جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ماهیت حق فسخ ناشی از تخلف در تعهدات اصلی قرارداد

 فصل اول : کلیات

مبحث اول: تعاریف …………………………………………………………………………………………………………..۱۰

گفتار اول: تعریف حق ……………………………………………………………………………………………………۱۰

الف: حق در لغت …………………………………………………………………………………………………….  ۱۰

ب: حق در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………..۱۱

گفتار دوم: تعریف فسخ ………………………………………………………………………………………………….۱۲

گفتار سوم: تعریف حق فسخ …………………………………………………………………………………………..۱۳

گفتار چهارم: تاریخچه پیدایش نظریه حق فسخ …………………………………………………………………۱۴

مبحث دوم: ارکان حق فسخ ……………………………………………………………………………………………….۱۶

گفتار اول: وجود عقد …………………………………………………………………………………………………….۱۶

گفتار دوم: اراده معلوم ……………………………………………………………………………………………………۱۷

گفتار سوم: قصد انشاء ……………………………………………………………………………………………………۱۷

گفتار چهارم: رضاء ………………………………………………………………………………………………………..۱۷

گفتار پنجم: اهلیت …………………………………………………………………………………………………………۱۸

مبحث سوم: مقایسه حق فسخ با رجوع ………………………………………………………………………………..۱۹

گفتار اول: وجوه اشتراک ………………………………………………………………………………………………..۱۹

الف: ایقاعی بودن هر دو حق ……………………………………………………………………………………….۱۹

ب: هر دو قابل اسقاط اند ……………………………………………………………………………………………۱۹

ج: هر دو منحل کننده عمل حقوقی اند …………………………………………………………………………۲۰

د: هر دو ناظر بر آینده هستند ………………………………………………………………………………………۲۱

گفتار دوم: وجوه افتراق ………………………………………………………………………………………………….۲۲

الف: قابلیت وراثت …………………………………………………………………………………………………… ۲۲

ب: منشاء حق ……………………………………………………………………………………………………………۲۴

ج: تفاوت در آثار ………………………………………………………………………………………………………۲۵

د: تفاوت در قلمرو …………………………………………………………………………………………………….۲۶

مبحث چهارم: مقایسه فسخ و دیگر اسباب انحلال عقد ………………………………………………………….۲۶

گفتار اول: مقایسه فسخ و انفساخ …………………………………………………………………………………….۲۶

گفتار دوم: مقایسه فسخ و اقاله ………………………………………………………………………………………….۲۶

مبحث پنجم: مفهوم قرارداد و عناصر تشکیل دهنده آن …………………………………………………………..۲۸

گفتار اول: مفهوم قرارداد …………………………………………………………………………………………………۲۸

گفتار دوم: عناصر تشکیل دهنده قرارداد ……………………………………………………………………………۲۹

الف: توافق طرفین ……………………………………………………………………………………………………. ۲۹

ب: منشاء یا اثر حقوقی ایجاد شده ……………………………………………………………………………….۳۱

مبحث ششم: رابطه عقد لازم با حق فسخ ……………………………………………………………………………..۳۲

گفتار اول: استثنایی بودن حق فسخ …………………………………………………………………………………..۳۲

گفتار دوم: استحکام عقد لازم با وجود حق فسخ ……………………………………………………………….۳۵

مبحث هفتم: جایگاه فسخ با امکان ایجاد عقد معلق ……………………………………………………………….۳۷

گفتار اول: ماهیت عقد معلق ……………………………………………………………………………………………۳۷

الف: تعلیق در منشاء …………………………………………………………………………………………………..۳۷

گفتار دوم: موقعیت فسخ در عقد معلق ……………………………………………………………………………..۴۰

مبحث هشتم: تأثیر اکراه و اجبار در فسخ ……………………………………………………………………………..۴۲

مبحث نهم: تعهد و اقسام آن ……………………………………………………………………………………………….۴۴

گفتار اول: تعهد دو حقوق ایران ………………………………………………………………………………………۴۵

الف: تعهد در لغت و اهمیت آن …………………………………………………………………………………..۴۵

ب: تعهد در اصطلاح ………………………………………………………………………………………………….۴۶

ج: اسباب تعهد ………………………………………………………………………………………………………….۴۱

د: اقسام تعهد ……………………………………………………………………………………………………………۵۰٫

۱-تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………………………۵۰

اول: اقسام تعهدات اصلی ……………………………………………………………………………………..۵۲

۲-تعهدات تبعی ……………………………………………………………………………………………………۵۳

اول: اقسام تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………۵۳

گفتار دوم: اقسام تعهد در حقوق انگلیس ………………………………………………………………………….۵۵

الف: تعهدات اساسی ………………………………………………………………………………………………….۵۵

ب: تعهدات غیر اساسی ………………………………………………………………………………………………۵۶

گفتار سوم: اقسام تعهد در حقوق آمریکا …………………………………………………………………………..۵۹

الف: تعهدات اصلی  ………………………………………………………………………………………………….۵۹٫

ب: تعهدات فرعی ………………………………………………………………………………………………………۶۰

فصل دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن

مبحث اول: تخلف در تعهدات و ضمانت اجرای آن در حقوق ایران ………………………………………..۶۵

گفتار اول: تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………………۶۵

الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………۶۵

ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………۶۶

۱- تخلف در تعهدات اصلی …………………………………………………………………………………..۶۶

۲-تخلف در تعهدات تبعی ………………………………………………………………………………………۶۷

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات اصلی در عقود معاوضی …………………………………۶۷

الف: حق حبس ………………………………………………………………………………………………………….۶۸

ب: خیار تأخیر ثمن ……………………………………………………………………………………………………۷۰

ج: خیار تعذر تسلیم  ………………………………………………………………………………………………….۷۵

د: انفساخ عقد در صورت تلف مبیع قبل از قبض …………………………………………………………..۷۶

ه: امتناع موجر از تسلیم عین مستأجره …………………………………………………………………………..۷۹

ی: خودداری عامل از زراعت ………………………………………………………………………………………۸۰

گفتار سوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات فرعی (عقود معاوضی) ………………………………….۸۲

الف: تخلف درشرط صفت ………………………………………………………………………………………….۸۲

ب: تخلف در شرط نتیجه ……………………………………………………………………………………………۸۴

ج: تخلف در شرط فعل ………………………………………………………………………………………………۸۵

مبحث دوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجرای آن در حقوق انگلستان ………………………………………۹۲

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق انگلیس …………………………………………………………………….۹۲

الف: مفهوم تخلف در تعهد …………………………………………………………………………………………۹۲

ب: اقسام تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………………۹۲

۱-تخلف در تعهدات اساسی ……………………………………………………………………………………۹۳

۲- تخلف در تعهدات فرعی …………………………………………………………………………………….۹۳

گفتار دوم: ضمانت اجرای تخلف در تعهدات در حقوق انگلیس ……………………………………….. ۹۳

الف: الزام متعهد به انجام عین تعهد ………………………………………………………………………………۹۴

ب: اقامه دعوا برای جبران خسارت ………………………………………………………………………………۹۴

ج: اقامه دعوا برای ارزش کار انجام شده ……………………………………………………………………….۹۶

د: قرار منع ………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

ه: فسخ قرارداد در صورت امتناع متعهد از انجام تعهد  ……………………………………………………۹۷

مبحث سوم: تخلف در تعهد و ضمانت اجراهای آن در حقوق آمریکا ……………………………………۱۰۸

گفتار اول: تخلف در تعهد در حقوق آمریکا ……………………………………………………………………۱۰۸

الف: مفهوم تخلف در تعهد ……………………………………………………………………………………… ۱۰۸

ب: اقسام تخلف در تعهد ………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۱-الف: تخلف در تعهدات اصلی ………………………………………………………………………….. ۱۰۹

۲-تخلف در تعهدات فرعی ……………………………………………………………………………………۱۰۹

گفتار دوم: ضمانت اجراهای تخلف در تعهدات در حقوق آمریکا ………………………………………۱۱۰

الف: قراردادهای غیر مشروط …………………………………………………………………………………….۱۱۰

ب: قراردادهای مشروط …………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۱-تخلف در شرط مهم ………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۲-تخلف در شرط غیر مهم ……………………………………………………………………………………۱۱۲

ج: غرامات دیگر غیر از فسخ …………………………………………………………………………………….۱۱۵

۱-خسارت ترمیمی ……………………………………………………………………………………………….۱۱۵

۲-خسارت تبعی …………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۳-خسارت تنبیهی ………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۴- خسارت اسمی ………………………………………………………………………………………………..۱۱۶

۵- خسارت تصفیه شده ………………………………………………………………………………………..۱۱۶

گفتار سوم: دیدگاه کنوانسیون بیع بین المللی کالاها مصوب ۱۹۸۰ ……………………………………..۱۱۸

الف: نقض اساسی ……………………………………………………………………………………………………۱۱۹

ب: نقض اساسی تعهد توسط فروشنده ……………………………………………………………………….۱۱۹

ج: نقض اساسی تعهد توسط خریدار ………………………………………………………………………….۱۲۱

د: نحوه فسخ و خاتمه دادن به قرارداد ………………………………………………………………………۱۲۲

….

….

2018-09-04
كد : 93680
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss