مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مبنای تحولات قانونی راجع به ارث زوجه در حقوق ایران

۱-۴- پیشینه تحقیق……………………………………………………………………………………………………………………….۸

فصل دوم: وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم و ادیان الهی

۲-۱- وضعیت ارث زن در تمدنهای قدیم………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۲- وضعیت ارث زن در تمدن چین……………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۳- وضعیت ارث زن در تمدن هند…………………………………………………………………………………………….۲۰

۲-۴- وضعیت ارث زن در دوران جاهلیت……………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۵- وضعیت ارث زن در ایران باستان………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۶- مقایسه ارث زن و مرد در ادیان الهی(غیر از اسلامی) ……………………………………………………………..۲۳

۲-۶-۱- در دین یهود………………………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۶-۲- در دین مسیح…………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۶-۳- در دین زرتشت……………………………………………………………………………………………………………..۲۴

۲-۷- دگرگونی میراث زن با ظهور اسلام……………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۸- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی و حقوق مدنی………………………………………………………….۲۶

۲-۸-۱- مبنای تعلق ارث به زوجه در فقه اسلامی…………………………………………………………………………..۲۶

۲-۸-۲- مبنای تعلق ارث به زوجه در حقوق مدنی………………………………………………………………………….۲۹

۲-۹- مقایسه ارث زن و مرد در حقوق ایران…………………………………………………………………………………..۳۰

۲-۱۰- مبنای محرومیت جزئی سهم الارث زن نسبت به شوهر…………………………………………………………۳۱

۲-۱۰-۱- نظریه اول:پایین بودن ارزش و اختیار زن نسبت به شوهر…………………………………………………..۳۱

۲-۱۰-۲- نظریه دوم:مسئولیت مالی و اجتماعی مرد نسبت به زن بیشتر است……………………………………..۳۲

فصل سوم: شرایط و موانع ارث بردن زوجه

۳-۱- شرایط ارث بردن زوجه………………………………………………………………………………………………………۳۵

۳-۱-۱- وجود پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………………۳۶

۳-۱-۱-۱- صحت نکاح و مساله زناشویی……………………………………………………………………………………..۳۶

۳-۱-۱-۲- ازدواج در حال بیماری منتهی به مرگ…………………………………………………………………………..۳۸

۳-۱-۱-۳- مبنای این حکم استثنائی……………………………………………………………………………………………..۳۸

۳-۱-۱-۳- الف- بطلان عقد به موجب روایات و اجماع…………………………………………………………………۳۸

۳-۱-۱-۳- ب- سوء نیت زوج…………………………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۱-۱-۴- شرایط محرومیت زن از ارث شوهر بر طبق ماده ۹۴۵ق.م ……………………………………………….۴۰

۳-۱-۱-۵- انتقاد بر ماده ۹۴۵ق.م………………………………………………………………………………………………….۴۲

۳-۱-۲- دائمی بودن پیمان زناشوئی………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۱-۲-۱- نظرات فقها در خصوص توارث زوجین در ازدواج موقت……………………………………………….۴۳

۳-۱-۲-۱-الف- نظر اول: نکاح منقطع مثل نکاح دائم مطلقاً موجب ارث خواهد بود خواه شرط ارث شده باشد، خواه نه………………………………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۱-۲-۱- ب-نظردوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث است مگراینکه شرط عدم توارث شده باشد……..۴۴

۳-۱-۲-۱- ج-نظرسوم:اصولا نکاح منقطع موجب ارث نیست مگراینکه شرط توارث گردیده باشد………۴۵

۳-۱-۲-۱- د-نظرچهارم:نکاح منقطع مطلقا موجب ارث نیست،خواه شرط توارث شده باشد،خواه نه……۴۵

۳-۱-۲-۲- روایاتی که بر عدم توارث زوجین در نکاح موقت دلالت دارد………………………………………….۴۶

۳-۱-۲-۳- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………….۴۷

۳-۱-۳- بقای رابطه زوجیت تا زمان فوت……………………………………………………………………………………..۴۸

۳-۱-۳-۱- توارث زوجین در صورت فوت یکی از آنها در عده طلاق رجعی…………………………………….۴۸

۳-۱-۳-۲- ارث زوجه در طلاق در مرض متصل  به موت………………………………………………………………۴۹

۳-۱-۳-۲-الف-  شرایط ارث بری زوجه بر طبق ماده ۹۴۴ق.م…………………………………………………………۵۰

۳-۱-۳-۲- ب- مبنای ارث بردن زوجه در طلاق در  مرض متصل به موت……………………………………….۵۱

۳-۱-۳-۲- ب- ۱- روایاتی که قصد اضرار را علت ارث بری زوجه میداند……………………………………….۵۱

۳-۱-۳-۲- ب- ۲- عدم نفوذ طلاق نسبت به ارث…………………………………………………………………………۵۲

۳-۱-۳-۳- وضعیت ارث زوجه در طلاقی که به درخواست زن و به حکم دادگاه واقع میشود………………۵۳

۳-۱-۴- محروم و ممنوع نبودن از ارث ………………………………………………………………………………………..۵۴

۳-۱-۴-۱- قتل مورث…………………………………………………………………………………………………………………۵۵

۳-۱-۴-۱- الف- مقتول باید به هنگام مرگ در مقام مورث قاتل باشد……………………………………………….۵۶

۳-۱-۴-۱- ب- قتل باید عمدی باشد……………………………………………………………………………………………۵۶

۳-۱-۴-۱- ج- قتل مورث به حکم قانون یا برای دفاع نباشد……………………………………………………………۵۶

۳-۱-۴-۲- کفر…………………………………………………………………………………………………………………………..۵۷

۳-۱-۴-۳- لعان………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۱-۴-۳- الف- لعان و تشریفات آن……………………………………………………………………………………………۵۹

فصل چهارم: کمیت و کیفیت سهم الارث زوجه

۴-۱ قلمرو سهم الارث زوجه……………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۲- صاحب فرض بودن زوجه…………………………………………………………………………………………………..۶۱

۴-۳- وراثت زوجه همراه با وارثان نسبی……………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۴- ارث زوجه با وجود اولاد برای متوفی……………………………………………………………………………………۶۳

۴-۵- ارث زوجه در صورت نبود اولاد برای متوفی ………………………………………………………………………..۶۴

۴-۶- سهم الارث زوجات متعدد…………………………………………………………………………………………………..۶۴

۴-۷- ارث زوجه ای که قرابت نسبی با متوفی دارد………………………………………………………………………….۶۵

۴-۸- سهم الارث زوجه ای که وارث منحصر به فرد است……………………………………………………………….۶۶

۴-۸-۱- اقوال فقهای شیعه در صورتی که زوجه وارث منحصر به فرد باشد……………………………………….۶۶

۴-۸-۱-۱- نظریه که زوجه را از بردن بیش از ۴/۱محروم میدارد ……………………………………………………..۶۶

۴-۸-۱-۱- الف- اصل عدم وراثت……………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۸-۱-۱- ب- شهرت عظیم این نظر نزد فقها………………………………………………………………………………۶۸

۴-۸-۱-۱- ج- مضامین غیر قابل خدشه روایات…………………………………………………………………………….۶۸

۴-۸-۱-۲- نظریه ای که زوجه را وارث تمام ترکه میداند………………………………………………………………..۶۹

۴-۸-۱-۳- نظریه فقها مبنی بر تقاوت قایل شدن بین زمان حضور امام و زمان غیبت…………………………..۷۰

۴-۸-۲- نظر قانون مدنی……………………………………………………………………………………………………………..۷۱

۴-۹- بیان نظرات فقها در خصوص اموال موضوع ارث زوجه …………………………………………………………۷۲

۴-۹-۱- نظر اول:ارث بردن زوجه از تمام ترکه……………………………………………………………………………….۷۲

۴-۹-۲- نظر دوم:اختصاص محرومیت زوجه به عرصه خانه و اماکن مسکونی …………………………………..۷۴

۴-۹-۳- نظر سوم:حرمال زوجه از عین زمین منزل و ارث بردن او از بهای آن…………………………………….۷۶

۴-۹-۴- نظر چهارم:تفصیل زوجه دارای فرزند و زوجه ای که فرزند ندارد…………………………………………۷۷

۴-۹-۵-نظرپنجم:محرومیت زوجه از عین بنا و درختان و محرومیت او از ارث بردن زمین بطور مطلق…..۷۹

۴-۱۰- نظر قانون مدنی………………………………………………………………………………………………………………..۸۰

۴-۱۱- ارث زوجه از حق شفعه……………………………………………………………………………………………………۸۲

فصل پنجم:تحولات قانونی راجع به ارث زوجه

۵-۱- تحولات اجتماعی و اقتصادی و امکان تحول در قانون گذاری در مورد ارث زوجه…………………….۸۵

۵-۱-۱- ارث زن در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران……………………………………………………………….۸۵

۵-۱-۲- ارث زن در اعلامیه جهانی حقوق بشر وکنوانسیون رفع هر گونه تبعیض علیه زنان…………………۸۶

۵-۱-۳- مقتضیات زمانی و تاثیر آن بر میراث زوجه………………………………………………………………………..۸۷

۵-۱-۴- تحولات اقتصادی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………….۸۸

۵-۱-۵- تحولات اجتماعی و اثر آن بر اصلاح ارث زوجه………………………………………………………………..۹۰

۵-۱-۶- حکم حکومتی و مصلحت اجتماعی و تاثیر آن در اصلاح ارث زوجه……………………………………۹۴

۵-۲- تلاش متفکرین و حقوقدانان اسلامی برای یافتن راحلهای مناسب قانونی…………………………………..۹۶

۵-۲-۱- تمییز فقه از اسلام ضروری است………………………………………………………………………………………۹۷

۵-۲-۲- پذیرش نظرهای نو وجدید در امور اجتماعی……………………………………………………………………..۹۸

۵-۲-۳- راهکاری برای جبران نقیصه سهم الارث زوجه ……………………………………………………………….۹۹

۵-۳- نظر رهبر معظم انقلاب راجع به اصلاح ارث زوجه ……………………………………………………………..۱۰۰

۵-۴- بررسی روند اصلاح مواد ۹۴۶،۹۴۷و۹۴۸ق.م……………………………………………………………………….۱۰۲

۵-۴-۱- نظر فقها و حقوقدانان در خصوص اصلاحیه راجع به ارث زوجه……………………………………….۱۰۶

۵-۵- بررسی ماده ۹۴۸ق.م…………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

….

….

 

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۱۳
كد : 93738
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss