مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسرمایه فکری وهوش سازمانی برعملکرد کارکنان دیوان محاسبات کشور

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسرمایه فکری وهوش سازمانی برعملکرد کارکنان دیوان محاسبات کشور

فصلدوم:ادبیاتتحقیق

۲-ادبیاتتحقیق.. ۱۲

۲ – ۲ بخشاول : سرمایهفکری.. ۱۳

۲ – ۲ – ۱ دستهبنديداراييهايسازمان.. ۱۳

۲ – ۲- ۲  انواعسرمایهدرسازمان :.. ۱۴

۲- ۲- ۳ ماهیتسرمایهاجتماعی:.. ۱۵

۲ – ۲ -۴ تعاریفسرمايهاجتماعی:.. ۱۶

۲- ۲ – ۵ ابعادسرمایهاجتماعی:.. ۱۸

۲ – ۲ – ۶  مؤلفههایسرمایهاجتماعیدرسازمانها:.. ۱۸

۲- ۲ – ۶ – ۱ – اعتماد:.. ۱۹

۲- ۲ – ۶ – ۲-  مشارکت:.. ۱۹

۲- ۲ – ۶ – ۳-  انسجاموهمبستگی:.. ۱۹

۲ – ۲ – ۶ – ۴ -آگاهی:.. ۲۰

۲ – ۲ – ۷ -نقشسرمایهاجتماعیدرافزایشبهرهوریمنابعانسانی:.. ۲۰

۲- ۲- ۷ – ۱- هزینه‌هایپایین‌ترتبادلات:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۲- نرخپایین‌ترجابه‌جایی‌ها:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۳- تسهیموجاریكردندانشونوآوری:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۴-  سرمایهفکری :.. ۲۲

۲- ۲ – ۸ سيرتاريخيتوسعهمفهوموكاربردسرمايهفكري.. ۲۳

۲ – ۲ – ۹- اجزاوتعاريفسرمايهفكري.. ۲۴

۲-۲-۱۰-  مديريتموفقسرمايهفكري.. ۲۷

۲ – ۲ – ۱۱- ويژگيهاينيرويانسانيدراقتصاددانشمدار.. ۲۹

۲- ۲ – ۱۲- نقشهاوچالشهايجديدمديريتمنابعانساني.. ۳۱

۲ – ۲ – ۱۳- سرمايهانساني.. ۳۱

۲ – ۳- بخشدوم : هوشسازمانی.. ۳۲

۲ – ۳ – ۱ هوش! هوشآنها؟چقدر؟چگونه؟چرا؟.. ۳۳

۲ – ۳ – ۲- هوشسازمانیچیست؟.. ۳۵

۲ – ۳ – ۳- چراهوشسازمانی؟.. ۳۶

۲ – ۳ – ۴- فرآیندهوشسازمانیدرسازمان‌هاوشرکت‌ها.. ۳۷

۲ – ۳ – ۴ – ۱- برنامه‌ریزیوهدایت.. ۳۷

۲ – ۳ – ۴ -۲–مرحلهاخذاطلاعاتازپایگاهاطلاعاتی.. ۳۸

۲ – ۳ – ۴ – ۳- پردازشاطلاعات.. ۳۸

۲ – ۳ – ۴ – ۴- آنالیزوتولیداطلاعات.. ۳۸

۲ – ۴- بخشسوم : عملکردسازمان.. ۴۰

۲ – ۴ – ۱-  تعاريف.. ۴۱

۲ – ۴ – ۲- ضرورتواهميتارزيابيعملکرد.. ۴۲

۲ – ۴ – ۳- فرايندارزيابيعملکرد.. ۴۴

۲ – ۳ – ۴- دیدگاههایسنتیونویندرارزیابیعملکرد.. ۴۵

۲ – ۴ – ۵- فرایندارزیابیعملکرد.. ۴۷

۲ – ۴ – ۵ -۱-  تدوینشاخصهاوابعادومحورهایمربوطهوتعیینواحدسنجشآنها… ۴۷

۲ – ۴ – ۵ – ۲- تعیینوزنشاخصها،بهلحاظاهمیتآنهاوسقفامتیازاتمربوطه… ۴۸

۲ – ۴ – ۵ – ۳- استانداردگذاریوتعیینوضعیتمطلوبهرشاخص… ۴۸

۲ – ۴- ۵ – ۴- ابلاغواعلانانتظاراتوشاخصهابه “ارزیابیشونده”… ۴۸

۲ – ۴ -۵ – ۵-  سنجشواندازه‌گیریازطریقمقایسهعملکردواقعیپایاندورهارزیابی،بااستانداردمطلوبازقبلتعیینشده… ۴۸

۲ – ۴ – ۵ – ۶-  استخراجوتحلیلنتایج… ۴۹

۲ – ۴ –۶- مدلهاوالگوهایسیستمارزیابیعملکرد.. ۴۹

۲ – ۴ – ۶ – ۱- الگوفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی.. ۴۹

۲-۴ – ۶ – ۲- نظاممدیریتکیفیتایزو.. ۵۰

۲-  ۴ -۶ – ۳-  هرمعملکرد.. ۵۰

۲ – ۴ – ۶ – ۴-  نظامکارتامتیازیمتوازنBSC.. 52

۲ – ۴ – ۶ – ۵-  فرایندکسبوکار.. ۵۲

۲ – ۴ – ۶ – ۶-  چارچوبمدوریواستیپل.. ۵۳

۲ – ۴ – ۶ – ۷ – روشتحلیلذینفعان.. ۵۴

۲ – ۴ – ۶ – ۸-  نظاممدیریتبرمبنایهدف MBO.. 55

۲ – ۴ – ۶ – ۹-  نظاممدیریتکیفیتجامعTQM… 55

۲ – ۴ – ۶ – ۱۰- روشمالکومبالدریج.. ۵۶

۲ – ۴ – ۶ – ۱۱-  مدلتعالیسازمان(EFQM).. 56

۲ – ۴ – ۷- تعریفبهرهوريمنابعانسانی.. ۵۶

۲ – ۴ – ۸ – عواملمؤثربرافزایشبهرهوریمنابعانسانی.. ۵۷

۲ – ۳ – ۹- نحوهرقابتسازمانهادراقتصاددانشمدار.. ۵۸

۲ – ۵- بخشچهارم : پیشینهتحقیق.. ۵۹

۲-۵-۱-خارجی :.. ۵۹

۲-۵-۲-داخلی :.. ۶۲

۲-۶-جمعبندیوارائهمدلمفهومی :.. ۶۲

۲-۶-۱-اجزايسرمايهفكري :.. ۶۲

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۶-۱۲-۲۴
كد : 81989
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss