جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت¬های پویا و همکاری استراتژیک (شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی¬)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تدوین و تلفیق استراتژی های سازمانی توسعه ی منطقه ای، با رویکرد قابلیت¬های پویا و همکاری استراتژیک (شهرستان های رستم و نورآباد ممسنی¬)

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

پژوهش های داخلی

در زمینه ی قابلیت های پویا و همکاری استراتژیک پژوهش های اندکی صورت گرفته است. این پژوهش ماهیت مکمل بودن استراتژی ها را بین سازمانها مورد بررسی قرار می دهد.

صابری و همکاران (۱۳۹۱) در مقاله ای با عنوان “اولویت بندي استراتژي هاي توسعه شهر با استفاده از فرایند تحلیل سلسله مراتبی، مطالعه موردي: کلان شهر اصفهان” با هدف ﺗﺤﻘﯿﻖ اوﻟﻮﯾﺖ ﺑﻨﺪي اﺳﺘﺮاﺗﮋي ﺗﻮﺳﻌﻪي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﻓﺮاﯾﻨﺪ ﺗﺤﻠﯿﻞ ﺳﻠﺴﻠﻪ ﻣﺮاﺗﺒﯽ مشخص نموده اند که با توجه به تلفیق معیارها و زیرمعیارها، عدالت فضایی و توزیع بهینه خدمات و امکانات (ﺗﻮزﯾﻊ ﯾﮑﺴﺎن اﻣﮑﺎﻧﺎت و ﺧﺪﻣﺎت ﺷﻬﺮي ﺑﯿﻦ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﻬﺮي و ﻣﺤﻼت ﺷﻬﺮي) داراي اولویت اول، کسب درآمدهاي پایدار اولویت دوم، گسترش توریسم شهري اولویت سوم و کاهش آلودگی هوا در اولویت چهارم برنامه ریزي قرار دارد اﻗﺪاﻣﺎت ﮐﺎﻟﺒﺪي ﻧﻈﯿﺮ روان ﺳﺎزي ﺗﺮاﻓﯿﮏ و دﺳﺘﺮﺳﯽ ﭘﯿﺎده نیز در اوﻟﻮﯾﺖ آﺧﺮ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ رﯾﺰي ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.  (صابری و همکاران، ۱۳۹۱: ۵۹)

همچنین مافی و رضوی (۱۳۹۱) در پژوهشی با عنوان “برنامه ريزي استراتژيك توسعه محله اي با تاكيد بر متغيرهاي اجتماعي مطالعه موردي محله طلاب شهر مشهد”، راهبردهاي تهاجمي، محافظه كارانه، رقابتي و تدافعي را برای محله طلاب شهر مشهد مشخص نمودند. نتایج تحقیق که حاصل که حاصل تکمیل ۲۵۰ پرسشنامه در بین ساکنان محله و ۱۵۰ پرسشنامه در بین متخصصان و کارشناسان شهرداری است نشان داد که ﻣﺤﻠﻪ ﻃﻼب ﺷﻬﺮ ﻣﺸﻬﺪ در ﻣﻮﻗﻌﻴﺘﻲ رﻗﺎﺑﺘﻲ ﻗﺮار دارد و ﺑﺎﻳﺴﺘﻲ ﺳـﻌﻲ ﻛﻨـﺪ ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﻓﺮﺻـﺖ ﻫـﺎ ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺤﻴﻂ ﺑﻴﺮوﻧﻲ ﺑﻪ ﺑﻬﺒﻮد ﻧﻘﺎط ﺿﻌﻒ ﺧﻮد ﺑﭙﺮدازد. در اﻳﻦ راﺑﻄﻪ ﺑﺎﻳـﺪ راﻫﻴﺮدﻫـﺎي آﺷﻨﺎﺳـﺎزي ﺳـﺎﻛﻨﻴﻦ ﺑـﺎ روشﻫﺎي ﻣﺸﺎرﻛﺖ در ﻗﺎﻟﺐ ﻣﺮاﺳﻢ ﻣﺬﻫﺒﻲ؛ اﻓﺰاﻳﺶ درآﻣﺪﻫﺎي ﭘﺎﻳﺪار ﺷﻬﺮداري ﺑﺎ ﻫﻤﻜـﺎري واﺣـﺪﻫﺎي ﺗﺠـﺎري   و ﺗﺸﻜﻴﻞ ﺷﻮرا و ﺷﻬﺮداري ﻣﺤﻠﻪ و واﮔﺬاري ﻣﺴﺎﻳﻞ اﺟﺮاﻳﻲ ﺑﻪ ﻣﺮدم و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن آنﻫﺎ، را ﻣﺪﻧﻈﺮ ﻗﺮار دﻫﺪ (مافی و همکاران، سال۱۳۹۱: ۱۲۶).

فروزنده ی دهکردی و همکاران نیز (۱۳۹۰)، در پژوهشی با عنوان “برنامه ریزی ناحیه ای با استفاده از برنامه ریزی بر مبنای سناریو (تبیین الگوی چشم انداز ناحیه ی کاشان)” مدل چشم انداز ناحیه ی کاشان با استفاده از روش تحلیل سوات و برنامه ریزی سناریو را تبیین نموده است. مهمترین سناریوها شامل ادامه ی وضعیت موجود، پراکندگی، تعامل محدود و توسعه ی متوازن را برای تحقق چشم انداز ناحیه ی کاشان مشخص نموده است. همچنین در چشم انداز پیشنهادی ناحیه ی کاشان، شهرستانهای مختلف خواهند کوشید تا بر محور یکپارچگی در سطح ناحیه بر ارزشهای انسجام و همبستگی تاکید ورزند و راهبردهای خود را در قالب یک طرح توسعه ی ناحیه ای محقق و اجرایی سازند (دهکردی و همکاران، ۱۳۹۰: ۵۲).

در پژوهشی که توسط بهشتی و زالی (۱۳۹۰) با موضوع “شناسایی عوامل کلیدی توسعه ی منطقه ای با رویکرد برنامه ریزی بر مبنای سناریو: مطالعه ی موردی آذربایجان شرقی” صورت گرفته سعی گردیده ضمن ارائه ی الگویی برای شناسایی عوامل کلیدی موثر بر روند توسعه در مقیاس منطقه ای، زمینه ی تهیه ی سناریوهای ممکن و محتمل در ده سال آینده ی استان آذربایجان شرقی را فرآهم کند. در این پژوهش به شناسایی عوامل کلیدی و پیشران های موثر بر توسعه ی استان پرداخته شده است و در نهایت ۱۳ عامل شامل شیوه ی مدیریت، منطقه ی آزاد ارس، تحقیق و توسعه، جمعیت و مهاجرت، سرمایه گذاری و امنیت، نقش فرآملی استان، منابع آب، تکنولوژی های برتر، بهره وری، تولیدات صنعتی و معدنی، زیرساخت های گردشگری، تولید و توزیع انرژی و فناوری اطلاعات را به عنوان نیروهای کلیدی شناسایی نموده است (بهشتی و همکاران، ۱۳۹۰: ۶۰).

احمدی و همکاران (۱۳۹۰) در پژوهشی با عنوان “ائتلاف راهبردی و شبکه ی مشارکتی” با پرداختن به این موضوع که ائتلاف های راهبردی چگونه می توانند ساز و کاری برای تعامل با محیط جدید رسانه ای پدید آورند، تلاش کرده است که در حوزه ی اقتصاد رسانه، به تبیین رویکردهای ایجاد هم افزایی و ارزش افزوده در صنعت رسانه بپردازد.  پژوهش مورد ذکر با رویکرد اکتشافی و با مطالعه ی کتابخانه ای، به تبیین ابعاد گوناگون ایجاد شبکه ی مشارکتی و ائتلاف های راهبردی بین شرکتهای دارای مزیت رقابتی مکمل پرداخته است و به این نتیجه رسیدند که تشکیل ائتلاف های راهبردی منجر به حصول مزایایی از قبیل تمرکز هر سازمان بر صلاحیت ها و مهارتهای اصلی، صرفه جویی در هزینه های تولید، دسترسی به تخصص های جدید و انعطاف پذیری در ارائه ی پاسخ مناسب به خواست مشتریان می گردد.

محمدی الیاسی و همکاران (۱۳۸۹) در پژوهشی با عنوان “شناسایی عوامل درون سازمانی موثر بر عملکرد شرکت های نوپا” به بررسی تاثیر ظرفیت جذب به عنوان یکی از ابعاد قابلیت های پویا بر روی متغیرهای مختلفی پرداختند. جهت حصول به هدف شناسایی عوامل داخلی موثر بر عملکرد شرکتهای نوپا، چهار متغیر منابع مالی، ظرفیت جذب در سطح فردی، ظرفیت جذب در سطح سازمانی و قابلیت های بازاریابی به عنوان متغیر مستقل و متغیر عملکرد با سه بعد عملکرد مالی، عملکرد بازار و عملکرد مشتری به عنوان متغیر وابسته در ۳۰۸ شرکت در تهران مورد بررسی قرار گرفته اند.  نتایج پژوهش نشان می دهد که متغیرهای چهارگانه ی فوق، عملکرد شرکت های نوپا را پیش بینی کرده و نشان می دهد که از بین عوامل داخلی، طرفیت جذب در سطح فردی با ابعاد سرمایه ی انسانی و شبکه ی اجتماعی کارآفرینان و کارکنان بیشترین تاثیرگذاری را بر عملکرد شرکتهای نوپا دارد. در نهایت به این نتیجه رسیدند که ظرفیت جذب منجر به ارتقاء منابع مالی، بهبود عملکرد سازمانی و تقویت قابلیت های بازاریابی می گردد.

 

پژوهش های خارجی

هوف[۱] و همکاران (۲۰۱۴) در پژوهشی با عنوان “ظرفیت همکاری برای مدیریت پایدار زنجیره ی عرضه: سازمانهای با اندازه ی کوچک و متوسط در مکزیک” رویه های همکارانه، عملیاتی و ارتباطی شرکتهای کوچک و متوسط را مورد بررسی قرار داد. نتایج حاصل از مطالعه بر روی ۱۷۷ شرکت عرضه کننده طی سالهای ۲۰۰۵ تا ۲۰۰۸ نشان داد که ظرفیت و میزان همکاری بین عرضه کنندگان مختلف تحت تاثیر خصوصیات شرکتها و مدیران آنها و تعداد مدیران درگیر قرار دارد. همچنین یافته ها از این مفهوم که همکاری منجر به ایجاد روابط پویا بین سازمانها از طریق تقویت ظرفیت دانش و اجرای اثربخش برنامه های تولید می شود حمایت می کند.

یووان[۲] و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهشی با عنوان “مشارکت استراتژیک زنجیره ی عرضه، رویه های مدیریت زنجیره ی عرضه ی محیطی و نتایج عملکردی: مطالعه ی تجربی از شرکتهای کره ای” تاثیر مشارکت استراتژیک را در عملکرد شرکت مورد ارزیابی و بررسی قرار داده اند. داده های جمع آوری شده از ۱۴۱ شرکت نشان داد که اعتماد متقابل بین شرکتها، حمایت مدیریت عالی شرکتهای شریک، تسهیم اطلاعات عملیاتی و به اشتراک گذاری اطلاعات استراتژیک تاثیر مثبت و معناداری در عملکرد محیطی و عملکرد کسب و کار سازمانها دارند.  همچنین وجود سطح اعتمادی که بصورت قابل قبول و متقابل باشد، باعث تسهیل تسهیم اطلاعات در سطوح استراتژیک می گردد. علاوه بر این مشارکت استراتژیک در زنجیره ی عرضه، باعث تسهیل اجرای رویه های مدیریت زنجیره ی عرضه ی محیطی می شود.

زانگ[۳] و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهش خود به بررسی هماهنگی بین استراتژی های شرکتهای حاضر در یک زنجیره ی عرضه پرداختند. نتایج حاصل از تجزیه و تحلیل آنها نشان داد که همکاری بین قسمت های مختلفی که نقش مکمل یکدیگر را ایفا می کنند تاثیر مثبت و معناداری در کیفیت محصولات تولیدی توسط شرکتهای حاضر را دارد. همچنین نتایج نشان داد که شکل گیری و اجرای هماهنگی استراتژیک بصورت مناسب و اثربخش در بین شرکتهای عضو یک زنجیره ی ارزش می تواند عاملی کلیدی باشد که منجر به ارتقاء و توسعه ی پایدار زنجیره ی ارزش گردد.

بیک رام[۴] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی همکاری استراتژیک را بصورت عمودی در بین شرکتهای حاضر در زنجیره ی عرضه در صنایع نیمه هادی مورد بررسی قرار داده اند. نتایج نشان داد که در صورتی شرکتهای درگیر در زنجیره ی عرضه توافقات بیشتری در مورد میزان ریسک، سرمایه گذاری، همکاری و همچنین اعتماد داشته باشند منجر به نتایج قابل قبول تری خواهد گردید. نتایج این پژوهش همچنین نشان داد که روند همکاری های عمودی در بین سازمانهای حاضر در یک زنجیره ی همکاری می تواند اثربخشی بیشتری داشته باشد اگر که طول افق برنامه ریزی و میزان و سطح همکاری به عنوان یک متغیر تعیین کننده جهت مذاکره بین خریدار و عرضه کننده در نظر گرفته شده باشد.

ملیسا[۵] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی با عنوان “چهارچوبی برای تلفیق استراتژیهای مختلف سازمانی” دیدگاههای مختلف را در رابطه با تلفیق استراتژیهای بازاریابی و زنجیره ی عرضه شامل دیدگاههای وظیفه ای، دیدگاههای مبتنی بر فرآیند و دیدگاه تلفیق مفاهیم کسب و کار ارائه می کند و این سه دیدگاه را به یک مسیر استراتژیک هدایت می کند. در نهایت تلفیق استراتژیهای بازاریابی و مدیریت  زنجیره ی عرضه در چهار سطح صورت می دهد: تلفیق استراتژیهای سازمانی، تلفیق استراتژیهای مربوط به مشتری، تلفیق استراتژیهای مربوط به زنجیره ی عرضه و در نهایت تلفیق استراتژی های مربوط به بازاریابی و زنجیره ی عرضه (ملیسا[۶] و همکاران، ۲۰۱۲: ۸۵).

کیو[۷] و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهشی با عنوان “قابلیت های پویا، ذینفعان استراتژیک و مزیت رقابتی پایدار” به بررسی این موضوع پرداخته است که چگونه قابلیت های پویا از طریق تشکیل اتحاد استراتژیک می تواند به شرکت جهت درک مسئولیت سازمانی و حصول به مزیت رقابتی پایدار کمک نماید. داده هایی که نتایج پژوهش از آنها استخراج گردیده اند ۲۲۷ پرسشنامه بوده است که توسط مدیران شرکتها در کشور چین تکمیل شده اند. نتایج بدست آمده نشان داد که قابلیت ادراک، صورت بندی مجدد و انعطاف پذیری تاثیر مثبت و معناداری در حصول سازمان به مزیت رقابتی پایدار دارد. علاوه بر این، تاثیر متغیرهای مذکور بواسطه ی نقش اتحاد استراتژیک تعدیل می گردد. نتیجه همچنین نشان می دهد که تاثیر قابلیت پیکربندی مجدد در مزیت رقابتی پایدار بخشی از اثرات اتحاد استراتژیک با ذینفعان می باشد.

کائو کریستینا[۸] و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی با عنوان “تلفیق استراتژی های تدارکات، بازاریابی، تولید و عوامل خارجی و تاثیر آن در عملکرد سازمانی” تاثیر علی و معلولی مشارکتهای استراتژیک در این حوزه ها را مورد بررسی و آزمون قرار می دهد. نتایج مطالعه ی ذکر شده بطور کلی نشان می دهد که تلفیق های صورت گرفته در بخش های داخلی و خارجی بر یکدیگر تاثیر می گذارند. تلفیق در زمینه ی استراتژی های بازاریابی و تدارکات منجر به کاهش هزینه ها، افزایش سود و صرفه جویی در زمان نمی گردد، در حالیکه تلفیق در حوزه های مربوط به تولید و تدارکات تاثیر مثبتی بر کاهش هزینه ها، افزایش سود و صرفه جویی در زمان عملیات می گردد (کریستینا و همکاران، ۲۰۱۰: ۲۰).

کائو[۹] و همکاران (۲۰۱۰) در پژوهشی به بررسی تاثیر مشارکت استراتژیک شرکتهای حاضر در زنجیره ی عرضه بر روی عملکرد آن شرکتها با هدف پی بردن به ماهیت و ویزگیهای مزیت همکاری شرکتهای حاضر در زنجیره ی عرضه در میان شرکتهای تولید کننده در کشور آمریکا پرداخته اند. در این پژوهش مزیت همکاری به عنوان مزایای استراتژیکی که از طریق رقبا بواسطه ی مشارکت در زنجیره ی عرضه بدست می آید و منجر به ایجاد هم افزایی خاصی می شود که هر شرکت به تنهایی قادر به ایجاد آن نمی باشد، تعریف شده است. نتایج حاصل از پژوهش آنان نشان داد که مشارکت استراتژیک شرکتهای حاضر در زنجیره ی عرضه منجر به تسهیم اطلاعات، هم افزایی، به اشتراک گذاری منابع مکمل، کاهش ریسک ها و هزینه های طرف های شریک، ایجاد دانش و نوآوری مشترک می شود که این موارد منجر به تاثیر مثبتی در عملکرد شرکت می گردد.

کاترین[۱۰] و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی نقش قابلیت های پویا در مدیریت سبد پروژه در شرکتهای خدماتی و تولیدی پرداختند. هدف این پژوهش بررسی رابطه ی بین مدیریت سبد پروژه و مزیت رقابتی در شرکتهای تولیدی و خدماتی بوده است.  آنها در پژوهش صورت گرفته به این نتیجه رسیدند که چهارچوب قابلیت های پویا که پس از نگرش مبتنی بر منابع ارائه گردید بعنوان ابزاری برای تقویت قابلیت های اتحاد استراتژیک بین سازمانها نقش تاثیرگذاری در دستیابی به هماهنگی بین طرف های درگیر در یک پروژه جهت انجام وظایف مربوط دارد. آنها معیار و ملاکی را در زمینه ی فرآیند و روش مدیریت سبد پروژه ارائه می کنند و مدلی را برای بهبود قابلیت های مدیریت سبد پروژه طراحی می نمایند.

هاواس[۱۱] و همکاران (۲۰۱۰) به بررسی تاثیر قابلیت صورت بندی مجدد به عنوان یکی از اجزاء تشکیل دهنده ی قابلیت های پویا بر روی سطوح مختلف همکاری پرداخت. هدف این مقاله بررسی عوامل موثر بر قابلیت پیکربندی مجدد از دیدگاه چند سطحی سازمانی از حمله همکاری بین شرکتی، همکاری درون شرکتی و همکاری چند سطحی بر مبنای داده های جمع آوری گردیده از ۸۳ شرکت نرم افزاری آمریکایی می باشد. نتایج حاصل نشان داد که قابلیت صورت بندی مجدد بصورت مثبتی با همکاری های درون شرکتی مانند بخش های تحقیق توسعه و بازاریابی، همکاری های بین شرکتی، یادگیری سطح فردی، یادگیری سطح گروهی و یادگیری سطح سازمانی مرتبط می باشد.

اسمارت[۱۲] و همکاران (۲۰۰۷) در پژوهشی به بررسی رویه های مورد نیاز برای طراحی شبکه های نوآوری با نگرش قابلیت های پویا پرداخته اند. هدف این پژوهش ارائه ی رویه هایی جهت طراحی شبکه های مبتنی بر دانش جهت یکپارچه سازی شبکه های بین سازمانی به عنوان ابزاری جهت ارزیابی میزان نوآوری در شبکه ها می باشد. نویسندگان اطلاعات لازم را با یک بررسی جامع از ۱۴۲ محقق و مصاحبه با ۴۵ متخصص ارشد بدست آورده است. پژوهش در پایان نتیجه گیری کرده است که قابلیت های پویا نقش موثری در شکل گیری اشکال جدید سازمانی مانند شبکه ها و همچنین دستیابی به تکنولوژی های جدید و مهارتهای وابسته به آن، بهبود ظرفیت نوآوری از طریق بهره برداری از منابع دانش خارجی و مشارکت با سایر سازمانها دارد.

تودیوا[۱۳] و همکاران (۲۰۰۵) در پژوهشی با عنوان “اتحاد استراتژیک و مدلهای همکاری” و با هدف دستیابی به یک نگرش جامع از اتحاد و همکاری استراتژیک به ارائه ی یک نوع شناسی از اشکال و مدلهای رایج و متنوع اتحاد در میان سازمانها پرداخت و به بررسی نحوه ی شکل گیری، اجرا و نتایج عملکردی فعالیت های همکارانه پرداختند. آنها در نهایت به این نتیجه رسیدند که توافقات و همکاری های بین سازمانی منجر به ارائه ی اشکال سازمانی جدیدی  می گردد که با جایگزین نمودن همکاری به جای رقابت باعث برآورده ساختن اهداف سازمانی به شیوه ی مقرون به صرفه تری می گردد.

جاسبی[۱۴] و همکاران (۲۰۱۱) در پژوهش خود که با هدف مدل گذاری روابط علت و معلول بین استراتژی های شرکت سایپا یدک با استفاده از روش دیمتل به انجام رسید به این نتیجه رسیدند که از بین استراتژی های تدوین شده، استراتژی های رشد مالی و اقتصادی، افزایش سود سالیانه و افزایش سهم بازار در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند و استراتژی های سیستم های حمایتی سفارشی شده بر مبنای فناوری جدید، یادگیری سرمایه ی انسانی همراستا با سیاست های سازمان و ارتقاء شبکه ی خدمت رسانی به سوی ترجیحات و خواسته های مشتری در شمار عوامل تاثیرپذیر قرار دارند.

شی[۱۵] و همکاران (۲۰۱۳) در پژوهشی اقدام به بررسی رابطه ی علت و معلولی بین استراتژی های مختلف توسعه ی سیستم های اطلاعاتی در سازمان با استفاده از روش دیمتل پرداختند. نتایج حاصل از پژوهش آنها نشان داد که استراتژی تاکید بر سهامداران ومشتریان در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارد و استراتژی های تاکید بر بعد مالی، تاکید بر فرآیندهای داخلی کسب و کار و همچنین تاکید بر استراتژی یادگیری و رشد در شمار عوامل تاثیرپذیر قرار دارند.

مهرگان[۱۶] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی جهت شناسایی و ارزیابی گزینه های استراتژیک در صنعت گاز با استفاده از تکنیک دیمتل، به سنجش روابط علت و معلولی بین ۱۲ استراتژی در صنعت گاز پرداخت. نتایج حاصل از تحلیل داده ها نشان داد که از بین ۱۲ استراتژی، استراتژی های ارائه ی یک خدمت جدید، تصاحب شرکت های دیگر، قیمت گذاری، بسط و گسترش وضع فعلی در شمار عوامل تاثیرگذار و استراتژی های افتتاح کارخانه های جدید، گسترش عملیات جهت ورود به بازارهای جدبد، خاتمه دادن به ارائه ی یک تولید یا خدمت، تغییر استراتژی در بخش های وظیفه ای، ساختاردهی مجدد، استراتژی تبلیغاتی جدید، گسترش ظرفیت و جایابی در ردیف عوامل تاثیرگذار قرار دارند.

چون[۱۷] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهشی رابطه ی علت و معلولی بین استراتژی های توریسم پزشکی در تایوان را مورد بررسی قرار دادند. یافته های پژوهش مذکور نشان می دهد که در بین استراتژی های  طراحی گردیده، استراتژی های توسعه ی زیرساخت های مربوط به موسسات پزشکی، سیستم حمل و نقل آسان، ایجاد سیستم های اطلاعاتی اینترنتی و بازاریابی اینترنتی در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند و راهنمای گردشگران بین المللی، توسعه ی مراکز مشاوره ی پزشکی، توسعه ی بازارهای عمده، سیاست های مراقبت از سلامت و اثربخشی خدمات ارائه گردیده در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند.

هو[۱۸] و همکاران (۲۰۱۲) در پژوهش خود رابطه ی علی و معلولی بین استراتژی های بهبود امنیت اطلاعات را با استفاده از تکنیک دیمتل مورد بررسی قرار دادند. نتایج حاصل نشان داد که استراتژی های سیاست امنیتی، سازماندهی امنیت اطلاعات، امنیت منابع انسانی و توسعه و تقویت سیستم های اطلاعاتی در شمار عوامل تاثیرگذار قرار دارند و استراتژی های مدیریت دارایی، امنیت محیطی و فیزیکی، مدیریت عملیات و ارتباطات، کنترل دسترسی، مدیریت امنیت اطلاعات و مدیریت پیوستگی کسب و کار در شمار استراتژی های تاثیرپذیر قرار دارند.

[۱] – Hoof

[۲] – Youn

[۳] – Zhang

[۴] – Bikram

[۵] – Melissa

[۶] – Uta et al

[۷] – Cui

[۸] – Cristina

[۹] – Cao

[۱۰] – Catherine

[۱۱] – Hawass

[۱۲] – Smart

[۱۳] – Todeva

[۱۴] – Jassbi

[۱۵] – Shih

[۱۶] – Mehregan

[۱۷] – Chun

[۱۸] – Ho

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98564
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss