جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق

۲-۲- تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۳-۲- مفاهیم مربوط به خوشه­های نعتی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۳-۲- تاريخچه و سير تكاملي خوشه هاي صنعتي……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۳-۲- سابقه تئوری خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۳-۳-۲- بنگاه­های کوچک و متوسط ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۴-۳-۲- مفهوم و تعریف خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۵-۳-۲- خوشه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۶-۳-۲- شبكه ها و خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۱-۶-۳-۲- شبكه هاي عمودي ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۶-۳-۲- شبكه هاي افقي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۶-۳-۲-  خوشه هاي رشته­اي ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۷-۳-۲- اهمیت خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱-۷-۳-۲- اهميت خوشه هاي صنعتي …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۷-۳-۲- اهميت و تاثير بزرگي و كوچكي خوشه بر موفقيت آن ………………………………………………………………………………… ۳۷
۸-۳-۲- کارکرد خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۱-۸-۳-۲- كاركرد خوشه هاي صنعتي در تعامل با بازار كار ………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۴-۲- خوشه های صنعتی، تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن ……………………………………………………………………………………….. ۴۰
۱-۴-۲- تعریف خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۴-۲- خوشه هاي صنعتي و عناصر تشكيل دهنده آن ………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۴-۲- آيا مي توان خوشه صنعتي را ايجاد كرد؟ ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴-۴-۲- مزایا و فواید حاصل از ایجاد خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۵-۴-۲- وجه تمايز خوشه هاي صنعتي با صنايع كوچك سازمان نيافته و منفرد ………………………………………………………….. ۴۹
۶-۴-۲- چرا خوشه ها (كلاسترها) براي رقابت حياتي هستند؟ ……………………………………………………………………………………… ۵۰
۷-۴-۲- خوشه بندی صنعتی و بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۵-۲- انواع خوشه از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۶-۲- مدلهاي اقتصادي تحليل خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۱-۶-۲- اقتصاد مبتني بر خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۷-۲- برنامه توسعة خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۱-۷-۲- پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۷-۲- مسئولیت اجرائی یک پروژه توسعة خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۷-۲- گامهای اصلی پروژه توسعه خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۷-۲- زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………. ۶۰
۸-۲- بررسی توسعه خوشه های صنعتی در کشور و چالشهای مربوطه …………………………………………………………………………. ۶۰
۱-۸-۲- مسایل و معضلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۸-۲-  الزامات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳-۸-۲- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت …………………………………………………………….. ۶۶
۴-۸-۲- ترکیب مدیریت زنجیره تأمین و خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۵-۸-۲- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت …………………………………………………………….. ۶۷
۶-۸-۲- تفاوت توسعه منطقه اي و توسعه خوشه اي……………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۹-۲- پروژه توسعه خوشه هاي صنعتي و نقش نهادها در راستاي توسعه ………………………………………………………………………. ۶۸
۱-۹-۲- رويكرد بنيادي در توسعه خوشه هاي صنعتي …………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲-۹-۲- انواع روش هاي توسعه خوشهاي………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۹-۲- پروژه توسعه خوشه اي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۹-۲- مسئوليت اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي ……………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۵-۹-۲- مشخصات عامل توسعه خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۶-۹-۲- گام هاي اصلي در فرايند توسعه يك خوشه صنعتي …………………………………………………………………………………………. ۷۰
۷-۹-۲- ا زمان مورد نياز براي اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي …………………………………………………………………………………. ۷۱
۸-۹-۲- توسعه خوشه صنعتی از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۱۰-۲- توسعه خوشه های صنایع کوچک و متوسط از نگاه یونیدو ………………………………………………………………………………… ۷۴
۱-۱۰-۲- ويژگي هاي كليدي و مهم رويكرد يونيدو ………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۲-۱۰-۲- مراحل رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۳-۱۰-۲- مراحل تفضیلی فاز مطالعه شناختی بر اساس رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………… ۸۰
۱۱-۲- ضرورت های توجه به توسعه خوشه ای در ایران ………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۱۲-۲- تنگناهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۱۳-۲- تدابیر و راهبردهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………….. ۹۲
۱۴-۲- توجه به خوشه های صنعتی در برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………….. ۹۵
۱۵-۲- خوشه هاي صنعتي درافق برنامه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۱۶-۲- پروژه های توسعه خوشه ای در استان گیلان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۱-۱۶-۲- خوشه فرآوری و بسته بندی زیتون گیلان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۲-۱۶-۲- خوشه فرآوری چای گیلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۳-۱۶-۲- خوشه ادوات شالیکوبی گیلان …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۱۷-۲- آشنایی با محصول کشاورزی برنج ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۱۸-۲- چهارچوب مطالعه شناختی خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۱-۱۸-۲- الگوی ساختاری خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۱۹-۲- مروری بر مطالعات انجام شده در ادبیات خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۱-۱۹-۲- مطالعات شناختی خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۱-۱-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه در کشور های دیگر ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۱-۱-۲-۱۹-۲- مطالعه شناختي خوشه چرم در ايتاليا …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
۲-۱-۲-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه سرامیک موربی هند …………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۳-۱-۲-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه پلاسیتک لاهور پاکستان …………………………………………………………………………………. ۱۲۴
۴-۱-۱-۱۹-۲- امکان ایجاد خوشه صنعتی جدید با استفاده از سازمان مجازی در روسیه …………………………………………… ۱۲۵
۵-۱-۱-۱۹-۲- انواع خوشه های صنعتی در اتیوپی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۶-۱-۱-۱۹-۲- خوشة صنعتی، نمایندگی دولت و توسعة کارآفرینی- مطالعة موردی در چین ……………………………………. ۱۲۷
۲-۱-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۱-۲-۱-۱۹-۲- شناسایی خوشه­هاي صنعتی استان تهران …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۲-۲-۱-۱۹-۲- ارائه مدل مفهومي عوامل موثر بر شكل گيري خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………… ۱۲۸
۳-۲-۱-۱۹-۲- ارزيابي و اولويت بندي موانع توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي قطعه سازان خودرو استان سمنان) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
۴-۲-۱-۱۹-۲- خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۲-۱-۱۹-۲- روش امكان سنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور ………………………………. ۱۳۰
۲-۱۹-۲- مطالعات توسعه­ای خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۱-۲-۱۹-۲- بررسي امكان توسعه صنايع نساجي ايران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتي …………………………………. ۱۳۱
۲-۲-۱۹-۲- بررسي عوامل بازدارنده و پيشران در مسير رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي خوشه نساجي يزد) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۳-۲-۱۹-۲- ارايه مدلي جهت استقرار خوشه صنعتي در پتروشيمي …………………………………………………………………………….. ۱۳۲
۴-۲-۱۹-۲-بررسي نقش توسعه خوشه­هاي صنعتي برفرآيند توسعه محصول جديد درخوشه قطعات خودروي سمنان ۱۳۳
۴-۲-۱۹-۲- تحليل و بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از روش دلفي )مطالعه موردي: خوشه صنعتي خرماي سراوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۲۰-۲- چهارچوب مطالعه شناختی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۱-۲۰-۲- تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح بنگاه (مطالعه وضعیت درونی خوشه) …………………………………………………. ۱۳۴
۲-۲۰-۲-  تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه (مطالعه وضعیت بیرونی خوشه) ……………………………… ۱۳۸
۳-۲۰-۲- تحلیل نهادی خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴-۲۰-۲- تحلیل سطح روابط و همکاری میان اعضای خوشه ………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۲۰-۲- مدل شناختی خوشه صنعتی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

 ….

…..

2018-08-16
كد : 92399
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss