جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی کارایی اوره بعنوان یک منبع نیتروژنی ارزان در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea به روش فرمانتاسیون

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی کارایی اوره بعنوان یک منبع نیتروژنی ارزان در تولید اریترومایسین توسط Saccharopolyspora erythraea به روش فرمانتاسیون

 

 

عنوان                                               فهرست

  • بیوتکنولوژی میکروبی……………………………………………………………………………………………………… ۷

۱-۲-۱) روش‌های سنتی…………………………………………………………………………………………………………. ۷

۱-۲-۲)میکروبیولوژی صنعتی………………………………………………………………………………………………….. ۸

۱-۲-۳)بیوتکنولوژی میکروبی نوین……………………………………………………………………………………………۹

۱-۳)جنبه‌های اقتصادی بیوتکنولوژی میکروبی………………………………………………………………………….. ۱۰

۱-۴)مقدمه ای بر فرایندهای تخمیری………………………………………………………………………………………. ۱۱

۱-۵)بیوتکنولوژی صنعتی ……………………………………………………………………………………………………… ۱۶

۱-۶)نقش مهندسی متابولیک در توسعه سویه‌های صنعتی…………………………………………………………… ۱۸

۱-۷) متابولیت‌های میکروبی …………………………………………………………………………………………………. ۲۱

۱-۸)تعریف و تاریخچه آنتی بیوتیک ها………………………………………………………………………………….  ۲۴

۱-۹)گروه های میکروبی تولید آنتی بیوتیکها……………………………………………………………………………. ۲۵

۱-۹-۱)اکتینومایستها…………………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۱-۹-۱-۱) باکتری Saccharopolyspora erythraea  ……………………………………………………………. ۳۰

۱-۱۰)تقسیم‌بندی آنتی‌بیوتیک‌ها ……………………………………………………………………………………………. ۳۱

۱-۱۰-۱) طبقه‌بندی بر مبنای شباهت عمومی ساختار شیمیایی…………………………………………………… ۳۱

۱-۱۰-۱-۱)ماکرولیدها ………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۱-۱۰-۲) طبقه‌بندی بر اساس مکانیسم عمل……………………………………………………………………………. ۳۵

۱-۱۰-۳)آنتی‌بیوتیک‌های بازدارنده سنتز پروتئین………………………………………………………………………..۳۵

۱-۱۱)عوامل تعیین‌کننده حساسیت و مقاومت میکروارگانیسم ها به آنتی‌بیوتیک‌ها………………………… ۳۶

۱-۱۲)انتخاب آنتی‌بیوتیک‌ها……………………………………………………………………………………………………. ۳۷

۱-۱۳)موارد کاربرد آنتی‌بیوتیک‌ها……………………………………………………………………………………………. ۳۸

۱-۱۴)اریترومایسین………………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۱-۱۴-۱)تاریخچه و منبع………………………………………………………………………………………………………. ۳۸

۱-۱۴-۲)ساختمان و ویژگی‌های اریترومایسین…………………………………………………………………………. ۴۰

۱-۱۴-۳)آنتی‌بیوتیک‌های مشتق‌شده از اریترومایسین…………………………………………………………………. ۴۲

۱-۱۴-۴)فعالیت ضد‌باکتریایی اریترومایسین…………………………………………………………………………….. ۴۳

۱-۱۴-۵)مکانیسم عمل اریترومایسین……………………………………………………………………………………… ۴۴

۱-۱۴-۶)کاربردهای اریترومایسین و مشتقات آن………………………………………………………………………. ۴۵

۱-۱۴-۷)موارد منع مصرف اریترومایسین………………………………………………………………………………… ۴۸

۱-۱۴-۸)عوارض جانبی اریترومایسین……………………………………………………………………………………. ۴۸

۱-۱۴-۹) انواع در دسترس……………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۱-۱۵)میکروارگانیسم های صنعتی………………………………………………………………………………………….. ۴۹

۱-۱۶)جداسازی و نگهداری میکروارگانیسم‌ها…………………………………………………………………………. ۵۰

۱-۱۷)جداسازی میکروارگانیسم‌های مناسب از محیط……………………………………………………………….. ۵۱

۱-۱۸)کلکسیون‌های کشت…………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

۱-۱۹)نگهداری میکروارگانیسم‌ها…………………………………………………………………………………………… ۵۳

۱-۱۹-۱)نگهداری در دمای پایین…………………………………………………………………………………………… ۵۳

۱-۱۹-۱-۱) نگهداری روی محیط‌کشت شیب‌دار حاوی آگار…………………………………………………….. ۵۳

۱-۱۹-۱-۲)نگهداری با استفاده از روش ژرف انجمادی……………………………………………………………. ۵۴

۱-۱۹-۱-۳)نگهداری در نیتروژن مایع…………………………………………………………………………………….. ۵۵

۱-۱۹-۲)نگهداری در حالت بدون آب……………………………………………………………………………………. ۵۵

۱-۱۹-۲-۱)نگهداری در خاک……………………………………………………………………………………………….. ۵۶

۱-۱۹-۲-۲)نگهداری در سیلیکاژل…………………………………………………………………………………………. ۵۶

۱-۱۹-۲-۳)نگهداری در سلولز……………………………………………………………………………………………… ۵۷

۱-۱۹-۲-۴)نگهداری در آب مقطر…………………………………………………………………………………………. ۵۷

۱-۱۹-۲-۵)نگهداری در روغن……………………………………………………………………………………………… ۵۷

۱-۱۹-۲-۶) لیوفیلیزه کردن…………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۱-۲۰) محیط کشت تخمیر صنعتی…………………………………………………………………………………………. ۵۹

۱-۲۱) نیازهای غذایی میکروارگانیسم‌ها………………………………………………………………………………….. ۶۱

۱-۲۱-۱) کربن……………………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

۱-۲۱-۱-۱) عوامل موثر بر انتخاب منبع کربن…………………………………………………………………………. ۶۲

۱-۲۱-۲) نیتروژن           ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

۱-۲۱-۳) هیدروژن و اکسیژن………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱-۲۱-۴) مواد معدنی…………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

۱-۲۲) تنظیم‌کننده‌های متابولیکی…………………………………………………………………………………………… .۶۶

۱-۲۳) ضد کف‌ها………………………………………………………………………………………………………………… ۶۶

۱-۲۴) طراحی و فرمول‌بندی محیط کشت………………………………………………………………………………. ۶۷

۱-۲۵) فرایند تخمیر تولید آنتی‌بیوتیک …………………………………………………………………………………….۶۸

۱-۲۵-۱) مراحل کلیدی فرایند تولید یک نوع آنتی‌بیوتیک …………………………………………………………۶۸

۱-۲۵-۲) بخش‌های اصلی فرآیند تخمیری……………………………………………………………………………… ۶۸

۱-۲۵-۳) تهیه مایع تلقیح و فرایند توسعه آن…………………………………………………………………………… ۷۴

۱-۲۵-۴) مرحله بذر (Seeding )………………………………………………………………………………………….. 77

۱-۲۵-۵) مرحله نهایی (مرحله تولید)…………………………………………………………………………………….. ۷۹

۱-۲۵-۶) تکنولوژی تخمیر آنتی‌بیوتیک………………………………………………………………………………….. ۸۲

۱-۲۵-۶-۱) تخمیر شیک فلاسک………………………………………………………………………………………….. ۸۲

۱-۲۵-۶-۲) فرمانتورهای همزندار…………………………………………………………………………………………. ۸۳

۱-۲۵-۷) تاثیر دما بر فرایند تخمیر آنتی‌بیوتیک………………………………………………………………………… ۸۴

۱-۲۵-۷-۱) انتقال حرارت و کنترل دما………………………………………………………………………………….. ۸۶

۱-۲۵-۸) تاثیر pH روی متابولیسم سلول………………………………………………………………………………….۸۷

۱-۲۵-۹) مرحله شناسایی و استخراج محصول………………………………………………………………………… ۸۹

فصل دوم: مروری بر متون گذشته

پیشینه پژوهش……………………………………………………………………………………………………………………… ۹۱

…..

…..

2018-01-06
كد : 75241
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss