جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتدانلود پروپوزال آماده: مطالعه زمان ماندگاری فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین (Astacus leptodactylus) در دمای انجماد(۱۸- درجه سانتی گراد) باتاکید بر فساد شیمیایی ومیکروبی

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

دانلود پروپوزال آماده: مطالعه زمان ماندگاری فیله ی دمی شاه میگوی درازآب شیرین (Astacus leptodactylus) در دمای انجماد(۱۸- درجه سانتی گراد) باتاکید بر فساد شیمیایی ومیکروبی

قسمت هایی از پروپوزال:

۱- بیان مسأله:

……………………………

۲- اهمیت و ضرورت تحقیق:

……………………………

۳- پیشینه تحقیق:

مطالعات میکروبی بر پایه ی سلامت روی شاه میگوی P. clarkia نشان داد که باکتریهایی در آنها حضور داشتند که این باکتریها عبارت بودند از :

Coliforms(%100)- Escherichia coli (%92/6) –  Fecal streptococci( %94/1) –                                                                        Coagulase positive staphylococci (%3/0)  .

ونیز مطالعات نشان داد که کلستریدیوم بوتولینیوم نوع Eدر هیچ یک از ۶۶ نمونه ای که از ۲۲ محل صید گردید حضور نداشت . استافیلو کوکوس آرئوس و استرپتوکوکوس فکالیس و اشرشیا کولای و سالمونلا تایفی موریوم در گوشت پخته ی دمی شاه میگو در دماهای ۲۵و ۳۷ درجه سانتی گراد به خوبی رشد کردند. هیچ یک از ۴ ارگانیسم یاد شده در ۵ درجه سانتی گراد رشد نکرد . کلستریدیوم بوتولینیوم نوع Eبعد از ۴۸ تا ۷۲ ساعت در دمای ۳۰ درجه و بعد از ۳۳ روز در دمای ۵ درجه سانتی گراد در گوشت دمی توکسین تولید نمود . توکسین تا روز ۵۵ در حالتی که گوشت دمی در حالت بسته بندی و در کنار یخ نگهداری شد تولید نگردید در مطالعات تکمیلی بر روی گوشت نگهداری شده در دمای ۰تا ۵ درجه ی سانتی گراد باکتریهای دیگری نیز شناسایی شد (Moody, 2000).

سودوموناس ها باکتریهای عمده ی شناسایی شده در دمای ۰ درجه و آکروم باکتر ( که به آنها موراکسلا و یا آسینتو باکتر نیز گویند ) باکتریهای عمده ی شناسایی شده در دمای ۵ درجه بودند .

طی مطالعات بر پایه ی بسته بندی در شرایط خلا و نیز فرآوری تحت تاثیر اتمسفر تغییر یافته نشان داد که ۲۵ گونه ی باکتریایی از این محصولات قابل شناسایی و جدا سازی هستند  .تنها دو گونه باکتریایی بیماری زا از هر دو نوع بسته بندی شناسایی گردید که یکی از آنها آئروموناس هیدروفیلا و دیگری استاف آرئوس میباشد . به گوشت پخته ی دمی شاه میگو ۱۰۰۰ اسپور باکتری کلستریدیوم بوتولینیوم در گرم تلقیح گردیده و به دو روش یاد شده در دماهای ۴و ۱۰ درجه سانتی گراد به مدت بیش از ۳۰ روز بسته بندی و نگه داری گردید . در هیچ یک از بسته بندی ها باکتری طی ۳۰ روز مطالعه شناسایی و جدا ساز ی نگردید . در طی این زمان تمامی نمونه ها به طور کامل فاسد گردید . در مطالعه ای دیگر گوشت دمی شاه میگو به وسیله کلرورین  وکلرورین دو اکساید به میزان ۱۰ تا ۴۰ میلی گرم در لیتر با فشار ۶۰۰ psi و بدون این فشار شسته شدند . باکتریهای استاندارد هوازی و نیز سیکروتروفیک در این گوشت ها جدا سازی و شناسایی گردید. نمونه های شسته شده با کلرورین دو اکساید در حالت شسته شدن با و بدون فشار دارای باکتریهای هوازی و سیکروتروفیک کمتری بودند . میزان کاهش ۹۰ تا ۹۹/۹۹% ونیز افزایش غلظت ترکیبات کلرورین با هم رابطه ی معنی داری دارند . فشار نیز خواص و تاثیرات مواد را حداقل تا ۵۰% افزایش میدهد(Gates, 2012).

لیستریا مونو سایتوژنز میتواند در خانم های باردار باعث ایجاد لیستریوسیز و نیز پاسخ ها ی خود ایمن فردی و نیز مرگ و میر ۲۰ تا ۳۰ در صدی گردد. باکتری را میتوان از بیشتر محیط اطراف جدا سازی نمود مثل سبزیجات شسته نشده و نیز محیط های آبی . البته خوب پخته شدن باعث از بین رفتن باکتری میگردد. میتواند به گوشت و مخصوصا سطح گوشت به وسیله دستها و یا دستکشها و یا ابزار فرآوری آلوده منتقل گردد. در مطالعه ای که روی ۳۳۷ عدد شاه میگو انجام گردید از گوشت دمی پخته آنها به طور کامل نمونه برداری گردید و مشاهده شد که تعداد ۳۱ عدد از آنها آلوده به لیستریا بودند. اگرچه گونه ی L. innocua  گونه ی غالب لیستریا های جداسازی شده بود ولی از آن تعداد نمونه ۳ عدد از آنها که از سطح نمونه برداری شده بودند ونیز تعداد یک عدد از نمونه ی خود گوشت از لحاظ آلودگی به لیستریا مونو سایتوژنز مثبت بودند . گونه ی لیستریا در ۵/۲۹% از نمونه های شاه میگوی درسته و ۴/۴ % از نمونه های  محیط فرآوری مشاهده گردید ولی هیچ یک از نمونه های فرآوری شده ی کامل مثبت گزارش نگردید . در بین نمونه برداری از محیط فرآوری ۴/۱۵% از نمونه های جمع آوری شده از سطح محیط و نیز ۱/۵% از دستکش های کارگران و خط تولید از لحاظ آلودگی به لیستریای مثبت گزارش گردیده ولی از سطح خود فرآورده هیچ نمونه ی مثبتی یافت نشد. در تحقیق  بعدی رشد و زمان ماندگاری لیستریا مونوسایتوژنز در گوشت دمی شاه میگوی پخته در دماهای ۶ و ۱۲ درجه ی سانتی گراد بررسی گردیده است(Gates, 2012).

توقف رشد لیستریا مونو سایتوژنز در دمای نگهداری ۰ درجه سانتی گراد طی ۲۰ روز نگهداری مشاهده شد . در دماهای ۶و ۱۲ درجه سانتی گراد رشد آهسته و تدریجی بدون افزایش لگاریتم  رشد مشاهده گردید . زمان تکثیر باکتری در دماهای ۶و ۱۲ درجه طی مدت ۲/۷۲ و ۱۷ و ۹/۶ ساعت بررسی گردیده است (Gates, 2012).

در مطالعه ای دیگر تاثیرات لاکتیک اسید روی رشد و زنده مانی لیستریا مونو سایتوژنز تحت شرایط نگهداری  یخچالی و نیز نگهداری در مجاورت گازهای مختلف بررسی گردیده است . نمونه های مورد نظر در غلظت های ۲% اسید لاکتیک تحت شرایط بسته بندی باهوا و بسته بندی خلا و بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده ( ۸/۷۴% دی اکسید کربن،  ۴ /۱۰% اکسیژن و ۸/۱۴% نیتروژن) و نگهدار ی در ۴ درجه سانتی گراد به مدت ۲۰ روز بررسی گردیده اند. نگهداری در شرایط بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بیش از نگهداری در خلا و نیز نگهداری در غلظت های ۱/۰ % اسید لاکتیک از رشد لیستریا مونو سایتوژنز جلو گیری نمود . شمارش میکروبی در حالتی که در نگهداری از غلظت ۲% اسید لاکتیک استفاده گردیده بود و هیچ تغییری در شرایط بسته بندی ایجاد نگردیده بود انجام گردید . فاز لگاریتمی طی ۸ روز نگهداری در نمونه هایی که در شرایط بسته بندی های ۱% اسید لاکتیک و نیز بسته بندی با اتمسفر اصلاح شده بسته بندی شده بودند بررسی شده و با نمونه هایی که در شرایط خلا و یا بسته بندی با هوا بسته بندی گردیده بودند مقایسه گردید .مطالعه روی اثر اسپری کردن پتاسیوم سوربات و اسید سیتریک روی رشد لیستریا مونو سایتوژنز در گوشت دمی شاه میگوی نگهداری شده در ۴ درجه سانتی گراد نشان دهنده کاهش رشد این باکتری در نمونه ها بوده وفاز لگاریتمی در این مطالعه ۲ روز به تعویق افتاد(Thimothe et al., 2002).

Azime Kuçukgul Gulec و همکاران در سال  ۲۰۱۲تاثیرات حمل ونقل روی عوامل فیزیولوژیک آستاکوس لپتوداکتیلوس را مورد بررسی قرار دادند.هدف اصلی این تحقیق بررسی تاثیر عوامل استرس زای محیطی مثل حمل و نقل روی پارامتر های همولنفی آستاکوس لپتوداکتیلوس به عنوان یک گونه بیو اندیکاتور می باشد.همولنف  آستاکوس لپتوداکتیلوس یک ساعت بعد از تحمیل استرس حمل و نقل گرفته شد.تعداد ۳۰ عدد از نمونه ها به مدت ۱۵ دقیقه دچار استرس حمل و نقل شدند.بعد از این مدت همولنف هر کدام از نمونه ها (در حدود ۴/۰)جمع آوری شد.عوامل فیزیولوژیکی اندازه گیری شده نشان از پاسخ های استرس بر علیه استرس وارد شده در آستاکوس لپتوداکتیلوس می باشد.در شرایط تنش (استرس حمل و نقل)که در این تحقیق از آن استفاده شده است سطح تری گلیسرید های همولنف با هم متفاوت بود و این مطلب نشان دهنده آن است که مقدار سطح تری گلیسرید ها در طی استرس حمل و نقل افزایش می یابد در حالی که پروتئین کل و گلوکز کاهش می یابد(Gulec & Aksu, 2012).

Yen-chang tsengو همکاران در سال ۲۰۰۵ به بررسی کیفیت عضلات (گوشت) منجمد شاه میگوی استرالیایی که در نگه داری آن از آنتی اکسیدان های پیش انجمادی استفاده شده است پرداختند.قسمت دمی شاه میگو در داخل ۰۶/۰ درصد آنتی اکسیدان(tocopherols و propyl gallate و یا عصاره رزماری) و نیز داخل آب قرار گرفته و در دمای زیر بیست درجه سانتی گراد به صورت منجمد نگه داری و انبار گردید.در پایان ماه های ۰ و  ۱ و ۳ و ۶  بعد ازشروع نگه داری نمونه عضله سفید دمی به منظور بررسی اکسیداسیون لیپیدی و نیز برای قوام پروتئینی و نیز میزان پخت پذیری آنالیز گردید. شاه میگو هایی که به وسیله آنتی اکسیدان نگه داری شده بودند TBARS کمتری )۰۵/۰>( P را نسبت به گروه کنترل که در آب و بدون مواد آنتی اکسیدان نگه داری شده اند نشان دادند.تغییر شکل در شکل میوزین عضلات دمی شاه میگو در طی ۶ ماه نگه داری در هر دو گروه دیده شد.البته در مقایسه با گروه کنترل در گروهی که آنتی اکسیدان استفاده شده بود میزان TBARS کمتر بوده  است.بنابراین نتیجه گرفته اند که استفاده از آنتی اکسیدان ماندگاری شاه میگو را افزایش داده ولی روی قوام شاه میگو تاثیر معنا داری ندارد.

Lyon and Redmann در سال۲۰۰۰ به بررسی میزان ماندگاری گوشت شاه میگوی پخته در دمای ۴ و ۱۰ درجه سانتی گراد به میزان ۳۰ روز در شرایط بسته بندی خلاء و غیر خلاء  پرداخته و در نهایت ۳۱ گونه باکتریایی  جدا سازی و شناسایی شد.میکرو ارگانیسم های شناسایی شده عبارت بودند از:Acinetobacter،  Aeromonas ، Flavobacterium،  Cornebacterium، Enterobacter  Pantoea ، Enterococcus،  Escherchia،  Peptostreptococcus ، Seratia ، Staphylococcus ،  Streptococcus .  نیز به منظور بررسی  این  که آیا اسپور  کلستردیوم بوتولینوم نوع E در گوشت شاه میگویی که در یخچال نگه داری می شود می تواند رشد کند یا نه تحقیق دیگری توسط این افراد انجام گرفته است.بدین منظور تعداد ۱۰۰۰ اسپور در گرم کلستردیوم بوتولینوم نوع E به گوشت شاه میگو تلقیح شده و در دمای یخچال نگه داری شد.برای نگه داری از آن ها از دو نوع بسته بندی خلاء و غیر خلاء استفاده گردیده و در دمای ۴ و ۱۰ درجه سانتی گراد به مدت ۳۰ روز نگه داری شدند. اسپور کلستردیوم بوتولینوم نوع E از هیچ یک از بسته بندی ها طی ۳۰ روز نگه داری جدا سازی نشد (Lyon & Reddmann, 2000).

……………………………

۴- اهداف تحقیق:

…………………………………….

۵- فرضيه ‏هاي تحقیق:

…………………………………….

۶- مدل تحقیق

…………………………

۷- سوالات تحقیق:

…………………………………….

۸- تعريف واژه‏ها و اصطلاحات فني و تخصصی (به صورت مفهومی و عملیاتی):

…………………………………….

۹- بیان جنبه نوآوری تحقیق:

………………………….

۱۰- روش شناسی تحقیق:

الف: شرح كامل روش تحقیق بر حسب هدف، نوع داده ها و نحوه اجراء (شامل مواد، تجهيزات و استانداردهاي مورد استفاده در قالب مراحل اجرايي تحقيق به تفكيك):

………………………….

ب- متغيرهاي مورد بررسي در قالب یک مدل مفهومی و شرح چگونگی بررسی و اندازه گیری متغیرها:

…………………………………….

ج – شرح کامل روش (ميداني، كتابخانه‏اي) و ابزار (مشاهده و آزمون، پرسشنامه، مصاحبه، فيش‏برداري و غيره) گردآوري داده‏ها :

…………………………………….

د – جامعه آماري، روش نمونه‏گيري و حجم نمونه (در صورت وجود و امکان):

…………………………………….

ر- روش نمونه گیری و حجم نمونه:

…………………………………….

ز- ابزار تحقیق:

…………………………………….

هـ – روش‌ها و ابزار تجزيه و تحليل داده‏ها:

…………………………………….

منابع :

…………………………………….

آسان داک: www.Asandoc.com

دانلود نمونه پروپوزال تکمیل شده، پروژه پر شده، طرح پیشنهادیه آماده

2018-11-01
كد : 98948
وضعيت :‌موجود
دسته بندی :
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss