جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه ادراک تعارض و روش های مدیریت آن

۲-۱مقدمه ………………………………………………………………………………………………………….  ۲۰

۲-۲ بخش اول : مدیریت تعارض …………………………………………………………………………………  ۲۱

۲-۲-۱ تعریف تعارض  ……………………………………………………………………………………….  ۲۱

۲-۲-۲ ضرورت وجود تعارض ………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۲-۳ سیر تکاملی اندیشه تعارض  ………………………………………………………………………….  ۲۵

۲-۲-۳-۱ نظریه سنتی تعارض  ………………………………………………………………………..  ۲۵

۲-۲-۳-۲ نظریه روابط انسانی  …………………………………………………………………………  ۲۵

۲-۲-۳-۳ نظریه تعاملی  ………………………………………………………………………………..  ۲۵

۲-۲-۴ مقایسه نگرش ها نسبت به تعارض ……………………………………………………………………. ۲۷

۲-۲-۵ ماهیت تعارض ………………………………………………………………………………………….. ۲۸

۲-۲-۶ زیان های ناشی از تعارض ………………………………………………………………………………۲۹

۲-۲-۶-۱ هدر رفتن وقت و انرژی سازمان  ……………………………………………………………. ۲۹

۲-۲-۶-۲ قضاوت نادرست  ……………………………………………………………………………….۳۰

۲-۲-۶-۳ اثرات زیان بار بر بازنده  …………………………………………………………………….. ۳۰

۲-۲-۶-۴ هماهنگی ضعیف …………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۷ سطوح تعارض  …………………………………………………………………………………………..۳۱

۲-۲-۷-۱ تعارض درون فردی …………………………………………………………………………… ۳۱

۲-۲-۷-۲ تعارض میان فردی …………………………………………………………………………….  ۳۱

۲-۲-۷-۳ تعارض درون گروهی …………………………………………………………………………  ۳۱

۲-۲-۷-۴ تعارض میان گروهی …………………………………………………………………………..  ۳۲

۲-۲-۷-۵ تعارض میان سازمانی …………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۲-۸ منابع تعارض ……………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۲-۹ دلایل تعارض  ………………………………………………………………………………………….. ۳۵

۲-۲-۱۰ الگوی تعارض بین گروه ها در سازمان  ……………………………………………………………..۳۵

۲-۲-۱۱ فرایند تعارض  ………………………………………………………………………………………..  ۳۶

۲-۲-۱۱-۱ مرحله اول : مخالفت های بالقوه ………………………………………………………….  ۳۷

۲-۲-۱۱-۱-۱ ارتباطات ………………………………………………………………………  ۳۸

۲-۲-۱۱-۱-۲ ساختار ………………………………………………………………………….  ۳۸

۲-۲-۱۱-۱-۳ متغییرهای شخصی  ……………………………………………………………   ۳۹

۲-۲-۱۱-۲ مرحله دوم : بروز تعارض …………………………………………………………………   ۴۰

۲-۲-۱۱-۳ مرحله سوم : نیت یا قصد …………………………………………………………………..   ۴۱

۲-۲-۱۱-۴ مرحله چهارم : رفتار ……………………………………………………………………….   ۴۱

۲-۲-۱۱-۵ مرحله پنجم : ره آوردها (نتایج)  …………………………………………………………..   ۴۲

۲-۲-۱۱-۵-۱ نتیجه های سازنده تعارض  …………………………………………………….   ۴۳

۲-۲-۱۱-۵-۲ نتیجه های ویرانگر تعارض…………………………………………………….   ۴۳

۲-۲-۱۱-۵-۳ وجه تمایز تعارض سازنده و ویرانگر  …………………………………   ۴۴

۲-۲-۱۱-۵-۴ ایجاد تعارض سازنده  ………………………………………………………….   ۴۵

۲-۲-۱۲ فنون رفع تعارض ویرانگر  …………………………………………………………………………..  ۴۶

۲-۲-۱۲-۱ اهداف فراگیر  ……………………………………………………………………………….  ۴۶

۲-۲-۱۲-۲ کاهش وابستگی دوطرفه بین واحدها  ………………………………………………………  ۴۷

۲-۲-۱۲-۳ توسعه منابع  …………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۲-۱۲-۴ حل مسأله به صورت دوطرفه  ……………………………………………………………..  ۴۸

۲-۲- ۱۲-۵  سیستم های استیناف  ……………………………………………………………………..   ۴۹

۲-۲-۱۲-۶ اختیار رسمی  ……………………………………………………………………………….. ۵۰

۲-۲-۱۲-۷ افزایش روابط متقابل ………………………………………………………………………..  ۵۱

۲-۲-۱۲-۸ معیارها و سیستم های پاداش سازمانی  ……………………………………………………..  ۵۱

۲-۲-۱۲-۹ ادغام واحدهای متعارض  ……………………………………………………………………  ۵۲

۲-۲-۱۳ فنون ایجاد تعارض سازنده  …………………………………………………………………………..  ۵۲

۲-۲-۱۳-۱ ارتباطات  ……………………………………………………………………………………  ۵۲

۲-۲-۱۳-۲ عدم تجانس  ………………………………………………………………………………….  ۵۳

۲-۲-۱۳-۳ رقابت  ………………………………………………………………………………………   ۵۳

۲-۲-۱۴ رابطه بین تعارض و سایر عوامل …………………………………………………………………..  ۵۴

۲-۲-۱۴-۱ رابطه بین تعارض ، و خلاقیت و نوآوری ………………………………………………….  ۵۴

۲-۲-۱۴-۲ رابطه بین تعارض و عملکرد گروه  ………………………………………………………..  ۵۵

۲-۲-۱۴-۳ رابطه بین تعارض و علاقه اعضای گروه  …………………………………………………  ۵۶

۲-۲-۱۴-۴ رابطه بین تعارض و رضایت شغلی  ……………………………………………………….. ۵۶

۲-۲-۱۴-۵ رابطه بین تعارض و کیفیت تصمیمات  …………………………………………………….. ۵۷

۲-۲-۱۴-۶ رابطه بین تعارض و اعضای ناهمگون  ……………………………………………………. ۵۷

۲-۲-۱۴-۷ رابطه بین تعارض و شخصیت  ……………………………………………………………… ۵۸

۲-۲-۱۴-۸ رابطه بین تعارض و فرهنگ  ………………………………………………………………   ۵۹

۲-۲-۱۴-۹ رابطه بین تعارض و هوش هیجانی  ……………………………………………………….   ۶۲

۲-۲-۱۴-۱۰ رابطه بین تعارض و عدالت سازمانی  ……………………………………………………  ۶۳

۲-۲-۱۵ مدیریت تعارض  ……………………………………………………………………………………..  ۶۴

۲-۲-۱۶ استراتژی های مدیریت تعارض  …………………………………………………………………….  ۶۶

۲-۳ بخش دوم : دیدگاه ها و مدل های مدیریت تعارض  ………………………………………………………..  ۷۲

۲-۳-۱ دیدگاه برومند …………………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۳-۲ دیدگاه کنت توماس  …………………………………………………………………………………….  ۷۳

۲-۳-۳ دیدگاه پوتنام و ویلسون  ………………………………………………………………………………   ۷۶

۲-۳-۴ دیدگاه ویکس  ………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۳-۵ دیدگاه براون  …………………………………………………………………………………………..  ۸۰

۲-۴ بخش سوم : پیشینه پژوهش های انجام شده …………………………………………………………………  ۸۱

۲-۴-۱ پیشینه پژوهش های داخلی  ……………………………………………………………………………  ۸۱

۲-۴-۱-۱ پایان نامه های کار شده  ……………………………………………………………………..  ۸۱

۲-۴-۱-۲ مقالات نوشته شده …………………………………………………………………………….  ۸۲

۲-۴-۲ پیشینه پژوهش های خارجی  ……………………………………………………………………………۸۴

۲-۵ بخش چهارم : معرفی مختصری در رابطه با بانک ملت  …………………………………………………. ۸۶

۲-۵-۱ تاریخچه بانک ملت  ……………………………………………………………………………………  ۸۶

۲-۵-۲ چشم انداز ، ماموریت ،استراتژی و اهداف بانک ملت   …………………………………………….  ۸۷

۲-۵-۲-۱ چشم انداز و ماموریت بانک ملت  ……………………………………………………………  ۸۷

۲-۵-۲-۲ استراتژی های بانک ملت  ……………………………………………………………………  ۸۷

۲-۵-۲-۳ اهداف بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  ۸۸

۲-۵-۳ ساختار سازمانی بانک ملت  …………………………………………………………………………… ۹۰

۲-۵-۴ واحدهای بانک ملت  ……………………………………………………………………………………. ۹۱

۲-۵-۵ شرکت های وابسته بانک ملت  ………………………………………………………………………..  ۹۱

۲-۵-۶ معرفی خدمات بانک ملت  ……………………………………………………………………………..  ۹۲

جمع بندی کلی  ……………………………………………………………………………………………………..  ۹۳

 

2017-08-23
كد : 60471
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss