جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسرمایه فکری وهوش سازمانی برعملکرد کارکنان دیوان محاسبات کشور

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تاثیرسرمایه فکری وهوش سازمانی برعملکرد کارکنان دیوان محاسبات کشور

فصلدوم:ادبیاتتحقیق

۲-ادبیاتتحقیق.. ۱۲

۲ – ۲ بخشاول : سرمایهفکری.. ۱۳

۲ – ۲ – ۱ دستهبنديداراييهايسازمان.. ۱۳

۲ – ۲- ۲  انواعسرمایهدرسازمان :.. ۱۴

۲- ۲- ۳ ماهیتسرمایهاجتماعی:.. ۱۵

۲ – ۲ -۴ تعاریفسرمايهاجتماعی:.. ۱۶

۲- ۲ – ۵ ابعادسرمایهاجتماعی:.. ۱۸

۲ – ۲ – ۶  مؤلفههایسرمایهاجتماعیدرسازمانها:.. ۱۸

۲- ۲ – ۶ – ۱ – اعتماد:.. ۱۹

۲- ۲ – ۶ – ۲-  مشارکت:.. ۱۹

۲- ۲ – ۶ – ۳-  انسجاموهمبستگی:.. ۱۹

۲ – ۲ – ۶ – ۴ -آگاهی:.. ۲۰

۲ – ۲ – ۷ -نقشسرمایهاجتماعیدرافزایشبهرهوریمنابعانسانی:.. ۲۰

۲- ۲- ۷ – ۱- هزینه‌هایپایین‌ترتبادلات:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۲- نرخپایین‌ترجابه‌جایی‌ها:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۳- تسهیموجاریكردندانشونوآوری:.. ۲۱

۲ – ۲ – ۷ – ۴-  سرمایهفکری :.. ۲۲

۲- ۲ – ۸ سيرتاريخيتوسعهمفهوموكاربردسرمايهفكري.. ۲۳

۲ – ۲ – ۹- اجزاوتعاريفسرمايهفكري.. ۲۴

۲-۲-۱۰-  مديريتموفقسرمايهفكري.. ۲۷

۲ – ۲ – ۱۱- ويژگيهاينيرويانسانيدراقتصاددانشمدار.. ۲۹

۲- ۲ – ۱۲- نقشهاوچالشهايجديدمديريتمنابعانساني.. ۳۱

۲ – ۲ – ۱۳- سرمايهانساني.. ۳۱

۲ – ۳- بخشدوم : هوشسازمانی.. ۳۲

۲ – ۳ – ۱ هوش! هوشآنها؟چقدر؟چگونه؟چرا؟.. ۳۳

۲ – ۳ – ۲- هوشسازمانیچیست؟.. ۳۵

۲ – ۳ – ۳- چراهوشسازمانی؟.. ۳۶

۲ – ۳ – ۴- فرآیندهوشسازمانیدرسازمان‌هاوشرکت‌ها.. ۳۷

۲ – ۳ – ۴ – ۱- برنامه‌ریزیوهدایت.. ۳۷

۲ – ۳ – ۴ -۲–مرحلهاخذاطلاعاتازپایگاهاطلاعاتی.. ۳۸

۲ – ۳ – ۴ – ۳- پردازشاطلاعات.. ۳۸

۲ – ۳ – ۴ – ۴- آنالیزوتولیداطلاعات.. ۳۸

۲ – ۴- بخشسوم : عملکردسازمان.. ۴۰

۲ – ۴ – ۱-  تعاريف.. ۴۱

۲ – ۴ – ۲- ضرورتواهميتارزيابيعملکرد.. ۴۲

۲ – ۴ – ۳- فرايندارزيابيعملکرد.. ۴۴

۲ – ۳ – ۴- دیدگاههایسنتیونویندرارزیابیعملکرد.. ۴۵

۲ – ۴ – ۵- فرایندارزیابیعملکرد.. ۴۷

۲ – ۴ – ۵ -۱-  تدوینشاخصهاوابعادومحورهایمربوطهوتعیینواحدسنجشآنها… ۴۷

۲ – ۴ – ۵ – ۲- تعیینوزنشاخصها،بهلحاظاهمیتآنهاوسقفامتیازاتمربوطه… ۴۸

۲ – ۴ – ۵ – ۳- استانداردگذاریوتعیینوضعیتمطلوبهرشاخص… ۴۸

۲ – ۴- ۵ – ۴- ابلاغواعلانانتظاراتوشاخصهابه “ارزیابیشونده”… ۴۸

۲ – ۴ -۵ – ۵-  سنجشواندازه‌گیریازطریقمقایسهعملکردواقعیپایاندورهارزیابی،بااستانداردمطلوبازقبلتعیینشده… ۴۸

۲ – ۴ – ۵ – ۶-  استخراجوتحلیلنتایج… ۴۹

۲ – ۴ –۶- مدلهاوالگوهایسیستمارزیابیعملکرد.. ۴۹

۲ – ۴ – ۶ – ۱- الگوفرآیندتحلیلسلسلهمراتبی.. ۴۹

۲-۴ – ۶ – ۲- نظاممدیریتکیفیتایزو.. ۵۰

۲-  ۴ -۶ – ۳-  هرمعملکرد.. ۵۰

۲ – ۴ – ۶ – ۴-  نظامکارتامتیازیمتوازنBSC.. 52

۲ – ۴ – ۶ – ۵-  فرایندکسبوکار.. ۵۲

۲ – ۴ – ۶ – ۶-  چارچوبمدوریواستیپل.. ۵۳

۲ – ۴ – ۶ – ۷ – روشتحلیلذینفعان.. ۵۴

۲ – ۴ – ۶ – ۸-  نظاممدیریتبرمبنایهدف MBO.. 55

۲ – ۴ – ۶ – ۹-  نظاممدیریتکیفیتجامعTQM… 55

۲ – ۴ – ۶ – ۱۰- روشمالکومبالدریج.. ۵۶

۲ – ۴ – ۶ – ۱۱-  مدلتعالیسازمان(EFQM).. 56

۲ – ۴ – ۷- تعریفبهرهوريمنابعانسانی.. ۵۶

۲ – ۴ – ۸ – عواملمؤثربرافزایشبهرهوریمنابعانسانی.. ۵۷

۲ – ۳ – ۹- نحوهرقابتسازمانهادراقتصاددانشمدار.. ۵۸

۲ – ۵- بخشچهارم : پیشینهتحقیق.. ۵۹

۲-۵-۱-خارجی :.. ۵۹

۲-۵-۲-داخلی :.. ۶۲

۲-۶-جمعبندیوارائهمدلمفهومی :.. ۶۲

۲-۶-۱-اجزايسرمايهفكري :.. ۶۲

….

….

2018-03-15
كد : 81989
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss