مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

 فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………..۱۰

گفتار اول: تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………۱۰

الف: حق در لغت …………………………………………………………………………………………………….  ۱۰

ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..۱۱

گفتار دوم: تعریف فسخ ………………………………………………………………………………………………….۱۲

گفتار سوم: تعریف حق فسخ …………………………………………………………………………………………..۱۳

گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ …………………………………………………………………۱۴

مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….۱۶

گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….۱۶

گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………۱۷

گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………۱۷

گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..۱۷

گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………۱۸

مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ………………………………………………………………………………..۱۹

گفتار اول: وجوه اشتراک ………………………………………………………………………………………………..۱۹

الف: ایقاعی بودن هر دو حق ……………………………………………………………………………………….۱۹

ب: هر دو قابل اسقاط اند ……………………………………………………………………………………………۱۹

ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند …………………………………………………………………………۲۰

د: هر دو ناظر بر آینده هستند ………………………………………………………………………………………۲۱

گفتار دوم: وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………….۲۲

الف: قابلیت وراثت …………………………………………………………………………………………………… ۲۲

ب: منشاء حق ……………………………………………………………………………………………………………۲۴

ج: تفاوت در آثار ………………………………………………………………………………………………………۲۵

د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….۲۶

مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….۲۶

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….۲۶

گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….۲۶

مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن …………………………………………………………..۲۸

گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………۲۸

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………۲۹

الف: توافق طرفین ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ……………………………………………………………………………….۳۱

مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..۳۲

گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..۳۲

گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….۳۵

مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق ……………………………………………………………….۳۷

گفتار اول: ماهیت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………۳۷

الف: تعلیق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..۳۷

گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..۴۰

مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..۴۲

مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….۴۴

گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ………………………………………………………………………………………۴۵

الف: تعهد در لغت و اهمیت آن …………………………………………………………………………………..۴۵

ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….۴۶

ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….۴۱

د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………۵۰٫

۱-تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………………………۵۰

اول: اقسام تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………..۵۲

۲-تعهدات تبعی ……………………………………………………………………………………………………۵۳

اول: اقسام تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………۵۳

گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………….۵۵

الف: تعهدات اساسی ………………………………………………………………………………………………….۵۵

ب: تعهدات غیر اساسی ………………………………………………………………………………………………۵۶

گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا …………………………………………………………………………..۵۹

الف: تعهدات اصلی  ………………………………………………………………………………………………….۵۹٫

ب: تعهدات فرعی ………………………………………………………………………………………………………۶۰

فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن

مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ………………………………………..۶۵

گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………۶۵

الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………۶۵

ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………۶۶

۱- تخلف در تعهدات اصلی …………………………………………………………………………………..۶۶

۲-تخلف در تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………۶۷

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی …………………………………۶۷

الف: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….۶۸

ب: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………۷۰

ج: خیار تعذر تسلیم  ………………………………………………………………………………………………….۷۵

د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………..۷۶

ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره …………………………………………………………………………..۷۹

ی: خودداری عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………۸۰

گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ………………………………….۸۲

الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….۸۲

ب: تخلف در شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………۸۴

ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………۸۵

مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان ………………………………………۹۲

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس …………………………………………………………………….۹۲

الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………۹۲

ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………۹۲

۱-تخلف در تعهدات اساسی ……………………………………………………………………………………۹۳

۲- تخلف در تعهدات فرعی …………………………………………………………………………………….۹۳

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ……………………………………….. ۹۳

الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………۹۴

ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ………………………………………………………………………………۹۴

ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….۹۶

د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد  ……………………………………………………۹۷

مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ……………………………………۱۰۸

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………۱۰۸

الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۱-الف: تخلف در تعهدات اصلی ………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۲-تخلف در تعهدات فرعی ……………………………………………………………………………………۱۰۹

گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا ………………………………………۱۱۰

الف: قراردادهای غیر مشروط …………………………………………………………………………………….۱۱۰

ب: قراردادهای مشروط …………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۱-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۲-تخلف در شرط غیر مهم ……………………………………………………………………………………۱۱۲

ج: غرامات دیگر غیر از فسخ …………………………………………………………………………………….۱۱۵

۱-خسارت ترمیمی ……………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۲-خسارت تبعی …………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۳-خسارت تنبیهی ………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴- خسارت اسمی ………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۵- خسارت تصفیه شده ………………………………………………………………………………………..۱۱۶

گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب ۱۹۸۰ ……………………………………..۱۱۸

الف: نقض اساسی ……………………………………………………………………………………………………۱۱۹

ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….۱۱۹

ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار ………………………………………………………………………….۱۲۱

د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………۱۲۲

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
كد : 93680
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss