مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

۱-۲  پیشینه تحقیق   ۱۱

فصل دوم : زبان و معنا ۱۶

۲-۱  تعریف زبان  ۱۷

۲-۲  پیدایش زبان  ۱۸

۲-۳  زبانشناسی و نشانه شناسی   ۱۸

۲-۴  مکاتب زبانشناسی   ۲۰

۲-۴-۱  مکتب فرمالیسم (صورت گرایی)  ۲۰

۲-۴-۲  مکتب ساخت گرایی و گشتار زایشی   ۲۱

۲-۴-۲-۱ مکتب پراگ    ۲۵

۲-۴-۲-۲ مکتب کپنهاگ    ۲۶

۲-۵  دلالت و معناشناسی   ۲۷

۲-۶  معناشناسی و زبانشناسی   ۲۸

۲-۷  پیشینه زبان و معنا ۲۹

۲-۷-۱  مطالعه زبان و معنا در یونان  ۲۹

۲-۷-۲  مطالعه زبان و معنا در هند  ۳۰

۲-۷-۳  مطالعه زبان و معنا در بین مسلمانان  ۳۱

۲-۷-۴  مطالعه زبان و معنا در قرن نوزدهم و بیستم  ۳۳

فصل سوم : نظریات معناشناسی و انواع دلالت   ۳۶

۳-۱  انواع نظریه های معنایی   ۳۷

۳-۱-۱  معناشناسی دستوری   ۳۷

۳-۱-۲  نظریه بافت   ۳۸

۳-۱-۳ نظریه حوزه معنایی   ۴۱

۳-۲  انواع دلالت   ۴۳

۳-۲-۱  دلالت صوتی   ۴۳

۳-۲-۱-۱  اندام های گفتار  ۴۴

۳-۲-۱-۲ دسته بندی اصوات زبان  ۴۴

۳-۲-۱-۳ صفات حروف    ۴۵

۳-۲-۱-۳-۱  مجهور (واکدار)  ۴۵

۳-۲-۱-۳-۲  مهموس (بی واک)  ۴۶

۳-۲-۱-۳-۳  آوای شدید (انفجاری)  ۴۶

۳-۲-۲  دلالت صرفی   ۴۶

۳-۲-۲-۱  دلالت اسم  ۴۷

۳-۲-۲-۲  دلالت فعل  ۴۷

۳-۲-۴-۱ ترادف    ۴۷

۳-۲-۴-۲  تضاد  ۴۸

۳-۲-۴-۵ شمول معنایی   ۴۹

فصل چهارم : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن  ۵۰

۴-۱ سوره الواقعه  ۵۱

۴-۲  محتوای سوره الواقعه  ۵۱

۴-۲-۱ دلالت صوت   ۵۲

۴-۲-۱-۱  صامت   ۵۲

۴-۲-۱-۱-۱  اصوات مجهور  ۵۳

۴-۲-۱-۱-۱-۱  شدت عقوبت گمراهان  ۵۴

۴-۲-۱-۱-۱-۲  تفکر در نعمت های الهی   ۵۵

۴-۲-۱-۱-۲  اصوات مهموس    ۵۶

۴-۲-۱-۱-۲-۱  سرانجام خوش بهشتیان  ۵۶

۴-۲-۱-۱-۳  آوای شدید (انفجاری)  ۵۷

۴-۲-۱-۱-۳-۱  توصیف حادثه هولناک قیامت   ۵۷

۴-۲-۱-۱-۳-۲  سوال از معاد همراه با انکار  ۵۹

۴-۲-۱-۱-۴  اصوات رخوت سایشی   ۶۰

۴-۲-۱-۱-۴-۱  برشمردن نعمت های بهشتی   ۶۰

۴-۲-۱-۱-۴-۲  جواب خداوند به منکران خدا و نعمت هایش    ۶۱

۴-۲-۱-۱-۵  اصوات متوسط (روان)  ۶۲

۴-۲-۱-۱-۵-۱  سرنوشت مومنان  ۶۳

۴-۲-۱-۲-۱  مصوت کشیده وبلند  ۶۴

۴-۲-۱-۲-۱-۱  توصیف عاقبت بهشتیان و بشارت به آرامشو انذار از عذاب   ۶۴

۴-۲-۱-۲-۱-۲  توصیف عذاب جهنمیان  ۶۵

۴-۲-۱-۲-۲  مصوت کوتاه ۶۶

۴-۲-۱-۲-۲-۱  پاسخ به منکران خدا ۶۷

۴-۲-۱-۲-۲-۳   عظمت قسم به ستارگان و قرآن  ۶۷

۴-۲-۲  دلالت صرفی   ۶۸

۴-۲-۲-۱  مفرد و جمع آوردن کلمات   ۶۹

۴-۲-۲-۱-۲  ارتقای مقام و منزلت   ۶۹

۴-۲-۲-۱-۳  مفرد آوردن کلمات جمع  ۷۰

۴-۲-۲-۲  دلالت حرف (حرف جر علی «معنای فوق – استیلا و … »)  ۷۱

۴-۲-۲-۳  دلالت اسم فاعل  ۷۳

۴-۲-۳   هماهنگی بین صوت و صرف    ۷۶

۴-۲-۴   دلالت نحوی   ۷۷

۴-۲-۴-۱  تقدیم و تاخیر  ۷۸

۴-۲-۴-۲   تقدیم مسند الیه با روش نفی   ۷۸

۴-۲-۴-۳  حذف    ۷۹

۴-۲-۴-۴  تکرار  ۸۰

۴-۲-۴-۵  بلاغت تکرار در قرآن کریم  ۸۱

۴-۲-۵   دلالت واژگانی   ۸۳

۴-۲-۵-۱  معنای اصلی و نسبی   ۸۳

۴-۲-۵-۲  مترادف    ۸۴

۴-۲-۵-۳  تضاد  ۸۵

۴-۲-۵-۴  شمول معنایی   ۸۷

۴-۳  سوره الرحمن  ۸۸

۴-۳-۱  دلالت صوتی   ۹۰

۴-۳-۱-۱  صامت   ۹۰

۴-۳-۱-۱-۱  اصوات مجهور  ۹۰

۴-۳-۱-۱-۱-۱  ناتوانی جن و انس برای عبور از مرزهای آسمانی و زمین  ۹۱

۴-۲-۱-۱-۱-۲  انکار جهنم  ۹۲

۴-۳-۱-۱-۲   اصوات مهموس    ۹۲

۴-۳-۱-۱-۳  سرآغاز نعمت های الهی   ۹۲

۴-۳-۱-۱-۴  آوای شدید (انفجاری)  ۹۵

۴-۳-۱-۱-۴-۱  تهدید کافران و تکذیب کنندگان  ۹۵

۴-۳-۱-۱-۴-۲  اصوات رخوت سایشی   ۹۶

۴-۳-۱-۱-۴-۳  رعایت عدل و قسط   ۹۶

۴-۳-۱-۱-۵   اصوات روان (متوسط)  ۹۷

۴-۳-۱-۱-۵-۱  دریاها با ذخایر گران بهایشان  ۹۷

۴-۳-۱-۲  مصوت کشیده و بلند  ۹۸

۴-۳-۱-۲-۱ یادآوری نعمت ها و دعوت غیر مستقیم به شکرگذاری   ۹۹

۴-۳-۱-۳  مصوت کوتاه(عظمت و بزرگی خداوند)  ۹۹

۴-۳-۱-۳  دلالت صرفی   ۱۰۰

-۳-۲-۱  جمع آوردن کلمات مفرد  ۱۰۱

۴-۳-۲-۲  دلالت حرف    ۱۰۲

۴-۳-۳  دلالت نحوی   ۱۰۳

۴-۳-۳-۱  تقدیم و تاخیر  ۱۰۳

۴-۳-۳-۲  تهویل و انذار  ۱۰۴

۴-۳-۳-۳  ذکر نعمت های بهشتی   ۱۰۴

۴-۳-۳-۴  تکرار  ۱۰۵

۴-۳-۳-۵  حذف    ۱۰۶

۴-۳-۳-۶  دلالت فعل مضارع   ۱۰۷

۴-۳-۴ دلالت واژگانی   ۱۰۷

۴-۳-۴-۱  معنای اصلی و نسبی   ۱۰۷

۴-۳-۴-۳  کلمات متضاد-الفاظ مترادف    ۱۰۹

۴-۳-۴-۴ شمول معنایی   ۱۱۰

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۳-۲۸
كد : 88594
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss