جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه¬ی قضایی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط دفاع مشروع در رویه¬ی قضایی

بخش اول: شروط دفاع مشروع و جایگاه رویه قضایی در رفع ابهام از آنها

فصل اول: شروط دفاع مشروع در حقوق جزای ایران و منابع فقه امامیه……………………………………. ۷

– مبحث اول: دفاع مشروع در مواد قانونی……………………………………. ۸

– گفتار اول: قانون مجازات عمومی مصوب ۱۳۰۴ و اصلاحات بعدی مصوب ۱۳۵۲……………………………………. ۸

– الف: قانون مجازات عمومی مصوب سال ۱۳۰۴……………………………………. ۸

– ب: اصلاحات انجام شده در سال ۱۳۵۲……………………………………. ۱۰

گفتار دوم: قانون راجع به مجازات اسلامی مصوب ۱۳۶۱……………………………………. ۱۰

الف: مقایسه با قوانین گذشته……………………………………. ۱۰

ب: مقایسه با موادی از قانون تعزیرات مصوب سال ۱۳۶۲……………………………………. ۱۱

گفتار سوم: قانون مجازات اسلامی مصوب سال ۱۳۷۰ و ۱۳۷۵……………………………………. ۱۳

الف: قواعد عمومی……………………………………. ۱۳

ب: قواعد مندرج در کتاب پنجم (تعزیرات و مجازات های بازدارنده)……………………………………. ۱۴

مبحث دوم: شروط دفاع در منابع فقه امامیه……………………………………. ۱۵

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع……………………………………. ۱۵

۱- دفاع از تن و تمامیت جسمانی……………………………………. ۱۶

۲- دفاع از عرض و ناموس……………………………………. ۱۷

۳- دفاع از آزادی تن……………………………………. ۱۸

۴- دفاع از مال……………………………………. ۱۹

گفتار دوم: ضرورت و تناسب دفاع (الاسهل فالاسهل)……………………………………. ۱۹

۱- ضرورت دفاع……………………………………. ۱۹

۲- تناسب دفاع……………………………………. ۲۰

گفتار سوم: اثبات مشروعیت دفاع……………………………………. ۲۱

مبحث سوم: شرایط دفاع مشروع از دیدگاه دکترین حقوقی……………………………………. ۲۱

گفتار اول: ارزشهای قابل دفاع از نظر حقوقدانان……………………………………. ۲۲

الف – دفاع از نفس……………………………………. ۲۲

ب – دفاع از عرض و ناموس……………………………………. ۲۲

ج – دفاع از مال……………………………………. ۲۴

د – دفاع از آزادی تن……………………………………. ۲۴

هـ – دفاع از دیگری……………………………………. ۲۵

گفتار دوم: خطر فعلی یا قریب الوقوع……………………………………. ۲۷

الف – تعریف تجاوز فعلی……………………………………. ۲۷

ب – تعریف خطر قریب الوقوع……………………………………. ۲۷

ج – خطر قابل پیش بینی در آینده دور……………………………………. ۲۸

د – خوف معقول یا قرائن عقلایی……………………………………. ۲۸

گفتار سوم: شروط ضرورت دفاع و تناسب دفاع……………………………………. ۲۹

الف – تفاوت شرط ضرورت با شرط تناسب……………………………………. ۲۹

ب – ملاکهای ضرورت و الزام به فرار یا عدم الزام به فرار در صورت امکان……………………………………. ۳۰

ج – ملاکهای تشخیص تناسب……………………………………. ۳۲

د – ضمانت اجرای عدم رعایت تناسب……………………………………. ۳۳

گفتار چهارم: شرایط مربوط به دفاع از دیگری……………………………………. ۳۴

الف – دفاع از اقارب و شرایط آن……………………………………. ۳۴

ب – دفاع از اشخاص دیگر در صورت استمداد یا نیاز به کمک داشتن……………………………………. ۳۵

۱- دفاع از نفس دیگری……………………………………. ۳۵

۲- دفاع از عرض و ناموس دیگری……………………………………. ۳۵

۳- دفاع از آزادی تن دیگری……………………………………. ۳۶

۴- دفاع از مال دیگری……………………………………. ۳۶

ج – مسئولیت های ویژه بعضی اشخاص برای دفاع (مستأجر، پلیس، محافظ)……………………………………. ۳۷

فصل دوم – جایگاه و اهمیت رویه قضایی در تفسیر قواعد مربوط به دفاع مشروع……………………………………. ۳۸

مبحث اول – کلی بودن قواعد موجود در قوانین موضوعه و نیاز به تفسیر قضایی……………………………………. ۳۹

الف – نیاز به تعیین دقیقتر مصادیق خوف معقول……………………………………. ۳۹

ب – نیاز به تعیین مصادیق مناسب یا عدم تناسب دفاع……………………………………. ۳۹

ج – روشن نبودن قواعد مربوط به چگونگی اثبات دفاع در قوانین موضوعه……………………………………. ۴۰

مبحث دوم: اشکالات رویه قضایی و شناسایی منابع موجود……………………………………. ۴۱

گفتار اول: منابع رویه قضایی قبل از انقلاب از لحاظ دسترسی به جزئیات پرونده……………………………………. ۴۱

گفتار دوم: منابع رویه قضایی بعد از انقلاب از لحاظ طبقه بندی و نارسایی ها……………………………………. ۴۲

بخش دوم: برداشتهای حقوقی نسبت به موارد پذیرش ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: استنباطهای کلی نسبت به ملاکهای تناسب در دفاع مشروع……………………………………. ۴۴

مبحث اول: ابزارهای مورد استفاده در دفاع در مقایسه با وسایل مورد استفاده مهاجم……………………………………. ۴۴

گفتار اول: چند نمونه از آراء قبل از انقلاب……………………………………. ۴۴

گفتار دوم: چند نمونه از آراء بعد از انقلاب……………………………………. ۴۵

مبحث دوم: سایر ملاکهای تناسب……………………………………. ۴۷

گفتار اول: تعدد مهاجمین یا مدافعین یا هر دو……………………………………. ۴۷

گفتار دوم: دفاع منتهی به قتل عمدی……………………………………. ۴۸

گفتار سوم: دفاع در محل سکونت یا ملک تحت تصرف مدافع……………………………………. ۴۹

گفتار چهارم: سایر ملاکهای پراکنده برای تشخیص تناسب……………………………………. ۵۲

فصل دوم: ادله مورد استفاده دادگاهها برای تشخیص تحقق دفاع مشروع……………………………………. ۵۳

مبحث اول: اظهارات اصحاب دعوی و گواهان……………………………………. ۵۳

گفتار اول: اظهارات اصحاب دعوی……………………………………. ۵۳

گفتار دوم: اظهارات گواهان……………………………………. ۵۵

مبحث دوم: قرائن و شواهد عینی……………………………………. ۵۵

گفتار اول: سوابق متهم یا مهاجم احتمالی……………………………………. ۵۶

گفتار دوم: ادله علمی یا شواهد پزشکی……………………………………. ۵۷

بخش سوم: رد ادعای دفاع مشروع در رویه قضایی

فصل اول: عدم احراز اصل دفاع……………………………………. ۶۰

مبحث اول: عدم وجود قرائن اطمینان آور یا بیم عقلایی……………………………………. ۶۰

گفتار اول: وجود قرائنی بر خلاف ادعای متهم……………………………………. ۶۰

گفتار دوم: معقول نبودن سوء ظن متهم……………………………………. ۶۲

مبحث دوم: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع یا امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی……………………………………. ۶۳

گفتار اول: دسترسی به وسایل دیگر غیر از دفاع ……………………………………. ۶۴

گفتار دوم: امکان استمداد از قوای دولتی و انتظامی……………………………………. ۶۶

فصل دوم: عدم رعایت تناسب در دفاع و ضمانت اجرای آن در رویه قضایی……………………………………. ۶۸

مبحث اول: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی قبل از انقلاب……………………………………. ۶۸

مبحث دوم: دفاع غیر متناسب در رویه قضایی بعد از انقلاب……………………………………. ۷۰

….

….

2018-08-20
كد : 92633
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss