جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: ترجيح گيرندگي چشايي ماهي سفيد Rutilus frissi kutum Kamensky1901)) با استفاده از اسيدهاي آمينه آزاد سيستئين، پرولين، متيونين و اسيد گلوتاميك

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

تحقيقات انجام شده در داخل کشور

مطالعات پژوهشي صورت گرفته روي ترجيح چشايي آبزيان و اثرات تحريکي اسيدهاي آمينه در ايران بسيار محدود است. تنها مورد گزارش شده عبارت است از:

جعفري شموشكي (۱۳۸۶) ترجيح بويايي و چشايي را در تاس ماهي ايراني(Acipenser persicus)  مورد مطالعه قرار داد، وي با بررسي ترجيح بويايي نشان داد كه اسيدهاي آمينه آلانين و گليسين بيشترين اثر تحريکي را در اين ماهي دارا هستند، همچنين اغلب اسيدهاي آمينه بر گيرنده هاي چشايي خارج دهاني اثر جاذب داشته­اند كه مهم­ترين آنها ترئونين و هيستيدين وسيستئين بوده و براي گيرنده­هاي چشايي داخل دهاني سرين، آرژنين و سيستئين بودند. بر طبق نتايج، وجود اين مواد در گرانول‌ها ميزان مصرف را به طور معني داري افزايش داد.

 

تحقيقات انجام شده در خارج از کشور

پژوهش­هاي متعددي بر روي سيستم چشايي گونه­هاي متنوعي از ماهيان صورت گرفته است که بيشتر اين پژوهش­ها در زمينه­هاي مورفولوژي، بافت شناسي و نوروفيزيولوژي بوده است. در دهه­هاي اخير گرايش به کاربرد اسيدهاي آمينه به عنوان مواد اصلي براي سنجش حساسيت­ها و قابليت­هاي اين دستگاه افزايش يافته است (جعفري شموشکي،۱۳۸۶). بررسي حساسيت سيستم چشايي ماهيان به اسيدهاي آمينه آزاد، در بيشتر موارد با استفاده از روش­هاي الکتروفيزيولوژيکي بوده و استفاده از مطالعه پاسخ­هاي رفتار چشايي توسط محققين معدودي انجام گرفته است. در اين بين تاس ماهيان و کپور ماهيان به طور ويژه مورد توجه بوده­اند و گونه­هاي متنوعي از آن­ها مورد بررسي مطالعات رفتاري قرار گرفته­اند.

بررسي سيستم چشايي و رفتار غذايي گلدفيش (Carassius auratus) بااستفاده از مواد با مزه‌هاي اشتها آور و دافع نشان داده است، رفتارهاي غذايي اين ماهي در پاسخ به محرك ها تغيير مي‌كند. در اين ماهي، غذاي حاوي اسيد هاي آمينه آلانين و ال‌پرولين به نسبت بيشتري در دهان حفظ و بلعيده مي‌شوند ( لامب و همكاران ۱۹۹۵).

كاسوميان و مورسي (۱۹۹۶) حساسيت چشايي كپور معمولي Cyprinus carpio)) به اسيدهاي آمينه آزاد و مواد چشايي اصلي را با استفاده از مطالعات رفتار غذايي مورد بررسي قرار دادند. ارتباط مثبت بين جذابيت پلت‌ها و مدت حفظ در حفره دهاني وجود داشته و انواع اسيدهاي آمينه با توجه به پاسخي که ايجاد کردند به گروهاي خيلي جاذب، خنثي و دافع تقسيم بندي شدند. اسيدهاي آمينه سيستئين، پرولين و گلوتاميک اسيد از جاذبيت بسيار بالا در اين گونه برخوردار بودند. درحالي که متيونين در دسته اسيدهاي آمينه دافع قرار گرفته و ميزان مصرف را به شدت کاهش داده است.

مطالعات مشابه روي گونه­هاي ديگر، نتايج متفاوتي در طيف اسيدهاي آمينه جاذب و دافع و خنثي در هر گونه نشان داده است. كاسوميان ( ۱۹۹۷) گيرنده‌هاي چشايي و رفتار غذايي در كپور شكلان Cypriniformes)) آزاد ماهي شكلان Salmoniformes))، تاس ماهي شكلان Acipenseriformes)) و روغن ماهي شكلان ((Gadiformes را بررسي كرد، تفاوت مواد جاذب و دافع در هرگونه از ماهيان نشان داد که ترجيح چشايي يک ويژگي اختصاصي است. همچنين قدرت گيرنده­هاي چشايي از دقايق اوليه تغذيه خارجي مشهود است و با فزايش سن اين توانايي افزايش يافته بنابراين در سنين بالاتر مدت زمان پاسخ چشايي به مواد شيميايي کاهش مي­يابد.

در پژوهش تاثير مواد شيميايي بر رفتار غذايي ماهيان اسنوک جوان (Centropomus undecimalis)، اسيدهاي آمينه ايزولوسين و اسيد گلوتاميک از اسيدهاي آمينه جاذب براي اين گونه بوده­اند. تعداد اسيدهاي آمينه جاذب و شدت پاسخ­هاي رفتاري در اين گونه، زماني که دو ماهي باهم مورد آزمايش قرارگرفته­اند، بيشتر از زماني است که آزمايش با يک ماهي انجام شده است، که نشان مي­دهد تعداد ماهي روي رفتار غذايي اين گونه اثر گذار است ( بوركوز و سركويرا،۱۹۹۸).

با وجود دسته بندي اسيدهاي آمينه به گروه­هاي جاذب و دافع و خنثي در بسياري از ماهيان، هيچ کدام از اسيدهاي آمينه براي لاي ماهي (Tinca tinca ( دافع نبوده اند (کاسوميان و پروکوپواف[۱]، ۲۰۰۱). از طرف ديگر در ماهي لوچ Barbatula barbatula) ) هيچ يک از اسيدهاي آمينه خواص جاذب را نشان نداده وانواع اسيدهاي آمينه براي اين ماهي خنثي بوده­اند (کاسوميان و سيدرو[۲] ۲۰۱۰). در ماهي کاراس ( carassius (Carassius و فلاندر قطب شمال (Liopsetta glacialis) هيچ يک از اسيدهاي آمينه اثر تحريکي نداشته اند (کاسوميان و داوينگ ۲۰۰۳). همچنين تعيين ترجيح چشايي ماهي آزاد درياي خزر  salmo trutta caspius))نشان داده است که تعدادي از اسيدهاي آمينه شامل سيستئين، متيونين، گلوتامين و تيروزين تاثير دافع بر سيستم چشايي اين ماهي داشته و ساير اسيدهاي آمينه فاقد اثر تحريکي بوده اند (کاسوميان و سيدرو۱۹۹۵).

در مطالعه بررسي تفاوت ترجيح چشايي ماهيان بالغ سه خاره(Gasterosteus aculeatus)  و نه خاره ((Pungitius pungitius که از اکولوژي و الگوي غذايي مشابه برخوردارند، از بين ۲۱ اسيد آمينه مورد آزمايش در هردو گونه، اسيدهاي آمينه اسيد آسپارتيک و اسيد گلوتاميک بيشترين پاسخ سيستم چشايي ار ايجاد کرده­ و ساير اسيدهاي آمينه تفاوت معناداري در مصرف پلت ايجاد نکرده اند. هرچند که اين دوگونه ترجيح چشايي مشابه را نشان دادند اما از رفتارهاي چشايي متفاوتي برخوردار بوده­اند و تکرار قاپيدن و مدت زمان نگهداري در دهان نسبت به پلت­هاي مشابه، در هريک از ان­ها متفاوت بوده است(ميخاييلواف[۳] و کاسوميان، ۲۰۰۶). نتايج مشابهي در بررسي دو گونه از ماهيان سه خاره (Gasterosteus aculeatu trachuruss) و ( Gasterosteus aculeatu leiurus) گرفته شده است. سيستئين، اسيد آسپارتيک و اسيد گلوتاميک از بيشترين جذابيت در هردو گونه برخوردار بوده­اند، اما گلوتامين تنها روي گونه  leiurusاثر تحريکي داشته است. ساير اسيدهاي آمينه در هردو دوگونه داراي تاثير خنثي بوده­اند، علاوه بر اين پاسخ­هاي چشايي به پلت­هاي مشابه در هردو گونه مشابه بوده­است (کاسوميان و ميخايلواف،۲۰۰۷).

بنابراين همه اسيدهاي آمينه براي ماهيان جذاب نيستند، بررسي ترجيح چشايي روي ۲۱ گونه از ماهيان نشان داده است تعداد اسيدهاي آمينه که به عنوان محرک عمل مي­کنند از صفر تا ۱۳ عدد براي هرگونه بوده و تنها در تعداد کمي از ماهيان به بيشتر از ۱۰ عدد مي­رسد (کاسوميان و داوينگ۲۰۰۳). در بررسي واکنش­هاي رفتاري ماهي قنات (Phoximus phoximus) به ۲۱ اسيد آمينه، تنها ۴ اسيد آمينه پرولين، گلوتامين، آلانين و والين با ايجاد واکنش مثبت، ميزان مصرف را افزايش داده­اند (کاسوميان و مورسي۲۰۰۳). در ماهي کپور علفخوار (ctenopharyn godonidella) اسيدهاي آمينه آسپارتيک اسيد و سيستئين جاذب، گلوتامين خنثي و ساير اسيدهاي آمينه تاثير دافع بر سيستم جشايي داشته­اند (کاسوميان و مورسي ۱۹۹۷). در ماهي مخرج لوله­اي (Rhodeus sericeus amarus) تنها ۳ عدد از اسيدهاي آمينه شامل آلانين، متيونين و تيروزين جاذب بوده­اند، اسيدهاي آمينه مانند سيستئين، گلوتامين، و پرولين دافع وآرژنين، اسيد گلوتاميک از تاثير خنثي برخوردار بوده­اند، تعداد اسيدهاي آمينه دافع و خنثي در اين گونه برابر و تعداد هرکدام ۹ عدد بوده است. اما در ماهي کلمه ( Rutilus rutilus) طيف اسيدهاي آمينه جاذب و خنثي وسيع­تر بوده و تنها اسيدهاي آمينه ايزولوسين، اسيد آسپارتيک و والين دافع چشايي بوده­اند (کاسوميان و نيکولاو،۲۰۰۲). پژوهش­ها روي ماهيان خاوياري نيز نشان داده است تعداد کمي از اسيدهاي آمينه تاثير محرک بر گيرنده­هاي چشايي داخل دهاني داشته اند، بطوريکه اين تعداد در تاس ماهي روسي (Acipencer gueldenstaedtii) 6عدد، در ازون برون ( (Acipencer stellatus3 و در تاس ماهي سيبري ( (Acipencer baerii7 عدد از ۲۱ اسيد آمينه مورد آزمايش بوده است (کاسوميان و داوينگ ۲۰۰۳). مطالعات مشابه بر ديگر آبزيان نيز صورت گرفته است. در بررسي سيستم چشايي مار ماهي اروپايي (Anguilla Anguilla) نشان داده شده است که ساختار فضايي و ويژگي شيميايي اسيدهاي آمينه برنوع عملکرد چشايي آن­ها اثر گذار است، بصورتي که ترکيب اسيدهاي آمينه اسيدي و خنثي و اسيدهاي آمينه خنثي از بيشترين جذابيت برخوردار بوده اما اسيدهاي آمينه بازي و اسيدهاي آمينه با ساختار حلقوي اثر تحريکي نداشته­اند (مکي و ميشل[۴] ۱۹۸۳). در گربه ماهي کانالي (Ictalurus Punectatus) حساسيت گيرنده­هاي چشايي موجود در سبيلک­ها به اسيدهاي آمينه آزاد بررسي شده و اسيدهاي آمينه جاذب شامل آلانين، آرژنين، سرين، گلايسين و گلوتامين بوده­اند (کاپريو ۱۹۷۸).

بررسي رفتار غذايي برخي ديگر از تلوست­ها[۵]، به وسيله اسيدهاي آمينه نشان داده شده است، اسيد آمينه پرولين در تحريک سيستم چشايي و رفتار غذايي از تاثير بيشتري برخوردار بوده است. افزايش فعاليت­هاي حرکتي اولين نشانه تحريک رفتار غذايي است که در هرگونه به شکل خاص خود بروز مي­کند. پاسخ به اسيدهاي آمينه خاص به وسيله بويايي آغاز وبا سيستم چشايي کامل مي­شود (هارا ۲۰۰۶).

تاثير بوي غذا بر ترجيح و رفتار چشايي در کپور معمولي و کاد (Gadus morhua) نشان داده است كه بوي غذا، ترجيح چشايي را عوض نمي‌كند اما بر رفتار چشايي اثر گذار است به‌­طوري كه، تعداد قاپيدن و پس زدن گرانول‌هاي آزمايشي حاوي مزه‌هاي دافع، با وجود بوي غذا افزايش مي‌يابد، اين افزايش احتمالا به علت تناقض بين اطلاعات آمده از طريق کانال­هاي بويايي و چشايي است. اين درحالي است که مدت نگهداري انواع گرانول­ها در دهان با وجود بوي غذا تغييري نشان نداده است (كاسوميان و همكاران، ۲۰۰۹).

علاوه بر موارد فوق استفاده از اسيدهاي آمينه و ديگر مواد محرک مانند بتائين براي افزايش مطلوبيت غذاهاي مصنوعي ساخته شده از منابع پروتئيني ارزان قيمت مانند پروتئين­هاي گياهي نيز مورد مطالعه قرار گرفته است. نتايج نشان داده است افزودن مقادير اسيدآمينه متيونين باعث افزايش مصرف جيره هاي مصنوعي فاقد پودر ماهي در ماهي کاراس مي­شود، که اين افزيش تفاوت معنادار با جيره هاي مشابه فاقد اين اسيد آمينه دارد (خو و سوي[۶]، ۲۰۰۱). جاذبيت بالاي اسيدهاي آمينه و مطلوبيت بسيار کم غذاهاي تجاري در ماهيان انگشت قد هيبريد ( فيل ماهي( (Huso huso × تاس ماهي روسي (Acipenser gueldenstaedtii) نشان داده شده است (كازمين[۷] و همكاران، ۱۹۹۹).

علاوه بر مطالعات رفتاري، حساسيت سيستم چشايي و غلظت آستانه اسيدهاي آمينه در گونه­هاي مختلفي از ماهيان مورد بررسي قرار گرفته است:

در مطالعه پاسخ­هاي چشايي در کپور معمولي غلظت آستانه براي اسيد آمينه سيستئين ۲-۱۰ مولار بوده است (کاسوميان و مورسي۱۹۹۶). در قزل­آلاي قهوه­ايي  (Salmo trutta)غلظت آستانه براي اسيدهاي آمينه با جذابيت بالا، در دامنه­اي بين ۲-۱۰ تا ۳-۱۰ مولار بوده است (کاسوميان و سيدرو۱۹۹۵)، مواد کمي در غلظت ۳-۱۰ مولار براي قزل­آلاي رنگين کمان ((Oncorhynchus mykiss جاذب بودند، و تنها ال-پرولين در غلظت ۴-۱۰ مولار موثر بوده است (جونز[۸]، ۱۹۹۰). اما در مار ماهي آستانه تحريک اندازه گيري شده با روش الکتروفيزيولوژي نسبت به دي-اسيد گلوتاميک ۷-۱۰ مول بوده است (سولا و تونگيروجي[۹]، ۱۹۹۸). کمترين مقدار مواد محرک موجود در پلت­هاي آزمايشي که بتواند پاسخ­هاي رفتار چشايي را در ماهيان تحريک کند۹-۱۰× ۶۵/۲مول اندازه گيري شده است (کاسوميان ۱۹۹۷).

پژوهش­ها نشان داده اند که بعضي از مواد محرک تنها در غلظت­هاي خاص اثر تحريکي بر تغذيه دارند و با کاهش يا افزايش غلظت اين تاثير را از دست مي­دهند. خي[۱۰] و همكاران (۲۰۰۳) در بررسي اثر اسيدهاي آلی بر رفتار غذايي تيلاپيا ((Tilapia nilotica، نشان دادند كه اسيد سيتريك در غلظت هاي   ۶-۱۰ تا ۲-۱۰ مولار و اسيد لاكتيك در غلظت هاي ۵-۱۰ تا ۲-۱۰ مولار تغذيه را تحريك مي كنند. اين مواد در غلظت­هاي بالاتر تاثير منفي و يا بي اثر بر تغذيه اين گونه داشتند.

مطالب نشان مي‌دهد كه آستانه تحريك و ترجيح چشايي نسبت به اسيدهاي آمينه براي هرگونه مقدار مشخصي بوده و به عنوان يك ويژگي اختصاصي در هر گونه مد نظر است. اما عملکرد گيرنده­هاي چشايي در برابر فاکتورهاي غير زنده از جمله گرسنگي (کاسوميان و سيدرو،۲۰۱۰) و تغيير ويژگي­هاي شيميايي آب مانند شوري تغيير مي­کند (کاسوميان و ميخايلواف،۲۰۱۰)، همچنين آلودگي با فلزات سنگين، PH پايين و دماي آب با تاثير بر گيرنده­هاي چشايي توانايي تشخيص طعم غذا توسط ماهي را کاهش مي­دهند (کاسوميان ۱۹۹۷). علاوه بر آن پژوهش‌هاي مختلف نشان داده‌اند كه عوامل ديگري از جمله سن، ضايعات دستگاه حسي، وجود جريان آب، وجود بوي غذا و تعداد ماهي فاكتورهاي محيطي اثر گذار بر آستانه تحريك و رفتارچشايي­است. آگاهي از ويژگي­هاي رفتاري گونه­هاي مختلف ماهيان به روشن شدن ويژگي­هاي اکولوژيکي هر گونه و ارتباط آن با ترجيح چشايي کمک خواهد کرد (کاسوميان و نيکولاو،۲۰۰۲). مشخص شدن ترجيح چشايي ماهي سفيد علاوه بر روشن کردن عادات تغذيه­اي اين گونه، مي­تواند در ساخت جيره­هاي مصنوعي و توسعه پرورش آن مورد استفاده قرار گيرد.

[۱] – Prokopova

[۲] – Sidorov

[۳] – Mikhailova

[۴] – Mackie  and Mitchell

[۵] Teleost

[۶]– Xue and Cui

[۷] – Kuzmin

[۸] – Jones

[۹] – Sola and Tongiorgi

[۱۰] – Xie

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98583
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss