جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیما

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی اثربخشی مدیریت برنامه های صدا وسیما

۲-۲- مبانی نظری پژوهش……………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱- اثربخشی……………………………………….. ۱۴

۲-۲-۱-۱- مفهوم اثربخشی……………………………………….. ۱۵

۲-۲-۱-۲- تعاریف اثربخشی……………………………………….. ۱۶

۲-۲-۱-۳- اثربخشی و اهداف سازمان……………………………………….. ۱۸

۲-۲-۱-۳-۱- هدف سازمانی……………………………………….. ۱۹

۲-۲-۱-۴- شایستگی مدیریت و اثربخشی……………………………………….. ۲۰

۲-۲-۱-۵- الگویی برای اثر بخشی……………………………………….. ۲۲

۲-۲-۱-۶- عوامل موثر بر اثربخشی یک سازمان……………………………………….. ۲۳

۲-۲-۱-۷- ویژگی  نظام های اثر بخش……………………………………….. ۲۴

۲-۲-۱-۸- مدل های اثربخشی سازمانی ……………………………………….. ۲۵

۲-۲-۱-۹- ادغام معیارهای اثربخشی در مدیریت……………………………………….. ۲۸

-۲-۲-۲- رسانه……………………………………….. ۲۸

۲-۲-۲-۱- تعریف رسانه……………………………………….. ۲۹

۲-۲-۲-۲- دیدگاه ها درباره نقش رسانه……………………………………….. ۳۰

۲-۲-۲-۲-۱- دیدگاه افراطی ……………………………………….. ۳۰

۲-۲-۲-۲-۲- دیدگاه تفریطی……………………………………….. ۳۰

۲-۲-۲-۲-۳- دیدگاه بینابینی یا معتدل……………………………………….. ۳۱

۲-۲-۲-۳- کارکردهای رسانه……………………………………….. ۳۱

۲-۲-۲-۳-۱-کارکرد خبری و اطلاع رسانی رسانه……………………………………….. ۳۲

۲-۲-۲-۳-۲-کارکرد آموزشی رسانه……………………………………….. ۳۳

۲-۲-۲-۳-۳-کارکرد تفریحی و سرگرمی رسانه……………………………………….. ۳۴

۲-۲-۲-۴- ضوابط ساختاری برنامه سازی در رسانه……………………………………….. ۳۵

۲-۲-۲-۴-۱- ایده برنامه……………………………………….. ۳۵

۲-۲-۲-۴-۲- نام برنامه……………………………………….. ۳۶

۲-۲-۲-۴-۳- آرم برنامه……………………………………….. ۳۷

۲-۲-۲-۴-۴- لزوم تناسب برنامه……………………………………………………………………………………………………………………۳۷

۲-۲-۲-۵- تکنولوژی و مدیریت رسانه……………………………………….. ۳۸

۲-۲-۲-۵-۱ انواع رویکرد مدیران رسانه به تکنولوژی ……………………………………….. ۳۸

۲-۲-۲-۶- طبقه بندی برنامه های تلویزیون ……………………………………….. ۴۱

۲-۲-۲- ۷- کیفیت برنامه های رسانه ای ……………………………………….. ۴۲

۲-۲-۲-۸- دیدگاه های مربوط به مخاطبان و تاثیرگذاری رسانه…………………………………………………………………۴۳

۲-۲-۲-۸-۱- نظریه استفاده و رضایتمندی……………………………………….. ۴۵

۲-۲-۲-۸-۲- نظریه انتظارات اجتماعی……………………………………….. ۴۷

۲-۲-۲-۸-۳- نظریه یادگیری اجتماعی یا مشاهده ای……………………………………….. ۴۹

۲-۲-۳- مدیریت رسانه……………………………………….. ۵۰

۲-۲-۳-۱- مفهوم مدیریت رسانه……………………………………….. ۵۱

۲-۲-۳-۲- تعریف مدیریت رسانه……………………………………….. ۵۲

۲-۲-۳-۳- چهار وظیفه مدیریت برنامه در رسانه……………………………………….. ۵۳

۲-۲-۳-۴- مدیریت برنامه……………………………………….. ۵۴

۲-۲-۳-۴-۱-  تعریف مدیریت برنامه……………………………………………………………………………………………………………..۵۵

۲-۲-۳-۴-۲- روش کار در مدیریت برنامه……………………………………….. ۵۵

۲-۲ -۳-۴-۳-  مقوله های موضوعی و مواد برنامه……………………………………….. ۵۶

۲-۲-۳-۴-۴ – برنامه ریزی نیروی انسانی سازمان صدا وسیما……………………………………….. ۵۸

۲-۲-۳-۴-۵- مدیریت روابط کارکنان سازمان صدا و سیما……………………………………….. ۵۹

۲-۲-۳-۴-۶- اهمیت مدیریت نیروی انسانی سازمان ها……………………………………….. ۶۰

۲-۲-۳-۴-۷- فنون ارتباطی کارکنان سازمان صدا و سیما……………………………………….. ۶۰

۲-۲-۳-۴-۸- الگوی مدیریت رسانه(صدا و سیما)……………………………………….. ۶۱

۲-۲-۳-۴-۹- اثربخشی الگوی مدیریت رسانه و برنامه های صدا و سیما……………………………………….. ۶۳

۲- ۴- پیشینه پژوهش ……………………………………….. ۶۵

۲- ۴- ۱- پیشینه داخلی ……………………………………….. ۶۵

۲-۴-۱-۱- پایان نامه های داخلی مرتبط……………………………………….. ۶۵

۲-۴- ۱-۱-۱- بررسی ویژگی های سازمان های اثربخش ……………………………………….. ۶۵

۲-۴-۱-۱-۲- بررسی میزان اثربخشی سیستم اطلاعات مدیریت……………………………………….. ۶۶

۲- ۴-۱-۱-۳- طراحی الگوی مدیریت اثر بخشی سازمانی بر اساس نظریه نظم در آشفتگی ……………………………………….. ۶۷

۲-۴-۱-۱-۴- بررسی تأثیر ارتباطات رسمی و غیر رسمی سازمان بر اثربخشی واحدهای اداری ……………………………………….. ۶۷

۲-۴-۱- ۱-۵- بررسی عوامل موثر بر استفاده کنندگان اردبیلی از شبکه های ماهواره ای کشورها……………………………………….. ۶۸

۲-۴-۱- ۱-۶- نقش شایستگی مدیران در اثربخشی مدیریت……………………………………….. ۷۰

۲-۴-۱-۱-۷- بررسی رابطه بین سلامت سازمانی و اثربخشی در اداره کل ورزش و جوانان……………………………………….. ۷۰

۲-۴-۱-۲- مقالات داخلی مرتبط……………………………………….. ۷۰

۲-۴-۱-۲-۱- مخاطب، وابستگی یا رضایتمندی ……………………………………….. ۷۱

۲-۴-۱-۳- تحقیقات داخلی مرتبط ……………………………………….. ۷۱

۲-۴-۱-۳-۱- بررسی ارتباط بین سبک شخصیت و اثربخشی مدیریت در مدیران سازمان های دولتی……………………………………….. ۷۱

۲-۴-۱-۳-۲- بررسی رابطه سلامت سازمانی با اثربخشی مدارس ……………………………………….. ۷۲

۲-۴-۱-۳-۳- بررسی رسانه های جمعی و تاثیر آن بر فرهنگ جامعه……………………………………….. ۷۲

۲-۴-۱-۳-۴- ارتباط فرهنگ سازمانی با اثربخشی مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی ……………………………………….. ۷۳

۲-۴-۱-۳-۵- نقش و کارکرد وسایل ارتباط جمعی……………………………………….. ۷۳

۲-۴-۲-پیشینه خارجی ……………………………………….. ۷۴

۲-۴-۲-۱- مقالات خارجی مرتبط……………………………………….. ۷۴

۲-۴-۲-۱-۱- سبک رهبری مدیران و اثربخشی……………………………………….. ۷۴

۲-۴-۲-۱-۲- رابطه بین مدیریت دانش و اثربخشی سازمانی……………………………………….. ۷۴

۲-۴-۲-۱-۳- نقش مدیریت دانش اثربخش در عملکرد سازمانی……………………………………….. ۷۴

۲-۴-۲-۱-۴- فرهنگ سازمانی و اثربخشی شخصی و رهبری……………………………………….. ۷۴

۲-۴-۲-۱-۵- مدیریت اثر بخش……………………………………….. ۷۴

۲- ۴-۲-۱-۶- تحقیقی از دانشگاه ایالتی میشیگان درباره کیفیت برنامه……………………………………….. ۷۶

۲-۴-۲-۱-۷-  تحقیق از کشورهای شمالی اروپا درباره کیفیت برنامه……………………………………….. ۷۸

۲-۴-۲-۱-۸-  دیدگاهی در انگلستان درباره کیفیت برنامه……………………………………….. ۷۹

۲-۵- جمع بندی مبانی و پیشینه تحقیق و ارایه الگوی مفهومی پیشنهادی……………………………………….. ۸۴

…..

…..

2018-01-26
كد : 79058
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss