مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شرایط و آثار مرابحه در حقوق ایران با تأکید بر بانکداری اسلامی

فصل اول: کلیات

مبحث اول:  تعریف، ماهیت و مبانی مرابحه… ۲

گفتار اول: تعریف،مفاهیم و واژه شناسی… ۲

الف- تعریف لغوی مرابحه…………… ۲

ب- تعریف اصطلاحی مرابحه…………… ۳

گفتار دوم:  ماهیت حقوقی مرابحه……… ۵

گفتار سوم:  مبانی مرابحه ………….. ۷

الف: مبانی فقهی ………………… ۸

ب: مبانی حقوقی………………….. ۹

مبحث دوم:انواع مرابحه………………. ۱۰

گفتار اول: مرابحه از جهت شیوه انجام معامله…………………………….. ۱۱

الف- مرابحه اصالتی …………….. ۱۱

ب- مرابحه وکالتی……………….. ۱۱

گفتار دوم: مرابحه از حیث اخذ سود…… ۱۲

الف- مرابحه درصدی………………. ۱۲

ب-   مرابحه باسود مبلغی…………. ۱۳

گفتارسوم: مرابحه از حیث قلمرو……… ۱۳

الف- مرابحه تجاری………………. ۱۳

ب- مرابحه فردی…………………. ۱۳

مبحث سوم :مقایسه مرابحه با مفاهیم مشابه ومعایب ومزایا………………………. ۱۳

گفتار اول:مقایسه مرابحه بامفاهیم مشابه ۱۴

الف- مشارکت مدنی……………….. ۱۴

ب- فروش اقساطی…………………. ۱۵

اول- فروش اقساطی مواد اولیه، لوازم یدکی وابزارکار……………………… ۱۵

دوم- فروش اقساطی وسایل تولیدو تاسیسات………………………………….. ۱۶

سوم- فروش اقساطی مسکن ………………. ۱۶

گفتار دوم: مزایا و معایب مرابحه……. ۱۷

الف- مزایای مرابحه……………… ۱۷

ب- معایب………………………. ۱۸

 فصل دوم: شرایط عقد مرابحه

مبحث اول:شرایط عمومی……………….. ۲۰

گفتار اول:قصد طرفین………………. ۲۰

گفتار دوم:اهلیت و اختیار طرفین…….. ۲۲

الف- اهلیت طرفین……………….. ۲۳

ب- اختیار طرفین………………… ۲۳

گفتار سوم- مشروعیت جهت عقد………… ۲۴

گفتار چهارم- موضوع معامله ………… ۲۶

مبحث دوم- شرایط اختصاصی ……………. ۳۹

گفتار اول- اجزای عقد مرابحه و شرایط کالا ۲۹

الف- اجزای عقد مرابحه…………… ۲۹

ب- شرایط کالا…………………… ۳۰

اول- موجود بودن کالا……………. ۳۰

دوم- عین بودن کالا……………… ۳۱

گفتار دوم- شرایط مالی عقد مرابحه…… ۳۱

الف- سود در عقد مرابحه………….. ۳۱

اول- ربا درمرابحه……………… ۳۱

۱- ربا در معامله…………….. ۳۱

۲- ربای قرضی………………… ۳۲

ب- هزینه ها درعقد مرابحه………… ۳۲

ج- زیادتی در مرابحه…………….. ۳۳

د- جریمه در عقد مرابحه………….. ۳۴

گفتار سوم: بیع متقابل در عقد مرابحه. ۳۴

 

فصل سوم: آثار عقد مرابحه

مبحث اول: انواع بیع از حیث آثار……… ۳۶

گفتار اول: آثار بیع متزلزل………… ۳۶

الف- بیع خیاری…………………. ۳۶

ب- بیع مؤجل……………………. ۳۷

ج- بیع فاسد……………………. ۳۸

گفتار دوم: آثار بیع با شرایط خاص…… ۳۸

الف- بیع صرف…………………… ۳۸

ب- بیع تشریفاتی………………… ۳۹

بحث دوم: انتقال مالکیت مبیع و ثمن……. ۳۹

گفتار اول: تسلیم مبیع…………….. ۴۰

الف- زمان تسلیم………………… ۴۱

ب- تصرف مبیع توسط مشتری قبل از انعقاد بیع……………………………….. ۴۱

ج- قبضی که بدون اذن بایع باشد……. ۴۲

د- هزینه‌های تسلیم………………. ۴۲

ﻫ- محل تسلیم مبیع………………. ۴۳

و- تأخیر در تسلیم مبیع………….. ۴۳

ز- حق حبس……………………… ۴۴

ح- تلف مبیع قبل از تسلیم………… ۴۵

ط- تلف مبیع بعد از قبض………….. ۴۶

اول- در صورت تلف مبیع پس از قبض در ید مشتری……………………………… ۴۶

دوم- اتلاف مبیع بعد از قبض توسط مشتری………………………………….. ۴۷

سوم- تلف مبیع توسط شخص ثالث…….. ۴۷

گفتار دوم: تأدیه ثمن……………… ۴۸

الف- ضمان درک ثمن………………. ۴۸

ب- رفع تعرض نسبت به ثمن…………. ۴۹

ج- لزوم تعیین ثمن………………. ۴۹

د- زمان و محل تأدیه ثمن…………. ۵۰

گفتار سوم: ظهور عدم صداقت در اعلام قیمت مبیع در مرابحه……………………… ۵۱

مبحث سوم: ضمان درک مبیع…………….. ۵۲

گفتار اول: فساد یا بطلان عقد……….. ۵۳

الف- صحت بیع نسبت به یکی از طرفین وفسادآن نسبت به طرف دیگر ……………. ۵۳

ب- عدم اعتباربیع نسبت به طرفین ….. ۵۳

گفتار دوم: مستحق للغیر در آمدن مبیع… ۵۳

الف- در حالات مختلفه مستحق للغیر درآمدن مبیع………………………………. ۵۴

اول- کل مبیع مستحق للغیر درآید….. ۵۴

دوم- قسمتی از مبیع مستحق للغیر درآید…………………………………… ۵۵

ب- شرط ضمن عقد در صورت مستحق للغیر در آمدن مبیع………………………….. ۵۶

 فصل چهارم: مرابحه در نظام بانکداری اسلامی

مبحث اول: مرابحه در تجهیز منابع……… ۵۸

گفتار اول: اوراق مرابحه…………… ۵۹

الف- اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی……………………. ۶۰

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………. ۶۱

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه تأمین سرمایه شرکت‌های تجاری و بازرگانی………. ۶۱

ب- اوراق مرابحه جهت تأمین مالی ….. ۶۲

ج- اوراق مرابحه رهنی……………. ۶۳

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه رهنی.. ۶۴

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه رهنی. ۶۴

د- اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی… ۶۵

اول- بررسی فقهی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی………………………. ۶۵

دوم- شیوه اجرایی اوراق مرابحه جهت تأمین نقدینگی………………………. ۶۶

گفتار دوم: مرابحه کالایی…………… ۶۶

الف- مدل عملیاتی مرابحه کالایی……. ۶۷

ب- بررسی فقهی مرابحه کالایی ……… ۶۹

اول- تورق سنتی………………… ۷۰

دوم- تورق سازماندهی شده………… ۷۰

سوم- نظر فقها…………………. ۷۱

مبحث دوم: مرابحه در تخصیص منابع……… ۷۲

گفتار اول: شیوه عملیاتی قرارداد مرابحه و نحوه اجرایی آن……………………… ۷۲

الف- صور مختلف تسویه حساب توسط بدهکار ۷۳

ب- نحوه اجرایی قرارداد مرابحه در سیستم کارت اعتباری……………………….. ۷۴

گفتار دوم: موضوعاتی در خصوص کارت‌های اعتباری در قالب عقد مرابحه…………… ۷۴

الف- توانایی‌های کارت اعتباری براساس عقد مرابحه…………………………….. ۷۴

ب- وجه التزام و جریمه تأخیر کارت‌های اعتباری از منظر فقهی………………… ۷۵

…..

…..

 

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
كد : 92642
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss