جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

پيشينه تحقيق……………………………………. ۳

فصل اول: از فردوسي تا قاآني

۱-۱- درآمد……………………………………. ۶

۱-۲- فردوسي……………………………………. ۶

۱-۳- اسدي طوسي……………………………………. ۷

۱-۴- سنايي……………………………………. ۸

۱-۵- مولانا……………………………………. ۸

۱-۶- قاآني ……………………………………. ۹

 

فصل دوم: حماسه و انواع آن

۲-۱- تعريف حماسه ……………………………………. ۱۴

۲-۲- تاريخچه­ي حماسه……………………………………. ۱۴

۲-۳-  انواع حماسه……………………………………. ۱۴

۲-۴- اشعار حماسي……………………………………. ۱۵

۲-۵- اهميت ادبيات حماسی……………………………………. ۱۶

۲-۶-  پهلوانان شاهنامه……………………………………. ۱۷

۲-۷- اسطوره……………………………………. ۱۷

۲-۸- سبك حماسی……………………………………. ۱۸

 فصل سوم: بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

۳-۱- درآمد……………………………………. ۲۰

۳-۲- شخصیت حماسی و اساطیری……………………………………. ۲۰

۳-۲-۱- شاهان وشاهزادگان……………………………………. ۲۰

۳-۲-۱-۱- ایرج……………………………………. ۲۰

۳-۲-۱-۲- افراسیاب……………………………………. ۲۱

۳-۲-۱-۳- اسفندیار ……………………………………. ۲۳

۳-۲-۱-۴- بهمن ……………………………………. ۲۵

۳-۲-۱-۵- تهمورث ……………………………………. ۲۷

۳-۲-۲-۶- سیاوش ……………………………………. ۲۷

۳-۲-۱-۷- جمشید ……………………………………. ۲۹

۳-۲-۱-۸- ضحاک ……………………………………. ۳۰

۳-۲-۱-۹- فریدون ……………………………………. ۳۳

۳-۲-۱-۱۰- کیقباد……………………………………. ۳۶

۳-۲-۱-۱۱- کیخسرو……………………………………. ۳۷

۳-۲-۱-۱۲- کاووس ……………………………………. ۳۸

۳-۲-۱-۱۳- کیومرث……………………………………. ۳۹

۳-۲-۱-۱۴-گشتاسب ……………………………………. ۴۰

۳-۲-۱-۱۵- لهراسب ……………………………………. ۴۱

۳-۲-۱-۱۶- منوچهر ……………………………………. ۴۲

۳-۲-۱-۱۷- نوذر ……………………………………. ۴۲

۳-۲-۱-۱۸- هوشنگ ……………………………………. ۴۳

۳-۳- پهلوانان……………………………………. ۴۵

۳-۳-۱- آرش……………………………………. ۴۵

۳-۳-۲- اشکبوس ……………………………………. ۴۶

۳-۳-۳- برزین……………………………………. ۴۶

۳-۳-۴- بیژن ……………………………………. ۴۶

۳-۳-۵- پشوتن ……………………………………. ۴۸

۳-۳-۶- پشن……………………………………. ۴۸

۳-۳-۷- رهام ……………………………………. ۴۹

۳-۳-۸- رستم ……………………………………. ۴۹

۳-۳-۹- زال ……………………………………. ۵۶

۳-۳-۱۰- سهراب ……………………………………. ۵۷

۳-۳-۱۱- سرخه ……………………………………. ۵۹

۳-۳-۱۲- سام ……………………………………. ۵۹

۳-۳-۱۳- شیده ……………………………………. ۶۱

۳-۳-۱۴- طوس ……………………………………. ۶۱

۳-۳-۱۵- فرامرز ……………………………………. ۶۲

۳-۳-۱۶- فریبرز ……………………………………. ۶۳

۳-۳-۱۷- قارن ……………………………………. ۶۳

۳-۳-۱۸- کاوه ……………………………………. ۶۴

۳-۳-۱۹- کاموس ……………………………………. ۶۵

۳-۳-۲۰- گودرز ……………………………………. ۶۵

۳-۳-۲۱- گیو ……………………………………. ۶۶

۳-۳-۲۲- گستهم ……………………………………. ۶۷

۳-۳-۲۳- گرشاسب ……………………………………. ۶۷

۳-۳-۲۴- نریمان ……………………………………. ۶۸

۳-۳-۲۵- هجیر ……………………………………. ۶۹

۳-۳-۲۶- هومان ……………………………………. ۶۹

۳-۴- زنان……………………………………. ۶۹

۳-۴-۱- رودابه……………………………………. ۶۹

۳-۴-۲- شهرناز ……………………………………. ۷۰

۳-۴-۳- صفورا ……………………………………. ۷۰

۳-۴-۴- فرانک ……………………………………. ۷۰

۳-۴-۵- فرنگیس ……………………………………. ۷۱

۳-۴-۶- کتایون ……………………………………. ۷۱

۳-۴-۷- منیژه ……………………………………. ۷۱

۳-۵- شخصیت های تاریخی و دینی ……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱- شخصيت هاي تاریخی……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱-۱- اردشیر بابکان ……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱-۲- اسکندر ……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱-۳- بهرام ……………………………………. ۷۴

۳-۵-۱-۴- دارا ……………………………………. ۷۴

۳-۵-۱-۵- داراب ……………………………………. ۷۵

۳-۵-۱-۶- شیرویه ……………………………………. ۷۵

۳-۵-۱-۷- قباد ……………………………………. ۷۶

۳-۵-۲- شخصیت های دینی……………………………………. ۷۶

۳-۵-۲-۱- ادريس ……………………………………. ۷۶

۳-۵-۲-۲- پیغمبر……………………………………. ۷۷

۳-۵-۲-۳- جبرئيل……………………………………. ۷۷

۳-۵-۲-۴- جعفر……………………………………. ۷۸

۳-۵-۲-۵- حیدر……………………………………. ۷۸

۳-۵-۲-۶- خضر……………………………………. ۸۰

۳-۵-۲-۷- رسول……………………………………. ۸۰

۳-۵-۲-۸- شیرخدا……………………………………. ۸۱

۳-۵-۲-۹- فاطمه……………………………………. ۸۱

۳-۵-۲-۱۰- محمد……………………………………. ۸۲

۳-۵-۲-۱۱- یوسف……………………………………. ۸۲

۳-۶- ابزارهای جنگی ……………………………………. ۸۳

۳-۶-۱- تیر……………………………………. ۸۳

۳-۶-۲- تیغ……………………………………. ۸۵

۳-۶-۳- پیکان……………………………………. ۸۶

۳-۶-۴- پتک……………………………………. ۸۸

۳-۶-۵- جوشن……………………………………. ۸۸

۳-۶-۶- حسام……………………………………. ۹۰

۳-۶-۷- خنجر……………………………………. ۹۰

۳-۶-۸- خفتان……………………………………. ۹۲

۳-۶-۹- خدنگ……………………………………. ۹۴

۳-۶-۱۰- درع ……………………………………. ۹۵

۳-۶-۱۱- دشنه……………………………………. ۹۶

۳-۶-۱۲- درفش کاویان……………………………………. ۹۶

۳-۶-۱۳- ذوالفقار……………………………………. ۹۶

۳-۶-۱۴- رمح……………………………………. ۹۷

۳-۶-۱۵- زره……………………………………. ۹۸

۳-۶-۱۶- زوبین……………………………………. ۹۹

۳-۶-۱۷- سنان……………………………………. ۱۰۰

۳-۶-۱۸- سندان……………………………………. ۱۰۱

۳-۹-۱۹- شمشیر……………………………………. ۱۰۲

۳-۶-۲۰- صارم……………………………………. ۱۰۵

۳-۶-۲۱- فتراک……………………………………. ۱۰۵

۳-۶-۲۲- کمان……………………………………. ۱۰۶

۳-۶-۲۳- کوپال……………………………………. ۱۰۹

۳-۶-۲۴- کمند……………………………………. ۱۱۰

۳-۶-۲۵- گرز……………………………………. ۱۱۰

۳-۶-۲۶- مغفر……………………………………. ۱۱۴

۳-۶-۲۷- نیزه……………………………………. ۱۱۶

۳-۶-۲۸- ناوک……………………………………. ۱۱۶

۳-۷- واژه گان حماسی……………………………………. ۱۱۶

۳-۷-۱- البرز……………………………………. ۱۱۶

۳-۷-۲- اورنگ……………………………………. ۱۱۷

۳-۷-۳- بدکنش……………………………………. ۱۱۷

۳-۷-۴- پهلوانان……………………………………. ۱۱۷

۳-۷-۵- پیکار……………………………………. ۱۱۸

۳-۷-۶- جنگ……………………………………. ۱۱۸

۳-۷-۷- جیش……………………………………. ۱۱۸

۳-۷-۸- چنگال……………………………………. ۱۱۹

۳-۷-۹- حارس……………………………………. ۱۱۹

۳-۷-۱۰- خسته……………………………………. ۱۲۰

۳-۷-۱۱- خون……………………………………. ۱۲۰

۳-۷-۱۲- خصم……………………………………. ۱۲۱

۳-۷-۱۳- خیل……………………………………. ۱۲۴

۳-۷-۱۴- دغا……………………………………. ۱۲۴

۳-۷-۱۵- دژآهنج……………………………………. ۱۲۴

۳-۷-۱۶- رزم……………………………………. ۱۲۵

۳-۷-۱۷- سپاه……………………………………. ۱۲۶

۳-۷-۱۸- قهر……………………………………. ۱۲۷

۳-۷-۱۹- کینه……………………………………. ۱۲۹

۳-۷-۲۰- کین……………………………………. ۱۲۹

۳-۷-۲۱- کوتوال……………………………………. ۱۲۹

۳-۷-۲۲- کوبنده……………………………………. ۱۳۰

۳-۷-۲۳- کشته……………………………………. ۱۳۰

۳-۷-۲۴- کوه……………………………………. ۱۳۱

۳-۷-۲۵- کارزار……………………………………. ۱۳۳

۳-۷-۲۶- لشکر……………………………………. ۱۳۴

۳-۷-۲۷- وغا……………………………………. ۱۳۴

۳-۷-۲۸- نخجیر……………………………………. ۱۳۶

۳-۷-۲۹- هیجا……………………………………. ۱۳۶

۳-۸- موجودات حماسی و اساطیری ……………………………………. ۱۳۷

۳-۸-۱- اهریمن……………………………………. ۱۳۷

۳-۸-۲- اسب……………………………………. ۱۳۸

۳-۸-۳- اژدها……………………………………. ۱۳۹

۳-۸-۴- اژدر……………………………………. ۱۴۳

۳-۸-۵- افعی……………………………………. ۱۴۶

۳-۸-۶- پیل……………………………………. ۱۴۶

۳-۸-۷- پلنگ……………………………………. ۱۴۸

۳-۸-۸- تکاور ……………………………………. ۱۴۸

۳-۸-۹- ثعبان……………………………………. ۱۴۸

۳-۸-۱۰- خنگ……………………………………. ۱۴۹

۳-۸-۱۱- دیو……………………………………. ۱۵۰

۳-۸-۱۲- رخش……………………………………. ۱۵۱

۳-۸-۱۳- سمند……………………………………. ۱۵۱

۳-۸-۱۴- سیمرغ……………………………………. ۱۵۱

۳-۸-۱۵- شیر……………………………………. ۱۵۳

۳-۸-۱۶- عنقا……………………………………. ۱۵۵

۳-۸-۱۷- مار……………………………………. ۱۵۵

۳-۸-۱۸- هژبر……………………………………. ۱۵۷

۳-۹- لحن حماسی……………………………………. ۱۵۹

…..

…..

2018-08-26
كد : 93043
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss