مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل………………………………………………………………..۱۰

۲-۱- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی………………………………………………..۱۲

۲-۲- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دريايي…………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۱- اسناد مالکیت کالا ………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲- ۲- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»………………………………………………………………۲۱

۲-۳- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۴- وصف تجاری اسناد حمل………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۴-۱- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال…………………………………………………….۲۴

۲-۴-۲- اسناد حمل و وصف تجریدی………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۴-۳- اسناد حمل و وصف تضامنی………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴-۴- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات……………………………………………………………………..۲۷

۲-۴-۵- اسناد حمل و وصف تنجیزی………………………………………………………………………………….۲۸

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

 و شروط مندرج در بارنامه های دریایی………………………………………………………..۳۰

۳-۱- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی…………………………………………………………………………..۳۱

۳-۲- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………۳۶

۳-۳- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….۳۸

۳-۳-۱- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….۳۸

۳-۳-۲- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۳-۳- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۳-۴- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….۴۱

۳-۳-۵- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….۴۲

۳-۳-۶- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۳-۷- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۳-۸- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۳-۹- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….۴۵

 فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف  اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در  کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………۴۷

۴-۱- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….۵۰

۴-۱-۱- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۱-۱-۱- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۱-۱-۲- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..۵۴

۴-۱-۱-۳- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………۵۵

۴-۱-۱-۴- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..۵۶

۴-۱-۲- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۱-۳- مجری…………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۱-۳-۱- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۵- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۱-۶- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۱-۷- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱-۸- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۱-۹- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۱-۱۰- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۱-۱۱- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۱-۱۲- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۱۳- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..۷۰

۴-۲- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..۷۲

۴-۲-۱- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۲-۱-۱- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….۷۳

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………۷۳

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………۷۴

۴-۲-۱-۲- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..۷۵

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..۷۵

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….۷۶

۴-۲-۱-۳- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..۷۷

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….۷۷

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….۷۸

ب-۱- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..۷۸

ب-۲- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………۷۹

ب-۳- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….۸۰

ب-۴- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………۸۰

ب-۵- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….۸۱

ب-۶- تعهد در مورد  اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..۸۲

ب-۷- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲-۲- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۲-۱- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۲-۲- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………۸۳

۴-۲-۳- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۲-۳-۱- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۴- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲-۴-۱- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲-۴-۲- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………۸۸

۴-۲-۴-۳- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۲-۴-۴- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۵- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۲-۵-۱- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۲-۵-۲- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….۹۱

۴-۲-۶- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲-۷- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۸- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۲-۹- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۲-۹-۱- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………۹۵

 ….

…..

 

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
كد : 87216
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss