از خدمات حاصل از بانکداری الکترونیک…

تهدیدها:ضعف در تعامل هماهنگ و همکاری سازمان ها و وزارت خانه ها،عدم وجود زیر ساخت های مناسب فرهنگی و اجتماعی در کشور،عدم تسلط کافی مردم در استفاده از فناوری های مرتبط با بانکداری الکترونیک…

و در نهایت استراتژی های ترکیبی از قبیل انجام تبلیغات جهت تسهیل پذیرش بانکداری الکترونیک،مشارکت بانک ها در زمینه به روز آوری فن آوری های ICT، در اختیار گذاردن تجربیات موفق جهانی برای پرسنل بانکی،پیاده سازی خدمات ارائه شده بانک های کشورهای توسعه یافته در ایران پیشنهاد گردید.

 

۵)قزاآني  قمصري و همكارانش در سال ۱۳۹۰ تحقيقي با عنوان”عوامل مؤثربرصادرات فرش دستباف درقالب ماتريس سوات (swot)مطالعه موردي تعاونيهاي فرش دراستان اصفهان” انجام داده اند هدف اين  تحقيق، مطالعه دقيق ودرك نقاط قوت وفرصتهاي موجودوشناخت،نقاط ضعف وتهديدهاي موجودتعاونيهاي فرش استان اصفهان درنه ماهه اول سال۱۳۸۸ و ارايه  راهبردهاي مناسبي جهت افزايش توان رقابتي درنتيجه افزايش ميزان صادرات اين محصول،وازاصل اقتصادي مزيت نسبي درتجارت جهاني براي تخصيص بين المللي منابع و عوامل توليددراين صنعت بومي وملي وتاريخي به نحواحسن درجهت رشدوتوسعه اقتصادي درمناطق توليدفرش استفاده شوداين تحقيق ازنظر ماهيت واهداف ازنوع كاربردي وازنظرنحوه گردآوري داده هابراي آزمون فرضيات از نوع توصيفي وپيمايشي است. بعدازتهيه پرسشنامه وبررسي روايي وپايايي آن،يافته هاي تحقيق به وسيله نرم افزار SPSS تحليل شد. جامعه آماري اين تحقيق شامل كليه مديران تعاوني فرش استان اصفهان درسال۱۳۸۸است. از۲۵تعاوني شهري تعداد۲۲پرسشنامه واز۲۴ تعاوني روستايي۲۰پرسش نامه تكميل شد۲۹٫ پرسشنامه نيزبه صورت تصادفي ساده از۱۷۰نفر ازصادركنندگان فرش تكميل گرديد. مدل تحقيق براساس آيتم هاي SWOT است كه درقالب۴فرضيه درزمينه تعاونيهاي فرش دستباف وبراساس اهميت آنهادرافزايش صادرات فرش درتحقيق آورده شدند. فرش دستباف براساس اهميت آنهادرافزايش صادرات فرش درتحقيق آورده شدند.

فرضيات تحقيق عبارتنداز:

۱-.تبليغات مناسب بارويكردبرندسازي درتعاونيهاي فرش دستباف برافزايش صادرات فرش

مؤثراست(تبليغات).

۲٫گرايش به سمت سفارش پذيري درتعاونيهاي فرش دستباف برافزايش صادرات فرش مؤثر

است(سفارش پذيري)

۳-توجه تعاونيهاي فرش دستباف به خواست ونيازوسليقه بازارهاي جهاني برافزايش صادرات فرش مؤثراست(سليقه مشتريان).

۴-اعمال مديريت هزينه درمراحل توليدوتكميل فرش دستباف درتعاونيهاي فرش برافزايش

صادرات فرش مؤثراست(هزينه ياقيمت تمام شده فرش)

نتايج نشان دادكه تبليغات،سفارش پذيري،توجه به نياز بازارومديريت هزينه توسط تعاونيهاي فرش درافزايش صادرات مؤثرند. دراين باره سفارش پذيري فرش كمترين ومديريت هزينه درفرش دستي بيشترين تأثيرپذيري رااز خصوصيات اجتماعي پاسخگويان دارند.

مطالعات خارجی

 1. کین سو و جون سون[۱] در سال ۲۰۱۲در پژوهشی تحت عنوان “تحلیل SWOT در بانکداری الکترونیک” به تدوین استراتری SWOT  با هدف دستیابی به ارائه خدمات مالی قویتر جهت افزایش سهم بازار در چهار بانک تجاری چین پرداخته است، که قوت ها شامل ابعاد مزیت رقابتی با بانکداری الکترونیک،جذب مشتریان بیشتر،ضعف­ها شامل ابعاد عدم آشنایی با فن آوری اطلاعات،مدیریت ارتباط با مشتری ضعیف،عدم امنیت،فرصت ها شامل ابعاد سهولت وام دهی به شرکت های کوچک و متوسط،افزایش تقاضا برای محصولات مالی،تهدیدها شامل ابعاد عدم امنیت قانونی،تهدید حضور رقبای خارجی می باشد.
 2. شکر و ازکورلر[۲] درسال ۲۰۱۲ تحقیقی را با عنوان ” تجزیه و تحلیل شرکت های محصولات لوازم خانگی الکترونیکی ترکیه با استفاده از مدل AHP.SWOT” انجام داند.با توجه به اینکه صنعت ترکیه به طور مداوم در تلاش برای تولید نوآورانه،کیفیت بالاومحصولات درسطح رقابت جهانی می باشد، محقق با هدف تعیین نقاط قوت و ضعف،فرصت و تهدید با مدلSWOTسعی در ارائه راهکارهای استراتژیک برای این صنعت می باشد،روش فرآیند(AHP)یک روش یکپارچه سازی برای پشتیبانی ازوضعیت تصمیم گیری درمورداستراتژی هاست که بامدلSWOTتعیین شده است،به طوری که ماتریسSWOTرابه یک ساختارسلسله مراتبی تبدیل کرده ومدل بافرآیندتحلیل سلسله مراتبی تجزیه وتحلیل خواهد شد،نقاط قوت،ضعف،فرصت،تهدید در این مقاله به شرح زیر می باشد قوت:بیشترین سهم درفروش داخلی،تنوع محصولات،شبکه های گسترده عملیاتی،کارایی بالا
 3. ضعف:نوسان درآمدها ،نقدینگی محدود، عدم ­توانایی رقابت­ با محصولات مشابه همچون (تفال،مولبنکس،ارزوم)کاهش رضایت مشتریان

فرصت:راه اندازی خط تولیدمحصولات جدید،معرفی محصولات ارزانتر در مقایسه با رقبا،افزایش هزینه معاملات برای واردات محصولات شرکت های رقیب خارجی که در واقع فرصتی برای شرکت های تولید کننده داخلی می باشد.

تهدید:نوسان هزینه های مواداولیه،بازارهای بسیاررقابتی،حمایت دولت درساخت، و نه درفروش،صادرات در سطح پایین،مالیاتهای مستقیم وغیرمستقیم بالاسپس برای تعیین اولویت هر یک از نقاط و ارائه استراتژی های ترکیبی از روش AHP استفاده شد،نتایج نشان داد که شرکت باید اهمیت بیشتری به بخش تامین کنندگان بدهد تا با استراتژی هایی از جمله یکپارچه سازی و ادغام هزینه تامین مواد وهزینه های مشتق شده از تامین مواد را کاهش دهد،

 1. اينسيكرا و استاقلو[۳] در سال ۲۰۱۲ تحقيقي با عنوان” خط مشي هاي تجاري چندجانبه اتحاديه اروپا

اتحادیه ها و موافقتنامه های تجارت آزاد،  تجزيه و تحليل مقایسه­اي SWOT صنعت خودوسازي كره جنوبي و تركيه ” انجام داده اند .هدف از این تحقيق ، تعيين  تاثيرتوافقنامه تجارت آزاد کره جنوبی اتحادیه اروپا، به عنوان یک توافق همگن  بین ترکیه و اتحادیه اروپا بر بخش خودرو در دو کشور تركيه و كره جنوبي ، تغییر در سیاست های تجاری چند جانبه در سال های اخیر دراتحادیه اروپا است برای پیش نویس تجزیه و تحلیل SWOT از اثرات مرتبط با بلوک های تجاری بر بخش های خودرو در اين دو كشور است. داده های آماری استفاده می شود به طور عمده از منابع اینترنتی وب سايت هاي رسمي دولت تركيه  (شاخص های عمومی توسط بخش در بخش صنعت و خدمات) کانون سازندگان خودرو تركيه ،سازمان بین المللی تولید کنندگان موتور خودرو (آمار تولید خودرو در سراسر جهان)، تجارت دو جانبه اتحادیه اروپا و تجارت با جهان:ترکیه (شاخص های اقتصادی اصلی)، تجارت دو جانبه اتحادیه اروپا و تعامل با جهان: کره جنوبی جمع آوری شد،

سطح نفوذ صادرات در بخش خودرو توسط سیاست های آزاد سازی تجارت برای هر دو کشور، دارای اهمیت زیادی برای آینده اقتصاد ملی است. این مطالعه می خواهد به ارائه تجزیه و تحلیل SWOTبورس اوراق بهادارمورد توافق  اتحادیه اروپا در بخش های خودرو از دو کشور است. عوامل بيروني و عوامل داخلي تاثير گذار  صنعت خودرو سازي در اين دو كشور عبارتند از:

فرصت ها:افزایش تقاضا برای خودرو به عنوان یک نتیجه از بازارهای بزرگ داخلی در کشورهای شرق دور، انتظار می رود که رکود اقتصادی در منطقه اتحادیه اروپا، تقاضا برای اتومبیل های مسافری، کم هزینه را افزایش می دهد، مزایای آینده در ارتباط با استانداردهای مصرف سوخت توسط اتحادیه اروپا و ایالات متحده شناسایی شده ، تسهیل صادرات محصولات خودرو به اتحادیه اروپا پس از FTASو هزینه های کاهش یافته مربوط به  تعرفه ها

تهديدها :افزایش تقاضا برای خودروهای لوکس در بازار داخلی و توانایی اتحادیه اروپا برای ارائه این اتومبیل با قیمت های مناسب تر، افزایش بار از بار مالیاتی در وسایل نقلیه حمل و نقل و نوسانات بالا در قیمت نفت ، قیمت پایین قطعات خودرو ارائه شده توسط کشورهای شرق اروپا، چین و هند، عدم قطعیت در بحران اقتصادی جهانی تجربه شده در اتحادیه اروپا و کاهش تقاضا برای محصولات خودرو

نقاط ضعف:افزایش هزینه به دلیل مقررات در ایالات متحده و اتحادیه اروپا در تولید گازهای گلخانه ای و محیط زیست، رخ سود پایین در سطح ورود به تولید خودرو کم هزینه، عدم توجه  به فعالیت هایR&D، هزینه های حمل و نقل بالا به دلیل فاصله جغرافیایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا، تاثیر قیمت نفت و انرژی در هزینه های تولید

نقاط قوت:تاثیر مثبت ثبات سیاسی در عملکرد اقتصاد ملی، هماهنگی در مسائل فنی در مقیاس جهانی به عنوان یک نتیجه از  CUبا اتحادیه اروپا، نزدیکی جغرافیایی به کشورهای عضو اتحادیه اروپا را افزایش می­دهد موفقیت در یکپارچه سازی منطقه ای، توانایی ایجاد تولید گران قیمت کمتر نسبت به اتحادیه اروپا و کره جنوبی،سطح پیشرفته دانش با سرمایه گذاری مشترک بین المللی، خوب تحصیل رقابتی و قوی حمایت از صنعت، نیروی کار جوان، پویا و واجد شرایط، قابلیت واکنش های پیشرفته ی در برابر رکود اقتصادی جهانی و داخلی .

نتايج نشان مي دهد كه در مقایسه با ترکیه، اتحادیه اروپا داراي كنترل از راه دور است  و اين براي رقابت خوب  نیست. اثرات بحران مالی جهانی هنوز غلبه کند.به همین دلیل، نوسانات در هزینه­های انرژی و قیمت­ها همچنان بالا است.نوسانات در قیمت نفت افزایش هزینه های حمل و نقل، و در مقایسه با تولید اتوماتیک اتحادیه اروپا، حاشیه سود را کاهش می­دهد. همچنین انتظار می رود که هزینه ها را افزایش می­دهد زیرا تولید کننده مجبور به رعایت انتشار و مقررات صرفه­جویی در سوخت ساخته شده توسط اتحادیه اروپا. تولید کنندگان اتحادیه اروپا که این مقررات و قوانین رعایت  مي كنند دسترسی مستقیم به بازار کره جنوبی بدون مواجهه با هر گونه مشکلات خواهند داشت براي  بهبود بخش خودرو در کره جنوبی، دولت نقش کلیدی در حمایت از تولیدات داخلی ایفا خواهد كرد .به همین دلیل، با حذف نرخ تعرفه،  رقابت با اتحادیه اروپا را سخت تر  خواهد كرد.

 1. کو و همکاران[۴] در سال ۲۰۱۱ پژوهشی را تحت عنوان” توسعه استراتژی ساختار یافته swot برای دولت ماکائو”  انجام دادند، هدف از این پژوهش به منظور توسعه آتی دولت Macau برای اینکه این دولت بتواند از عهده تغییرات محیط بیرونش برآید ، انجام شده است. که برای این منظور از مدل swot استفاده شده است،همچنین یک متد جدید برای کمی نمودن تهدیدها و فرصت های درک شده معرفی می گردد که از ابزار مدیریت کیفیت مثلFMEA  و SMEAاقتباس و اصلاح شده است . فاکتورهای داخلی مثل نقاط قوت و ضعف به طور سیستماتیک و ساختاری با به کارگیری مقیاس لیکرت از صفر تا ده اندازه گیری می شود. جامعه آماری شامل ۵۹۰ نفر پاسخگو لیسانس دانشگاه های Macau بوده است که از طریق نمونه برداری تصادفی ساده انتخاب گردیدند .برای جمع آوری داده ها از ۲ پرسشنامه استفاه شد، پرسشنامه اول از منظرهای کارت امتیاز متوازن استخراج شده است که به شناسایی نقاط قوت و ضعف دولت ماکائو پرداخت و همچنین  پرسشنامه دوم از طریق جلسات طوفان مغزی ، فاکتورهای خارجی مرتبط با جامعه،تکنولوژی ، اقتصاد،محیط و چشم انداز سیاسی شرکت به شناسایی فرصت ها و تهدیدهای این دولت می پردازد.پس از تحلیل داده ها نتایج نشان داد که بیشترین انحراف در سازه های پرسشنامه اول مربوط به اهمیت سازه ها و عملکرد سازه ها،قوت و ضعف دولت را مشخص می کند که عبارت است از:

مدیریت سالم دولت،کارایی ارگان های دولت،سیستم حمل و نقل،وضوح سیاست دولت ماکائو،استفاده موثر از ثروت، درک نیازهای مردم،

و برای پرسشنامه که از طریق مدل های FMEA  و SMEA  نتیجه شده است و تعیین کننده فرصت ها وضعف های دولت می باشد شامل:

انعطاف سازگار با تغییرات در محیط خارجی،رویکرد منصفانه در طول مراحل تحول و توسعه، تقویت ارتباط با افراد ذینفع،. بودند.

 1. لئو  و همكارانش[۵] در سال ۲۰۱۱ تحقيقي با عنوان ” تجزيه و تحليل نقاط قوت و ضعف، فرصتها و تهديدهاي  محصولات بيو انرژي در  زمين هاي حاشيه اي ”  انجام دادند  هدف اين تحقيق شناسايي عوامل اثر گذار داخلي و خارجي محصولات بيو انرژي  در زمين هاي حاشيه اي  كشور كانادا است. عوامل داخلي و خارجي محصولات بيو انرژي  در زمين هاي حاشيه اي   عبارتند از:

نقاط قوت :دسترس بودن زمین، بهبود اقتصاد روستایی

نقاط ضعف: پويايي اقتصادی عدم قطعیت اثرات زیست محیطی حقوق صاحبان سهام و مسائل مربوط به جنسیت
فرصتها:نیاز به انرژی های تجدید پذیر و در نظر گرفتن امنیت غذایی سیاست تشویق و توسعه فن آوری
تهدید:افزایش در قیمت سوخت و هزینه های بالاتر کار خطرات طبیعی و بحران در بازار مالی

نتايج تحقيق بيانگر آنست كه توليدات  بيو انرژی را می توان در زمين هاي  حاشیه ای  كه از لحاظ اقتصادی بسیار حیاتی هستند  کاشت و از دیگر نقاط قوت عبارتندآن، افزایش درآمد کشاورزان، ایجاد اشتغال، امنیت منابع انرژی، که به نوبه خود تضمین تولید ناخالص داخلی (GDP) از منطقه محلی است.در نقاط ضعفها بهره وری پایین، تولید بالا و هزینه حمل و نقل توانایی رقابت انتخاب را کاهش می دهد. همچنین، مشکلات همپوشانی زمین های حاشیه ای پراکندهانتشار گازCO2را افزایش می دهد  و فرصت هاي ايجاد شده در محصولات بيو انرژي  منجر به ايجادفرصت ها برای تولید انرژی زیستی در توسعه زمین های حاشیه ای ایجاد کنید و در نهايت تهدیدها منجر به افزایشقیمت سوخت، هزینه نیروی کار، مخاطرات طبیعی و بحران در بازار مالی را در بر خواهد داشت.

 1. آي پي و كو[۶] در سال ۲۰۰۴ در تحقيقي با عنوان “چارچوب تدوين  استراتژي BSQ : تركيبي از كارت امتياز متوازن ، SWOTو تجزيه و تحليل مشخصه هاي كيفي” انجام داده اند.  هدف اين تحقيق نشان دادن دستورالعمل های رویه ای به جای  ارايه استراتژی  واقعي است  روش  تحقيق یک چارچوب یکپارچه متشکل از BSC (كارت امتياز متوازن) ،تجزيه و تحليل نقاط قوت، نقاط ضعف؛ فرصت و تهديدها(SWOT)وگسترش عملكرد كيفي (QFD) است كه نظر سنجي  با استفاده از ۱۳ نفر از اعضاي كميته  اجرايي در موسسات موسسه حرفه ای در هنگ کنگ صورت گرفته است و پرسشنامه  مقیاس لیکرت ده نقطه، که در آن عدد ۱اشاره به کم اهمیت بودن  و عدد۱۰اشاره به مهم ترین ، استفاده شده است.

فرصت ها:گواهی نامه های به رسمیت شناخته شده در هنگ کنگ، مطالبات خدمات با کیفیت، استانداردهای عملیاتی برای شرکتهای متوسط، همکاری بین چین، هنگ کنگ و ماکائوTتوصیه دولتی برای فن آوری بالا

تهديدها:وخامت مالی فردی، فن آوری عالی، رقبا، حمایت کم از دولت های محلی، رکود اقتصادی

نقاط قوت :ثبات مالی، پوشش جغرافیایی مشتری،شهرت شرکت  نزد مشتری، کیفیت محصول نزد مشتري،یادگیری با گرایش کارآفرینی

نقاط ضعف:حفظ مشتری ، مشتري گرايي، رضایت مشتری ،یادگیری انعطاف پذیر و پاسخگو ،کیفیت خدمات به مشتریان، درآمد (مالی)،چشم انداز (یادگیری)

نتايج تحقيق بيانگر اين است كه در موسسات حرفه اي هنگ گنك  ،نقاط ضعف درآمد و در نقاط قوت ثبات مالی در  فرصتها گواهی نامه های به رسمیت شناخته شده در هنگ کنگ و وخامت مالی فردی داراي بالاترين نمره اهميت هستند.

 1. سای ان کو و لی[۷] در پژوهشی تحت عنوان “پیاده سازی چارچوب تدوین استراتژیبرای صنعت بانکداری هنگ کنگ” به تدوین استراتژی های کلان  با تکنیک های  BSC ، QFD، و SWOT   برای بانک های بازرگانی چین پرداختند، آنها در چهار منظر مالی،مشتری،فرایند داخلی و رشد و یادگیری به تعیین فاکتورها برای مدل SWOT و توسط QFD به اولویت و امتیازدهی فاکتورها پرداختند،با این روش تلفیقی از متدهای غربی و شرقی ممکن بود و قابلیت اجرایی آن در هر سازمانی قویتر می گشت.

 

نقاط قوت:موجودی نقد،سپرده های نقدی ثابت،بدهی های بسیار جزئی،

نقاط ضعف:ناآگاهی عمومی،فقدان تکنولوژی به روز،عدم توسعه کارمندان،

نقاط فرصت:تجارت خارجی،بدست آوردن فناوری های جدید از بازارهای خارجی

نقاط تهدید:تغییرات و تحولات سیاسی چین،رقابت بالادر صنعت بانکداری

نهایتا توسط  مدل QFD استراتژی های ترکیبی برای مدل SWOT پیشنهاد شد.

[۱]Qin Su&Jun Sun

 

[۲]Sheker&ozqurler

۱ İncekara Ahmet and Ustaoğlu Murat

[۴]Koo etal

[۵]Liu T.T,. Conkey B.GMc, Z.Y Ma,.Liu Z.G, X Li.Cheng, L.L

۱Ip Y.K and KooL.C

[۷]Sai On Ko&Lee

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98541
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss