جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتتوضیح برساخت گفتمانی هویت درکتابهای درسی فارسی دوره ابتدایی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده:  توضیح برساخت گفتمانی هویت درکتابهای درسی فارسی دوره ابتدایی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

از زمانی که آموزش و پرورش به صورت رایگان، اجباری و همگانی به عنوان بخشی از راهبردهای توسعه در بیشتر کشورهای جهان معرفی و اجرا شده است، محتوای منابع آموزشی نیز به عنوان یکی از مهمترین و حساس ترین مباحث دربرنامه ریزی درسی مورد توجه قرار گرفته است. درمیان مجموعه عناصر تشکیل دهنده برنامه ی  درسی ، محتوا جایگاه ویژه ای را به خود اختصاص داده است، تا  آنجا که بسیاری برنامه درسی را معادل محتوا می پندارند. هم اکنون درکشورما نیز این حساسیت از دوجنبه قابل توجه است . یکی ظهور تفکر” مهندسی اصلاحات در آموزش و پرورش ” و دیگری ” وجود نظام تعلیماتی متمرکز” . حتی در تدوین کتب درسی که جنبه دوم تقریبا تمام عوامل آموزشی را براساس محتوای آن تعیین و اجرا می کند. دراین میان محتوای کتابهای دوره ابتدایی اهمیتی دو چندان پیدا می کند. زیرا منشاء بسیاری از نگرش ها و باورهای جنسیتی ،ملی ، فردی ، اجتماعی  ، زیستی،دینی  و… انسان ها ناشی از تفکری است که از بدو تولد در خانه و درادامه از طریق کتاب های درسی به آنان القا می شود .به عبارت دیگر محتوای کتابهای درسی محرکی است محیطی ،که می تواند در میزان موفقیت یا عدم موفقیت باورهای جنسیتی ،هویت فردی، اجتماعی،ملی، جنسی ، قومی ، دینی،زیستی و …  دانش آموزان اعم از پسر یا دختر موثر باشد.

قدر مسلم هر متن آموزشی  برای اینکه بتواند بر فراگیرندگان خود تاثیر گذار باشد باید با یک  گفتمان خاص و الگویی مشخص ارائه گردد .به عبارتی، هیچ مواد آموزشی  خنثی وخالی از تاثیر گذاری نیست ؛ارائه دهندگان یک دانش قطعاً در پی آن هستند تا گفتمان خاص و مورد نظر خود را مسلط کرده و بر مخاطبین خود تاثیر گذار باشند تا از این طریق به اهداف خود دست پیدا کنند. حال اگر این دانش از سوی نهادهای رسمی(حکومت ها) ارائه گردد بیشتر به چشم می آید . مهمترین نهادی که مجامع رسمی از طریق آن در پی تاثیر گذاری و مسلط کردن گفتمان خاص و مورد هدف خود هستند  نهاد آموزش و پرورش است . این نهاد می تواند از طریق ارائه برنامه های آموزشی و غیر آموزشی خود به این مهم کمک فراوانی نمایند. یکی از ابزار های موجود برای این امر کتاب های درسی دوره های مختلف آموزشی از جمله دوره ابتدایی است . متن ها ومطالب درسی دوره ابتدایی در شکل گیری هویت دانش آموزان در ابعاد گوناگون آن تاثیر دارد . کتاب های درسی یکی از ابزارهای مناسب برای القای هویّت فرهنگی(ملّی، قومی و دینی) در جریان تعلیم و تربیت هستند؛ هر دولت و حکومتی بسته به نوع سیاست های فرهنگی و ایدئولوژیک خود، برنوع خاصّی از ابعاد هویّت فرهنگی تأکید می کند و احیاناً ابعاد دیگر را در مراتب پایین تر دنبال می کند و یا حتّی از آنها چشم پوشی می کند. بدون شک از مهمترین ابعاد هویّتی مردم هر جامعه ای هویّت قومی ، دینی وملی آنها است. انعکاس صحیح و به موقع مشخصّه های فرهنگی اقوام  وگروه های مختلف در کتاب های درسی به همراه انعکاس صحیح هویّت دینی و ملّی جهت ایجاد وحدت ملّی بین اقوام، می تواند احساس عدم جدایی و در حاشیه بودن قوم ها را از بین ببرد.کتاب های درسی یکی از ابزارهای مناسب برای القای هویّت فرهنگی(ملّی، قومی و دینی) در جریان تعلیم و تربیت هستند(یاوری،۱۳۷۲:۱۵) .هویت واجد معانی متعددی است. (مانند خود، من،درک از خود ، تصور از خود، بازنمایی خود،آگاهی از خود ،خود انگاره و…) .بحث هویت در تلاش به پاسخ گویی به پرسش« من کیستم ؟»مطرح می شود. در حوزه علوم اجتماعی تلاش های زیادی برای مفهوم سازی و نظریه پردازی هویت صورت گرفته است . به طور کلی دوریکرد مدرن و پسامدرن به هویت وجود دارد .در رویکرد مدرن هویت به وسیله عوامل طبیعی ، روانی و یا اجتماعی تعریف می شود.  هویت از نگاه پسامدرن ساخته و پرداخته ظرف زمان و مکان است. رویکرد پسامدرن بر من فاعلی ،تفاوت و روابط دیالکتیکی میان ساختار و عاملیت تاکید دارد . این رویکرد عنایت ویژه ای به تحلیل متن داردبه طوریکه گرگن سوژه را موجودی متنی و مولود اعمال گفتمانی میداند(gergen,1998) . حال سوال ما دراین پژوهش این است که متون درسی کتابهای  فارسی دوره ی ابتدای چه نوع هویت های راتولید می کنند.وچگونه آنهارابرساخت می کنند؟از آنجا که تصاویر به سبب دریافت سریع و سهولت ذهنی در رمزگردانی معانی پنهانی به معانی آشکارارزش بالقوه ای در ایجاد نگرشها و باورها دارند، با این پیش فرض که هریک از تصاویر مندرج در کتابهای درسی ومتون  درذات خود به منظور ایجاد تغییردر دانشها، نگرشها و توانش های دانش آموزان آورده شده اند و این تغییرات در بلند مدت منجر به رفتارهای مطلوب آنان می شود .که درآنان اعتقادی را به وجود می آورد که یک زن و مرد چگونه باید باشد ؟

دسترسی ما به واقعیت همواره از طریق زبان است . ما به کمک زبان بازنمایی از واقعیت را خلق می کنیم .که به هیچ وجه باز تابی از یک واقعیت از پیش موجود نمی باشد . در واقع زبان در بر ساختن هویت نقش دارد . از نظر لاکان هویت عبارت است از همذات پنداری با چیزی . واین چیز همان موقعیت های است که گفتمان در اختیار فرد قرار می دهد . گفتمان عبارت است از (زبان به عنوان عرف یا کارکرد اجتماعی  )( فرکلاف،۱۳۸۹: ۵۹).به دیگر سخن گفتمان را می توان به  تلازم گفته به عرف و کارکرد اجتماعی آن تعبیر کرد . ( یار محمدی :۱۳۸۱، ۱۰۷).بدین وسیله تحلیل گفتمان در پی تعبیه سازی و کار مناسبی است برای کشف ،بررسی وتبیین و توجیه چنین تلازم وارتباطی که از انتخاب یا عدم انتخاب مولفه ها و ساختار های گفتمان نشئت می گیرد . یعنی مولفه ها و ساختارهای که به کارگیری یا عدم به کارگیری آنها در متن کتب درسی موجب برداشت های متفاوت  می شود تامطلبی پوشیده شود  وبه حاشیه رانده شود ویا صراحت بیشتری پیدا کند و برجسه شود . کتب درسی نیز حوزه تجلی زبان در زندگی ماست . تک تک جملات و کلمات و حتی تصاویر که از ذهن نویسندگان کتاب بیرون می آیید کودکان را تحت تاثیر ایدیولوژی خود قرار می دهند . در جریان جامعه پذیری کودک ،گفتمان هم  وسیله است وهم هدف( فرکلاف:۱۳۸۹  ،۴۲).جریان جامعه پذیری می تواند در چارچوب  مواجهه ی فزاینده کودک با نهاد های اولیه ی جامعه پذیری ( خانواده ، گروه همسالان ،مدرسه و…) توصیف شود . این تحقیق بر آن است که کتب درسی فارسی ابتدایی را از چشم انداز برساخت گرایی بنگرد. اینکه مولف یا مولفین چگونه سوژه مورد نظر خود را برساخته اند ؟کتب درسی نیز فقط باز گو کننده و باز نمایی کننده واقعیات فرهنگی و اجتماعی پیرامون به صورت بی طرفانه نمی باشند . بلکه کارکرد اید یولوژیک دارند . و محتوا ممکن است جهت مند باشد و واقعیت ها را به شیوه خاص بازگوکنند. یکی دیگر از تلاش های این تحقیق تلاش برای نشان دادن بعضی از کردار های گفتمانی متن کتاب ها می باشد. دیگر اینکه چه هویت های برجسته سازی شده اند؟و کدام هویت ها به حاشیه رانده شده اند ؟ گفتمان های دینی، انقلاب اسلامی ، ملی ، (ایرانی) و سایر گفتمانها در این کتب چه نمودی دارند ؟آنها چگونه با هم چفت وبست شده اند ؟ ویا در کنار هم قرار گرفته اند ؟و به طور کلی هویت ها در این متون درسی چگونه بر ساخته شده اند؟

گفتمان همچون حوزه های مغناطیسی ، هریک از واقعیت ها را به خود جذب کرده و به آنها معنا می بخشد . گفتمان مجسم کننده معنا و و ارتباط اجتماعی است . هویت ها در پرتو گفتمان های مسلط تعین می یابند . هر گفتمانی هویت و خود فهمی های فردی و جمعی را به شیوه ای ویژه تعریف می کند . به رغم ديدگاههاي گوناگون در چيستي هويت، هويت كانون تحليل هاي گفتماني نيز هست  از این رو فهم هویت ها و تحول آنها نیاز مند تحلیل گفتمانهای مسلط است . بر ساخته بودن هویت به این معنااست که هویت چیزی از پیش تعین شده و یا از پیش داده شده نیست ،وآدمیان چیزی به نام ذات یا مجموعه ویژگی های حقیقی ،اصیل و تغیر ناپذیر ندارند.

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-12-02
كد : 101377
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss