عضویت در گروه تلگرام آسان داکانجام پایان نامه رشته روانشناسی ارشد و دکتری

چگونه انجام پایان نامه رشته روانشناسی را به بهترین شیوه به پیش ببریم؟

انجام پایان نامه روانشناسی ارشد و دکتری بیشتر شامل بررسی آماری بسیاری از مسائل اجتماعی و … می باشد و سعی میکند با تحلیل درست داده ها راهکارهایی برای بهتر شدن موضوع مورد مطالعه ارائه شود.

گرایش های رشته روانشناسی

انجام پایان نامه رشته روانشناسي در مقطع کارشناسي داراي ۴ گرايش باليني، آموزش کودکان استثنايي، صنعتي و سازماني و عمومي است.

رشته روانشناسی در مقطع کارشناسی ارشد شامل گرایشات زیر می باشد:

در مقطع دکترا رشته روانشناسی در گرایش های زیر دانشچو می پذیرد:

موضوع پایان نامه روانشناسی

موضوعات پایان نامه روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی و سلامت)

موضوعات پایان نامه روانشناسی (گرایش عمومی،بالینی)

 روش های تحقیق و روشهای آماری پایان نامه روانشناسی

روشهاي پژوهش در علوم رفتاري را معمولا با توجه به دو ملاک هدف و ماهيت تقسيم بندي مي کنند (حافظ نيا،۱۳۸۲).

براساس هدف پژوهش ها به پژوهش هاي بنيادي و کاربردي تقسيم مي شوند.

– تحقيق بنيادي: پژوهشي است كه به كشف ماهيت اشياء پديده‌ها و روابط بين متغيرها، اصول، قوانين و ساخت يا آزمايش تئوري‌ها و نظريه‌ها مي‌پردازد و به توسعه مرزهاي دانش رشته علمي كمك مي‌نمايد. هدف اساسي اين نوع پژوهش تبيين روابط بين پديده ها، آزمون نظريه ها و افزودن به دانش موجود در يک زمينه خاص است.

تحقيق كاربردي: پژوهشي است كه با استفاده از نتايج تحقيقات بنيادي به منظور بهبود و به كمال رساندن رفتارها، روش‌ها، ابزارها، وسايل، توليدات، ساختارها و الگوهاي مورد استفاده جوامع انساني انجام مي‌شود. هدف تحقيق کاربردي توسعه دانش کاربردي در يک زمينه خاص است.

 دسته بندي روش هاي تحقيق پایان نامه روانشناسی بر اساس نحوه گردآوري داده ها

پژوهش ها براساس نحوه گردآوري داده ها به دو دسته تقسيم مي شوند: تحقيق توصيفي و تحقيق آزمايشي

– تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي شامل ۵ دسته است: پيمايشي، همبستگي، پس رويدادي، اقدام پژوهي، بررسي موردي

– تحقيق آزمايشي به دو دسته تقسيم مي شود: تحقيق تمام آزمايشي و تحقيق نيمه آزمايشي

تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي

تحقيق توصيفي يا غير آزمايشي شامل ۵ دسته است: پيمايشي، همبستگي، پس رويدادي، اقدام پژوهي، بررسي موردي

در اين نوع تحقيق هدف بررسي توزيع ويژگيهاي يک جامعه است و بيشتر تحقيق ها از اين نوع مي باشد. در پژوهش پيمايشي پارامترهاي جامعه بررسي مي شوند. در اينجا پژوهشگر با انتخاب نمونه اي که معرف جامعه است به بررسي متغيرهاي پژوهش مي پردازد. پژوهش پيمايشي به سه دسته تقسيم مي شود:

روش مقطعي (Cross Sectional): گرد آوري داده ها درباره يک يا چند صفت در يک مقطع زماني خاص. براي مثال بررسي ميزان علاقه دانشجويان سال اول دبيرستان به ادامه تحصيل در يک رشته خاص

روش طولي (Longitudinal): در بررسي پيمايش طولي، داده ها در طول زمان گردآوري شده تا رابطه بين متغيرها در طول زمان سنجيده شود. براي مثال «سير تحول ثبت نام دانشجويان دختر در دوره هاي تحصيلات تکميلي» يا «بررسي تحول مهارت هاي زبان فارسي پايه اول تا پنجم ابتدائي». تحقيقات تحولي که به بررسي روندها و تحول پديده ها در طول زمان مي پردازند از اين دسته هستند.

روش دلفي (Delphi Technique): جهت بررسي ديدگاه هاي يک جمع صاحب نظر در مورد يک موضوع ويژه مي توان از اين تکنيک استفاده کرد. مانند «بررسي ديدگاه اساتيد دانشگاه در باره يک طرح جديد آموزشي»

در اين نوع تحقيقات رابطه ميان متغيرها بر اساس هدف پژوهش تحليل مي گردد. در تحقيقات همبستگي اگر هدف پيش بيني متغيرهاي وابسته بر اساس متغيرهاي مستقل باشد به متغير وابسته متغير ملاک و به متغير مستقل متغير پيش بين گويند. همچنين وجه تمايز تحقيق همبستگي با تحقيق آزمايشي در اين است که در اينجا متغيرهاي مستقل دستکاري نمي شوند. براساس هدف به سه دسته تقسيم مي شود:

 همبستگي دو متغيري: هدف بررسي رابطه همزماني متغيرها است به عبارت ديگر ميزان هماهنگي تغييرات دو متغير است. در بيشتر تحقيقات همبستگي دو متغيري از مقياس فاصله اي با پيش فرض توزيع نرمال و محاسبه ضريب همبستگي پيرسون استفاده مي شود. مثال: رابطه اسناد ثبات و مرکز عليت با موفقيت در عملکرد

 تحليل رگرسيون: در تحليل رگرسيون هدف پيش بيني يک يا چند متغير ملاک براساس يک يا چند متغير پيش بين است. اگر هدف بررسي يک متغير ملاک از يک متغير پيش بين باشد از رگرسيون ساده استفاده مي شود. اگر بررسي يک متغير ملاک براساس چند متغير پيش بين باشد از رگرسيون چندگانه (Multiple) استفاده مي شود. اگر همزمان چند متغير ملاک براساس چند متغير پيش بين بررسي شود از رگرسيون چند متغيري (Multivariate) استفاده مي شود.

 تحليل کوواريانس: در برخي بررسي ها هدف بررسي مجموعه اي از همبستگي هاي دو متغيراست. متغيرها در جدولي به نام ماتريس همبستگي يا کوواريانس است که با پيشرفت در زمينه نرم افزارهاي آماري ميسر شده است. تحليل عاملي و حل معادلات ساختاري از اين دسته هستند.

به تحقيق پس‌رويدادي تحقيق علي-مقايسه‌اي نيز گويند. تحقيق پس‌رويدادي به تحقيقي گفته مي شود که پژوهشگر علت احتمالي متغير وابسته را مورد بررسي قرار مي دهد. چون متغير مستقل و و ابسته در گذشته رخ داده اند لذا اين نوع تحقيق غير آزمايشي را تحقيق پس رويدادي مي گويند.

اقدام پژوهى: نوعى تحقیق است که توسط خود افراد درگیر در یک مسئله و براى حل یا کاهش آن انجام مى گیرد. عمل، محور اساسى در این نوع تحقیق است.

تحقيق آزمايشي : تحقيق آزمايشي به دو دسته تقسيم مي شود: تحقيق تمام آزمايشي و تحقيق نيمه آزمايشي

تحقيق تمام آزمايشي: ﻭﺵ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺭﻭﺵ ﺩﻗﻴﻖ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻱ ﻋﻠﻤﻰ ﺍﺳﺖ ﻛﻪ ﺑﻄﻮﺭ ﻛﻠﻰ ﺑﻴﺶ  ًﺍﺯ ﺭﻭﺵ ﻫﺎﻯ ﺩﻳﮕﺮ ﺗﺤﻘﻴﻖ ﺑﺎ ﻋﻠﻮﻡ ﺳﺎﺧﺘﻤﻨﺪ ﺍﺭﺗﺒﺎﻁ ﺩﺍﺭﺩ. ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﺳﺎﺳﺎ ﺷﺎﻣﻞﻋﻤﻞ ﻭ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻱ ﻧﺘﺎﻳﺞ ﺁﻥ ﻋﻤﻞ ﺍﺳﺖ. ﺩﺭ ﺍﻳﻦ ﺭﻭﺵ، ﻣﺤﻘﻖ ﮔﺮﻭﻫﻰ ﺁﺯﻣﻮﺩﻧﻰ ﺭﺍ ﺑﺮﺍﻯ ﺍﺟﺮﺍﻯ ﺁﺯﻣﺎﻳﺶ ﺍﻧﺘﺨﺎﺏ ﻣﻰ ﻛﻨﺪ. ﺳﭙﺲ ﻣﺘﻐﻴﺮﻯ ﺭﺍ ﺑﺮ ﺁﻧﺎﻥ ﻭﺍﺭﺩ ﻣﻰ ﺳﺎﺯﺩ ﻭ ﺑﻪ ﻣﺸﺎﻫﺪﻩ ﻱ ﺗﺄﺛﻴﺮ ﺁﻥ ﻣﺘﻐﻴﺮ ﺑﺮ ﮔﺮﻭﻩ ﺁﺯﻣﺎﻳﺸﻰ ﻣﻰ ﭘﺮﺩﺍﺯﺩ.

:تحقيق نيمه آزمايشيمعمولاً در شرايطي بكار برده مي‌شود كه امكان كنترل تمام متغيرهاي مربوط در مطالعه وجود ندارد. در اين روش محقق با آگاهي از محدوديت ها سعي دارد تحقيق خود را به تحقيق آزمايشي حقيقي نزديك كند. بنابر اين اين تحقيق با روشهاي مشخص مي‌شود كه براي شناسايي دقيق عواملي كه بر اعتبار دروني و بيروني اثر مي‌گذارد امكان يك كنترل نسبي را فراهم مي‌آورند.

روشهاي گردآوري اطلاعات

روشهاي گردآوري اطلاعات به دو دسته ميداني و کتابخانه اي تقسيم مي شود. روشهاي کتابخانه اي در تمام تحقيقات مورد استفاده قرار مي گيرند. برخي تحقيقات مانند تحقيقات تاريخي اساساً کتابخانه اي هستند. روشهاي ميداني عبارتند از مشاهده، مصاحبه، پرسشنامه، آزمون، مباحثه و مولتي مديا (چندرسانه اي).

جامعه آماري و نمونه آماري

در صدر برنامه ريزي هر مطالعه يا تحقيقي اين سوال که حجم نمونه چقدر بايد باشد قرار دارد. انتخاب نمونه بزرگتر از حد نياز موجب اتلاف منابع مي شود و انتخاب نمونه هاي خيلي کوچک منتج به نتايج غيرقابل اتکا مي شود(عادل آذر، آمار و کاربرد آن در مديريت، ۱۳۸۳).
مجموعه واحدهائي که حداقل در يک صفت مشترک باشند يک جامعه آماري را تشکيل مي دهند (خاکي، ۱۳۷۸). نمونه آماري عبارت است از تعدادي از افراد جامعه که صفات آنها با صفات جامعه مشابه بوده معرف جامعه باشد. نمونه گيري نيز فرايند انتخاب نمونه است. روشهاي متعددي براي نمونه گيري وجود دارد:

– نمونه گيري تصادفي ساده: زماني که حجم جامعه معلوم باشد و تغييرات صفت مورد مطالعه در جامعه شديد نباشد. نمونه گيري تصادفي ساده با استفاده از جدول اعداد، قرعي کشي يا سيستماتيک صورت مي گيرد.

– نمونه گيري چينه اي (stratified): زماني که حجم جامعه معلوم باشد ولي تغييرات صفت مورد مطالعه در جامعه شديد باشد.

– نمونه گيري خوشه اي و چند مرحله اي: زماني که حجم جامعه نامعلوم باشد.

طرح تحقیقاتی در رشته روانشناسی

پروپوزال یا طرح تحقیقاتی در رشته روانشناسی شامل موارد زیر می باشد:

 

۱۳۹۵-۰۸-۱۱
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss