جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایت: بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران در شعب گيلان

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: بررسي رابطه كاربرد تجارت الكترونيك با گسترش صنعت بيمه ايران در شعب گيلان

 فرم پروپوزال پر شده و تکمیل شده نیمه رایگان کارشناسی ارشد و دکتری آماده برای انجام پایان نامه و درس روش تحقیق برای رشته های مختلف

مدیریت بازرگانی گرایش مدیریت بیمه

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

در دنیای امروز صنایع خدماتی بخش عمده ای از بازارهارا در بسیاری از کشورهای جهان  به خود اختصاص داده اند. بنابراین گسترش روزافزون تعداد مشاغل خدماتی در کنار افزایش میزان اهمیت این گونه صنایع در تولید ناخالص ملی کشورهای مختلف،موضوع عرضه خدماتی بی عیب و نقص و با کیفیت برتر را به مسأله ای در خور توجه فراوان تبدیل کرده است. (Shafeie,2006).

سازمانهای خدماتی و به طور اخص صنعت بیمه متوجه این موضوع شده اند که به منظور حفظ مشتریان خود و کسب مزیت رقابتی،یکی از موضوعات مهم و کلیدی را که باید همواره مد نظر قرار دهند بهبود کیفیت خدمات خود است. (Kandamputly&Menguc,2004).

با بالا رفتن سطح رقابت در بین شرکت ها و جایگزین شدن روش ها ی سنتی تجارت با روش های مدرن،نیاز به رابطه ای بلند مدت میان شرکت ها و مشتریان وجود دارد و اهداف استراتژیک شرکت های بیمه به گونه ای تغییر یافته که منجر به زیاد شدن کاربرد های فناوری اطلاعات شده است.شرکت های بیمه هنگام استفاده از این کاربردهای فناوری اطلاعات و تکنولوژی های اینترنتی لازم است که ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی را در اولویت قرار دهند.ارزیابی سطح آمادگی الکترونیکی این اطمینان را می دهد که اجرا کردن تکنولوژی جدید در سازمان سودآور و بهره ور خواهد بود. (Ruikar,Anumba and Carrillo,2006).

در این فصل بیان مساله،اهمیت و ضرورت تحقیق،اهداف تحقیق،فرضیه های پژوهش،تعاریف متغیرها، قلمروموضوعی،قلمرو مکانی و قلمرو زمانی تحقیق بیان خواهد شد.

صنعت بیمه به خاطر اهمیت وافر آن در رشد اقتصاد و سلامت جامعه، یکی از مهمترین بخش­های فعال در خدمات مالی است.(برومیده و اعرابی، ۱۳۸۴،ص۴۶ ) بیمه­گری به عنوان یکی ازفعالیتهای اقتصادی بسیار مهم و تاثیرگذار، روز به روز نقش مهم­تری را درفعالیت­های اقتصادی ایفاء می­کند؛ از اين رو پیشرفت مستمر در ارائه خدمات بیمه­ای چه از نظر بهبود کیفی و کمی خدمات و چه از نظر ظهور خدمات جدید امری ضروری است. (حقیقی و سیحون، ۱۳۸۷، ص ۷۸ )

درطیسالیاناخیراستفادهازاینترنتبطورگسترده­ایدرسراسردنیاافزایشیافتهاست.بهطوري­که اینتکنولوژيواردزندگیروزمرهافرادشدهاستوآنانبرايبرقراريارتباطبایکدیگرو انتشاراطلاعاتازاینتکنولوژيبهرهمی­برند.اگرچهازاواخردهه۱۹۹۰شرکتهاياروپایی، محصولاتبیمهعمررابصورتآنلاینعرضهکرده­انداماهنوزموفقیتچندانینداشته­اند.دو عاملمانعتوفیقاینکانالفروشاست که عبارتند از:

ـانتظاراتونیازهايکاربراناینترنت

ـپیچیدگیمحصول

دراینزمینهبیمه­گرانهنوزبایددرپیمحصولوفرآینديباشندکهدقیقتربامحدودیتهايفرآیند آنلاینسازگاراست.وبسایتهاومحصولاتیکهبطورآنلاینعرضهمی­شوندبایدبه گونه­اي طراحیشوندکهانتظاراتمشتریانرامرتفعساختهوفروشوفرآیندصدور را سادهکنند.(نورعلیزداه و همکاران، ۱۳۹۲،ص۸) باتوجهبهفراگیرشدنتجارت الکترونیکدرسطحجهانومنطقه،شرکت­هايبیمهنیزنه­تنهاازاینامرمستثنینمی­باشندبلکهبه دلائلزیرهمدربخشصدوروهمدربخشپرداختخسارتنیازمنداستفادهازفناوریاطلاعات و تجارتالکترونیکیمی­باشند:

ـ افزایشسرعتوکیفیتدرارائهخدماتشرکت­هايبیمهبهبیمه­گذاران

ـ افزایشسرعتودقتثبتاطلاعاتبیمه­گذارنجهتسرویس­­دهیبهتروسریع­تربهآنان

ـ پردازشاطلاعاتثبتشدهجهتکاهشخطاهايانسانیوافزایشسرعتدرتصمیم­گیري

ـ افزایشتواناییشرکت­هايبیمهدرخصوصایجادارتباطبابیمه­گرانبینالمللیجهتاستفادهاز دانشروزدنیا

ـ پدیدآمدنریسک­هايجدیدکهباخودنیازجدیدبیمه­ايرابههمراهآوردهاست.(چرائی،۱۳۸۶،ص۱ و ۲)

 

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

 

 

……………………………

 

۳- پیشینه تحقیق:

 

 

……………………………

 

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۶- مدل تحقیق

…………………………

……………………………..

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

…………………………………..

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

…………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

…………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

…………………………………..

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

…………………………………..

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

…………………………………..

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

…………………………………..

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

…………………………………..

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

…………………………………..

منابع :

…………………………………….

…………………………………..

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

 

2019-03-08
كد : 20188
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss