جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تسطیح منابع نامحدود پروژه با در نظر گرفتن منابع متعدد و اهداف چندگانه

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

ﺳﺎﺑﻘﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎﺕ ﺩﺭ ﺯﻣﻴﻨﻪ ﮐﺎﺭﺑﺮﺩ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی

‫ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﮐﻠﻲ، ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﺩﺭ ﺭﺩﻩ  NP-Hardﻗﺮﺍﺭ ﺩﺍﺭﻧﺪ. ﻳﻌﻨﻲ ﻫﻴﭻ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻤﻲ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻧﺸﺪﻩ ﮐﻪ ‫ﺑﺘﻮﺍﻧﺪ ﺟﻮﺍﺏ ﺑﻬﻴﻨﻪ ﺭﺍ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥ ﭼﻨﺪ ﺟﻤﻠﻪﺍی[۱] ﭘﻴﺪﺍ ﮐﻨﺪ. ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎﻳﻲ ﻭﺟﻮﺩ ﺩﺍﺭﻧـﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺟـﻮﺍﺏ ‫ﺩﻗﻴﻖ ﺭﺍ ﺑﺮﺍی ﻓﺮﻡﻫﺎی ﺧﺎﺻﻲ ﺍﺯ ﺍﻳﻦ ﻧﻮﻉ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺑﻴﺎﺑﻨﺪ، ﻭﻟﻲ ﺑﺎ ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﺍﺑﻌﺎﺩ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻭ ﺍﺿﺎﻓﻪ ﮐﺮﺩﻥ ﻗﻴﻮﺩ ﺍﻳﻦ ‫ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢﻫﺎ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺧـﻮﺩ ﺭﺍ ﺍﺯ ﺩﺳـﺖ ﺧﻮﺍﻫﻨـﺪ ﺩﺍﺩ.

‫ﺩﻭ ﺭﻭﻳﮑﺮﺩ ﺑﺮﺍی ﺣﻞ ﻣﺴـﺎﺋﻞ ﺯﻣـﺎﻥﺑﻨـﺪی ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳـﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷـﺪﻩ ﺍﺳـﺖ: ﺭﻭﺵﻫـﺎی ﺩﻗــﻴﻖ[۲] ﻭ ﺭﻭﺵﻫـﺎی ابتکاری[۳] .

‫ﺍﺯ ﺟﻤﻠﻪ ﺭﻭﺵﻫﺎ ﮐﺎﻭﺷﻲ ﺭﻭﺵﻫﺎی ﻓﺮﺍﮐﺎﻭﺷﻲ[۴] ﻣﻲﺑﺎﺷﻨﺪ. ﻓـﺮﺍﮐﺎﻭﺷﻲﻫـﺎ ﮐﻼﺳـﻴﮏ ﺷـﺎﻣﻞ ﺍﻧﺠﻤـﺎﺩ ‫ﺗﺪﺭﻳﺠﻲ[۵]، ﺟﺴﺘﺠﻮ ﻣﻤﻨﻮﻉ[۶]، ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﻭ ﺑﻬـﻴﻨﻪ ﺳـﺎﺯی ﮐﻠـﻮﻧﻲ ﻣﻮﺭﭼﮕـﺎﻥ[۷] ﻣـﻲﺑﺎﺷـﻨﺪ. ﺩﺭ ﺍﻳـﻦ ‫ﺭﻭﺵﻫﺎ ﻫﻴﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻀﻤﻴﻨﻲ ﺑﺮﺍی ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑﻪ ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﻭﺟﻮﺩ ﻧﺪﺍﺭﺩ. ﺩﺭ ﻋﻮﺽ ﻗﺎﺑﻠﻴﺖ ﻣﺪﻝ ﺷـﺪﻥ ﺑـﺎ ‫ﺍﻧﻮﺍﻉ ﺷﺮﺍﻳﻂ ﻭ ﻗﻴﻮﺩ ﺭﺍ ﺩﺍﺭﻧﺪ ﻭ ﺩﺭ ﺯﻣﺎﻥﻫﺎ ﺑﺴﻴﺎﺭ ﺳـﺮﻳﻊ (ﺩﺭ ﻣﻘﺎﻳﺴـﻪ ﺑـﺎ ﺭﻭﺷـﻬﺎ ﺩﻗﻴـﻖ) ﻣـﻲﺗﻮﺍﻧﻨـﺪ ﺑـﻪ ﺟﻮﺍﺏﻫﺎ ﻣﻄﻠﻮﺑﻲ[۸] ﺩﺳﺖ ﻳﺎﺑﻨﺪ. ﺑﺎﺭ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺄﮐﻴﺪ ﻣﻲﺷﻮﺩ ﮐـﻪ ﺟـﻮﺍﺏ ﺍﻟﮕـﻮﺭﻳﺘﻢﻫـﺎ ﻓﺮﺍﮐﺎﻭﺷـﻲ ﻟﺰﻭﻣـاً ‫ﺑﻬﺘﺮﻳﻦ ﺟﻮﺍﺏ ﻧﻴﺴﺖ.

‫ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﻪ ﺩﻟﻴﻞ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺑﻪ ﻣﺮﻭﺭ ﺑﺮ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺣﻴﻄـﻪ ﻣـﻲﭘـﺮﺩﺍﺯﻳﻢ.

‫ پورتمن[۹] (۲۰۰۸) ﻳﮏ ﺧﻼﺻﻪ ﮐﻮﺗﺎﻩ ﺩﺭﺑﺎﺭﻩ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺩﺭ ﻣﺤﻴﻂ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﻫـﻤﺮﺍﻩ ﺑـﺎ ﺗﺤﻠﻴـﻞ ‫ﺍﺛﺮﺍﺕ ﺍﭘﺮﺍﺗﻮﺭﻫﺎ ﮔﻮﻧﺎﮔﻮﻥ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ، ﺗﻘﺎﻃﻊ ﻭ ﺟﻬـﺶ ﺭﺍ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﮐﺮﺩ. هارتمن[۱۰] (۱۹۹۸) یک ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺑﺎ ﺭﻣﺰﮔﺬﺍﺭ ﺑـﺮ ﭘﺎﻳـﻪ ﻭﻗــﻔﻪ ﺭﺍ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺑﺮﻧﺎﻣـﻪ ﺯﻣـﺎﻧﻲ ‫ﺧﻮﺩ ﺗﻄﺒﻴﻘﻲ ﺭﺍ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮﺭ ﺧﻮﺩﮐﺎﺭ ﺑﻬـﺘﺮﻳﻦ ﺭﻭﺵ ﺭﻣﺰ ﮔﺸﺎﻳﻲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪﻫﺎی ﺯﻣـﺎﻧﻲ ﺭﺍ ﺑـﻪ ﺩﺳـﺖ ﻣـﻲﺁﻭﺭﺩ، ‫ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺩﺍﺩ. ﻭی ﻫﻤﭽﻨﻴﻦ ﺩﺭ ﺳﺎﻝ ۲٠٠۱ ﻣﺪﻝ ﺧﻮﺩ ﺭﺍ ﮔﺴﺘﺮﺵ ﺩﺍﺩ ﻭ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺑـﺮﺍی ﺯﻣـﺎﻥﺑﻨـﺪی ‫ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ مده ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩ. ‫آلکاراز و ماروتو [۱۱](۲۰۰۱) ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺑﺮﺍی ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺩﺭ ﺣﺎﻟﺖ ﭼﻨﺪ مده ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ ﻭ ﮊﻥ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪ ﭘﻴﺸﺮﻭ-ﭘﺴﺮﻭ ﻫﻢ ﺩﺭ ﺑﺎﺯﻧﻤـﺎﻳﻲ ﮐﺮﻭﻣـﻮﺯﻭﻡ ﺩﺭ ﻧﻈـﺮ ﮔﺮﻓﺘﻨـﺪ. ﺁﻧﻬـﺎ ﺑـﻪ ﺍﻳـﻦ ﻧﺘﻴﺠـﻪ ‫ﺭﺳﻴﺪﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺩﺭ ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺴﺮﻭ ﮐﺎﺭﺍﻳﻲ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﺩﺭ ﺭﺳﻴﺪﻥ ﺑـﻪ ﻫـﺪﻑ ﻣـﺪﻝ ﮐـﻪ ﻫﻤﺎﻧـﺎ ﻣﻴﻴﻨـﻴﻢ ‫ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﺍﺳﺖ، ﺍﻓﺰﺍﻳﺶ ﻣﻲﻳﺎﺑﺪ. یاسینه و همکاران[۱۲] (۲۰۰۷)ﻳﮏ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﻓـﻨﻲ (CGA) ﺭﺍ ﺑـﺎ ﺍﺳـﺘﺮﺍﺗﮋی ﺟﺴـﺘﺠﻮی ﻣﺤﻠـﻲ ﭘﻴﻮﻧـﺪ ‫ﺯﺩﻧﺪ. ﺗﺎﺑﻊ ﻫـﺪﻑ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﺷﺪﻩ، ﺗﺄﺧﻴﺮ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﮐﻠﻲ ﺍﺳﺖ. ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﺍﺭﺍﺋﻪ ﺷﺪﻩ ﺑﺎ ﻣﺴﺎﺋﻞ ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ‫ﺳﺎﺩﻩ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺷﺪﻩ ﺑﺮ ﺍﺳﺎﺱ ﺩﻭ ﻣﻌـﻴﺎﺭ ‪  AUFﻭ ARLFﺁﺯﻣﻮﻥ ﺷﺪﻩ ﺍﺳﺖ. روکا و همکاران[۱۳] (۲۰۰۸)ﺩﺭ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺧﻮﺩ ﺍﺯ ﺍﻟﮕﻮﺭﻳﺘﻢ ﮊﻧﺘﻴﮏ ﭼﻨﺪﻫﺪﻓﻪ  MOGAﺑﺮﺍی ﺯﻣﺎﻥﺑﻨﺪی ﭘـﺮﻭﮊﻩ ﺑـﺎ ‫ﻣﺤﺪﻭﺩﻳﺖ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺍﺳﺘﻔﺎﺩﻩ ﮐﺮﺩﻧﺪ. ﺍﻫﺪﺍﻑ ﻣﺪﻝ ﻣﻴﻨﻴﻤﻢ ﮐﺮﺩﻥ ﺯﻣﺎﻥ ﭘﺮﻭﮊﻩ ﻭ ﺗﺴﻄﻴﺢ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺑﻮﺩ.

الگوریتم ژنتیک یک روش جستجوی توسعه یافته توسط هلند[۱۴] (۱۹۷۵) می باشد که برای نخستین بار در سال ۱۹۷۵ ارائه گردید و بر مبنای مکانیسم طبیعی و تولید مثل، جهت یک جستجوی تصادفی ولی جهت دار از میان فضای تصمیم گیری، برای یافتن راه حل بهینه استوار است. کاربرد روش الگوریتم ژنتیک مانند هر روش بهینه سازی، با مشخص نمودن متغییرهای بهینه سازی، تابع هدف و محدودیت ها، اطلاعات ورودی و پارامترهای مدل شروع می شود. الگوریتم ژنتیک با آزمون همگرائی به شیوه های متفاوت از سایر روشهای بهینه سازی به پایان می رسد .

[۱] Polynomial Time

[۲] Exact Procedures

[۳] Heuristic Approaches

[۴] Metaheuristic

[۵] Simulated Annealing

[۶] Tabu Search

[۷] Ant Colony Optimization

[۸] Near-optimal Solutions

[۹] Portmann

[۱۰] Hartmann

[۱۱] Alcaraz, J., Maroto, C.

[۱۲]Yassine et al.

[۱۳] Roca et al.

[۱۴] Holland

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98596
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss