جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر (۲۰۱۴ – ۲۰۰۱)

 • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
 • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
 • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
 • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
 • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی عناصر فرهنگ¬استراتژیک ایالات متحده بعد از ۱۱ سپتامبر (۲۰۱۴ – ۲۰۰۱)

۶- پیشینه تحقیق  ……………………………………………………………………………………………………………………………. ۶

۱-۶: متون مرتبط با حوزه نظری پردازی فرهنگ استراتژیک ………………………………………………………….  ۷

۲-۶: متون مربوط به کاربست چارچوبه فرهنگ استراتژیک در مورد پژوهی غیر از آمریکا …………………. ۸

۳-۶ : متون مرتبط با فرهنگ استراتژیک ایالات متحده ………………………………………………………………… ۱۰

فصل دوم: چارچوب نظری فرهنگ استراتژیک

مقدمه: فرهنگ استراتژیک، مفهومی تحول یافته ………………………………………………………………………………. ۱۵

تعریف فرهنگ استراتژیک …………………………………………………………………………………………………………….. ۱۵

تاریخچه ظهور و تکامل مقوله­ی فرهنگ استراتژیک  …………………………………………………………………………۱۷

 1. دیدگاه های کلاسیک، اهتمام تلویحی به مفهوم فرهنگ استراتژیک ……………………………………………..۱۷
 2. توجه به فرهنگ استراتژیک در بستر فرهنگ سیاسی ………………………………………………………………. ۱۸
 3. تکامل فرهنگ استراتژیک در بستر سازه­انگاری ………………………………………………………………………. ۲۰

رویکرد شناسی در فرهنگ استراتژیک…………………………………………………………………………………………….. ۲۳

 1. فرهنگ استراتژیک به عنوان عامل تعیین کننده رفتار استراتژیک…………………………………………… ۲۳
 2. فرهنگ استراتژیک ابزاری برای تثبیت هژمونی…………………………………………………………………… ۲۴
 3. فرهنگ استراتژیک به عنوان یک متغیر مستقل موثر بر رفتار …………………………………………………۲۵
 4. فرهنگ استراتژیک بعنوان محدود کننده رفتار ………………………………………………………………….. ۲۶
 5. فرهنگ جهانی استراتژیک ابزاری برای توفیق بازدارندگی ………………………………………………….. ۲۷
 6. فرهنگ استراتژیک جهان مجازی ……………………………………………………………………………………. ۲۸

تحول در فرهنگ استراتژیک ………………………………………………………………………………………………………….. ۲۸

حافظان فرهنگ استراتژیک ……………………………………………………………………………………………………………. ۳۰

فرهنگ استراتژیک از منظر دیوید جونز  …………………………………………………………………………………………..۳۲

الف. سطح کلان……………………………………………………………………………………………………………………………  ۳۲

متغیر جغرافیا…………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۲

ویژگی های قومی – فرهنگی و تاریخی  ………………………………………………………………………………۳۳

ب. سطح میانی: ساختارهای سیاسی- اجتماعی و اقتصادی کشور…………………………………………………….  ۳۴

ج. سطح خرد: فرهنگ سازمان نظامی و رابطه­ی شهروندان با نظامیان  ………………………………………………..۳۴

اتاق فکر به مثابه­ی یک نهاد اجتماعی ……………………………………………………………………………………………. ۳۶

اثرگذاری اتاق فکرها در فرهنگ استراتژیک ……………………………………………………………………………………..  ۳۷

فصل سوم. فرهنگ استراتژیک آمریکا و عوامل موثر بر آن از جنگ داخلی(۱۸۶۱) تا پایان قرن بیستم

مقدمه ………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۳۹

تاریخچه مختصر ایالات متحده  …………………………………………………………………………………………………….. ۴۰

اول. جنگ داخلی (۱۸۶۵-۱۸۶۱)  …………………………………………………………………………………………………..۴۱

   الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۱

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ داخلی……………………………………….. ۴۲

متغیرهای فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………. ۴۲

بررسی متغیرهای تکنولوژیکی و تسلیحاتی دخیل در جنگ داخلی ……………………………………….. ۴۳

بررسی متغیر میزان تلفات انسانی در جنگ داخلی  ……………………………………………………………… ۴۳

بررسی متغیر وضعیت صحنه نبرد در جنگ داخلی………………………………………………………………  ۴۴

دوم. جنگ آمریکا با اسپانیا(۱۸۹۸) ………………………………………………………………………………………………..  ۴۴

الف. نکات کلی ……………………………………………………………………………………………………………………….  ۴۴

ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ با اسپانیا ……………………………………. ۴۵

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. ۴۵

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………………….۴۶

سوم. جنگ اول جهانی (۱۹۱۸-۱۹۱۴)…………………………………………………………………………………………..  ۴۷

  الف. نکات کلی  ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۴۷

  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ اول جهانی ……………………  ۴۸

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. ۴۸

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………………… ۴۹

چهارم. ورود ایالات متحده به جنگ دوم جهانی (۱۹۴۵-۱۹۳۹ ) …………………………………………………..   ۵۰

  الف. نکات کلی ………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۰

  ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در ورود به جنگ دوم جهانی ………………….   ۵۱

متغیر فرهنگی و ایدوئولوژی ……………………………………………………………………………………………. ۵۱

متغیر تکنولوژی های پیشرفته نظامی  ………………………………………………………………………………… ۵۲

متغیر میزان اعزام نیرو و تلفات   ………………………………………………………………………………………..۵۳

متغیر وضعیت جنگ ……………………………………………………………………………………………………….. ۵۳

متغیر هدف  …………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

پنجم. نبردهای آمریکا در دوره­ی جنگ سرد …………………………………………………………………………………..  ۵۴

کلیاتی درباره جنگ سرد………………………………………………………………………………………………………………..   ۵۴

 1. جنگ کره ……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۷

   الف. نکات کلی …………………………………………………………………………………………………………………  ۵۷

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ کره ……………………………………. ۵۷

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. ۵۷

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی ………………………………………………………………………………………… ۵۸

میزان اعزام نیرو و تلفات انسانی …………………………………………………………………………………….۵۹

متغیر هدف موثر …………………………………………………………………………………………………………. ۵۹

 1. بحران کوبا ……………………………………………………………………………………………………………………… ۶۰

الف. نکات کلی  ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۰

   ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک امریکا در بحران کوبا……………………………………. ۶۱

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی  ……………………………………………………………………………………….. ۶۱

 1. جنگ ویتنام …………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۱

        الف. نکات کلی…………………………………………………………………………………………………………………   ۶۲

       ب. بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در جنگ ویتنام ………………………………….  ۶۲

متغیر فرهنگی  ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۲

متغیر تکنولوژی و تسلیحات  …………………………………………………………………………………………۶۳

متغیر وضعیت صحنه  نبرد …………………………………………………………………………………………… ۶۴

ششم. بحران خلیج فارس ۱۹۹۱  …………………………………………………………………………………………………… ۶۴

الف. نکات کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۴

ب.بررسی متغیرهای موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران خلیج فارس………………………………….   ۶۵

متغیر فرهنگی …………………………………………………………………………………………………………….  ۶۵

متغیر تکنولوژیکی و تسلیحاتی  …………………………………………………………………………………….. ۶۶

متغیر صحنه نبرد   ………………………………………………………………………………………………………. ۶۶

متغیر هدف…………………………………………………………………………………………………………………. ۶۷

هفتم. بحران کوزوو ۱۹۹۶ …………………………………………………………………………………………………………….  ۶۷

الف. نکات کلی  ………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

ب. بررسی متغیر های موثر بر فرهنگ استراتژیک آمریکا در بحران کوزوو ……………………………………….. ۶۸

متغیر فرهنگی ……………………………………………………………………………………………………………. ۶۸

متغیر تکنولوژی و تسلیحاتی و وضعیت صحنه نبرد  ………………………………………………………. ۶۸

متغیر هدف ……………………………………………………………………………………………………………….. ۶۸

…..

…..

…..

 

2018-08-27
كد : 93074
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss