جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان ارسنجان)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: تخمین هزینه تخریب منابع آب زیر زمینی ناشی از اضافه برداشت با تأکید برشوری (مطالعه موردی: گندمکاران شهرستان ارسنجان)

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

مطالعات درداخل:

ابراهیمی لویه(۱۳۷۸) درمطالعه ای که در دشت رفسنجان انجام داد بالازدگی لوله جدارچاه ها، نشت زمین وشکاف برداشت اراضی، کاهش تحکیم زمین وحرکت آب های شور را ازپیامدهای ناشی از برداشت اضافی از آبخوانه ها برشمرد.

احمدی وهمکاران(۱۳۸۴) در مطالعه ای که پیرامون تاثیر شوری آب آبیاری وکود روی برعملکرد وترکیب شیمیایی گندم داشتند به این نتیجه رسیدند که شوری آب آبیاری عملکرد دانه وکاه وکلش گندم را کاهش می دهد. در حالی که مصرف روی درتمامی سطوح شوری به غیر از شوری ۱۲ دسی زیمنس برمتر عملکرد را بهبود می بخشد.

اسدی و همکاران(۱۳۹۰) در مطالعه ای به بررسی میزان کاربرد نهاده های مختلف تولید، تعیین سودآوری تولید گندم آبی،بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محصول، تعیین ارزش تولید متوسط و نهایی، محاسبه کشش تولید و برآورد حداقل قیمت گندم در شهرستان نیشابور در سال ۱۳۸۴ پرداختند. برای رسیدن به اهداف فوق با استفاده از روش نمونه گیری تصادفی،تعداد۱۵۳بهره بردار نمونه در منطقه انتخاب و اطلاعات لازم از طریق مصاحبه و تکمیل پرسش نامه جمع آوری کردند و به منظور بررسی عوامل اقتصادی و اجتماعی بر عملکرد محصول از تابع تولید دپرتین و جهت تعیین حداقل قیمت محصول از تحلیل سر به سر استفاده کردند.

نتایج نشان داد،میانگین مصرف بذر، کود فسفات، پتاس واوره در بین بهره برداران نمونه به ترتیب ۲۲۵، ۳/۱۶۷، ۵/۷۲و ۴/۲۲۱کیلوگرم در هکتار؛ میانگین مصرف علف کشو آفت کش در بین بهره برداران نمونه به ترتیب ۷/۱ و۴/۱ لیتر در هکتار؛میانگین مصرف آب آبیاری بهره برداران ۵۳۲۵متر مکعب در هکتار؛ میانگین عملکرد دانه و کاه گندم کاران به ترتیب ۳۴۵۱ و۲۸۸۷ کیلوگرم در هکتار بود. فواصل  آبیاری و تعداد دفعات آبیاری محصول به ترتیب ۱۶ روز و ۶ بار ولی دور آبیاری توصیه شده در منطقه بین ۱۲-۱۰ روز می باشد. سود خالص کشت گندم در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه مورد مطالعه به ترتیب ۹۵۲ و ۶۳۳ هزار ریال در هکتار برآورد گردید. حداقل قیمتی که بتواند هزینه های مربوطه را بپوشاند در مالکیت شخصی در حالت برداشت ماشینی و دستی در منطقه به ترتیب ۴۶۲و ۵۵۴ریال به ازای هرکیلوگرم گندم برآورد شد. متغیرهای توضیحی منظور شده در مدل  توانستند۲٫۵۵درصد تغییرات عملکرد محصول را توضیح دهند. زارعین گندم کار از نهاده های زمین، بذر، نیروی کار، کود فسفات وآب در حد منطقی استفاده کردند زیرا کشش تولید آنها بین صفر و یک محاسبه شد. براساس نتایج این پژوهش، در صورتیکه از زمین، بذر، نیروی کار، کود فسفات وآب یک واحد بیشتر استفاده شود،ارزش محصول تولیدی به ترتیب ۲/۳۸، ۵/۶، ۴۲/۰، ۱/۳ و۶/۱۲۶ هزار ریال افزایش خواهد یافت.

خلیلیان ومهرجردی(۱۳۸۴) در مطالعه ای که پیرامون ارزش گذاری آب های زیر زمینی در بهره برداری کشاورزی درشهرستان کرمان انجام دادندبه اين نتیجه رسیدندکه ارزش تولید نهایی آب درتولید گندم بیشتر ازهزینه استخراج هر واحد آب است وبه علت برداشت بیش از حد از منابع آب،رفاه تولید کنندگان گندم کاهش درخور توجهی می یابد.آنها باتخمین تابع تولیدگندم، ارزش اقتصادی هر متر مکعب آب را محاسبه کردند. سپس با تخمین تابع هزینه، تابع رفاه اجتماعی را برآورد کردند وبا استفاده از آن، اثرهای جنبی برداشت بیش از حد منابع رامحاسبه کردند. آن ها نشان دادند ارزش تولید نهایی آب درتولید گندم بیش از هزینه ی استخراج آن است وتغییرات هزینه ی برداشت، به علت افت سطح آب در میزان مصرف تاثیر زیادی ندارد وبرای کاهش برداشت باید روش های نوین آبیاری ترویج شود تا بهره برداری هرواحد آب مورد استفاده در بخش کشاورزی افزایش یابد.

زهتابیان وهمکاران(۱۳۸۱) در بررسی که پیرامون تخریب آبخوانه در اثر بهره برداری بی رویه ازآب های زیرزمینی در دشت قنوات قم انجام دادند به این نتیجه رسیدند که برداشت بیش از حد آب باعث افت سطح ایستابی وافزایش شوری آب می شود.

فتحی وزیبایی(۱۳۹۰) در بررسی که پیرامون کاهش رفاه ناشی از اضافه برداشت آب های زیرزمینی در دشت فیروز آباد انجام دادند به این نتیجه رسیدند که ارزش تولید نهایی آب در تولید گندم  بیش از هزینه ی استخراج هرواحد آب است وبه علت برداشت بیش از حد از منابع آب، رفاه هرکشاورز به ازای هرمتر افت آب به مقدار قابل توجهی کاهش می یابد.

غزالی واسماعیلی(۱۳۹۰) در مطالعه ای که پیرامون ارزیابی تاثیرات جانبی برداشت از چاه‌های کشاورزی اطراف دریاچه پریشان انجام دادند به این نتیجه رسیدند که با افزایش بهره برداری از چاه های کشاورزی جهت آبیاری گندم، عملکرد این محصول افزایش یافته است و بنابراین افزایش درآمد کشاورزان را در پی داشته است. اما از سویی دیگر این افزایش بهره برداری سطح ایستابی را افت داده و باعث افزایش هزینه آبکشی شده است.

روشنایی وهمکاران(۱۳۹۰) به منظور تعیین ارزش اقتصادی آب کشاورزی درتولید محصول گندم در شهرستان مشهد ازروش تابع تولید استفاده نمودند.دراین روش به منظور برآورد ضرایب توابع تولیددومدل کلاسیک وآنتروپی حداکثرتعمیم یافته مورداستفاده قرارگرفت.نتایج بدست آمده نشان دادکه روش آنتروپی قادربه براورد دقیق ضرایب توابع نبوده نمی توان از آن درمحاسبه ارزش اقتصادی آب استفاده کرد درحالی که درروش کلاسیک تابع ترانسلوگ ازبین اشکال مختلف توابع به عنوان بهترین فرم تابع در تولید محصول گندم انتخاب و ارزش اقتصادی آب معادل ۱۸۷۰ریال محاسبه شد.

زمانی وهمکاران(۱۳۸۳)در مطالعه ای که پیرامون بررسی تاثیر شوری آب آبیاری و تراکم های یولاف وحشی بر عملکرد و اجزاء عملکرد گندم داشتند به این نتیجه رسیدند که شوری آب آبیاری منجر به کاهش وزن هزاردانه، عملکرد دانه وعملکرد نسبی دانه  می شود. ولی تاثیری برتعداد سنبله درهرمترمربع، تعداد دانه در سنبله وشاخص برداشت گندم نداشت.

میلانی وهمکاران(۱۳۷۸) درباره تاثیرشوری آب آبیاری برعملکرد گندم دراستان قم نشان دادند که عموما تا سطح شوری ۶ دسی زیمنس برمترعملکردتقریبا رضایت بخشی عاید شده وبعد از آن با افزایش شوری آب آبیاری (بیشتراز شوری آستانه) ازمقدار عملکرد کاسته می شود.

فیضی(۱۳۸۰) به منظور بررسی عملکرد گندم( رقم روشن) درشرایط شوری آب آبیاری ،سه نوع کیفیت آب آبیاری ۸/۱، ۹/۴، ۲/۸دسی زیمنس برمترآزمایشی رادر قالب طرح آماری بلوک های کامل تصادفی در چهار تکرار برای مدت سه سال زراعی درایستگاه تحقیقات زهکشی واصلاح اراضی رودشت اجرا کردند. که درنهایت درتیمارهای شوری آب آبیاری ۸/۱، ۹/۴، ۲/۸ دسی زیمنس برمتر، میانگین عملکرد دانه گندم به ترتیب ۴۲۰۱، ۳۸۷۵، ۲۸۲۷ کیلوگرم درهکتاربود که میزان کاهش عملکرد دانه درشوری آب آبیاری ۹/۴، ۲/۸دسی زیمنس برمتر نسبت به ۸/۱دسی زیمنس برمتربه ترتیب ۸و ۳۲ درصدبوده است.

کیانی وهمکاران(۱۳۸۵) در مطالعه ای که پیرامون ارزیابی توابع کاهش عملکردگندم در شرایط توام شوری وخشکی داشتند پنج تابع شامل توابع جمع پذیرو ضرب پذیروان گنوختن،دیرکسن وهمکاران،وان دم وهمکاران، وهمایی وهمکاران که عملکرد نسبی گیاه رادر شرایط شوری وکم آبی پیش بینی می کنند مورد ارزیابی قرار دادند. داده های مورد نیاز این مطالعه به استناد نتایج یک طرح پژوهشی که به مدت دوسال زراعی درشمال گرگان ودرمزرعه تحت کشت گندم به اجرا درامده بود،مبنای تحلیل قرار گرفتند.نتایج نشان دادگرچه کاهش عملکردبه واسطه وجود توام شوری وکم آبی جمع پذیراست ولی اثرکمی هرکدام از تنش های اشاره شده برعملکردیکسان نبوده واثرتوام شوری وکم آبی کمتراز مجموع اثرات هریک از تنش های فوق می باشد.

مطالعات در خارج:

داتا وهمکاران(۱۹۹۷) یک تابع تولید برای گندم تحت شرایط شوری استخراج کردند.تابع مذکور دلالت برآن دارد که مقادیر تولیدنهایی متغیرهای کمی وکیفی آب به ترتیب ۰۴۲/۰ و۰۷۵/۰ تن در هکتار ونسبت نهایی جایگزینی دو عامل فوق ۷۹/۱ است.

گایاتری وادوارد(۲۰۰۲و۲۰۰۰) با استفاده از تابع تولید کاب داگلاس، تابع رفاه اجتماعی را به دست آورند وسپس تاثیر افت سطح آب های زیر زمینی در رفاه اجتماعی را محاسبه کردند آنها به این نتیجه رسیدند که احیای ذخایر آب زیرزمینی رفاه جامعه را افزایش چشمگیری می دهد.

گیسر و سانچز(۱۹۸۰) به مقایسه حالت رقابت آزادوحالت کنترل بهینه دربرداشت آبهای زیرزمینی پرداختند.این اقتصاددانان معتقدند که اگر بهره برداری از منابع آب زیرزمینی بصورت آزادوکنترل نشده انجام شود، رفاه اقتصادی کاهش می یابد، زیرا استفاده کشاورزان از یک منبع مشترک به بهره داری بی رویه منجرخواهدشد.درحالت رقابت آزاد، رفتارمصرف کننده آب به گونه ای است که هزینه آبکشی را برابر با منافع نهایی آن قرار می دهد ودرحالت کنترل بهینه، کشاورزان ارزش کنونی جریان درآمدهای آینده را حداکثرمی کنند.دراین حالت درآمدکل کشاورز، ناحیه زیرمنحنی تقاضای آب است.

ماس وهمکاران(۱۹۹۴) نشان دادند، هرگاه شوری آب از ۵/۷دسی زیمنس برمتر بیشتر باشد، محصول گندم به طور چشمگیری کاهش می یابد.

استفان و وال(۱۹۹۷) دریافتندکه افزایش شوری آب از۵/۰ تا ۵/۲ دسی زیمنس برمتر، عملکرد دانه ها وارتفاع گیاه گندم را کاهش داد. همچنین بیان داشتندکه با افزایش شوری آب تا۴دسی زیمنس برمتر،تعداد دانه درواحد سطح به طور معنی داری کاهش یافته است.

دومنیکو، اندرسون وکیس(۱۹۶۸) بهره برداری بهینه آبهای زیرزمینی را بررسی کردند واین مسئله رامورد بحث قرار دادند که چه مقدار آب باید از سفره آب زیرزمینی برداشت وچه مقدار به آن بازگرداند تا اینکه ارزش کنونی درآمد حاصل از منابع آب زیرزمینی حداکثرگردد. دراین بررسی علاوه برتعیین حد بهینه تخلیه آبهای زیرزمینی با استفاده از یک مدل ریاضی، عوامل تاثیرگذار بر این حد نیز بررسی شد.

داتا ودایال(۲۰۰۰) تابع تولید آب- شوری گندم وخردل رابراوردنموده وسپس بااستفاده از مفهوم ارزش تولیدنهایی منافع وزیان های اقتصادی مصرف آب شور رامحاسبه کردند.نتایج این مطالعه نشان می دهد که باافزایش یک واحد آب مصرفی وبا ثابت بودن شوری به ترتیب ۴۸و۵۶ روپیه به درآمد گندم وخردل درهکتار افزوده می شودوباافزایش شوری آب به میزان یک دسی زیمنس برمتر به ترتیب ۱۷۵ و۲۸۱ روپیه از درامد محصولات مذکوردر هکتار کاسته می شود.

لتی ودینار(۱۹۸۶) تابع تولیدیونجه را براساس سطوح مختلف شوری آب برآورد کردندونتیجه گرفتند که عملکرد نسبی محصول با افزایش شوری کاهش می یابدو برای افزایش عملکرد در این شرایط باید مقدار بیشتری مصرف کرد.

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98506
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss