جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: ترکیب اطلاعات حرکت بدن و نیرو های تماسی کف پا برای تشخیص هویت انسان از روی تحلیل روش راه رفتن

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

 

……………………………

 

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

ﻣﺘﻮن ﻋﻠﻤﯽ در ﻣﻮرد اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﮐﻤﯽ رﻓﺘﺎر و ﻋﺎدات و وﯾﮋﮔﯿﻬـﺎی ﻇـﺎﻫﺮی اﻧﺴـﺎﻧﻬﺎ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈﻮر ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ، ﺑﻪ ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۸۷۰ و ﺳﯿﺴﺘﻢ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی آﻟﻔﻮﻧﺲ ﺑﺮﺗﯿﻠﻮن ﺑﺮﻣﯽﮔـﺮدد. درآﻣﺮﯾﮑﺎ ﺳﯿﺴﺘﻢ ﺑﺮﺗﯿﻠﻮن ﺑﺮای اﻧﺪازهﮔﯿﺮی ﺑﺪن از ﺟﻤﻠﻪ اﻧﺪازه ﮔﯿﺮی ﻗﻄﺮ ﺟﻤﺠﻤﻪ و ﻃﻮل ﺑـﺎزو و ﭘﺎ ﺑﺮای ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ زﻧﺪاﻧﯿﺎن ﺗﺎ ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۲۰ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽ ﺷﺪ.

ﻫﻨﺮی ﻓﻮﻟﺪز و ویلیام هرشلر و ﺳﺮﻓﺮاﻧﺴﯿﺲ ﮔﺎﻟﺘﻮن ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﮐﻤﯽ از ﻃﺮﯾﻖ اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ و اﻧـﺪازهﮔﯿـﺮیﻫـﺎی ﺻـﻮرت را درﺳﺎل ﻫﺎی ۱۸۸۰ ﭘﯿﺸﻨﻬﺎد ﮐﺮدﻧﺪ. ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﺗﮑﻨﯿـﮏ ﻫـﺎی ﭘـﺮدازش ﺳـﯿﮕﻨﺎل ﻫـﺎی دﯾﺠﯿﺘـﺎل در ﺳﺎل ﻫﺎی ۱۹۶۰ ﺑﻪ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﻪ ﮐﺎر در زﻣﯿﻨﻪ ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر اﻧﺴـﺎن اﻧﺠﺎﻣﯿـﺪ. ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺻﻮت و اﺛﺮ اﻧﮕﺸﺖ، ﺟﺰء اوﻟﯿﻦﻫﺎ در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﻮدﻧﺪ. ﭘﺘﺎﻧﺴﯿﻞ ﮐﺎرﺑﺮد اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژی ﺑﺮای ﮐﻨﺘﺮل ﻓﺰاﯾﻨﺪه در اﯾﻤﻨﯽ ﺑﺎﻻی دﺳﺘﺮﺳﯽ، ﻗﻔﻞ ﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽ و ﻣﻌﺎﻣﻠﻪ ﻫﺎی ﻣـﺎﻟﯽ در اواﯾـﻞ ۱۹۶۰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪ. دﻫﻪی ۷۰ ﺳﺎل ﻫﺎی ﺗﻮﺳﻌﻪ و ﮔﺴﺘﺮش ﺑﮑـﺎرﮔﯿﺮی ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﻫﻨﺪﺳـﻪ دﺳﺖ و آﻏﺎز آزﻣﺎﯾﺶ در ﻣﻘﯿﺎس ﺑﺎﻻ و اﻓﺰاﯾﺶ ﻋﻼﻗﻪ ﺑﻪ اﺳﺘﻔﺎده دوﻟﺘﯽ از اﯾﻦ ﺗﮑﻨﻮﻟﻮژیﻫـﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﺧﻮدﮐﺎر ﺷﺨﺼﯽ ﺑﻮد. ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺗﺎﯾﯿﺪ اﻣﻀﺎء در دﻫﻪی ۸۰ و ﺳـﭙﺲ ﺳﯿﺴـﺘﻢ ﻫـﺎی ﺗﺸﺨﯿﺺ ﺻﻮرت، ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪﻧﺪ و ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻫﺎی ﺷﻨﺎﺳﺎﯾﯽ ﻋﻨﺒﯿﻪ در دﻫﻪ ی ۹۰ ﺗﻮﺳـﻌﻪ ﯾﺎﻓﺘﻨـﺪ.

در ﺳﺎﻟﻬﺎی اﺧﯿﺮ در اﯾﺮان ﻧﯿﺰ ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎﯾﯽ در زﻣﯿﻨﻪ ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﺣﺎل ﺷﮑﻞ ﮔﯿﺮی اﺳﺖ ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐﻪ اوﻟﯿﻦ ﻧﺸﺴﺖ راﻫﺒﺮدی ﻓﻨﺎوری ﺑﯿﻮﻣﺘﺮﯾﮏ در ﮐﺸﻮر ﺧﺮداد ﻣـﺎه ۸۵ ﺗﻮﺳـﻂ دﻓﺘﺮ ﻫﻤﮑﺎرﯾﻬﺎی ﻓﻨﺎوری رﯾﺎﺳﺖ ﺟﻤﻬﻮری و ﺟﻤﻌﯽ از ﻧﻬﺎدﻫﺎی ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑﺮﮔﺰار ﺷـﺪ. ﻫﻤﭽﻨـﯿﻦ در ﮐﺸﻮر ﻓﻌﺎﻟﯿﺘﻬﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺎﺧﺘﻦ دﺳﺘﮕﺎه ﺗﺸﺨﯿﺺ ﭼﻬﺮه و ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺖ اﻓﺮاد ﺑـﺎ اﺳـﺘﻔﺎده از ﺧﻄﻮط ﮐﻒ دﺳﺖ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه اﺳﺖ تجزیه و تحلیل مشخصه های رفتاری و روانی افراد مانند نوع راه رفتن یا حالت ویژه راه رفتن، به فرآیند تشخیص هویت اجازه می دهد تا بتواند از فاصله دور از یک توالی ویدیویی از راه رفتن افراد متفاوت، اطلاعات و    مشخصه های نوع راه رفتن آنها را استخراج کرده و توانایی شناسایی فرد خاصی را داشته باشد.

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-10-30
كد : 98589
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss