جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه سکونتگاه های غیررسمی و سرمایه اجتماعی

۲-۱- تعریف و ساختیابی اسکان غیررسمی…………………………………………………………….. ۵

۲-۲- ویژگی های سکونتگاه های غیر رسمی…………………………………………………………… ۶

۲-۲-۱-  اقتصادی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷

۲-۲-۱-۱- مفهوم بخش غیررسمی اقتصاد………………………………………………………………………………………. ۸

۲-۲-۲-  فرهنگی……………………………………………………………………………………………………………………………… ۱۰

۲-۲-۳-  اجتماعی……………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۰

۲-۲-۴-  حقوقی……………………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۰

۲-۲-۴-۱-  انواع مالکیتها و نحوه تملک………………………………………………………………………………………… ۱۱

۲-۲-۵-  کالبدی………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۲-۵-۱-  انواع استقرار و مکانیابی…………………………………………………………………………………………….. ۱۲

۲-۲-۶- مسکن…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۲

۲-۲-۷- بافت سکونتگاهها و ساختار شبکه ارتباطی……………………………………………………………………. ۱۳

۲-۲-۸- دسترسی به خدمات و امکانات روبنایی و زیربنایی………………………………………………………. ۱۳

۲-۳- مروری بر سیر اسکان غیررسمی در جهان…………………………………………………… ۱۵

۲-۴- روند تکوین و تکامل سکونتگاههای غیررسمی……………………………………………… ۱۶

۲-۴-۱- تهاجم سازمان یافته………………………………………………………………………………………………………….. ۱۷

۲-۴-۲- تصرف خزنده…………………………………………………………………………………………………………………….. ۱۸

۲-۴-۳- بازتقسیم زمین…………………………………………………………………………………………………………………. ۱۸

۲-۵-  طبقه بندی سکونتگاه های غیر رسمی………………………………………………………… ۱۹

۲-۶-  بررسی دلایل شکل گیری اسکان های غیررسمی در کشورهای در حال توسعه….. ۲۱

۲-۶-۱- عوامل ساختاری جامعه…………………………………………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶-۲- عوامل سازمانی…………………………………………………………………………………………………………………. ۲۳

۲-۶-۳- فقدان سیستم های حمایتی و مشارکتی……………………………………………………………………….. ۲۳

۲-۶-۴- فعالیتهای باندهای (مافیایی) نامشروع زمین………………………………………………………………… ۲۴

۲-۶-۵- ناکارآمدی سیاستهای تأمین مسکن………………………………………………………………………………. ۲۴

۲-۶-۶- غیرقابل استطاعت بودن واحدهای مسکونی برای فقرای شهری…………………………………. ۲۴

۲-۷- فقر شهری و ارتباط آن با اسکان غیررسمی…………………………………………………. ۲۵

۲-۷-۱- تعریف فقر:…………………………………………………………………………………………………………………………. ۲۵

۲-۷-۲- فقر و اسکان غیر رسمی………………………………………………………………………………………………….. ۲۶

۲-۸- شناخت برنامه نهادهای جهانی مرتبط با اسکان غیررسمی و دیدگاههای آنها……. ۲۸

۲-۸-۱- بانک جهانی (Word Bank)……………………………………………………………………………………………. 28

۲-۸-۲- هبیتات(UN-HABITAT)………………………………………………………………………………………………. 30

۲-۸-۳- برنامه عمران ملل متحد (UNDP)………………………………………………………………………………… 32

۲-۹- رویکردهای فلسفی- سیاسی نسبت به سکونتگاههای غیررسمی…………………… ۳۳

۲-۹-۱- دسته اول: لیبرال……………………………………………………………………………………………………………… ۳۳

۲-۹-۲- دسته دوم: رادیکالی…………………………………………………………………………………………………………. ۳۳

۲-۹-۳- دسته سوم: جامعه گرایی…………………………………………………………………………………………………. ۳۴

۲-۱۰-  رویکردهای مداخله در توسعه سکونتگاه های غیررسمی:…………………………….. ۳۴

۲-۱۰-۱- دوره اول (دهه ۱۹۶۰)………………………………………………………………………………………………………. ۳۵

۲-۱۰-۱-۱- رویکرد نادیده انگاری………………………………………………………………………………………………… ۳۷

۲-۱۰-۱-۲- رویکرد حذف و تخلیه اجباری…………………………………………………………………………………… ۳۸

۲-۱۰-۱-۳- رویکرد مسکن عمومی:……………………………………………………………………………………………… ۳۹

۲-۱۰-۲- دوره دوم (دهه ۱۹۷۰)………………………………………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۱۰-۲-۱- رویکرد زمین و خدمات……………………………………………………………………………………………… ۴۲

۲-۱۰-۲-۲- رویکرد ارتقاءبخشی (بهسازی)………………………………………………………………………………….. ۴۳

۲-۱۰-۲-۳- توسعه اندک افزا (افزایشی)………………………………………………………………………………………. ۴۶

۲-۱۰-۲-۴- رویکرد خودیاری……………………………………………………………………………………………………….. ۴۶

۲-۱۰-۳- دوره سوم (دهه ۱۹۸۰)……………………………………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۱۰-۳-۱- رویکرد ارتقای محیطی………………………………………………………………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۳-۲- رویکرد توانمندسازی………………………………………………………………………………………………… ۵۱

۲-۱۰-۴- دوره چهارم (دهه اخیر)………………………………………………………………………………………………….. ۵۸

۲-۱۰-۴-۱- حکمروایی خوب………………………………………………………………………………………………………… ۵۸

۲-۱۱- جمع بندی و نتیجه گیری…………………………………………………………………………. ۶۵

۲-۱۲-  اهمیت سرمایه اجتماعی…………………………………………………………………………. ۶۸

۲-۱۳- تعریف سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………….. ۶۹

۲-۱۴- گونه های مختلف سرمایه اجتماعی……………………………………………………………. ۷۰

۲-۱۴-۱- سرمایه اجتماعی درون گروهی………………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۱۴-۲-  سرمایۀ اجتماعی بین گروهی………………………………………………………………………………………… ۷۱

۲-۱۴-۳- سرمایۀ اجتماعی ارتباطی………………………………………………………………………………………………. ۷۱

۲-۱۵- دیدگاه های نظری سرمایه اجتماعی………………………………………………………….. ۷۲

۲-۱۵-۱- دیدگاه مبتنی بر اجتماع محلی……………………………………………………………………………………… ۷۲

۲-۱۵-۲- دیدگاه شبکه ها……………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۲-۱۵-۳- دیدگاه نهادی…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۲-۱۵-۴- دیدگاه هم افزایی……………………………………………………………………………………………………………. ۷۵

۲-۱۶- عوامل موثر بر ایجاد، حفظ و نابودی سرمایۀ اجتماعی………………………………….. ۷۶

۲-۱۶-۱- بستگی شبکه های اجتماعی………………………………………………………………………………………….. ۷۶

۲-۱۶-۲- ثبات…………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۷

۲-۱۶-۳- ایدئولوژی……………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۷

۲-۱۶-۴- وابستگی افراد به یکدیگر……………………………………………………………………………………………… ۷۷

۲-۱۷- سنجش سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۱۷-۱- الگوهای اندازه گیری سرمایه اجتماعی………………………………………………………………………… ۷۸

۲-۱۷-۲- سطوح تحلیل………………………………………………………………………………………………………………….. ۷۹

۲-۱۷-۲-۱- سطح خرد…………………………………………………………………………………………………………………. ۷۹

۲-۱۷-۲-۲- سطح میانی………………………………………………………………………………………………………………. ۸۰

۲-۱۷-۲-۳- سطح کلان……………………………………………………………………………………………………………….. ۸۰

۲-۱۸- ابعاد سرمایه اجتماعی……………………………………………………………………………… ۸۱

۲-۱۹- شاخصهای سرمایۀ اجتماعی……………………………………………………………………… ۸۱

۲-۲۰- جمع بندی و نتیجه گیری………………………………………………………………………… ۸۵

 

 

 

2017-08-28
كد : 61310
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss