جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تعيين اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعيين اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان عود افراد وابسته به مواد

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

تحقيقات انجام شده درداخل کشور :

محمد نژاد (۱۳۷۹) پژوهشي تحت عنوان علل گرايش به مواد مخدر وتاثير آن در پيدايش خشونت وارتکاب جرم انجام داد. نتايج پژوهش نشان داد پيشگيري از آسيبهاي اجتماعي به ويژه اعتياد بيشتر از باز پروري معتادان واجد اهميت است وهمچنين در زمينه پيشگيري از اعتياد بايد مصون نگه داشتن خانواده ها را ازآسيبهاي اجتماعي  وارتقاءبخشيدن سطح سلامت روان خانواده در درجه اول برنامه هاي مبارزه با جرم وخشونت معتادين به حساب آورد.

صالحي(۱۳۷۹) در جمعبندي تحقيقات انجام شده در خصوص اعتياد معتقد است اختلاف وتنش بين والدين ،جدايي و طلاق ،کمبودهاي عاطفي،رفتارهاي خصمانه واعتياد در خانواده هاي آنان باعث روي آوردن نوجوانان وجوانان به مصرف مواد مخدر مي گردد.

منوچهري (۱۳۷۹) در تحقيق خود تحت عنوان بررسي رابطه بين خانواده هاي آسيب ديده وميل به مصرف مواد مخدرتوسط  فرزندان آن خانواده،به اين نتايج دست يافت که وجود والدين معتاد،فقر ،بيکاري،تشنج در محيط خانواده ،منازعات ومشاجرات ناشي از اعتياد باعث افزايش وشدت مصرف مواد توسط فرزندان آن خانواده به مواد مخدر مي گردد.

ابراهيمي (۱۳۸۰) درجمعبندي تحقيقات انجام شده در خصوص بررسي اثر بخشي مصرف مواد مخدر برشكل گيري پرخاشگري دراعضاءخانواده معتقد است مصرف مواد مخدر حتي دريك عضو ازاعضاء خانواده مي تواند اثرات وسيعي بر كل خانواده داشته باشد.اين اثرات به طور گوناگون نظير رفتار هاي خشن وپرخاشگري ،نارسايي عملكرد خانواده،سازش نايافتگي خانواده،استفاده ازمكانيزمهاي دفاعي زيانبار وبدرفتاري جسمي وجنسي متبلور شده است.نتايج پژوهش نشان داد كه مصرف مواد مخدر باعث شكل گيري وافزايش پرخاشگري دراعضاء خانواده مي گردد.

سعيد نژاد(۱۳۸۰) پژوهشي به عنوان تاثير اعتياد،برروي ۶۰ معتاد بستري شده در بيمارستان تهران انجام داد به اين نتايج  دست يافت که اعتياد عامل مهم وتعيين کننده اي در ايجاد پرخاشگري مي باشد وعلاوه بر اين اعتياد پدر موجب سرگرداني وآشفتگي فرزندان مي شود.

تفنگچي (۱۳۸۰) تحقيقي تحت عنوان بررسي علل بازگشت افراد وابسته به مواد  به عود مجدد  انجام داد نتايج پژوهشي نشان داد که در صد بالايي از معتادان در خانواده هايي بزرگ شده اند که بين پدر ومادر خود اختلاف وجود داشته است ومحيط خانوادگي رضايتبخش است وکنترل تکانه والدين در برابر رويدادهاي استرس زا پايين بوده است.

گوراني  (۱۳۸۰) پژوهشي تحت عنوان اعتياد وعوامل موثر درآن وراه هاي  مقابله وپيشگيري از آن راانجام داد.نتايج پژوهش نشان داد كه آموزش گروهي  مراکز مشاوره اي از جمله آموزش مهارتهاي زندگي بر کاهش عود معتادين تاثير داشته است.

دادستان (۱۳۸۰) در پژوهش خود به بررسي وارزيابي پرخاشگري وبزهکاري نوجوانان

خانواده هاي  مصرف کننده وخانواده هاي عادي پرداخت، نمونه تحقيق  تعداد ۱۶۰نوجوان که ۸۰ نفر آنها به عنوان گروه آزمايش و۸۰نفر به عنوان گروه گواه شرکت داشته اند . وتحليل آماري نشان مي دهد،  که ميانگين پرخاشگري نوجوانان در خانواده هاي مصرف کننده ۵۵/۱۲ و

ميانگين پرخاشگري در خانواده هاي عادي ۳۵/۷ وانحراف معياردرخانواده مصرف کننده ۶۷/۵ و

درخانواده هاي عادي ۰۳/۶ است لذا ميزان پرخاشگري در نوجوانان خانواده مصرف کننده بيشتر از خانواده عادي است وهمچنين ميزان بزهکاري در نوجوانان خانواده مصرف کننده با اختلاف ميانگين ۵۶/۳ وانحراف معيار ۷۶/۲ بيشتر از نوجوانان خانواده عادي است، همچنين ميزان بزهکاري در نوجوانان خانواده مصرف کننده با اختلاف ميانگين ۵۶/۳ وانحراف معيار۷۶/۲ بيشتر از نوجوانان خانواده عادي است. همچنين نتايج  نشان دهنده اين است که رفتارهاي نابهنجار دربين  نوجوانان دختر وپسر متفاوت است وميزان پرخاشگري وبزهکاري با اختلاف ميانگين ۱۰/۳ وانحراف معيار ۵۱/۱ در پرخاشگري پسران  واختلاف ميانگين ۵۷/۴ وانحراف معيار ۶۳/۳ بزهکاري در پسران خانواده مصرف کننده بيشتر از دختران است.

سپرده (۱۳۸۱) پژوهشي تحت عنوان تنش خانواده در اعتياد جوانان بر نمونه اي ۷۰ نفري در ترک اعتياد شهر کرج انجام داد ،نتايج پژوهش اشاره بر ۴ مورد عوامل اعتياد آورد دارد.

۱-مدل سازي ناقص از والدين ورابطه نا مناسب پدر وفرزند

۲-ساختار خانوادگي معتادان آسيب زا،پرتنش وپر استرس بوده است

۳-اکثر والدين معتادان به نيازهاي فرزندان خود توجهي نداشتند

۴-معاشرت با همسالان نابهنجار

عزتي راد(۱۳۸۱) تحقيقي بر روي نوجوانان پسر سال سوم دبيرستان در شهرستان فردوس با موضوع اعتياد انجام داد که نتايج اين تحقيق نشان مي دهد بيشترين فراواني مصرف مواد مخدر در افراد پرخاشگري که دوستان مصرف کننده داشتند،گزارش شده است.

سفيري(۱۳۸۱)تحقيقي تحت عنوان بررسي ويژگيهاي پايگاه اقتصادي-اجتماعي،انزواي اجتماعي،پرخاشگري،اعتياد،فرار ازمنزل وچگونگي رابطه ميان اين ويژگي ها انجام داد نتايج توصيفي نشان داد که بيش از ۱/۴خانواده هاي مورد بررسي فرار از منزل،بيش از ۱/۳پرخاشگري فرزندان وحدود۱/۲خانواده هاي معتاد را نشان مي دهد و پايگاه اقتصادي –اجتماعي وانزواي اجتماعي نيز از منحني نرمال تبعيت مي کند.

شکيبا(۱۳۸۲) تحقيقي تحت عنوان بررسي وتعيين درک مفهوم سلامت ورفتارهاي بازدارنده پرخاشگري درافراد معتاد وغير معتاد مراجعه کننده به مرکز ترک اعتياد واقع در بيمارستان روانپزشکي زاهدان انجام داد نمونه اي متشکل از ۶۵ نفر گروه معتاد به عنوان گروه آزمايش و۶۵ نفر گروه غير معتاد به عنوان گروه گواه انتخاب گرديدند دو گروه براساس متغيرهاي سن،جنس،تحصيلات ودرآمد که از پرسشنامه دموگرافيک ومصاحبه فردي به دست آمدند همتاسازي شدند،نتايج تحقيقات نشان دادند که بيشترين ميانگين امتياز را افراد معتاد وغير معتاد از مدل ايفاي نقش وکمترين ميانگين را از مدل درک مفهوم سلامت کسب نمودند وهمچنين دردرک مفهوم سلامت ورفتارهاي بازدارنده پرخاشگري تفاوت معناداري در دو گروه وجود دارد به طوريکه فرد معتاداز درک مفهوم سلامت بالاتري نسبت به گروه غير معتاد برخوردار بود اما رفتارهاي بازدارنده پرخاشگري افراد غير معتاد وضعيت بهتري نسبت به گروه معتاد داشتند .

دلاور (۱۳۸۳) پژوهشي تحت عنوان نقش آموزش مهارت هاي ابراز وجود و حل  مسئله در پيشگيري وکاهش مصرف سيگار دانش آموزان شهر تهران انجام داد ونتايج پژوهش اثر بخشي آموزش مهارت ابراز وجود وحل مسئله را در پيشگيري وکاهش ميزان مصرف سيگار وکاهش تعداد دانش آموزان سيگاري موثر مي داند.

نريماني (۱۳۸۵ ) تحقيقي  تحت عنوان بررسي علل وراهکارهاي پيشگيري از اعتياد در معتادان شهر اردبيل انجام داد نتايج پژوهش نشان مي دهد که گذراندن دوره بازپروري به مدت ۴۵ روز واستفاده از جلسات آموزش گروه درماني از جمله آموزش مهارت حل مسئله بر کاهش ميزان پرخاشگري وعود معتادين موثر است.

کمالي (۱۳۸۵ ) پژوهشي تحت عنوان بررسي ميزان پرخاشگري واسترس در معتادان قبل وپس از درمان در مرکز درمان وباز تواني بهزيستي استان فارس بکار برد ونتايج تحقيق نشان داد که ميزان پرخاشگري بيماران معتاد قبل از درمان داراي ميانگين ۳۰/۳۴ وانحراف معيار ۹۲/۱۲ وبعد از درمان با ميانگين ۸۶/۴۷ وانحراف معيار ۱۰/۱۱ بود در نتيجه نتايج پژوهش نشان داد که ميزان پرخاشگري بيماران معتاد قبل از درمان بيشتر از مرحله بعد از درمان است،بنابرين تفاوت معناداري بين ميزان پرخاشگري بيماران معتاد قبل وپس از درمان مشاهده مي شود.

سموعي(۱۳۸۶) به بررسي مجموعه اي از تحقيقات درباره زنان معتاد پرداخت ونتايج نشان داد که زنان معتاد والکلي نسبت به ديگر زنان ميزان بيشتري از خشونت را تجربه وتحمل مي کنندو همچنين  نتايج نشان دادکه ۹۰ درصد زنان داراي مسائل ومعضلات ناشي از مصرف مواد،حداقل يکبار در زندگيشان مورد سوء استفاده جنسي قرار گرفته اندوهمچنين نتايج مطالعه اي تازه درباره درمان زنان معتاد نشان مي دهد که بيش از درمان ،تقريبا تمامي افراد مورد مطالعه به عنوان قرباني تحت تاثير رفتارهاي سوءجنسي ،فيزيکي وکلامي (لفظي)،درگير خشونت بوده اند وبيش از ۴۰ درصد زنان بيمار،داراي تاريخچه وسابقه سوءاستفاده بوده اند وبيش از نيمي از آنان مصرف مواد مخدر را قبل از سن ۱۸ سالگي شروع کرده اند .

 

تحقيقات انجام شده در خارج از کشور:

روي،ترجمه:قراچه داغي (۱۳۷۷) با توجه به تحقيقات در مورد عوامل موثر در بروز خشم وپرخاشگري در خانواده هادر شهر آمريكا  نشان داديکي از عواملي که تاثير بيشتري در بروز خشونت وپرخاشگري دارد مصرف مواد مخدر والکل در خانواده ها مي باشد.

کادوشين [۱](۱۹۹۳) مطالعه اي روي گروهي از خانواده هاي معتادانجام داد ،نتايج تحقيق  نشان داد اعتياد دروالدين عاملي موثر در افزايش مصرف وشكل گيري اعتياددر فرزندان مي گردد.

رابينسون[۲] ( ۱۹۹۵)در پژوهش خود گزارش کرد نوجواناني که پيوسته در پرهيز از مواد مخدر موفق بودند ، از راهکارهاي مهارت زندگي از جمله ( مهارت حل مسأله ) استفاده نمودند ودر نتيجه  داراي بيشترين کارائي و خود کفايي نسبت به ديگران بودند و در موقعيت هاي خطر ساز عود کمتر ي داشتند.

بوتوين و همکاران[۳] (۱۹۹۸)پژوهشي درباره برنامه آموزش مهارت حل مسأله براي پيشگيري از سوء مصرف سيگار نوجوانان طراحي کردند كه معتقدنداين برنامه آموزش مهارت حل مسأله براي پيشگيري از سوء مصرف الکل و مواد اعتيادآور مورد استفاده قرار گرفته است .

نواکو[۴](۱۹۹۸) درتحقيقي  شبه تجربي ،تحت عنوان اثربخشي  کوتاه مدت وبلند مدت يک طرح اجراي خشونت در زمينه رفتار شناختي،دارويي بر روي  گروهي از جوانان معتاد مورد سنجش قرار داد تعداد جلسات شامل ۱۲ جلسه ۲ساعته در هر هفته(روزهاي دوشنبه) مي باشد که ترکيبي از موضوعات آموزشي وتجربي بر سه محور اصلي به شرح ذيل بوده است:

۱-شناخت مفهوم خشونت و کنترل آن  وروشهاي مقابله اي وآگاهي ازهيجانات واحساسات منفي خود

۲-کاهش خشونت  به روش  شناختي بااستفاده از تکنيک خود افشايي ،تمرين وآموزش مهارت حل مسئله

۳- تمرين وآموزش مهارتهاي ارتباطي ،آموزش تن آرامي(آرامش عضلاني)

نتايج تحقيق بيانگر کاهش پرخاشگري در گروه معتادين مي باشد.

جيلوها[۵] (۱۹۹۸) تحقيقي بروي ۳۵ نوجوان معتاد به هرويين در گروه سني ۲۰-۱۲ سال انجام داد نتايج تحقيق نشان داد اکثر نوجوانان وابسته به مواد نسبت به پدران خود رابطه خشن وخصمانه داشته وبيشتر جامعه ستيز بودند.

گادين [۶](۱۹۹۸)در پژوهش خود تحت عنوان تاثير گروه درماني واعتياد در افرادوابسته به مواد،به اين نتايج  دست يافت که اعتياد در خانواده وعدم شركت افراد وابسته به مواد در گروه درماني موجب غفلت آنها ازفرزندان خود  وبروز رفتارهاي ناهنجار وآسيب پذير وافزايش فشار رواني درآنها مي گردد.

سلدين[۷] (۱۹۹۹) در تحقيق خود برروي خانواده هاي معتاد، به اين نتايج دست يافت که والدين وابسته به مواد پرخاشگر مدل خود را به فرزندان خود منتقل مي کنند وفرزندان در درون نظام خانواده با وجود والدين مصرف كننده،روزانه شاهد رفتارهاي آنان بوده ودر بزرگسالي مدلي نظير رفتار والدين رادر زندگي جمعي خويش برگزيده وايفاي نقش مي کنند.

رانيس وکارلم [۸](۱۹۹۹) تحقيقي تحت عنوان بررسي  اثربخشي آموزش گروه درماني به شيوه عقلاني-عاطفي بر كاهش  ميزان پرخاشگري  برروي افراد وابسته به مواد با سابقه مصرف ۳تا۷سال انجام داد. نتايج تحقيق بيانگر اينست که آموزش گروه درماني به شيوه عقلاني –عاطفي وهمچنين آموزش گروهي مهارت هاي زندگي مي توانند تاثير مثبتي بر كاهش احساسات پرخاشگري درافراد وابسته به مواد گردد.

هوني[۹](۱۹۹۹) پژوهشي تحت عنوان بررسي اثر بخشي مداخله درماني از طريق مشاوربرروي نوجوانان وابسته به مواد وكاهش ميزان پرخاشگري انجام داد .تعدادجلسات مشاوره گروهي در ۸جلسه انجام شد. نتايج تحقيق نشان مي دهد آموزش مشاوره گروهي بر كاهش ميزان پرخاشگري نوجوانان وابسته به مواد تاثير دارد.

دنيسون و همکاران [۱۰]( ۱۹۹۹) پرخاشگري را در معتادان بررسي کرده و نتايج  نشان داده که هر چه ميزان اعتياد فرد بر حسب زمان و ميزان مصرف ، بالاتر باشد پرخاشگري بيشتري از خود نشان مي دهند و در عين حال  مصرف کنندگان کوکائين ، هروئين ، شيشه و کراک نسبت به الکليها پرخاشگري بيشتري داشتند.

مطالعات پژوهشي مارلت و گوردن ( ۲۰۰۰ ) نشان مي دهد  که حالتهاي هيجاني منفي از جمله  پرخاشگري باعث ۳۲ درصد بازگشت به مواد مخدر مي شود ، با استفاده از فنون مقابله اي از جمله مهارت حل مساله اين حالتهاي هيجاني منفي را مي توان کنترل کردومنجر به ترک اعتياد شد.

باندي و همکاران[۱۱]،(۲۰۰۱ ) تحقيقي تحت عنوان بررسي رابطه بين ميزان شيوع اختلالات روان پزشکي  با افراد وابسته به مواد انجام دادند .يک نمونه ۷۰ نفري افراد وابسته به مواد باروش نمونه گيري تصادفي دردسترس مورد مطالعه قراردادندو ابزاربكار گيري براي تشخيص اختلالات رواني DSMIV بوده است. نتايج تحقيق  نشان دادکه ۳۰ % معتادين مراجعه کننده داراي افسردگي شديد،۶%آنان اختلالات شخصيت ،۴%اختلال اضطرابي،۴% اختلال فوبي( ترس مرضي )،

۲ % آنان اختلال هراس و ۲ % نيزاختلال افسرده خوئي داشته اند بنابراين نتايج نشان مي دهد بين اختلالات روان پزشكي وافراد وابسته به مواد رابطه مستقيمي وجود دارد .

فري[۱۲](۲۰۰۲) تحقيقي تحت عنوان بررسي اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارتهاي زندگي(مهارت حل مسئله وقاطعيت ) بر كاهش عود افراد وابسته به الکل انجام داد .افراد وابسته به مواد دردو گروه آزمايش وكنترل  تقسيم بندي شدند.گروه آزمايش مهارتهاي زندگي( مهارت حل مسئله ومهارت قاطعيت) را در ۱۲ جلسه آموزش ديدند وگروه کنترل به روش التقاطي بمدت ۱۲ جلسه آموزش ديدند. نتايج تحقيق نشان داد: اولاً: ميزان برخورداري از يك يا دوروش مهارت هاي زندگي (مهارت حل مسئله ومهارت قاطعيت) وتمرين وپيگيري آنها تاثير مثبت تري نسبت به آموزش چند مهارت در حد اطلاع رساني وبدون پي گيري داشته است  و به ميزان زيادي باعث كاهش عود در افراد وابسته به مواد شده است.

ثانياً: آموزش مهارت حل مسئله ومهارت قاطعيت باعث كاهش ميزان وسوسه در افراد وابسته به مواد در مقايسه با آموزش التقاطي شده است.

وايت وهانسيل[۱۳](۲۰۰۲ )معتقدند:ميل به مصرف مجددبه موادمخدر از نوع مواد مهييج آور يا آرام بخش بستگي به ويژگي هاي شخصيتي وفطرت هر انساني را دارد.

فري و همکاران ( ۲۰۰۲)درتحقيقي به بررسي رابطه بين ميزان شيوع اختلالات رواني بااعتياد افرادوابسته به موادبه هروئين وترياك در مركز درماني شهر زوريخ انجام دادند .تعداد نمونه  ۸۵ نفر بودند .نتايج تحقيق نشان داد كه جمعا” درمحورI  وII 86 % آنها جاي گرفتند که ۴۰ % آنان را در محور II اختلالات پرخاشگري  با بالاترين فراواني  و ۲۰ % اختلالات افسردگي و ۲۶ % اختلال اضطرابي داشتند .

فري(۲۰۰۲) همچنين درتحقيقي مشابه  به بررسي رابطه بين ميزان شيوع اختلالات رواني بااعتياد افرادوابسته به مواد درشهر زوريخ سوئيس انجام دادكه تعدادنمونه ۳۷۵۴ نفربوده است نتايج تحقيق نشان داد تعداد ۷۸ % ازمعتادين  يک مرتبه در طول زندگي شان حداقل اختلال روان پزشکي را تجربه داشته اند  که ترتيب اختلالات به لحاظ فراواني ۴۲ % براي اختلالات پرخاشگري ، ۳۱ % براي افسردگي و ۸ % براي اضطراب بوده است  و براساس نتايج پيشنهاد مي گردد که باتوجه به شيوع بالاي اختلالات روان پزشکي در افراد وابسته به مواد ،آموزش گروه درماني به ويژه آموزش مهارت هاي زندگي  به همراه درمان اعتياد نيزبه معتادين با اختلالات رواني داده شود.

کاسس [۱۴](۲۰۰۳) تحقيقي تحت عنوان بررسي اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارتهاي زندگي( بويژه آموزش مهارت حل مسئله  وجرأت ورزي )بر كاهش ميزان عود در افراد وابسته به الكل  در يک درمانگاه روزانه سم زدائي انجام داد.نتايج تحقيق نشان داد آموزش مشاوره گروهي مهارتهاي زندگي (بويژه آموزش مهارت حل مسئله  وجرأت ورزي )بر كاهش ميزان عود در افراد وابسته به الكل موثر بوده است.

مارتون وهمکاران [۱۵](۲۰۰۳) تحقيقي تحت  عنوان بررسي اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارتهاي زندگي بر كاهش ميزان عود در افراد وابسته به مواد در يک مركز خود معرف بهزيستي انجام داده اند .نتايج تحقيق نشان داد آموزش مشاوره گروهي مهارتهاي زندگي بر كاهش ميزان عود در افراد وابسته به مواد تاثير دارد.

مختصر برنامه آموزشي  جلسات درماني به شرح ذيل است:

۱-آموزش وآشنا کردن معتادين با فرآيند اعتياد

۲-چگونگي کنترل خشم وساير استرسها وفشارهاي رواني

۳-ايجاد منابعي براي حمايت افراد معتاد از جمله معتادين گمنام(NA)       

۴-آموزش مهارتهاي زندگي از جمله مهارت حل مسئله وتصميم گيري-مهارتهاي ارتباطي

۵-آموزش جرات ورزي وافزايش توانائي نه گفتن

۶-ايجاد تغييرات مثبت در سبک زندگي

۷-آشنايي با وسوسه وراهکارهاي مقابله با آن

روگاردکارسون [۱۶](۲۰۰۳) تحقيقي تحت  عنوان بررسي اثر بخشي آموزش مشاوره گروهي مهارتهاي زندگي بر كاهش ميزان عود در افراد وابسته به مواد در يك مركز سم زدائي انجام داد . نتايج تحقيق نشان داد آموزش مشاوره گروهي مهارتهاي زندگي بر كاهش ميزان عود در افراد وابسته به مواد موثر مي باشد.

برنامه هاي درماني شامل موارد ذيل مي باشد:

۱-شناسايي جرقه هايي که منجر به وسوسه وسپس عود مي شود

۲-ايجاد يک شبکه حمايتي سالم مثل خانواده وگروههاي خوديار

۳-درمان فردي جهت بيماراني که مشکلاتي در دوران کودکي داشته اند كه در بروز اعتيادشان دخيل بوده است .(ضربات وصدمات روحي دوران کودکي)

۴-آموزش مهارت هاي زندگي ازجمله مهارت حل مسئله،جرات ورزي

۵-کمک به معتادين جهت بيان احساسات وعواطف مثبت ومنفي خود وتخليه هيجاني شدن

۶-بکارگيري برنامه هاي کاربردي وتمرينات عملي براي مقابله با موقعيتهاي پر خطر پس از آموزش منظم مهارتهاي زندگي از جمله مهارت حل مسئله،جرات ورزي

ويلز وهمکاران[۱۷] (۲۰۰۴)پژوهشي تحت عنوان بررسي رابطه بين مشروبات الکلي(کجا،با چه کسي و چه مقدار مصرف مواد)با ميزان پرخاشگري در دانشجويان دانشگاه کانادا بکار برد ونتايج پژوهش نشان دادتعداددفعات بالاي مصرف مشروبات الکلي در دانشجويان پسر در محيط هاي مهييج مانند ميخانه ها بيشترين تاثير را بر شدت رفتارهاي پرخاشگرانه در افراد وابسته به موادرادارد.

وايت[۱۸](۲۰۰۵)پژوهشي تحت عنوان بررسي اثرات شديد وبلند مدت مصرف مواد مخدر بر ميزان پرخاشگري در دوران نوجواني و دوران بزرگسالي بکار برد ونتايج پژوهش نشان داد ميزان شدت پرخاشگري در افراد وابسته به مواد مخدر در دوران نوجواني بيشترين ميزان را در مقايسه با دوران جواني دارد.

ساتسيگلووهمکاران[۱۹] (۲۰۰۹)پژوهشي تحت عنوان رابطه بين ميزان مصرف  نيکوتين وميزان پرخاشگري در مردان الکليسم بستري در ترکيه بکار بردونتايج پژوهش نشان داد سيگار کشيدن همراه با مصرف مشروبات الکلي باعث افزايش شدت رفتارهاي پزخاشگرانه در افراد وابسته به موادمي شود.

۱-kadushin

[۲] -Robinson

[۳] -Botvin,G.j

[۴] -Novaco

[۵] -Jiloha

۲-Gaudin

۳-Seldin

۴- Raynis&Carlam

۱-Hooni

۲-Danison&M.n

۳w.s.m&Boundy-

۱٫Feri

۲–White & Hansell

۳-Saatcioglu&Erim

۱-Caccese

-۲Marton

۱-Rogard carson

Mihic & WELLS-1

۲-White

Saatcioglu -3

 

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98692
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss