عضویت در گروه تلگرام آسان داکمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثير مديريت دانش (KM) بر موفقيت مديريت ارتباط مشتري (CRM): اثرات عوامل واسطه سازماني در صنعت بيمه

فصل دوم. ۱۴

۲- ۱  بخش اول: دانش. ۱۵

۲- ۱- ۱  مقدمه دانش. ۱۵

۲- ۱- ۲  روند تاريخي حرکت سازمان‌ها به سوي سازمان‌هاي دانش‌مدار. ۱۵

۲- ۱- ۲- ۱  اقتصاد کشاورزي:. ۱۵

۲- ۱- ۲- ۲  اقتصاد منابع طبيعي:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۳  انقلاب صنعتي:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۴  انقلاب محصول:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۵  انقلاب اطلاعات:. ۱۶

۲- ۱- ۲- ۶ انقلاب دانش:. ۱۷

۲- ۱- ۳  مفهوم داده‌ها، اطلاعات و دانش:. ۱۷

۲- ۱- ۳- ۱ داده‌ها:. ۱۷

۲- ۱- ۳- ۲  اطلاعات:. ۱۸

۲- ۱- ۳- ۳  دانش (دانايي):. ۱۸

۲- ۱- ۴  تعاريف دانش:. ۱۹

۲- ۱- ۵  ديدگاه‌هاي رايج در مورد دانش:. ۲۰

۲- ۱- ۶  روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش:. ۲۰

۲- ۱- ۶- ۱ روابط داده‌ها، اطلاعات و دانش از نظر باجاريا . ۲۰

۲- ۱- ۶- ۲ روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر کلارک و رالو:. ۲۱

۲- ۱- ۶- ۳  روابط داده، اطلاعات و دانش از نظر بوئیست :. ۲۲

۲- ۱- ۷  تعامل داده، اطلاعات، دانش و تصمیم:. ۲۳

۲- ۱- ۸ عوامل تفکيک شده اطلاعات و دانش:. ۲۵

۲- ۱- ۹ انواع دانش:. ۲۷

۲- ۱- ۹- ۱ تقسيم‌بندي ارسطو:. ۲۷

۲- ۱- ۹- ۲ دانش ضمني و دانش صريح:. ۲۷

۲- ۱- ۹- ۳ دانش شخصي و دانش سازماني:. ۲۸

۲- ۱- ۹- ۴ دانش کارکردي:. ۲۹

۲- ۱- ۹- ۵ تقسيم‌بندي معرفت‌شناختي دانش:. ۳۰

۲- ۱- ۹- ۶  دانش رسمي و دانش غيررسمي:. ۳۰

۲- ۱- ۹- ۷ دانش ساختارمند و دانش ناساختارمند:. ۳۱

۲- ۱- ۹- ۸ دانش اظهاري و دانش رويه‌اي:. ۳۲

۲- ۱- ۹- ۹ طبقه‌بندي دانش رايل:. ۳۲

۲- ۱- ۹- ۱۰ دانش اصلي و دانش فرعي:. ۳۲

۲- ۱- ۹- ۱۱ تقسيم‌بندي دانش مک لوپ:. ۳۳

۲- ۲ بخش دوم: مديريت دانش. ۳۴

۲- ۲- ۱ مقدمة مديريت دانش:. ۳۴

۲- ۲- ۲ مديريت دانش چيست؟. ۳۵

۲- ۲- ۳ تعريف مديريت دانش:. ۳۵

۲- ۲- ۴ تاريخچة ‌مديريت دانش:. ۳۷

۲- ۲- ۵  سير تطور مديريت دانش:. ۴۰

۲- ۲- ۶ مکاتب مديريت دانش:. ۴۲

۲- ۲- ۶- ۱ مکتب اقتصادي:. ۴۳

۲- ۲- ۶- ۲ مکتب سازماني:. ۴۳

۲- ۲- ۶- ۳ مکتب استراتژيک:. ۴۳

۲- ۲- ۷ ديدگاه‌هاي مديريت دانش:. ۴۵

۲- ۲- ۷- ۱  ديدگاه اول: دانش به عنوان يک سرمايه:. ۴۵

۲- ۲- ۷- ۲  ديدگاه دوم: دانش به عنوان يک ابزار:. ۴۵

۲- ۲- ۸  نسل‌هاي مديريت دانش:. ۴۶

۲- ۲- ۸- ۱ مديريت دانش فناوري‌مدار يا مبتني بر منابع:. ۴۶

۲- ۲- ۸- ۲  مديريت دانش انسان ‌مدار:. ۴۶

۲- ۲- ۸- ۳ گذار از مديريت دانش فناوري‌مدار به مديريت دانش انسان‌مدار:. ۴۸

۲- ۲- ۹ ويژگي‌هاي مديريت دانش:. ۴۹

۲- ۲- ۱۰ اصول مديريت دانش:. ۵۰

۲- ۲- ۱۱ نظريه‌هاي مديريت دانش:. ۵۳

۲- ۲- ۱۲ مراحل مديريت دانش:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۱ فرآيندهاي هوشمند:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۲ کالاها و خدمات دانش محور:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۳ مفاهيم ابداعي تجارت:. ۵۴

۲- ۲- ۱۲- ۴  ايجاد نظام‌هاي حياتي دانش و پيوستن سيستم‌هاي کار با نظام‌هاي دانش:. ۵۵

۲- ۲- ۱۳  مزاياي مديريت دانش:. ۵۵

۲- ۲-۱۴   کاربرد مديريت دانش در تصميمات راهبردي:. ۶۱

۲- ۲- ۱۵  چالش‌هاي مديريت دانش و مهارت‌هاي برطرف نمودن آن:. ۶۲

۲- ۲- ۱۶ موانع مديريت دانش. ۶۶

۲- ۲- ۱۶- ۱ عوامل انساني:. ۶۶

۲- ۲- ۱۶- ۲ عوامل سازماني:. ۶۶

۲- ۲- ۱۶- ۳ عوامل فرهنگي:. ۶۷

۲- ۲- ۱۶- ۴ عوامل سياسي:. ۶۷

۲- ۲- ۱۶- ۵ عوامل فني و تکنولوژيکي:. ۶۷

۲- ۲- ۱۷ مدل‌هاي مديريت دانش. ۶۸

۲- ۲- ۱۷- ۱ مدل ميلتون:. ۶۸

۲- ۲- ۱۷- ۲ مدل حلزوني نوناکاوتاکوچي:. ۷۰

۲- ۲- ۱۷- ۵ مدل چند عاملي توسعه نظام‌هاي مديريت دانش:. ۷۵

۲- ۲- ۱۷- ۶ مدل چهار حلقه‌اي:. ۷۶

۲- ۲- ۱۷- ۷ مدل چرخه حيات دانش:. ۷۷

۲- ۲- ۱۷- ۸ مدل بک من:. ۷۷

۲- ۲- ۱۷- ۹ مدل هفت سي:. ۷۸

۲- ۲- ۱۷- ۱۰ مدل بکويتز و ويليامز (۱۹۹۹):. ۷۹

۲- ۲- ۱۷- ۱۱ مدل پايه‌هاي ساختمان:. ۸۲

۲- ۲- ۱۷- ۱۲ مدل عمومي دانش:. ۸۴

۲- ۲- ۱۷- ۱۳ مدل استيوهالز (مدل مبني بر فرايندهاي دانش):. ۸۶

۲- ۲- ۱۷- ۱۴ مدل هي سيگ:. ۸۷

۲- ۲- ۱۸ مديريت دانش مشتري. ۸۹

۲- ۲- ۱۸- ۱ تعريف مديريت دانش مشتري. ۸۹

۲- ۲- ۱۸- ۲ عناصر مديريت دانش مشتريان. ۹۰

۲- ۲- ۱۹ مقايسه مديريت دانش، مديريت دانش مشتري و مديريت ارتباط با مشتري:. ۹۲

۲- ۲- ۲۰ مديريت ارتباط مشتري بر اساس دانش مشتري:. ۹۴

۲- ۳- بخش سوم: مديريت ارتباط با مشتري. ۹۸

۲- ۳- ۱ مقدمه مديريت ارتباط با مشتري:. ۹۸

۲- ۳- ۲ تاريخچة مديريت و اهميت ارتباط با مشتري:. ۹۹

۲- ۳- ۲- ۱ دوره انقلاب صنعتي (توليد دستي تا توليد انبوه):. ۹۹

۲- ۳- ۲- ۲ دوره انقلاب کيفيت (توليد انبوه تا بهبود مستمر):. ۹۹

۲- ۳- ۲- ۳ دوره انقلاب مشتري (بهبود مستمر تا سفارش‌سازي انبوه):. ۱۰۰

۲- ۳- ۳ مديريت ارتباط با مشتري چيست؟. ۱۰۱

۲- ۳- ۴ تعاريف CRM:. 101

۲- ۳- ۵ مفهوم مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۰۴

۲- ۳- ۶ چگونگي عملکرد مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۰۵

۲- ۳- ۷ عوامل مؤثر بر موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 107

۲- ۳- ۸ مؤلفه‌هاي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۱۱

۲- ۳- ۹ ديدگاه‌هاي مختلف در ارتباط با CRM:. 111

۲- ۳- ۹- ۱ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان فرآيند:. ۱۱۱

۲- ۳- ۹- ۲ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان استراتژي:. ۱۱۲

۲- ۳- ۹- ۳ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک فلسفه:. ۱۱۳

۲- ۳- ۹- ۴ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک قابليت:. ۱۱۳

۲- ۳- ۹- ۵ مديريت ارتباط با مشتري به عنوان يک تکنولوژي:. ۱۱۴

۲- ۳- ۱۰ ابعاد تکنولوژيک مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۱۶

۲- ۳- ۱۰- ۱ CRM عملياتي:. ۱۱۷

۲- ۳- ۱۰- ۲ CRM تحليلي:. ۱۱۷

۲- ۳- ۱۰- ۳ CRM مشارکتي (تعاملي):. ۱۱۷

۲- ۳- ۴ مزاياي پياده‌سازي CRM:. 118

۲- ۳- ۱۲ مزاياي مشتريان از ايجاد ارتباط با سازمان:. ۱۱۹

۲- ۳- ۱۲ محرک‌هاي توجه به CRM:. 120

۲- ۳- ۱۲- ۱ محرک‌هاي درون سازماني:. ۱۲۰

۲- ۳- ۱۲- ۲ محرکهاي تجارت الکترونيکي:. ۱۲۱

۲- ۳- ۱۱- ۳ محرک‌هاي اهداف اوليه:. ۱۲۱

۲- ۳- ۱۲ فرآيند اجراي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۲۱

۲- ۳- ۱۳ اصول CRM.. 123

۲- ۳- ۱۴ مفروضات اساسي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۲۴

۲- ۳- ۱۵ اهداف CRM از نظر بارنت و سوئيفت:. ۱۲۵

۲- ۳- ۱۵- ۱ حفظ مشتري:. ۱۲۷

۲- ۳- ۱۵- ۲ نگهداري و حفظ مشتريان با ارزش:. ۱۲۸

۲- ۳- ۱۵- ۳ پايگاه داده‌هاي مشتري و بازاريابي مستقيم:. ۱۲۸

۲- ۳- ۱۶ مشتري‌گرايي و مشتري‌مداري:. ۱۳۰

۲- ۳- ۱۶ مشتري‌مداري و موفقيت مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۳۳

۲- ۳- ۱۷ فرآيندهاي خدمات مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 134

۲- ۳- ۱۸ جريان‌هاي دانش در فرآيندهاي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۳۵

۲- ۳- ۱۹ فرآيندهاي پشتيباني مديريت ارتباط با مشتري (CRM) 137

۲- ۳- ۲۰ فرآيندهاي تجزيه و تحليل مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 138

۲- ۳- ۲۱ موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (CRM) و نتایج اجراي مديريت ارتباط با مشتري:. ۱۳۹

۲- ۳- ۲۲ قابليت‌هاي مديريت دانش (KM) و موفقيت مديريت ارتباط با مشتري (CRM):. 140

۲-۳-۲۳ متغيرهاي سازماني و موفقيت CRM:. 141

۲-۳-۲۴ تکنولوژی و موفقیت مدیریت ارتباط با مشتری. ۱۴۲

۲-۳-۲۴ دلایل حرکت سازمان ها به سوی سرمایه گذاری براساس CRM:. 143

۲-۳-۲۵ بنیان نظری مدیریت ارتباط با مشتری. ۱۴۳

۲- ۴ صنعت بيمه:. ۱۴۶

۲- ۵- ۲ اهميت اقتصادي بيمه:. ۱۴۸

۲- ۵- ۳ بازارهاي بيمه:. ۱۵۰

۲- ۵- ۴ اهداف بازاريابي بيمه:. ۱۵۱

۲- ۵- ۵ انواع بيمه:. ۱۵۱

۲- ۵- ۵- ۱ بيمه‌هاي اجتماعي (اجباري):. ۱۵۱

۲- ۵- ۵-۲  بیمه های بازرگانی. ۱۵۲

۲-۵-۵-۳ در بيمه‌هاي زندگي. ۱۵۲

۲- ۵- ۵- ۳-۱ تعريف بيمه‌هاي زندگي (عمر). ۱۵۳

۲- ۵- ۵-۳ انواع بيمه‌هاي زندگي (عمر):. ۱۵۴

۲- ۵- ۶ فروش بيمه:. ۱۵۶

۲- ۵- ۷ خطاهاي رايج در فروش بيمه:. ۱۵۷

۲- ۵- ۸ تاريخچه بيمه در جهان:. ۱۵۸

۲- ۵- ۹ تاريخچه بيمه در ايران:. ۱۵۹

۲- ۵- ۱۰ شرکت بيمه آسيا. ۱۵۹

بخش ششم:. ۱۶۱

۲-۶ پیشینه تحقیق:. ۱۶۱

۲-۶-۱: تحقیقات داخلی:. ۱۶۱

۲-۶-۲: تحقیقات خارجی. ۱۶۶

….

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۶-۱۲-۱۲
كد : 81426
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss