جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تعیین رابطه ترکیب هیات مدیره با پایداری رفتار تقسیم سود سهام در چرخه های مختلف عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تعیین رابطه ترکیب هیات مدیره با پایداری رفتار تقسیم سود سهام در چرخه های مختلف عمر شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

حاجی و همکاران (۱۳۹۴) به تحقیقی با عنوان تاثیر عوامل موثر بر سیاست تقسیم سود شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه آماری پژوهش آنها شامل ۱۳۲ شرکت در دوره زمانی ۱۳۸۷ تا ۱۳۹۲ بود. نتایج پژوهش بیانگر این است که متغیرهای فرصتهای سرمایه گذاری و تمرکز مالکیت بر سیاست تقسیم سود تاثیر معناداری دارند. متغیرهای نقدینگی،گردش سهام، اندازه شرکت، حجم معاملات، ارزش معاملات و نسبت نقدشوندگی تاثیرمعناداری بر سیاست تقسیم سود نداشته اند.

ریوندی و همکاران (۱۳۹۳) به تحقیقی با عنوان رابطه بين نظام راهبري شركتي و پایداری رفتار تقسيم سود پرداختند. نمونه مورد بررسي شامل ۱۰۸ شركت پذيرفته شده در بورس طي سالهاي ۸۶ الي ۹۰ مي باشد. روش بررسي داده ها به صورت مقطعي مي باشد و نتايج آماري حاصل از آزمون فرضيه هاي پژوهش با استفده از مدل رگرسيون در سطح خطاي ۵% بيانگر اين است كه متغير درصد ماليكت سهامداران نهادي داراي ارتباط معنادار با نسبت تقسيم سود است. علاوه برآن، بين درصد اعضاي غير موظف هيئت مديره و نسبت تقسيم سود نيز ارتباط معناداري يافت نشد.

اعتمادی و همکاران (۱۳۹۳) به تحقیقی با عنوان آزمون نظریه چرخه عمر در پایداری رفتارهای تقسیم سود شرکت های بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نتايج حاصل از بررسي ۴۳۵ سال شرکت طي سالهاي ۱۳۸۶ تا ۱۳۹۰ نشان مي دهد پایداری رفتار تقسیم سود شرکتها در مراحل مختلف چرخه عمر با يکديگر تفاوت دارند. همچنين نتايج بيانگر آن است که ميانگين نسبت سود تقسيمي به ارزش بازار حقوق صاحبان سهام شرکتهاي نمونه، در مراحل رشد، بلوغ و افول متفاوت است.

عباس زاده و حق پرست (۱۳۹۳) به بررسي تاثير حاكميت شركتي در رابطه بين فرصتهاي سرمايه گذاري و سود سهام در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. در این پژوهش نمونه اي مشتمل بر ۶۵ شركت از شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران مي باشد. بازه زماني اجراي پژوهش از سال ۸۱ الي ۹۰ مي باشد. براي آزمون فرضيه ها از آزمون همبستگي اسپيرمن استفاده شده است. نتايج پژوهش نشان مي دهد كه در حاكميت شركتي ضعيف بين متغيرهاي فرصتهاي سرمايه گذاري وپایداری رفتار تقسيم سود رابطه مستقيمي وجود دارد ولي در حاكميت شركتي قوي رابطه معني داري بين اين دو متغير وجود ندارد.

پور آقاجان و غلامی (۱۳۹۲) به تحقیقی با عنوان تاثیر چرخه عمر و جریان نقدی آزاد با پایداری رفتار تقسیم سود در صنایع (موردکاوی:صنایع فولاد، خودروسازی، داروسازی) پرداختند. یافته‌ها حاکی از آن است که شرکت‌های بزرگ و سودآور با جریانات نقدی آزاد و سود انباشته بالا تمایل بیشتری به پرداخت سود سهام دارند. همچنین شواهد نشان می‌دهد که شرکت‌های با فرصت‌های رشد بالا، تمایل به پرداخت کمتر نرخ درصد سود تقسیمی اما بازده سهام بیشتر دارند. در مجموع، یافته‌های این مقاله تایید نظریه جریان نقدی آزاد و چرخه عمر شرکت را میسر می‌سازد. به‌علاوه، یافته‌ها نشان می‌دهد که اهرم‌های مالی به‌طور مثبتی با نرخ درصد سود تقسیمی رابطه دارند.

سلیمانی و همکاران (۱۳۹۲) به بررسی رابطه بین چرخه عمر شرکت و پایداری رفتار تقسیم سود در بورس اوراق بهادار ایران پرداختند. جامعه آماری شرکت های پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران در دوره زمانی ۱۳۸۸-۱۳۸۴ بود و برای آزمون فرضیه ها از معیار ضریب تعیین تعدیل شده آزمون رگرسیون استفاده گردید. نتایج نشان می دهد که چرخه عمر شرکت تاثیر مثبت و معناداری با پایداری رفتار تقسیم سود شرکت دارد.

رستمی و پاکدل (۱۳۹۲) به بررسي ارتباط بين برخي از ساز و كارهاي حاكميت شركتي و رفتار تقسيم سود شركت پس از عرضه عمومي اوليه سهام، بر اساس داده هاي ۶۶ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سال ۱۳۸۱ تا ۱۳۸۷ پرداختند. در تحقیق آنها ساز و كارهاي حاكميت شركتي شامل ترکیب مالكيت (شامل مالكيت نهادي و مالكيت مديريتي ) و تركيب هيئت مديره (درصد اعضاي غير موظف يا استقلال هيئت مديره) بود. روش آماري مورد استفاده جهت آزمون فرضيه هاي مطرح شده در اين پژوهش رگرسيون خطي چندگانه است. يافته هاي پژوهش نشان مي دهد كه مالكيت نهادي و مالكيت مديريتي رابطه مثبتي با پایداری رفتار تقسيم سود شركت ها پس از انتشار اوليه دارند. علاوه بر اين، حضور بيشتر مديران غير اجرايي (غير موظف) در تركيب هيئت مديره، نسبت سود تقسيمي شركت را كاهش مي يابد.

بیابانی و رضی کاظمی (۱۳۹۲) به تحقیقی با عنوان ترکیب مالکیت (ترکیب سهامداري و تمرکز) و رفتار تقسیم سود شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها با استفاده از داده هاي مقطعی اطلاعات مربوط به ۸۲ شرکت پذیرفته در بازه زمانی ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۹ به تحلیل فرضیه های تحقیق پرداختند. یافته هاي تحقیق نشان دهنده اختلاف معنادار نسبت سود تقسیمی به سود هر سهم در ترکیب سهامداري مختلف از جمله مالکیت نهادي، مدیریتی، شرکتی و مالکیت سهامداران حقیقی و عدم اختلاف معنادار از لحاظ متمرکز یا پراکنده بودن مالکیت بود. نتایج تحقیق حاکی از آن است که شرکت ها بطور کلی در پایداری رفتار تقسیم سود از روند خاص و مشخصی پیروي نمی کنند و بیشتر بر اساس الگوي گام تصادفی عمل می نمایند.

دلاوری و همکاران (۱۳۹۲) به بررسي عوامل مؤثر بر تقسيم سود در شركتهاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. آنها از داده های ۹۵ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بين سالهاي ۱۳۸۴ تا ۱۳۸۹ استفاده نمودند. نتايج پژوهش آنها  نشان داد كه نسبت بدهي با نسبت سود سهام تقسيمي به سود هر سهم رابطه منفي معناداري داشته است، همچنين، بازده سود نقدي و تغييرات سود خالص با نسبت سود سهام تقسيمي به سود هر سهم رابطه مثبت معناداري داشته اند.

مشایخی و منتی (۱۳۹۲) در تحقیقی عوامل موثر بر نوسان پذيري سود را مورد بررسي تجربي قرار دادند. آنها برخي از پارامتر هاي حسابداري از قبيل شاخصه هاي مرتبط با تطابق ضعيف، كيفيت اقلام تعهدي و هموارسازي سود همچنين برخي از پارامترهاي اقتصادي مشتمل بر زيان، اندازه شركت، معيارهاي رشد، نوع صنعت، نوسانات درآمد ها و جريان هاي نقدي و چرخه عملياتي شركت ها را مورد بررسي قرار دادند. مطالعه آنها شامل داده هاي ۴۰۰ شركت از شركت هاي پذيرفته شده در بورس تهران در خلال سال هاي ۱۳۸۰ تا ۱۳۹۰ بود، نمونه هاي پژوهش آنها براساس نوسان پذيري سود در پنج طبقه گروه بندي شده و سپس ميانگين هر كدام از عوامل حسابداري و اقتصادي به شرح فوق، مقايسه گرديد.نتايج پژوهش نشان مي دهد كه عوامل حسابداري و عوامل اقتصادي (به استثناي چرخه عملياتي شركت) تاثير با اهميتي در بوجود آوردن نوسانات سود دارد.

روحی و ساریخانی (۱۳۹۰) به بررسی ساز و کارهای حاکمیت شرکتی با رفتار تقسیم سود پرداختند. دوره زمانی تحقیق آنها سال های بین ۱۳۸۳ تا ۱۳۸۷ بود و نمونه تحقیق آنها شامل ۱۰۶ شرکت پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بود. نتایج تحقیق آنها نشان داد که متغیر تمرکز مالکیت دارای ارتباط منفی معنادار با نسبت سود سهام بوده، همچنین درصد اعضای غیر موظف دارای رابطه مثبت و معنادار با نسبت سود تقسیمی می باشد. علاوه بر این بین درصد مالکیت نهادی، مالکیت مدیریتی و خانوادگی با تقسیم سود رابطه معناداری مشاهده نشد.

داروغه حضرتی و همکاران (۱۳۹۰) به تحقیقی با عنوان ارزيابي پایداری رفتار تقسيم سود و نظام راهبردي مورد مطالعه: شركت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران پرداختند. نمونه پژوهش شامل ۱۰۱ شركت پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران طي سالهاي ۱۳۸۳ الي ۱۳۸۸ بود و فاکتورهای رابطه تركيب هيات مديره، بازده دارايي ها، جريان نقدي آزاد هر سهم، ترکیب دارايي ها، ريسك تجاري، اندازه شركت، فرصت هاي رشد و سطح بدهي بر نسبت سود تقسيمي مورد مطالعه قرار گرفتند. روش هاي آماري مورد استفاده نيز شامل مدل رگرسيون توبيت است. نتايج حاصل از پژوهش بيانگر اين است كه از بين عوامل مورد نظر، اندازه شركت، فرصت هاي رشد و سطح بدهي، داراي تاثير معناداري بر نسبت سود تقسيمي و احتمال پرادخت سود نقدي است و ساير متغير هاي مورد نظر داراي رابطه معناداري بر نسبت سود تقسيمي نمي باشد.

ستایش و مهتری (۱۳۹۰) به تحقیقی با عنوان رابطه بين جريانهاي نقد عملياتي و تغييرات سود تقسيمي پرداختند. جامعه آماري تمام شرکت هاي پذيرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران بوده ولي با توجه به محدوديتهاي در نظر گرفته شده، ۱۳۶ شرکت مورد مطالعه قرار گرفت. به رغم اهميت جريانهاي نقد عملياتي در ارزيابي سياستهاي تقسيم سود شرکت، اين مطالعه هيچ رابطه با اهميتي ميان تغييرات سود تقسيمي و جريانهاي نقد عملياتي شرکت ها پيدا نکرد. به منظور بررسي دوباره تاثير جريانهاي نقد عملياتي در تعيين سياست هاي تقسيم سود شرکت، کل نمونه بر اساس سطوح رشد به سه نمونه فرعي تقسيم شد؛ اما باز هم هيچ رابطه اي بين جريانهاي نقد عملياتي و سياست تقسيم سود شرکت يافت نشد. اين بدين معناست که عوامل خاص ديگري باعث تغييرات در سود تقسيمي مي شوند.

تالانه و مرتضایی شمیرانی(۱۳۹۰) در مطالعه­ای تحت عنوان محرک­های تصمیم­ساز تقسیم سود: پیام بازار،  به بررسی تجربی تصمیم تقسیم سود وتأثیر متغیرهاي سطح بازار بر تقسیم سود پرداختند.نتایج تحقیق آن­ها نشان داد که از میان متغیرهاي سطح شرکت، تنها متغیرهاي سود تقسیمی سال قبل، سودسال جاري، سود سال قبل و تغییر سود سال جاري برتصمیم تقسیم سود اثرگذار هستند.

فخاري و یوسفعلی­تبار (۱۳۸۹) در مطالعه­ای با عنوان بررسی رابطه سیاست تقسیم سود و حاکمیت شرکتی در شرکت هاي پذیرفته شده در بورس اوراق بهادار تهران، ارتباط بین سود تقسیمی و حاکمیت شرکتی را، به­عنوان ابزاري براي حل مشکل هزینه نمایندگی، بررسی کردند. یافته­هاي آنان نشان می­دهد که رابطه معکوس معناداري بین شاخص حاکمیت شرکتی وتقسیم سود وجود دارد. شواهد موجود از وجود رابطه جایگزینی بین دو متغیر سودتقسیمی و نرخ حاکمیت شرکتی پشتیبانی می­کند (شرکت هایی که حاکمیت شرکتی درآن­ها ضعیف­تر است، سود تقسیمی بیشتري به سهامدارانشان می­پردازند).

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98762
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss