مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۴

فصل دوم  : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷

مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

بند ۱  : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

الف-  تعریف لغوی سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

ب – تعریف سند در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

ج – تعریف بین المللی سند……………………………………………………………………………………………………………………………….۷

د – تعریف سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

بند ۲  : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………. ۹

میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. ۱۶

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..۲۷

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….۲۹

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده ۶ قانون ………………………………………………………………………………………………… ۳۵

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..۳۵

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………۳۷

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. ۳۹

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. ۴۳

بند ۱ –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

بند ۲بررسی شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….۴۵

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. ۴۷

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. ۵۰

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. ۵۳

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. ۵۶

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. ۵۸

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. ۵۸

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… ۵۹

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… ۶۰

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. ۶۴

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. ۶۶

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. ۷۱

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. ۷۱

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… ۷۳

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… ۷۴

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… ۷۴

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………۷۵

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..۷۷

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..۷۹

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..۸۰

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. ۸۱

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….۸۳

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. ۸۹

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… ۹۲

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. ۹۵

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. ۹۹

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… ۱۰۵

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………۱۰۷

گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. ۱۱۰

مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. ۱۱۲

….

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
كد : 93675
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss