جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی مفهوم و مصادیق شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح

فهرست مطالب

سابقه تحقیق……………………………………. ۵۶

فصل اوّل: کلیات……………………………………. ۷

مبحث اوّل: تعریف شرط و رابطه ی آن با عقد ……………………………………. ۸

گفتار اوّل: معنای لغوی و اصطلاحی شرط……………………………………. ۸

بند اوّل: معنای لغوی شرط……………………………………. ۸

بند دوم: معنای اصطلاحی شرط……………………………………. ۹

الف: شرط در اصطلاح ادبی……………………………………. ۹

ب: شرط در اصطلاح منطق و فلسفه……………………………………. ۹

ج: شرط در اصطلاح فقهی……………………………………. ۱۰

د: شرط در اصطلاح حقوق مدنی……………………………………. ۱۰

گفتار دوم: مفهوم و ماهیت حقوقی شرط ضمن عقد……………………………………. ۱۱

بند اوّل: ارتباط عقد و شرط با یکدیگر……………………………………. ۱۲

الف: وابستگی و ارتباط شرط به عقد……………………………………. ۱۳

ب: وابستگی شرط به عقد از حیث لزوم……………………………………. ۱۳

ج: وابستگی شرط به عقد از حیث صحت و نفوذ……………………………………. ۱۴

بند دوم: مقام تعهد ناشی از شرط در عقد……………………………………. ۱۵

الف: نظریه شرط جزئی از دو عوض……………………………………. ۱۵

ب: نظریه استقلال نسبی تعهدات ناشی از شرط……………………………………. ۱۶

بند سوم: شرط تبانی یا بنايي……………………………………. ۱۷

بند چهارم: شرط الحاقی و ابتدایی ……………………………………. ۱۸

بند پنجم: شرط ضمنی……………………………………. ۱۹

مبحث دوم: صحت و بطلان شرط و اقسام شروط باطل……………………………………. ۲۰

گفتار اوّل: اصل صحت شرط……………………………………. ۲۰

بند اوّل: شرایط صحت شرط (ضرورت بحث)……………………………………. ۲۱

الف: نظریه عدم لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط……………………………………. ۲۲

ب: نظریه لزوم رعایت شرایط عمومی صحت معامله در مورد شرط……………………………………. ۲۲

بند دوم: شرایط اختصاصی صحت شرط……………………………………. ۲۴

گفتار دوم: اقسام شروط باطل……………………………………. ۲۵

بند اوّل: شروط باطلی که موجب بطلان عقد نیستند……………………………………. ۲۶

الف: شرط غیر مقدور……………………………………. ۲۶

ب: شرط بی‌فایده……………………………………. ۲۷

ج: شرط نامشروع……………………………………. ۲۷

۱- مخالفت با شرع……………………………………. ۲۷

۲- مخالفت با قانون……………………………………. ۲۸

۳- مخالفت با نظم عمومی و اخلاق حسنه……………………………………. ۲۸

بند دوم: شروط باطلی که موجب بطلان عقد هستند……………………………………. ۲۸

الف: شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………. ۲۹

ب: شرط مجهولی که جهل به آن موجب جهل به عوضین می‌شود……………………………………. ۳۰

مبحث سوم: مفهوم، ماهیت و اقسام عقد نکاح و شرایط ضمن آن……………………………………. ۳۰

گفتار اوّل: مفهوم نکاح……………………………………. ۳۰

بند اوّل: معنای لغوی نكاح……………………………………. ۳۰

بند دوم: معناي اصطلاحي نكاح……………………………………. ۳۱

گفتار دوم: ماهیت و اقسام نکاح……………………………………. ۳۲

بند اوّل: عقد نكاح موقت……………………………………. ۳۲

بند دوم: عقد نكاح دائم……………………………………. ۳۲

بند سوم: فرق بین عقد نکاح دائم و موقت……………………………………. ۳۳

گفتار سوم: شروط ضمن عقد نکاح……………………………………. ۳۳

اقسام شروط ضمن عقد نکاح……………………………………. ۳۴

الف: شروط ناظر بر یکی از احکام قانونی یا عرفی عقد نکاح……………………………………. ۳۵

۱- شروط مربوط به انعقاد عقد نکاح……………………………………. ۳۵

۲- شروط مربوط به آثار عقد نکاح……………………………………. ۳۶

۳- شروط مربوط به انحلال عقد نکاح……………………………………. ۳۶

ب: شروط ناظر بر امور خارجی عقد نکاح……………………………………. ۳۷

گفتار چهارم: شرایط صحت شروط ضمن عقد نکاح……………………………………. ۳۷

فصل دوم: بررسی مفهوم شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………. ۴۱

مبحث اوّل: مفهوم مقتضای عقد……………………………………. ۴۲

گفتار اوّل: مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد……………………………………. ۴۳

بند اوّل: مقتضیات ذات عقد……………………………………. ۴۳

بند دوم: مقتضیات اطلاق عقد……………………………………. ۴۴

بند سوم: تفاوت میان مقتضیات ذات عقد و مقتضیات اطلاق عقد……………………………………. ۴۵

گفتار دوم: ملاک تمیز مقتضیات عقد ……………………………………. ۴۷

بند اوّل: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قانون……………………………………. ۴۷

بند دوم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرف……………………………………. ۵۰

بند سوم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار عرفی و قانونی……………………………………. ۵۱

بند چهارم: نظریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس معیار قصد مشترک……………………………………. ۵۲

بند پنجم: نظـریه‌ی تشخیص مقتضیات عقد بر اساس مجموع اعـلام‌های طرفین و لـوازم قانونـی و

عرفی قصد مشترک:……………………………………. ۵۴

گفتار سوم: اقسام مخالفت شرط با مقتضای عقد……………………………………. ۵۶

بند اوّل: مخالفت شرط با مضمون عقد……………………………………. ۵۶

بند دوم: مخالفت شرط با کلیه آثار عقد……………………………………. ۵۷

بند سوم: مخالفت شرط با اثر ظاهر عقد……………………………………. ۶۰

مبحث دوم: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد و مبنای بطلان آن……………………………………. ۶۱

گفتار اوّل: اثر شرط خلاف مقتضای ذات عقد……………………………………. ۶۲

بند اوّل: نقش علم و جهل طرفین به مبطل بودن شرط خلاف مقتضای عقد……………………………………. ۶۳

بند دوم: عدم تأثیر اسقاط شرط خلاف مقتضای ذات عقد در ماهیت عقد  ……………………………………. ۶۵

گفتار دوم: نظریات مختلف در خصوص مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد   ……………………………………. ۶۵

بند اوّل: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل مخالفت با کتاب و سنت……………………………………. ۶۶

بند دوم: نظریه بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دلیل تناقض موجود در مجموعه عقد و شرط……………………………………. ۶۷

بند سوم: نظریه تفکیک مقتضیات مطلق عقد به آثار عرفی و شرعی و مبنای بطلان هر یک ……………………………………. ۶۷

بند چهارم: نظریه مبنای بطلان شرط خلاف مقتضای عقد به دو جـهت حصول تعارض بین مفـاد عقد

و شرط و به لحاظ مخالفت با کتاب و سنت ……………………………………. ۶۸

فصل سوم: مفهوم و مصادیق اقتضای عقد نکاح ……………………………………. ۷۱

مبحث اوّل: اقتضای اطلاق و ذات عقد نکاح ……………………………………. ۷۱

گفتار اوّل: اقتضای اطلاق عقد نکاح ……………………………………. ۷۴

بند اوّل: اقسام و مصادیق شرط خلاف مقتضای اطلاق عقد نکاح……………………………………. ۷۵

الف: شرط صفت ……………………………………. ۷۵

ب: شرط فعل ……………………………………. ۷۵

ج: شرط نتیجه……………………………………. ۷۶

گفتار دوم: اقتضای ذات عقد نکاح ……………………………………. ۷۶

مبحث دوم: بررسي مهم‌ترین مصادیق مشتبه شرط خلاف مقتضای ذات عقد نکاح ……………………………………. ۷۹

گفتار اوّل: شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح……………………………………. ۷۹

بند اوّل: شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح، باطل است ……………………………………. ۸۳

مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم نزديكي……………………………………. ۸۳

۱- مغایرت با سنت ……………………………………. ۸۳

۲- مغایرت با واژه نکاح……………………………………. ۸۴

۳- مغایرت با اهداف و مقاصد نکاح……………………………………. ۸۴

۴- تحریم شدن امر مباح……………………………………. ۸۵

۵- تمکین محدود در عقد نكاح موقت……………………………………. ۸۵

۶- عدم تحقق رابطه‌ی زوجیت و وظایف زناشویی……………………………………. ۸۶

۷- بطلان قیاس شرط عدم نزدیکی با نکاح ناتوان جنسی ……………………………………. ۸۷

۸- استناد به روایت نبوی ……………………………………. ۸۷

بند دوم: صحت اشتراط شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح……………………………………. ۸۷

مهم‌ترين ادله موافقان صحت شرط عدم نزديكي در عقد نكاح……………………………………. ۸۸

۱- استناد به روایت عمار بن مروان از امام صادق (ع)……………………………………. ۸۹

۲- عدم مغایرت با واژه نکاح……………………………………. ۸۹

۳- عدم تحریم امر مباح و وفای به شرط ……………………………………. ۹۰

۴- پذیرش شرط عدم نزدیکی در عقد نکاح موقت ……………………………………. ۹۰

۵- تحقق رابطه زوجیت بدون رابطه‌ی جنسی ……………………………………. ۹۱

۶- صحت نکاح ناتوان جنسی، شخص عقیم و مجنون……………………………………. ۹۲

۷- غایات و اهداف متعدد در نکاح……………………………………. ۹۴

۸- عدم استمتاع بدون اشتراط شرط ضمن عقد……………………………………. ۹۵

۹- رد قیاس با مورد ایلاء ……………………………………. ۹۵

بند سوم: نظریه‌ی مختار……………………………………. ۹۶

مهم‌ترين ادله نظريه مختار……………………………………. ۹۶

گفتار دوم: آثار عملی پذیرش صحت شرط در باب نسب و تکالیف مالی ……………………………………. ۱۰۱

بند اوّل: وضعیت حقوقی نسب در صورت صحت شرط عدم نزدیکی ……………………………………. ۱۰۱

بند دوم: وضعیت حقوقی نفقه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی ……………………………………. ۱۰۲

بند سوم: وضعیت حقوقی مهریه در صورت صحت شرط عدم نزدیکی……………………………………. ۱۰۳

الف: استحقاق زن بر نصف مهریه ……………………………………. ۱۰۳

ب: امکان استناد زوج به حقّ حبس ……………………………………. ۱۰۵

گفتار سوم: شرط عدم تمتعات در عقد نکاح……………………………………. ۱۰۵

مهم‌ترين ادله مخالفان صحت شرط عدم تمتعات در عقد نكاح……………………………………. ۱۰۶

الف: اشتراط عدم مطلق تمتع شرط خلاف تمامی آثار عقد است……………………………………. ۱۰۶

ب: اشتراط عدم مطلق تمتع با اثر ظاهر عقد منافات دارد……………………………………. ۱۰۶

ج: نفی مطلق استمتاعات ضمن عقد نکاح از مصادیق سلب حق است ……………………………………. ۱۰۷

گفتار چهارم: بررسی برخی از مصادیق مشتبه دیگرشرط خلاف مقتضای ذات عقد:……………………………………. ۱۰۷

بنداوّل: شرط بچه‌دار نشدن از طرف هر یک از زوج و یا زوجه: ……………………………………. ۱۰۷

بند دوم: شرط عدم پرداخت نفقه در عقد نکاح……………………………………. ۱۰۸

بند سوم: شرط خیار فسخ در عقد نکاح……………………………………. ۱۱۱

…..

…..

2018-09-17
كد : 94359
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss