جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

فصل اول: کلیات

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه… ۲

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی… ۲

الف- تعریف لغوی مرابحه…………… ۲

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه…………… ۳

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه……… ۵

گفتار سوم:  مبانی مرابحه ………….. ۷

الف: مبانی فقهی ………………… ۸

ب: مبانی حقوقی………………….. ۹

مبحث دوم:انواع مرابحه………………. ۱۰

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله…………………………….. ۱۱

الف- مرابحه اصالتی …………….. ۱۱

ب- مرابحه وکالتی……………….. ۱۱

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود…… ۱۲

الف- مرابحه درصدی………………. ۱۲

ب-   مرابحه باسود مبلغی…………. ۱۳

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو……… ۱۳

الف- مرابحه تجاری………………. ۱۳

ب- مرابحه فردی…………………. ۱۳

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا………………………. ۱۳

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه ۱۴

الف- مشارکت مدنی……………….. ۱۴

ب- فروش اقساطی…………………. ۱۵

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار……………………… ۱۵

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات………………………………….. ۱۶

سوم- فروش اقساطی مسکن ………………. ۱۶

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه……. ۱۷

الف- مزایای مرابحه……………… ۱۷

ب- معایب………………………. ۱۸

 فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

مبحث اول:شرایط عمومی……………….. ۲۰

گفتار اول:قصد طرفین………………. ۲۰

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین…….. ۲۲

الف- اهلیت طرفین……………….. ۲۳

ب- اختیار طرفین………………… ۲۳

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد………… ۲۴

گفتار چهارم- موضوع معامله ………… ۲۶

مبحث دوم- شرایط اختصاصی ……………. ۳۹

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا ۲۹

الف- اجزای عقد مرابحه…………… ۲۹

ب- شرایط کالا…………………… ۳۰

اول- موجود بودن کالا……………. ۳۰

دوم- عین بودن کالا……………… ۳۱

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه…… ۳۱

الف- سود در عقد مرابحه………….. ۳۱

اول- ربا درمرابحه……………… ۳۱

۱- ربا در معامله…………….. ۳۱

۲- ربای قرضی………………… ۳۲

ب- هزینه ها درعقد مرابحه………… ۳۲

ج- زیادتی در مرابحه…………….. ۳۳

د- جریمه در عقد مرابحه………….. ۳۴

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه. ۳۴

 

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار……… ۳۶

گفتار اول: آثار بیع متزلزل………… ۳۶

الف- بیع خیاری…………………. ۳۶

ب- بیع مؤجل……………………. ۳۷

ج- بیع فاسد……………………. ۳۸

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص…… ۳۸

الف- بیع صرف…………………… ۳۸

ب- بیع تشریفاتی………………… ۳۹

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن……. ۳۹

گفتار اول: تسلیم مبیع…………….. ۴۰

الف- زمان تسلیم………………… ۴۱

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع……………………………….. ۴۱

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد……. ۴۲

د- هزینه‌های تسلیم………………. ۴۲

ﻫ- محل تسلیم مبیع………………. ۴۳

و- تأخیر در تسلیم مبیع………….. ۴۳

ز- حق حبس……………………… ۴۴

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم………… ۴۵

ط- تلف مبیع بعد از قبض………….. ۴۶

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری……………………………… ۴۶

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری………………………………….. ۴۷

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث…….. ۴۷

گفتار دوم: تأدیه ثمن……………… ۴۸

الف- ضمان درک ثمن………………. ۴۸

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن…………. ۴۹

ج- لزوم تعیین ثمن………………. ۴۹

د- زمان و محل تأدیه ثمن…………. ۵۰

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه……………………… ۵۱

مبحث سوم: ضمان درک مبیع…………….. ۵۲

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد……….. ۵۳

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ……………. ۵۳

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ….. ۵۳

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع… ۵۳

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع………………………………. ۵۴

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید….. ۵۴

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید…………………………………… ۵۵

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع………………………….. ۵۶

 فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع……… ۵۸

گفتار اول: اوراق مرابحه…………… ۵۹

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……………………. ۶۰

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………. ۶۱

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………. ۶۱

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ….. ۶۲

ج- اوراق مرابحه رهنی……………. ۶۳

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی.. ۶۴

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی. ۶۴

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی… ۶۵

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی………………………. ۶۵

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی………………………. ۶۶

گفتار دوم: مرابحه کالایی…………… ۶۶

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی……. ۶۷

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی ……… ۶۹

اول- تورق سنتی………………… ۷۰

دوم- تورق سازماندهی شده………… ۷۰

سوم- نظر فقها…………………. ۷۱

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع……… ۷۲

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن……………………… ۷۲

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار ۷۳

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری……………………….. ۷۴

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه…………… ۷۴

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه…………………………….. ۷۴

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی………………… ۷۵

…..

…..

 

2018-08-20
كد : 92642
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss