جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد در دفاتر اسناد رسمی ایران و کشورهای منتخب

د )پیشینه پژوهش. ۵

بخش اول. ۱۲

کلیات، تاریخچه، مفاهیم. ۱۲

فصل اول:کلیات. ۱۳

مبحث اول:تأکیدبه مسلمین درمکتوب نمودن تعهدات. ۱۳

گفتار اول:نص قرآن. ۱۳

بنداول:تفسیر المیزان . ۱۳

بنددوم :تفسیر تسنیم. ۱۵

مبحث دوم :گفتارمعصومین. ۱۶

بنداول:درحدیث آمده است. ۱۶

بنددوم: امام صادق (ع ). ۱۶

فصل دوم :تاریخچه. ۱۷

مبحث اول:مقدمه. ۱۷

مبحث دوم:تاریخچه ثبت اسناددرایران. ۱۷

گفتاراول :قبل ازمیلاد. ۱۷

گفتاردوم :عهدهخامنشیان. ۱۸

گفتارسوم :عهدساسانیان. ۱۹

گفتارچهارم:پس ازساسانیان. ۲۰

بنداول:دوره اسلامی. ۲۰

بنددوم:عصرمغول. ۲۰

بندسوم:تادوران مشروطه. ۲۱

بندچهارم :بعدازتاریخ مشروطه تاکنون. ۲۳

فصل سوم : مفاهیم. ۲۶

مبحث اول :تعریف سند. ۲۶

گفتاراول:تعریف لغوی واژه سند. ۲۶

گفتاردوم:تعریف اختصاصی واژه سند. ۲۶

بنداول: تعریف های به کاررفته درقانون. ۲۶

الف) سندازدیدگاه قانون مدنی ایران:. ۲۶

ب)سندازدیدگاه قانون تجارت:. ۲۷

ج )  سندازدیدگاه قانون ثبت:. ۲۷

مبحث دوم : انواع سند. ۲۷

گفتار اول :سندرسمی. ۲۸

بند اول : ویژگی سندرسمی:. ۲۸

بنددوم : انواع اسنادرسمی. ۲۸

بندسوم: اسناد درحکم اسنادرسمی. ۲۹

گفتاردوم : سندعادی. ۳۰

گفتار سوم : مدرک الکترونیکی. ۳۱

گفتار چهارم :  سندالکترونیکی. ۳۱

بنداول : انواع اسنادالکترونیکی. ۳۱

الف )  اسنادرسمی الکترونیکی. ۳۱

ب )  اسنادعادی الکترونیکی. ۳۲

ج )  اسنادتجاری الکترونیکی. ۳۲

مبحث سوم : نوشته. ۳۲

مبحث چهارم : ثبت الکترونیکی. ۳۳

مبحث پنجم : داده پیام. ۳۳

مبحث ششم :تمامیت سند((integrity. 33

مبحث هفتم : دفتراسنادرسمی. ۳۳

مبحث هشتم : سردفتر. ۳۴

مبحث نهم : کاداستر. ۳۴

مبحث دهم : امضاءالکترونیک E.Sign. 34

گفتار اول : مفهوم امضاء:. ۳۵

بنداول :  مفهوم امضاءالکترونیک. ۳۶

الف ) امضای الکترونیکی بنا به تعریف آنسیترال. ۳۷

ب ) مفهوم امضای الکترونیکی طبق تعریف شورای اروپا. ۳۷

ج )امضای الکترونیکی درقانون مدنی فرانسه. ۳۷

د ) مفهوم امضای الکترونیک درقانون تجارت الکترونیک ایران. ۳۸

گفتاردوم : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی. ۳۹

گفتارسوم : تعارض دلایل  امضای الکترونی باسایردلایل. ۳۹

گفتارچهارم : انواع امضای الکترونیکی. ۴۰

بنداول : امضاء الکترونیکی مطمئن. ۴۲

بنددوم : امضاء دیجیتال. ۴۲

گفتارپنجم :گواهی امضاءالکترونیکی(مستندسازی امضای الکترونیکی). ۴۳

گفتار ششم : مراجع صدورگواهی امضاءالکترونیکی وساختارآن. ۴۴

مبحث یازدهم :استعلام. ۴۴

مبحث دوازدهم : املاک ثبت شده. ۴۴

مبحث سیزدهم : املاک جاری. ۴۵

مبحث چهاردهم : بازداشت املاک. ۴۵

مبحث پانزدهم : اعتبار اسنادمالکیت. ۴۵

مبحث شانزدهم : حقوق ثبت. ۴۵

بخش دوم :. ۴۷

بررسی روند ثبت الکترونیکی اسناد. ۴۷

فصل اول:دولت الکترونیک. ۴۸

مبحث اول:طرح مطلب. ۴۸

گفتاراول : ویِژگی دولت الکترونیک. ۵۰

گفتاردوم : دست آوردهای دولت الکترونیک. ۵۲

مبحث دوم : ثبت الکترونیکی. ۵۳

گفتار اول :‌تعریف ثبت الکترونیکی. ۵۳

بند اول دکترین :. ۵۳

بنددوم: قانون دفاتراسنادرسمی ایالات متحده آمریکا. ۵۴

گفتاردوم ماهیت ثبت الکترونیکی :. ۵۴

فصل دوم :نهادهای رسمی ثبت اسناد. ۵۵

مبحث اول :سازمان ثبت اسنادواملاک کشور. ۵۵

گفتار اول :ثبت الکترونیکی اسناددرسازمان ثبت اسنادواملاک. ۵۶

گفتار دوم :تحولات ثبت الکترونیکی. ۶۰

بند اول :راه اندازی سامانه مدیریت کشوری املاک. ۶۰

الف )مدیریت تحت وب املاک وکاداستر:. ۶۰

الف -۱)معنی کاداستر و عبارت جایگزین آن در زبان فارسی:. ۶۰

الف -۲) تاریخچه کاداستر:. ۶۱

. الف-۳) اجرای کاداستر بر امور زیر موثر است:. ۶۲

الف-۴) نقش کاداستردرتثبیت مالکیت وبهبودامنیت حقوقی:. ۶۳

الف-۵) نقش کادستردرتسهیل اجرای وظائف سازمان ثبت:. ۶۳

الف-۶) مزایای سیستم کاداستر:. ۶۴

ب ) :تعین تکلیف وضعیت ثبتی اراضی وساختمانهای فاقدسندرسمی. ۶۴

بنددوم :اجرای دستورالعمل حذف اوراق بها دار وامکان فروش اوراق به صورت الکترونیکی ازطریق سامانه. ۶۴

مبحث دوم : دفاتراسنادرسمی. ۶۵

گفتار اول : طرح مطلب. ۶۵

گفتار دوم :سابقه ثبت الکترونیکی دردفاتراسناد رسمی. ۶۸

گفتارسوم : اجرای تکالیف قانونی دردفاتر اسنادرسمی. ۷۰

بند اول : طرح های حوزه زیرساخت. ۷۰

طراحی حوزه زیرساخت  ‚تولیدوتامین زیرساخت های نرم افزاری ‚سخت افزاری‚ارتباطی‚امنیتی وصدورگواهی امضای الکترونیکی رادربرمی گیرد. ۷۰

بند دوم : طرح های حوزه اموراملاک. ۷۰

الف)بررسی حوزه اموراملاک:. ۷۰

الف-۱) سامانه استعلام الکترونیکی. ۷۱

الف -۲)دستاوردهای اجرای طرح استعلام الکترونیکی:. ۷۲

ب )ارسال الکترونیکی خلاصه معامله:. ۷۲

ج)سامانه بازداشت ورفع بازداشت:. ۷۳

بند سوم :طرح های حوزه اموراسناد. ۷۳

بندچهارم : طرح های حوزه های مستقل‚اموراداری ‚مالی وعمومی. ۷۳

مبحث سوم : ثبت الکترونیکی درنهادهای رسمی ثبت اسناد. ۷۳

فصل سوم : مزایا وچالش های ثبت الکترونیکی اسناد. ۷۷

مبحث اول : مزایا ی ثبت آ نی. ۷۷

گفتاراول :ویژگی های کارکردی ثبت آنی. ۷۷

گفتار دوم : محتوای نرم افزارهای ثبت آنی. ۷۸

مبحث دوم : چالش های ثبت آنی. ۸۳

گفتار اول : چالش های توسعه سامانه اطلاعاتی ثبت آنی. ۸۴

گفتار دوم :چالش های زیرساخت ارتباطی. ۸۷

گفتارسوم : چالش های  مربوط به امنیت سامانه. ۸۸

گفتار چهارم : چالش های فنی وساختاری سامانه. ۸۸

بند اول :  اشکالات ساختاری وشکلی. ۸۸

الف )عدم رعایت یکپارچگی ساختار برنامه. ۸۹

ب) ریزبودن فونت برنامه :. ۸۹

ج)عدم انطباق عبارات ومفاهیم با قوانین. ۸۹

د) جایگزینی عبارت. ۸۹

بند دوم : اشکالات فنی سامانه. ۹۰

فصل چهارم :جرائم ومجازات های مرتبط با ثبت اسناد. ۹۳

مبحث اول : تخلفات ثبتی :. ۹۳

گفتار اول : ثبت سندی که مفادآن مخالفت صریح باقوانین موضوعه مملکتی دارد.. ۹۴

گفتار دوم :ثبت سندقبل ازاحرازهویت متعاملین. ۹۴

مبحث دوم :جرائم مربوط به ثبت املاک. ۹۵

گفتار اول : جرائمی که دارای عنوان مجرمانه خاص هستند. ۹۵

بند اول :معامله معارض. ۹۵

بند دوم :دادن تصدیقات خلاف واقع. ۹۵

گفتار دوم :جرائمی که قانونگذار آنها رادرحکم جرائم دیگرقرارداده است. ۹۶

بند اول : جرائم درحکم کلاهبرداری. ۹۶

بند دوم : جرائم دارای مجازات جرم دیگر. ۹۷

مبحث سوم :جرائم مربوط به ثبت اسناد. ۹۷

گفتار اول :جعل. ۹۹

بند اول : تعریف جعل. ۹۹

الف )- تعریف لغوی جعل. ۹۹

ب )- تعریعف قانونی جعل. ۹۹

بند دوم :انواع جعل. ۱۰۰

الف )-جعل مادی. ۱۰۰

ب )- جعل معنوی یامفادی. ۱۰۰

ج)-جعل الکترونیکی. ۱۰۱

گفتار دوم :چندتوصیه به منظورجلوگیری ازجعل . ۱۰۳

بند اول :جعل عقود ناقله. ۱۰۳

بند دوم :جعل سند وکالت. ۱۰۳

مبحث چهارم : هیات رسیدگی به تخلفات دفاتر. ۱۰۵

….

….

 

2018-08-15
كد : 92307
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss