جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتسنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده:  سنجش محتوی عاملی تجارت ایران باتاکید بر محصولات منابع طبیعی تجدیدپذیر و تجدیدناپذیر

قسمت هایی از پروپوزال:

بیان مسأله:

سیاست‌های انتقال اقتصاد نفتی به اقتصاد غیرنفتی همواره مورد توجه برنامه‌ریزان و سیاستگذاران ایران بوده است. یکی از مولفه‌های اصلی این انتقال افزایش صادرات محصولاتی غیرنفتی است. اینکه صادرات محصولاتی غیرنفتی تا چه حد ماهیت منابع طبیعی دارند و محتوای عوامل بری داخلی (کار و سرمایه ) در صادرات این محصولات چگونه است تاکنون مورد توجه قرار نگرفته است. بررسی این موضوع تنها یک وجه مسئله را آشکار می‌کند. وجه دیگر واردات است و عوامل بری واردات با هدف سنجش وفور نسبی منابع نیز باید مورد توجه قرار گیرد.

مدل بسط یافته HOV (هکشور- اوهلین – وانک) با تاکید برمحتوای کار، سرمایه و درآمد مختلط مبنای سنجش محتوای عاملی در صادرات و واردات سه گروه محصول تفکیک شده محصولاتی منابع طبیعی تجدیدپذیر (مانند محصولات کشاورزی)، محصولاتی منابع طبیعی تجدید ناپذیر (مانند نفت خام و معدن) و سایر محصولات و خدمات قرار می‌گیرد. برای این منظور از تفصیلی‌ترین جدول داده- ستانده اصلاح شده کالا در کالا با فرض تکنولوژی بخش سال ۱۳۸۰ به ابعاد ۱۴۷×۱۴۷ گروه محصولات و خدمات استفاده می‌شود. برای سنجش محتوای عاملی سه گروه محصولات از سه عامل تولیدی استفاده می‌شود: جبران خدمات کارکنان، مازاد عملیاتی بدون درآمد مختلط و درآمد مختلط.

نکته مهمی که ﺑﺎﻳﺪ ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮار ﮔﻴﺮد اﻳﻦ اﺳﺖ ﻛﻪ اﻏﻠﺐ ﻛﺎرﺑﺮی ﻣﺴﺘﻘﻴﻢ و یا ﻏﻴﺮﻣﺴﺘﻘﻴﻢ ﺑﺨش‌ها ﺑﺮ ﺣﺴﺐ نفرشغل ﺑﻪ ازای ﻳﻚ واﺣﺪ ﺗﻮﻟﻴﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ محاسبه می‌ﺷﻮد. اﻣﺎ از آﻧﺠﺎ ﻛﻪ معمولا اطلاعات موجود در ﻣﻮرد ﻧﻴﺮوی ﻛﺎر ﺑﺮ ﺣﺴﺐ ﺗﻘﺴﻴﻤﺎت دﻳﮕﺮی ﺑﻮده است با کمک متغیر نماینده ضرایب جبران خدمات محاسبه شده است. جبران خدمات کارکنان شامل حقوق و دستمزد نقدی و غیرنقدی قابل پرداخت به کارکنان، بیمه‌های اجتماعی واقعی پرداختنی سهم کارفرما و بیمه‌های اجتماعی احتسابی هزینه شده توسط کارفرما می‌باشد. همچنین نبود اطلاعات مربوط به موجودی سرمایه و فرض وجود شرایط رقابتی در بازار موجودی سرمایه باعث شد تا ضرایب مازاد عملیاتی بعنوان متغیر نماینده موجودی سرمایه مورد استفاده قرارگیرد. درآمد مختلط نیز بعنوان عامل سوم در کنار دو عامل ذکر شده مورد استفاده قرار می‌گیرد که عنصر پنهان پاداش کاری است که مالک بنگاه یااعضای خانوار او انجام داده‌اند و همچنین مازاد حاصل از تولید است. درواقع بخش قابل توجهی از نیروی کار شاغل در بنگاه‌های غیرشرکتی، اعضای خانوارها هستند که هیچگونه پرداختی بابت جبران خدمات آنها صورت نمی‌گیرد. بنابراین درآمد مختلط حاوی یک عنصر ناشناخته پرداختی بابت کار انجام شده توسط شرکت یا اعضای دیگر خانوار است که جزء عوامل تولیدی بحساب می‌آید. این سطر بصورت مشخص نمادی از نیروی کار و یا سرمایه نیست زیرا نمی‌توان آنرا بصورت مجزا پرداختی به عامل کار و یا سرمایه دانست. این‌ کمیت‌ درمورد فعالیت‌هایی‌ که‌توسط خانوارانجام‌ می‌شود و در آن‌ به‌جای‌ به‌کارگیری‌ کارکنان‌ با مزد، اعضای‌ خانوار به‌ عنوان‌ کارکنان‌ بدون‌ مزد به‌ کار مشغول‌ می‌شوند، درامد مختلط نامیده‌ می‌شود زیرا درآن‌ جبران‌ خدمات‌ و درامد کارفرمایی‌(درامد سرمایه‌ ) غیرقابل‌ تفکیک‌ است‌ (بانک مرکزی جمهوری اسلامی ایران، ۱۳۸۴)

پس از محاسبه عامل بری در الگوی تجارت ایران، چنانچه موجودی یک عامل در محاسبات مثبت به دست آید به معنی صدور آن عامل و اگر این عدد منفی باشد یعنی کشور این عامل را وارد کرده است.

در مقایسه با پژوهش‌های انجام گرفته در ایران این پایان‌نامه برای اولین بار سه نکته جدید زیر رادر سنجش محتوای عوامل مورد توجه قرار می‌دهد:

نکته اول- محصولات به محصولاتی منابع طبیعی تجدید پذیر ومحصولاتی منابع طبیعی تجدیدناپذیر تفکیک می‌شود که این تفکیک تاکنون در ایران مورد توجه نبوده است.

نکته دوم- فرض واردات رقابتی و تفکیک واردات در جدول کمک می‌کند تا بتوان از پایه‌های آماری یک کشور یعنی جدول داده- ستانده ایران در سنجش محتوای عوامل بری صادرات و واردات استفاده کرد. این فرض بصورت مبسوط در فصول آینده مورد بررسی قرار خواهد گرفت.

نکته سوم- همانند جداول داده- ستانده اکثر کشورهای درحال توسعه واردات بصورت واردات واسطــه‌ای، واردات سرمایه‌ای و واردات مصرفی در جــدول سال ۱۳۸۰ در ایران تفکیک نشده است. در نتیجه بکارگیری این نوع جداول در تحلیل تجارت بین‌الملل، بویژه در تحلیل محتوای عوامل‌بری محصولات صادرات و واردات نامناسب است. برای برون‌رفت از این مسئله، واردات بر مبنای فرض رقابتی از جدول داده- ستانده تفکیک می‌گردد.

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2019-02-21
كد : 111012
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss