میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با سبک های یادگیری دانش آموزان

عنوان پروپوزال: میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با سبک های یادگیری دانش آموزان قسمت هایی از پروپوزال: بیان مسأله: در طول بیست سال اخیر در زمینه ی تدریس نظریه های قابل توجهی طرح و ارائه شده است که تعداد زیادی از آنها توسط گانیه و دیک مورد تجزیه و … ادامه خواندن میزان آگاهی معلمان از روش های نوین تدریس و رابطه آن با سبک های یادگیری دانش آموزان

170,000 ریال