جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن

۱-۲  پیشینه تحقیق   ۱۱

فصل دوم : زبان و معنا ۱۶

۲-۱  تعریف زبان  ۱۷

۲-۲  پیدایش زبان  ۱۸

۲-۳  زبانشناسی و نشانه شناسی   ۱۸

۲-۴  مکاتب زبانشناسی   ۲۰

۲-۴-۱  مکتب فرمالیسم (صورت گرایی)  ۲۰

۲-۴-۲  مکتب ساخت گرایی و گشتار زایشی   ۲۱

۲-۴-۲-۱ مکتب پراگ    ۲۵

۲-۴-۲-۲ مکتب کپنهاگ    ۲۶

۲-۵  دلالت و معناشناسی   ۲۷

۲-۶  معناشناسی و زبانشناسی   ۲۸

۲-۷  پیشینه زبان و معنا ۲۹

۲-۷-۱  مطالعه زبان و معنا در یونان  ۲۹

۲-۷-۲  مطالعه زبان و معنا در هند  ۳۰

۲-۷-۳  مطالعه زبان و معنا در بین مسلمانان  ۳۱

۲-۷-۴  مطالعه زبان و معنا در قرن نوزدهم و بیستم  ۳۳

فصل سوم : نظریات معناشناسی و انواع دلالت   ۳۶

۳-۱  انواع نظریه های معنایی   ۳۷

۳-۱-۱  معناشناسی دستوری   ۳۷

۳-۱-۲  نظریه بافت   ۳۸

۳-۱-۳ نظریه حوزه معنایی   ۴۱

۳-۲  انواع دلالت   ۴۳

۳-۲-۱  دلالت صوتی   ۴۳

۳-۲-۱-۱  اندام های گفتار  ۴۴

۳-۲-۱-۲ دسته بندی اصوات زبان  ۴۴

۳-۲-۱-۳ صفات حروف    ۴۵

۳-۲-۱-۳-۱  مجهور (واکدار)  ۴۵

۳-۲-۱-۳-۲  مهموس (بی واک)  ۴۶

۳-۲-۱-۳-۳  آوای شدید (انفجاری)  ۴۶

۳-۲-۲  دلالت صرفی   ۴۶

۳-۲-۲-۱  دلالت اسم  ۴۷

۳-۲-۲-۲  دلالت فعل  ۴۷

۳-۲-۴-۱ ترادف    ۴۷

۳-۲-۴-۲  تضاد  ۴۸

۳-۲-۴-۵ شمول معنایی   ۴۹

فصل چهارم : بررسی دلالی و معنایی سوره الواقعه و الرحمن  ۵۰

۴-۱ سوره الواقعه  ۵۱

۴-۲  محتوای سوره الواقعه  ۵۱

۴-۲-۱ دلالت صوت   ۵۲

۴-۲-۱-۱  صامت   ۵۲

۴-۲-۱-۱-۱  اصوات مجهور  ۵۳

۴-۲-۱-۱-۱-۱  شدت عقوبت گمراهان  ۵۴

۴-۲-۱-۱-۱-۲  تفکر در نعمت های الهی   ۵۵

۴-۲-۱-۱-۲  اصوات مهموس    ۵۶

۴-۲-۱-۱-۲-۱  سرانجام خوش بهشتیان  ۵۶

۴-۲-۱-۱-۳  آوای شدید (انفجاری)  ۵۷

۴-۲-۱-۱-۳-۱  توصیف حادثه هولناک قیامت   ۵۷

۴-۲-۱-۱-۳-۲  سوال از معاد همراه با انکار  ۵۹

۴-۲-۱-۱-۴  اصوات رخوت سایشی   ۶۰

۴-۲-۱-۱-۴-۱  برشمردن نعمت های بهشتی   ۶۰

۴-۲-۱-۱-۴-۲  جواب خداوند به منکران خدا و نعمت هایش    ۶۱

۴-۲-۱-۱-۵  اصوات متوسط (روان)  ۶۲

۴-۲-۱-۱-۵-۱  سرنوشت مومنان  ۶۳

۴-۲-۱-۲-۱  مصوت کشیده وبلند  ۶۴

۴-۲-۱-۲-۱-۱  توصیف عاقبت بهشتیان و بشارت به آرامشو انذار از عذاب   ۶۴

۴-۲-۱-۲-۱-۲  توصیف عذاب جهنمیان  ۶۵

۴-۲-۱-۲-۲  مصوت کوتاه ۶۶

۴-۲-۱-۲-۲-۱  پاسخ به منکران خدا ۶۷

۴-۲-۱-۲-۲-۳   عظمت قسم به ستارگان و قرآن  ۶۷

۴-۲-۲  دلالت صرفی   ۶۸

۴-۲-۲-۱  مفرد و جمع آوردن کلمات   ۶۹

۴-۲-۲-۱-۲  ارتقای مقام و منزلت   ۶۹

۴-۲-۲-۱-۳  مفرد آوردن کلمات جمع  ۷۰

۴-۲-۲-۲  دلالت حرف (حرف جر علی «معنای فوق – استیلا و … »)  ۷۱

۴-۲-۲-۳  دلالت اسم فاعل  ۷۳

۴-۲-۳   هماهنگی بین صوت و صرف    ۷۶

۴-۲-۴   دلالت نحوی   ۷۷

۴-۲-۴-۱  تقدیم و تاخیر  ۷۸

۴-۲-۴-۲   تقدیم مسند الیه با روش نفی   ۷۸

۴-۲-۴-۳  حذف    ۷۹

۴-۲-۴-۴  تکرار  ۸۰

۴-۲-۴-۵  بلاغت تکرار در قرآن کریم  ۸۱

۴-۲-۵   دلالت واژگانی   ۸۳

۴-۲-۵-۱  معنای اصلی و نسبی   ۸۳

۴-۲-۵-۲  مترادف    ۸۴

۴-۲-۵-۳  تضاد  ۸۵

۴-۲-۵-۴  شمول معنایی   ۸۷

۴-۳  سوره الرحمن  ۸۸

۴-۳-۱  دلالت صوتی   ۹۰

۴-۳-۱-۱  صامت   ۹۰

۴-۳-۱-۱-۱  اصوات مجهور  ۹۰

۴-۳-۱-۱-۱-۱  ناتوانی جن و انس برای عبور از مرزهای آسمانی و زمین  ۹۱

۴-۲-۱-۱-۱-۲  انکار جهنم  ۹۲

۴-۳-۱-۱-۲   اصوات مهموس    ۹۲

۴-۳-۱-۱-۳  سرآغاز نعمت های الهی   ۹۲

۴-۳-۱-۱-۴  آوای شدید (انفجاری)  ۹۵

۴-۳-۱-۱-۴-۱  تهدید کافران و تکذیب کنندگان  ۹۵

۴-۳-۱-۱-۴-۲  اصوات رخوت سایشی   ۹۶

۴-۳-۱-۱-۴-۳  رعایت عدل و قسط   ۹۶

۴-۳-۱-۱-۵   اصوات روان (متوسط)  ۹۷

۴-۳-۱-۱-۵-۱  دریاها با ذخایر گران بهایشان  ۹۷

۴-۳-۱-۲  مصوت کشیده و بلند  ۹۸

۴-۳-۱-۲-۱ یادآوری نعمت ها و دعوت غیر مستقیم به شکرگذاری   ۹۹

۴-۳-۱-۳  مصوت کوتاه(عظمت و بزرگی خداوند)  ۹۹

۴-۳-۱-۳  دلالت صرفی   ۱۰۰

-۳-۲-۱  جمع آوردن کلمات مفرد  ۱۰۱

۴-۳-۲-۲  دلالت حرف    ۱۰۲

۴-۳-۳  دلالت نحوی   ۱۰۳

۴-۳-۳-۱  تقدیم و تاخیر  ۱۰۳

۴-۳-۳-۲  تهویل و انذار  ۱۰۴

۴-۳-۳-۳  ذکر نعمت های بهشتی   ۱۰۴

۴-۳-۳-۴  تکرار  ۱۰۵

۴-۳-۳-۵  حذف    ۱۰۶

۴-۳-۳-۶  دلالت فعل مضارع   ۱۰۷

۴-۳-۴ دلالت واژگانی   ۱۰۷

۴-۳-۴-۱  معنای اصلی و نسبی   ۱۰۷

۴-۳-۴-۳  کلمات متضاد-الفاظ مترادف    ۱۰۹

۴-۳-۴-۴ شمول معنایی   ۱۱۰

….

….

2018-06-18
كد : 88594
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss