جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتآخرین پروپوزال ، مقاله با ترجمه ، مقاله بیس پایان نامه ، پرسشنامه

مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رفتار پرخطر رفتار پرخطر رفتارپرخطر[1]،رفتارياستکهفردرادرمعرض عواقببدیاناخوشایندقرارمیدهد. همچنینعدماستفاده ازوسایلحفاظتفرديدرحینکارکهمیتواندمنجربه آسیبهايشغلیشود.رفتارناایمنعملیاستکهخارجاز حدوداستانداردوتعریفشدهدرسیستمقرارداشتهو میتواندسطحایمنیوسلامتسیستمراتحتتأثیرقرار دهد (مولن ،2004؛ به نقل از سوري و همکاران،1392). امروزه،رفتارهايپرخطربهرفتارهاییگفتهمیشودکهسلامتوبهزیستینوجوانان،جوانانوسایرافرادجامعهرابهخطرمی اندازد(ماهر ، 2004). رفتارهايپرخطرمهمترینعاملبهخطرافتادنسلامتجامعهاند.امروزهشیوعرفتارهايپرخطربخصوصدرنوجوانانوجوانانبهیکیازمهمترینوگستردهتریندلنگرانی­هايجوامعبشريتبدیلشدهوعلیرغمفعالیت هايسهدههگذشتهرفتارهايمخاطرهآمیزدرسطحجهاندارايرشدتصاعديبودهاست.علترشدشایداینباشدکههنوزجهانوکشورهايدرحالتوسعهبهایننتیجهنرسیدهاندکهبایدانرژيبیپایانوجاهطلبیجوانانرادركنمایند. وبهخلقفرصت هايواقعیبرايجوانانبپردازند (سوري و همکاران،1392). برطبقآمارهايمرکزکنترلپیشگیريبیماری­هاشیوعرفتارهاییکهسلامتیرابه خطرمی­اندازنددرجامعهجوانانوسالمندانروبهافزایشاست.مصرفسیگار،مصرفتنباکو،غذاهايپرچرپومصرفکمفیبر،عدمفعالیتفیزیکی،مصرفالکل، رفتارهايپرخطرجنسی،سوءمصرفموادو..... رفتارپرخطرمحسوبمیشوند.مصرفالکلدربینجوانانازجملهرفتارپرخطرياستکهعلاوهبرایجاددردسربرايفاعلآن،هزینههايبسیارزیاديرانیزبرجامعهتحمیلکردهوموجبمرگمیلیون­هاجوانوتحمیلمیلیاردهادلارهزینهبرجوامعانسانیمی­شود. درکشورهاياروپاییوامریکایینوشیدنالکلبطورهفتگیدرپسران15 سالهبیشتر ازدختراناست(بلوسک و روم[2]، 2004). متاسفانهدرجامعهایرانمصرفالکلباوجودحرامبودندرشرعومحکومیتدرفرهنگ،درحالیبارشدمواحههاستکهمتخصصینمغزواعصابهمنسبتبهاثراتسوءالکلبرسیستمعصبیومحیطیهشدارجديدادهاند(کریمی و نیکنامی، ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی تحصیلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایتمندی تحصیلی رضایتمندی تحصیلی تعریف رضایتمندی   مفهوم رضايتمندي كه به عنوان تابعي از ميزان كامروايي و ارضاي نيازهاي جسمي و رواني فرد تعريف مي شود (زيمرمن،2003). مفهومي برخاسته از نظريه هاي انگيزش و نيازها در روانشناسي است كه همه زمينه ها ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت مشتری رضایت مشتری 2-1-8-2- الگوهای رضایت مندی مشتری 2-1-8-2-1- الگوی رضایت مندی مشتری سوئدی 2-1-8-2-2- الگوی رضایت مندی مشتری آمریکایی 2-1-8-2-3- الگوی اولیه رضایتمندی مشتری نروژی 2-1-8-2-4- الگوی رضایتمندی مشتری اروپایی 2-1-8-2-5- الگوی رضایتمندی مشتری سوئیس 2-1-8-2-6- الگوی رضایتمندی مشتری مالزی (2000) 2-1-8-2-7- الگوی رضایتمندی ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت شغلی رضایت شغلی 1-1- تعریف رضایت شغلی رضایت شغلی مجموعه ای از احساسات و باورهاست که افراد در مورد مشاغل کنونی خود دارند. رضایت شغلی یکی از عوامل مهم در موفقیت شغلی است؛ عاملی که موجب افزایش کارایی و نیز احساس ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت تحصیلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رضایت تحصیلی رضایت تحصیلی رضایت از یادگیری الکترونیکی سطحی از عملکرد سامانه یادگیری الکترونیکی است که کاربران پس از استفاده از آن مشاهده می‌کنند. رضایت دانشجویان در محیط آموزش مجازی به عوامل ارتباطات و تعامل، بازخورد، آماده‌سازی و دسترسی به ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رسانه
مبانی نظری وپیشینه تحقیق رسانه رسانه: رسانه [1]وسیله ای است برای نقل و انتقال اطلاعات، ایده ها و افکار افراد یا جامعه؛ اگر این تعریف را قبول کنیم باید حساب کنیم که رسانه بتواند از نوع انسانی باشد یا سازمانی یا تکنولوژی، خود زبان ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق دلبستگی شغلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق دلبستگی شغلی دلبستگی شغلی: سازمان‌ها به کارکنانی نیازمندند که سازگار با ارزش‌ها و اهداف سازمانی، دارای انگیزه قوی و متعهد و متمایل به حفظ و ادامه عضویت سازمانی باشد. فراتر از شرح وظایف مقرر و معمول خود به کار و ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خودکارآمدی تحصیلی خودکارآمدی تحصیلی: تعاریف و ویژگی­های خودکارآمدی: خودکارآمدی از نظریه شناخت اجتماعی آلبرت بندورا (1997) روان شناس مشهور، مشتق شده است که به باورها یا قضاوت­های فرد به توانایی­های خود در انجام وظایف و مسئولیت­ها اشاره دارد. نظریه شناخت اجتماعی ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقيت
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خلاقيت خلاقيت مثل هر مفهوم نظری و انساني ديگر، تعريف خلاقيت نيز تابع گرايشات و برداشت هاي شخصي و مكتبي صاحبنظران است كه در مجموع مشابه به نظر مي رسند. بمنظور جلوگيري از طولاني شدن بحث، ذيلا به ذكر ...
130,000 ریال
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خدمات پس از فروش
مبانی نظری وپیشینه تحقیق خدمات پس از فروش خدمات پس از فروش 2-5-2-1) تعاريف خدمات پس از فروش از ديدگاه مختلف 2-5-2-2) مراحل تکامل خدمات پس از فروش 2-5-2-3)خدمات پس از فروش گام مهم جهت جلب رضايت مشتريان 2-5-2-4) تبیین برخی از خدمات پس از فروش در ...
130,000 ریال
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss