جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن

ج – مروز ادبیات و سوابق تحقیق …………………………………………………………………………………………………………………….۴

فصل دوم  : ماهیت سند الکترونیکی ……………………………………………………………………………………………………….. ۷

مبحث اول: سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

گفتار اول : تعاریف……………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

بند ۱  : تعریف سند…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

الف-  تعریف لغوی سند……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷

ب – تعریف سند در قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

ج – تعریف بین المللی سند……………………………………………………………………………………………………………………………….۷

د – تعریف سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۸

بند ۲  : سند الکترونیکی از منظر قانون تجارت الکترونیکی …………………………………………………………………………. ۹

میزبانی پایگاه اطلاع رسانی Web Hosting…………………………………………………………………………………………….. 14

گفتار دوم : انتساب داده پیام به اصل ساز ( فرستنده )……………………………………………………………………………….. ۱۶

گفتار سوم : سابقه الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۱

گفتار چهارم : ارزش اثباتی سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………..۲۷

بند اول : دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………………………… ۲۸

بند دوم : دلیل الکترونیکی مطمئن………………………………………………………………………………………………………………. ۲۹

بند سوم :  ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

الف – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی عادی…………………………………………………………………………………………………….۲۹

ب – ارزش اثباتی دلیل الکترونیکی مطمئن…………………………………………………………………………………………………. ۳۰

بند چهارم : بررسی استثنائات ماده ۶ قانون ………………………………………………………………………………………………… ۳۵

الف – اسناد مالکیت اموال غیر منقول……………………………………………………………………………………………………………..۳۵

ب – فروش مواد غذایی به مصرف کننده نهایی………………………………………………………………………………………………۳۷

ج –  اعلام، اخطار، هشدار………………………………………………………………………………………………………………………………..۳۸

بند پنجم : هدف قانونگذار از وضع ماده ۱۲۸۷ قانون مدنی و قانون تجارت الکترونیکی……………………………. ۳۹

مبحث دوم : امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………………………………… ۴۱

گفتار اول : مفاهیم و تعاریف امضاء الکترونیکی……………………………………………………………………………………………. ۴۳

بند ۱ –  تعریف امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………………. ۴۴

بند ۲بررسی شرایط مندرج در ماده ۱۰ قانون تجارت الکترونیکی…………………………………………………………….۴۵

گفتار دوم : جایگاه امضای الکترونیکی در حقوق ایران……………………………………………………………………………….. ۴۷

گفتار سوم : ماهیت امضاء الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………………… ۴۸

گفتار چهارم : انواع امضاهای الکترونیکی………………………………………………………………………………………………………. ۴۹

بند اول :  امضاء الکترونیکی مبتنی بر رمز نگاری…………………………………………………………………………………………. ۵۰

الف – رمز نگاری متقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

ب – رمز نگاری نامتقارن………………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

بند دوم : امضاء دیجیتال ……………………………………………………………………………………………………………………… ۵۱

الف – شناخت امضاء دیجیتال……………………………………………………………………………………………………………………….. ۵۲

ب – ایجاد امضاء دیجیتال………………………………………………………………………………………………………………………… ۵۳

بند سوم : مراجع گواهی امضاء الکترونیکی ………………………………………………………………………………………….. ۵۳

گفتار پنجم  : ارزش اثباتی امضای الکترونیکی…………………………………………………………………………………………….. ۵۶

گفتار ششم : اعتماد و اطمینان به امضاها و گواهی امضاهای الکترونیکی……………………………………………………. ۵۸

بند اول : اعتماد و اطمینان نسبت به گواهی امضاء………………………………………………………………………………………. ۵۸

بند دوم :  اعتماد و اطمینان نسبت به کلید رمزهای گواهی امضاء……………………………………………………………… ۵۹

بند سوم : اعتماد و اطمینان نسبت به امضاء………………………………………………………………………………………………… ۶۰

بند چهارم : طرف های معتمد………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۱

گفتار هفتم : آثار حقوقی امضاء…………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۲

گفتار هشتم : انتساب اسناد تجاری………………………………………………………………………………………………………………. ۶۳

سرویس های دیجیتال زمان کار……………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

الف – مهرهای ثبت زمان ……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۳

ب –  سیستم ثبت زمان………………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۴

گفتار نهم  : علل استفاده از امضای الکترونیک ……………………………………………………………………………………………. ۶۴

بند اول : ابراز قصد انشا…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

بند دوم : تحقق آثار حقوقی………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۵

بند سوم : تشخیص هویت……………………………………………………………………………………………………………………………… ۶۵

بند چهارم : احراز صحت و بی نقصی سند……………………………………………………………………………………………………. ۶۵

گفتار دهم  : صدور گواهینامه برای اشخاص حقوقی……………………………………………………………………………………. ۶۶

قانون ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۶۶

گفتار یازدهم  : ویژگیهای سند الکترونیکی………………………………………………………………………………………………….. ۶۷

فصل سوم  : تعهدات ناشی از سند الکترونیکی……………………………………………………………………………………. ۷۱

مبحث اول  : تعهدات طرفین در ارتباط با یکدیگر  از طریق اسناد الکترونیکی………………………………………….. ۷۱

گفتار اول : ارتباط اولیه اشخاص حقوقی………………………………………………………………………………………………………. ۷۲

گفتار دوم  :  ارتباط اولیه اشخاص حقیقی…………………………………………………………………………………………………… ۷۳

گفتار سوم :  تعهدات طرفین در توافق بر نوع ارتباط…………………………………………………………………………………… ۷۴

گفتار چهارم : تعهدات طرفین در تغییر روش مکاتبات………………………………………………………………………………… ۷۴

گفتار پنجم : لزوم دادن ارجاع در اسناد الکترونیکی………………………………………………………………………………………۷۵

گفتار ششم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………..۷۷

گفتار هفتم : تعهدات طرفین در اسناد الکترونیکی ارسال شده بصورت اشتباه……………………………………………..۷۹

گفتار هشتم : اصل استقلال اسناد الکترونیکی در تعهدات طرفین………………………………………………………………..۸۰

مبحث دوم : استفاده طرفین از حقوق ناشی از سند الکترونیکی…………………………………………………………………. ۸۱

مبحث سوم  : لزوم تصدیق دریافت سند الکترونیکی و تعهدات ناشی از آن………………………………………………….۸۳

مبحث چهارم : تعهدات طرفین ناشی از شرایط ، زمان و مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی…………….. ۸۹

گفتار اول : سند الکترونیکی ارسال شده……………………………………………………………………………………………………….. ۸۹

گفتار دوم :  زمان دریافت سند الکترونیکی…………………………………………………………………………………………………. ۹۰

گفتار سوم  : مکان ارسال و دریافت سند الکترونیکی ………………………………………………………………………………… ۹۲

مبحث پنجم : تعهدات ارائه دهندگان کالا در بستر مبادلات الکترونیکی……………………………………………………. ۹۵

گفتار اول : حق انصراف ( فسخ ) معامله  از راه دور…………………………………………………………………………………….. ۹۹

گفتار دوم  : اثبات اعلام موارد قانونی به مصرف کننده……………………………………………………………………………… ۱۰۵

مبحث ششم : تعهدات ارائه دهندگان کالا یا خدمات در قواعد تبلیغ در بستر مبادلات الکترونیکی…………۱۰۷

گفتار اول : تدلیس در تبلیغات…………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰۸

گفتار دوم : تعهدات و وظایف ارائه کننده خدمات در تبلیغ………………………………………………………………………. ۱۱۰

مبحث هفتم : تعهدات طرفین در حمایت از داده پیامهای شخصی………………………………………………………….. ۱۱۲

….

…..

2018-09-04
كد : 93675
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss