جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایترابطه ی فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده:  رابطه ی فرهنگ سازمانی و عدالت سازمانی با رضایت شغلی کارکنان اداره کل ورزش و جوانان استان فارس

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

یکی از مسائل بسیار مهم امروز سازمان ها این است که چگونه کارکنان خود را برای کار و بهره وری بیشتر برانگیخته نمایند و احساس آنها را در مقوله رضایت شغلی افزایش دهند. در واقع می توان گفت که هیجانات مثبت و منفی در محیط کار با رضایت شغلی ارتباط دارد و طبق یافته ها، هر چه آگاهی نسبت به هیجانات خود و دیگران بیشتر باشد رضایت شغلی[۱] بالا می رود. رضایت شغلی شامل احساس ها و نگرشهایی است که هر کس نسبت به شغل خود دارد. تمام جنبه های یک شغل مشخص مانند جنبه های خوب و بد و منفی همه احتمالا در ایجاد احساس رضایت تاثیر می کنند.(ریجو[۲]،۲۰۰۷ ،ترجمه حسین زاده و همکاران،۱۳۹۱) رضایت شغلی تعیین کننده بسیاری از متغیرهای سازمانی است. مطالعات متعدد نشانگر این مطلب بوده اند که رضایت شغلی از عوامل مهم افزایش بهره وری [۳]و تعهد کارکنان نسبت به سازمان، تعلق و دلبستگی آنان نسبت به محیط کار و بهبود کمیت و کیفیت کار ، برقراری روابط خوب و انسانی در محل کار، ایجاد ارتباطات صحیح، افزایش روحیه، عشق و علاقه بکار است (کاظمی نیا ،۱۳۸۸). رضایت شغلی مفهومی پیچیده است که با عوامل روانی ،جسمی و اجتماعی مرتبط است. رضایت شغلی داردی دو نوع رضایت درونی و بیرونی است که رضایت درونی ناشی از احساس لذت کار و رضایت بیرونی ناشی از نوع کار، دستمزد. روابط انسانی حاکم بر محیط و شرایط محیطی است. (کمینیان،۱۳۸۲).

یکی از عوامل مرتبط با مفهوم رضایت شغلی کارکنان در سازمانها، مفهوم عدالت سازمانی[۴] می باشد. در زمينه عدالت سازماني، (قوامي ، ۱۳۸۹) در مقاله خود براي عدالت معناي فراواني از زواياي گوناگوني ذكر كرده است: ۱- دادن هر صاحب حق، ۲- نهادن هر چيزي در جاي خود، ۳- موزون بودن، ۴-ميانه روي بين افراط و تفريط، ۵- تساوي و نفي هر نوع تفيض، ۶- برابري اجتماعي موجبات عدل در نگاه شهيد مطهري را مي توان به سه عامل تقسيم كرد: ۱- بودن قوانين و مقررات عادلانه، ۲- اجرا و تنفيذ قوانين عادلانه، ۳- شعور و آگاهي مردم نسبت به حقوق خويش، در علوم اجتماعي عدالت عبارت است از آنچه جمع يا اكثريت مي پسندند(افجه، ۱۳۸۸). اجراي عدالت يكي از نيازهاي اساسي و فطري انسان است كه همواره در طول تاريخ بستري مناسب جهت توسعه جوامع انساني فراهم كرده است. به موازات گسترش و پيشرفت جامعه بشري نظريات مربوط به عدالت تكامل يافته ودامنه آن از اديان و فلسفه به تحقيقات تجربي كشيده شده است. عدالت سازمان شامل سه حيطه است: ۱- عدالت توزيعي : عبارت است از برداشتي كه شخص از ميزان انصاف و نتيجه توزيع شده كار عايدات آن دارد (افجه، ۱۳۸۸). ۲- عدالت رويه اي: عدالت ادراك شده در سياست ها و خط و مشي هاي سازماني كه در اتخاذ تصميم سر و كار دارد (مهداد، ۱۳۸۵). ۳-عدالت تعاملي: شامل روشي است كه عدالت سازماني  توسط سرپرستان  به زير دستان منتقل می گردد (سکاندرا [۵]،۱۹۹۹) .

از طرفی عاملي كه در هزاره سوم مورد توجه ويژه انسانها در فضای سازمانی می باشد مسئله فرهنگ سازماني است که با سایر متغیر های این پژوهش در رابطه می باشد. اصولاً سازمانهاي اثر بخش داراي فرهنگ قوي و متمايزي هستند كه وظيفه اصلي رهبري اجرايي، شكل دادن به اين فرهنگ سازماني است. مفهوم فرهنگ سازماني با پيچيدگي و ابهام در معنا همراه است. بنابراين بجاي يك تعريف واحد با تعداد زيادي از تعاريف متنوع، مواجه هستيم. فرهنگ واژه اي است كه علماي علم اجتماع وپژوهشگران اجتماعي نيز بكار مي برند واين واژه از دامنه وسيعي برخوردار است و در سايه علوم اجتماعي بكار مي رود.  فرهنگ پذيري جرياني است كه فرد را عميقاً  و از جهات فراوان با فرهنگ جامعه هماهنگ مي كند..( ميرسپاسي،۱۳۸۸) در دهه هاي اخير، فرهنگ سازماني بر طيف گستردهاي از مسائل فردي و سازماني مانند عدالت سازماني كاركنان، وفاداري، رضايتمندي اثر گذاشته. فرهنگ سازماني سيستمي متشكل از ارزشها و عقايدي است كه با نيروي انساني، ساختار سازماني وسيستم كنترل در تعامل بوده است. در نتيجه هنجارهاي رفتاري را در سازمان بنا مي دهد ودر واقع فرهنگ سازماني سيستمي از ادراك و استنباط مشترك است كه اعضا نسبت به يك سازمان دارند و همين ويژگي موجب تفكيك دو سازمان از يكديگر مي شود (رابينز[۶]، ترجمه پارسائيان، ۱۳۷۸) . امروزه در سازمانهاي هزاره سوم مبحث رضایت شغلی از ضروريات مهم است كه متغيرهاي مختلفي از جمله فرهنگ سازماني و عدالت سازماني در آن اثرگذار خواهند بود و مي توانند رفتار سازماني و پيامدهاي آن را كنترل و هدايت كنند. مهمترين و ارزشمندترين سرمايه سازمان سرمايه انساني آن است وتوجه به اين سرمايه گرانبها بر روند شكست يا كاميابي سازمان ها تاثير دار د. تلاش براي توسعه رضایت شغلی در كاركنان ورزشی امر مهمي است كه مديران بايد به آن توجه كنند زیرا مدیریت می تواند با بکارگیری یک برنامه ی اصولی و صحیح در فضای سازمان به برنامه های تقویت روحی و جسمی کارکنان خود در سازمان بپردازد که این عمل منجر به عملکرد بهتر شغلی از سوی کارکنان می شود و هم خود کارکنان حس بهتری نسبت به شغل خود دارند و هم مدیریت سازمان در رسیدن  به اهداف عالیه موفق تر عمل خواهد کرد و با ایجاد رضایت شغلی کارکنان در فضای شغلی ، مدیریت سازمان می تواند بر فرهنگ سازمانی درون سازمان و عدالت سازمانی(این احساس در درون  سازمان به وجود بیاید که به عنوان یک  انسان  به  آنها احترام گذاشته  می شود و همه دارای حقوق انسانی یکسان هستند )  اثرات مطلوبی را ایجاد نماید . تحقيقات نشان مي دهد كه احتمال رضایت شغلی سازمان با فرهنگ سازماني و همچنين عدالت سازماني و ابعاد مختلف اين متغيرها وجود دارد و ممكن است در اين پژوهش رابطه وجود داشته باشد . از آنجا كه رضایت شغلی ديدگاه و نگرش كاركنان در رسيدن به فرهنگ و عدالت سازماني حائز اهميت است اين تحقيق مي تواند به بررسی میزان رابطه رضایت شغلی در كاركنان اداره ورزش و جوانان استان فارس بپردازد و به محاسبه تاثیر این متغیر در دو متغیر دیگر یعنی ارتقا فرهنگ و عدالت سازمانی پرداخت . بنابراين با توجه به این امر پژوهش حاضر به تبيین رابطه ی فرهنگ سازماني و عدالت سازماني با رضایت شغلی کارکنان اداره ورزش و جوانان استان فارس در سال ۱۳۹۳ می پردازد.

۲job satisfaction

۳Rego

۱ Efficiency

۲orginaztional justice

۱Seckandra

۲rabinz

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2019-01-25
كد : 109134
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss