مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری و کارکرد خوشه برنج در وضعیت موجود و مطلوب

فصل دوم : ادبيات و پيشينة تحقيق

۲-۲- تاريخچه فعاليت هاي صنعتي در ايران ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱
۳-۲- مفاهیم مربوط به خوشه­های نعتی…………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳
۱-۳-۲- تاريخچه و سير تكاملي خوشه هاي صنعتي……………………………………………………………………………………………………….. ۱۳
۲-۳-۲- سابقه تئوری خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۶
۳-۳-۲- بنگاه­های کوچک و متوسط ……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۱
۴-۳-۲- مفهوم و تعریف خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۲۳
۵-۳-۲- خوشه سازی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۳۱
۶-۳-۲- شبكه ها و خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۳
۱-۶-۳-۲- شبكه هاي عمودي ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۳
۲-۶-۳-۲- شبكه هاي افقي …………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۴
۳-۶-۳-۲-  خوشه هاي رشته­اي ……………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۵
۷-۳-۲- اهمیت خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۱-۷-۳-۲- اهميت خوشه هاي صنعتي …………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۶
۲-۷-۳-۲- اهميت و تاثير بزرگي و كوچكي خوشه بر موفقيت آن ………………………………………………………………………………… ۳۷
۸-۳-۲- کارکرد خوشه ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۳۸
۱-۸-۳-۲- كاركرد خوشه هاي صنعتي در تعامل با بازار كار ………………………………………………………………………………………….. ۳۹
۴-۲- خوشه های صنعتی، تعریف و عناصر تشکیل دهنده آن ……………………………………………………………………………………….. ۴۰
۱-۴-۲- تعریف خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۴۰
۲-۴-۲- خوشه هاي صنعتي و عناصر تشكيل دهنده آن ………………………………………………………………………………………………… ۴۱
۳-۴-۲- آيا مي توان خوشه صنعتي را ايجاد كرد؟ ………………………………………………………………………………………………………….. ۴۵
۴-۴-۲- مزایا و فواید حاصل از ایجاد خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………………. ۴۵
۵-۴-۲- وجه تمايز خوشه هاي صنعتي با صنايع كوچك سازمان نيافته و منفرد ………………………………………………………….. ۴۹
۶-۴-۲- چرا خوشه ها (كلاسترها) براي رقابت حياتي هستند؟ ……………………………………………………………………………………… ۵۰
۷-۴-۲- خوشه بندی صنعتی و بهره وری نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… ۵۱
۵-۲- انواع خوشه از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۲
۶-۲- مدلهاي اقتصادي تحليل خوشه ها …………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۵
۱-۶-۲- اقتصاد مبتني بر خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۵۷
۷-۲- برنامه توسعة خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۷
۱-۷-۲- پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۸
۲-۷-۲- مسئولیت اجرائی یک پروژه توسعة خوشه­ای ……………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۳-۷-۲- گامهای اصلی پروژه توسعه خوشه­ای …………………………………………………………………………………………………………………. ۵۹
۴-۷-۲- زمان مورد نیاز برای اجرای یک پروژه توسعه خوشه­ای ……………………………………………………………………………………. ۶۰
۸-۲- بررسی توسعه خوشه های صنعتی در کشور و چالشهای مربوطه …………………………………………………………………………. ۶۰
۱-۸-۲- مسایل و معضلات ………………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۰
۲-۸-۲-  الزامات ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲
۳-۸-۲- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت …………………………………………………………….. ۶۶
۴-۸-۲- ترکیب مدیریت زنجیره تأمین و خوشه صنعتی ………………………………………………………………………………………………… ۶۶
۵-۸-۲- تفاوت بين سياستهاي توسعه خوشه اي و سياست هاي سطح صنعت …………………………………………………………….. ۶۷
۶-۸-۲- تفاوت توسعه منطقه اي و توسعه خوشه اي……………………………………………………………………………………………………….. ۶۷
۹-۲- پروژه توسعه خوشه هاي صنعتي و نقش نهادها در راستاي توسعه ………………………………………………………………………. ۶۸
۱-۹-۲- رويكرد بنيادي در توسعه خوشه هاي صنعتي …………………………………………………………………………………………………… ۶۸
۲-۹-۲- انواع روش هاي توسعه خوشهاي………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۸
۳-۹-۲- پروژه توسعه خوشه اي ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۴-۹-۲- مسئوليت اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي ……………………………………………………………………………………………………. ۶۹
۵-۹-۲- مشخصات عامل توسعه خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۰
۶-۹-۲- گام هاي اصلي در فرايند توسعه يك خوشه صنعتي …………………………………………………………………………………………. ۷۰
۷-۹-۲- ا زمان مورد نياز براي اجراي يك پروژه توسعه خوشه اي …………………………………………………………………………………. ۷۱
۸-۹-۲- توسعه خوشه صنعتی از دیدگاه صاحب نظران ………………………………………………………………………………………………….. ۷۱
۱۰-۲- توسعه خوشه های صنایع کوچک و متوسط از نگاه یونیدو ………………………………………………………………………………… ۷۴
۱-۱۰-۲- ويژگي هاي كليدي و مهم رويكرد يونيدو ………………………………………………………………………………………………………. ۷۵
۲-۱۰-۲- مراحل رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷
۳-۱۰-۲- مراحل تفضیلی فاز مطالعه شناختی بر اساس رویکرد یونیدو ………………………………………………………………………… ۸۰
۱۱-۲- ضرورت های توجه به توسعه خوشه ای در ایران ………………………………………………………………………………………………… ۸۴
۱۲-۲- تنگناهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………………………….. ۸۹
۱۳-۲- تدابیر و راهبردهای توسعه خوشه­های صنعتی در کشور …………………………………………………………………………………….. ۹۲
۱۴-۲- توجه به خوشه های صنعتی در برنامه های نظام جمهوری اسلامی ایران ………………………………………………………….. ۹۵
۱۵-۲- خوشه هاي صنعتي درافق برنامه پنجم ……………………………………………………………………………………………………………….. ۹۷
۱۶-۲- پروژه های توسعه خوشه ای در استان گیلان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۱-۱۶-۲- خوشه فرآوری و بسته بندی زیتون گیلان ……………………………………………………………………………………………………… ۱۰۵
۲-۱۶-۲- خوشه فرآوری چای گیلان ………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۶
۳-۱۶-۲- خوشه ادوات شالیکوبی گیلان …………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰۹
۱۷-۲- آشنایی با محصول کشاورزی برنج ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۰
۱۸-۲- چهارچوب مطالعه شناختی خوشه ها ………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۴
۱-۱۸-۲- الگوی ساختاری خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۱۵
۱۹-۲- مروری بر مطالعات انجام شده در ادبیات خوشه صنعتی …………………………………………………………………………………….. ۱۱۹
۱-۱۹-۲- مطالعات شناختی خوشه …………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۱-۱-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه در کشور های دیگر ………………………………………………………………………………………………. ۱۱۹
۱-۱-۲-۱۹-۲- مطالعه شناختي خوشه چرم در ايتاليا …………………………………………………………………………………………………… ۱۲۰
۲-۱-۲-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه سرامیک موربی هند …………………………………………………………………………………………. ۱۲۳
۳-۱-۲-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه پلاسیتک لاهور پاکستان …………………………………………………………………………………. ۱۲۴
۴-۱-۱-۱۹-۲- امکان ایجاد خوشه صنعتی جدید با استفاده از سازمان مجازی در روسیه …………………………………………… ۱۲۵
۵-۱-۱-۱۹-۲- انواع خوشه های صنعتی در اتیوپی ……………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۶
۶-۱-۱-۱۹-۲- خوشة صنعتی، نمایندگی دولت و توسعة کارآفرینی- مطالعة موردی در چین ……………………………………. ۱۲۷
۲-۱-۱۹-۲- مطالعه شناختی خوشه در ایران …………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲۸
۱-۲-۱-۱۹-۲- شناسایی خوشه­هاي صنعتی استان تهران …………………………………………………………………………………………….. ۱۲۸
۲-۲-۱-۱۹-۲- ارائه مدل مفهومي عوامل موثر بر شكل گيري خوشه هاي صنعتي ……………………………………………………… ۱۲۸
۳-۲-۱-۱۹-۲- ارزيابي و اولويت بندي موانع توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي قطعه سازان خودرو استان سمنان) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۲۹
۴-۲-۱-۱۹-۲- خوشه صنعتي ادوات كشاورزي جويبار ………………………………………………………………………………………………….. ۱۲۹
۵-۲-۱-۱۹-۲- روش امكان سنجي و تحليل اثر بخشي توسعه خوشه هاي صنعتي خرماي كشور ………………………………. ۱۳۰
۲-۱۹-۲- مطالعات توسعه­ای خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۱
۱-۲-۱۹-۲- بررسي امكان توسعه صنايع نساجي ايران با استفاده از مدل توسعه خوشه صنعتي …………………………………. ۱۳۱
۲-۲-۱۹-۲- بررسي عوامل بازدارنده و پيشران در مسير رشد و توسعه خوشه هاي صنعتي (مطالعه موردي خوشه نساجي يزد) ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۱
۳-۲-۱۹-۲- ارايه مدلي جهت استقرار خوشه صنعتي در پتروشيمي …………………………………………………………………………….. ۱۳۲
۴-۲-۱۹-۲-بررسي نقش توسعه خوشه­هاي صنعتي برفرآيند توسعه محصول جديد درخوشه قطعات خودروي سمنان ۱۳۳
۴-۲-۱۹-۲- تحليل و بررسي عوامل موثر بر ايجاد و توسعه خوشه صنعتي با استفاده از روش دلفي )مطالعه موردي: خوشه صنعتي خرماي سراوان …………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۳۴
۲۰-۲- چهارچوب مطالعه شناختی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………………….. ۱۳۴
۱-۲۰-۲- تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح بنگاه (مطالعه وضعیت درونی خوشه) …………………………………………………. ۱۳۴
۲-۲۰-۲-  تجزیه و تحلیل کسب و کار در سطح صنعت و خوشه (مطالعه وضعیت بیرونی خوشه) ……………………………… ۱۳۸
۳-۲۰-۲- تحلیل نهادی خوشه ………………………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۴۱
۴-۲۰-۲- تحلیل سطح روابط و همکاری میان اعضای خوشه ………………………………………………………………………………………… ۱۴۸
۵-۲۰-۲- مدل شناختی خوشه صنعتی در این تحقیق ………………………………………………………………………………………………….. ۱۵۱

 ….

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
كد : 92399
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss