مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

پيشينه تحقيق……………………………………. ۳

فصل اول: از فردوسي تا قاآني

۱-۱- درآمد……………………………………. ۶

۱-۲- فردوسي……………………………………. ۶

۱-۳- اسدي طوسي……………………………………. ۷

۱-۴- سنايي……………………………………. ۸

۱-۵- مولانا……………………………………. ۸

۱-۶- قاآني ……………………………………. ۹

 

فصل دوم: حماسه و انواع آن

۲-۱- تعريف حماسه ……………………………………. ۱۴

۲-۲- تاريخچه­ي حماسه……………………………………. ۱۴

۲-۳-  انواع حماسه……………………………………. ۱۴

۲-۴- اشعار حماسي……………………………………. ۱۵

۲-۵- اهميت ادبيات حماسی……………………………………. ۱۶

۲-۶-  پهلوانان شاهنامه……………………………………. ۱۷

۲-۷- اسطوره……………………………………. ۱۷

۲-۸- سبك حماسی……………………………………. ۱۸

 فصل سوم: بررسي عناصر حماسي در اشعار قاآني

۳-۱- درآمد……………………………………. ۲۰

۳-۲- شخصیت حماسی و اساطیری……………………………………. ۲۰

۳-۲-۱- شاهان وشاهزادگان……………………………………. ۲۰

۳-۲-۱-۱- ایرج……………………………………. ۲۰

۳-۲-۱-۲- افراسیاب……………………………………. ۲۱

۳-۲-۱-۳- اسفندیار ……………………………………. ۲۳

۳-۲-۱-۴- بهمن ……………………………………. ۲۵

۳-۲-۱-۵- تهمورث ……………………………………. ۲۷

۳-۲-۲-۶- سیاوش ……………………………………. ۲۷

۳-۲-۱-۷- جمشید ……………………………………. ۲۹

۳-۲-۱-۸- ضحاک ……………………………………. ۳۰

۳-۲-۱-۹- فریدون ……………………………………. ۳۳

۳-۲-۱-۱۰- کیقباد……………………………………. ۳۶

۳-۲-۱-۱۱- کیخسرو……………………………………. ۳۷

۳-۲-۱-۱۲- کاووس ……………………………………. ۳۸

۳-۲-۱-۱۳- کیومرث……………………………………. ۳۹

۳-۲-۱-۱۴-گشتاسب ……………………………………. ۴۰

۳-۲-۱-۱۵- لهراسب ……………………………………. ۴۱

۳-۲-۱-۱۶- منوچهر ……………………………………. ۴۲

۳-۲-۱-۱۷- نوذر ……………………………………. ۴۲

۳-۲-۱-۱۸- هوشنگ ……………………………………. ۴۳

۳-۳- پهلوانان……………………………………. ۴۵

۳-۳-۱- آرش……………………………………. ۴۵

۳-۳-۲- اشکبوس ……………………………………. ۴۶

۳-۳-۳- برزین……………………………………. ۴۶

۳-۳-۴- بیژن ……………………………………. ۴۶

۳-۳-۵- پشوتن ……………………………………. ۴۸

۳-۳-۶- پشن……………………………………. ۴۸

۳-۳-۷- رهام ……………………………………. ۴۹

۳-۳-۸- رستم ……………………………………. ۴۹

۳-۳-۹- زال ……………………………………. ۵۶

۳-۳-۱۰- سهراب ……………………………………. ۵۷

۳-۳-۱۱- سرخه ……………………………………. ۵۹

۳-۳-۱۲- سام ……………………………………. ۵۹

۳-۳-۱۳- شیده ……………………………………. ۶۱

۳-۳-۱۴- طوس ……………………………………. ۶۱

۳-۳-۱۵- فرامرز ……………………………………. ۶۲

۳-۳-۱۶- فریبرز ……………………………………. ۶۳

۳-۳-۱۷- قارن ……………………………………. ۶۳

۳-۳-۱۸- کاوه ……………………………………. ۶۴

۳-۳-۱۹- کاموس ……………………………………. ۶۵

۳-۳-۲۰- گودرز ……………………………………. ۶۵

۳-۳-۲۱- گیو ……………………………………. ۶۶

۳-۳-۲۲- گستهم ……………………………………. ۶۷

۳-۳-۲۳- گرشاسب ……………………………………. ۶۷

۳-۳-۲۴- نریمان ……………………………………. ۶۸

۳-۳-۲۵- هجیر ……………………………………. ۶۹

۳-۳-۲۶- هومان ……………………………………. ۶۹

۳-۴- زنان……………………………………. ۶۹

۳-۴-۱- رودابه……………………………………. ۶۹

۳-۴-۲- شهرناز ……………………………………. ۷۰

۳-۴-۳- صفورا ……………………………………. ۷۰

۳-۴-۴- فرانک ……………………………………. ۷۰

۳-۴-۵- فرنگیس ……………………………………. ۷۱

۳-۴-۶- کتایون ……………………………………. ۷۱

۳-۴-۷- منیژه ……………………………………. ۷۱

۳-۵- شخصیت های تاریخی و دینی ……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱- شخصيت هاي تاریخی……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱-۱- اردشیر بابکان ……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱-۲- اسکندر ……………………………………. ۷۲

۳-۵-۱-۳- بهرام ……………………………………. ۷۴

۳-۵-۱-۴- دارا ……………………………………. ۷۴

۳-۵-۱-۵- داراب ……………………………………. ۷۵

۳-۵-۱-۶- شیرویه ……………………………………. ۷۵

۳-۵-۱-۷- قباد ……………………………………. ۷۶

۳-۵-۲- شخصیت های دینی……………………………………. ۷۶

۳-۵-۲-۱- ادريس ……………………………………. ۷۶

۳-۵-۲-۲- پیغمبر……………………………………. ۷۷

۳-۵-۲-۳- جبرئيل……………………………………. ۷۷

۳-۵-۲-۴- جعفر……………………………………. ۷۸

۳-۵-۲-۵- حیدر……………………………………. ۷۸

۳-۵-۲-۶- خضر……………………………………. ۸۰

۳-۵-۲-۷- رسول……………………………………. ۸۰

۳-۵-۲-۸- شیرخدا……………………………………. ۸۱

۳-۵-۲-۹- فاطمه……………………………………. ۸۱

۳-۵-۲-۱۰- محمد……………………………………. ۸۲

۳-۵-۲-۱۱- یوسف……………………………………. ۸۲

۳-۶- ابزارهای جنگی ……………………………………. ۸۳

۳-۶-۱- تیر……………………………………. ۸۳

۳-۶-۲- تیغ……………………………………. ۸۵

۳-۶-۳- پیکان……………………………………. ۸۶

۳-۶-۴- پتک……………………………………. ۸۸

۳-۶-۵- جوشن……………………………………. ۸۸

۳-۶-۶- حسام……………………………………. ۹۰

۳-۶-۷- خنجر……………………………………. ۹۰

۳-۶-۸- خفتان……………………………………. ۹۲

۳-۶-۹- خدنگ……………………………………. ۹۴

۳-۶-۱۰- درع ……………………………………. ۹۵

۳-۶-۱۱- دشنه……………………………………. ۹۶

۳-۶-۱۲- درفش کاویان……………………………………. ۹۶

۳-۶-۱۳- ذوالفقار……………………………………. ۹۶

۳-۶-۱۴- رمح……………………………………. ۹۷

۳-۶-۱۵- زره……………………………………. ۹۸

۳-۶-۱۶- زوبین……………………………………. ۹۹

۳-۶-۱۷- سنان……………………………………. ۱۰۰

۳-۶-۱۸- سندان……………………………………. ۱۰۱

۳-۹-۱۹- شمشیر……………………………………. ۱۰۲

۳-۶-۲۰- صارم……………………………………. ۱۰۵

۳-۶-۲۱- فتراک……………………………………. ۱۰۵

۳-۶-۲۲- کمان……………………………………. ۱۰۶

۳-۶-۲۳- کوپال……………………………………. ۱۰۹

۳-۶-۲۴- کمند……………………………………. ۱۱۰

۳-۶-۲۵- گرز……………………………………. ۱۱۰

۳-۶-۲۶- مغفر……………………………………. ۱۱۴

۳-۶-۲۷- نیزه……………………………………. ۱۱۶

۳-۶-۲۸- ناوک……………………………………. ۱۱۶

۳-۷- واژه گان حماسی……………………………………. ۱۱۶

۳-۷-۱- البرز……………………………………. ۱۱۶

۳-۷-۲- اورنگ……………………………………. ۱۱۷

۳-۷-۳- بدکنش……………………………………. ۱۱۷

۳-۷-۴- پهلوانان……………………………………. ۱۱۷

۳-۷-۵- پیکار……………………………………. ۱۱۸

۳-۷-۶- جنگ……………………………………. ۱۱۸

۳-۷-۷- جیش……………………………………. ۱۱۸

۳-۷-۸- چنگال……………………………………. ۱۱۹

۳-۷-۹- حارس……………………………………. ۱۱۹

۳-۷-۱۰- خسته……………………………………. ۱۲۰

۳-۷-۱۱- خون……………………………………. ۱۲۰

۳-۷-۱۲- خصم……………………………………. ۱۲۱

۳-۷-۱۳- خیل……………………………………. ۱۲۴

۳-۷-۱۴- دغا……………………………………. ۱۲۴

۳-۷-۱۵- دژآهنج……………………………………. ۱۲۴

۳-۷-۱۶- رزم……………………………………. ۱۲۵

۳-۷-۱۷- سپاه……………………………………. ۱۲۶

۳-۷-۱۸- قهر……………………………………. ۱۲۷

۳-۷-۱۹- کینه……………………………………. ۱۲۹

۳-۷-۲۰- کین……………………………………. ۱۲۹

۳-۷-۲۱- کوتوال……………………………………. ۱۲۹

۳-۷-۲۲- کوبنده……………………………………. ۱۳۰

۳-۷-۲۳- کشته……………………………………. ۱۳۰

۳-۷-۲۴- کوه……………………………………. ۱۳۱

۳-۷-۲۵- کارزار……………………………………. ۱۳۳

۳-۷-۲۶- لشکر……………………………………. ۱۳۴

۳-۷-۲۷- وغا……………………………………. ۱۳۴

۳-۷-۲۸- نخجیر……………………………………. ۱۳۶

۳-۷-۲۹- هیجا……………………………………. ۱۳۶

۳-۸- موجودات حماسی و اساطیری ……………………………………. ۱۳۷

۳-۸-۱- اهریمن……………………………………. ۱۳۷

۳-۸-۲- اسب……………………………………. ۱۳۸

۳-۸-۳- اژدها……………………………………. ۱۳۹

۳-۸-۴- اژدر……………………………………. ۱۴۳

۳-۸-۵- افعی……………………………………. ۱۴۶

۳-۸-۶- پیل……………………………………. ۱۴۶

۳-۸-۷- پلنگ……………………………………. ۱۴۸

۳-۸-۸- تکاور ……………………………………. ۱۴۸

۳-۸-۹- ثعبان……………………………………. ۱۴۸

۳-۸-۱۰- خنگ……………………………………. ۱۴۹

۳-۸-۱۱- دیو……………………………………. ۱۵۰

۳-۸-۱۲- رخش……………………………………. ۱۵۱

۳-۸-۱۳- سمند……………………………………. ۱۵۱

۳-۸-۱۴- سیمرغ……………………………………. ۱۵۱

۳-۸-۱۵- شیر……………………………………. ۱۵۳

۳-۸-۱۶- عنقا……………………………………. ۱۵۵

۳-۸-۱۷- مار……………………………………. ۱۵۵

۳-۸-۱۸- هژبر……………………………………. ۱۵۷

۳-۹- لحن حماسی……………………………………. ۱۵۹

…..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
كد : 93043
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss