جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات حقوقی حاکم بر حمل و نقل دریایی از کنوانسیون لاهه تا کنوانسیون روتردام در تطبیق با قانون دریایی ایران

فصل دوم: ماهیت و ابعاد حقوقی اسناد حمل………………………………………………………………..۱۰

۲-۱- تاریخچه کنوانسیون های بین المللی حمل و نقل دریایی………………………………………………..۱۲

۲-۲- ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دريايي…………………………………………………………………….۱۶

۲-۲-۱- اسناد مالکیت کالا ………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۲- ۲- اسناد حمل و «اصل نسبی بودن قراردادها»………………………………………………………………۲۱

۲-۳- ارتباط اسناد حمل و بارنامه دریایی……………………………………………………………………………..۲۲

۲-۴- وصف تجاری اسناد حمل………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۴-۱- قابلیت انتقال اسناد حمل و انواع روش های انتقال…………………………………………………….۲۴

۲-۴-۲- اسناد حمل و وصف تجریدی………………………………………………………………………………..۲۵

۲-۴-۳- اسناد حمل و وصف تضامنی………………………………………………………………………………….۲۶

۲-۴-۴- اسناد حمل و اصل عدم توجه ایرادات……………………………………………………………………..۲۷

۲-۴-۵- اسناد حمل و وصف تنجیزی………………………………………………………………………………….۲۸

فصل سوم: ارتباط اسناد حمل با قرارداد حمل دریایی، قرارداد اجاره کشتی

 و شروط مندرج در بارنامه های دریایی………………………………………………………..۳۰

۳-۱- بارنامه دریایی و قرارداد اجاره کشتی…………………………………………………………………………..۳۱

۳-۲- بارنامه دریایی و شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………۳۶

۳-۳- ارتباط شروط منـدرج در بارنامه دریـایی با اسناد حمل………………………………………………….۳۸

۳-۳-۱- شرط پـارامـونت………………………………………………………………………………………………….۳۸

۳-۳-۲- شرط هیمالیـا……………………………………………………………………………………………………….۴۰

۳-۳-۳- شرط دیمایس………………………………………………………………………………………………………۴۱

۳-۳-۴- شرط حق ممتازه (حق حبس کالا)………………………………………………………………………….۴۱

۳-۳-۵- شرط ارجاعی……………………………………………………………………………………………………….۴۲

۳-۳-۶- شرط غفلت………………………………………………………………………………………………………….۴۳

۳-۳-۷- شرط عدم قابلیت دریانوردی………………………………………………………………………………….۴۴

۳-۳-۸- شرط آزادی انحراف از مسیر………………………………………………………………………………….۴۵

۳-۳-۹- شرط کاسپیانا……………………………………………………………………………………………………….۴۵

 فصل چهارم: تغییرات ایجاد شده در تعهدات و وظایف  اشخاص دخیل در حمل و

نقل دریایی در  کنوانسیون روتردام نسبت به کنوانسیون های قبل از آن………۴۷

۴-۱- اشخاص وابسته به حمل کالا دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی……………………….۵۰

۴-۱-۱- متصدی حمل……………………………………………………………………………………………………….۵۱

۴-۱-۱-۱- هویت متصدی حمل…………………………………………………………………………………………۵۲

۴-۱-۱-۲- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون لاهه……………………………………………..۵۴

۴-۱-۱-۳- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون هامبورگ………………………………………۵۵

۴-۱-۱-۴- وظایف و تعهدات متصدی حمل در کنوانسیون روتردام………………………………………..۵۶

۴-۱-۲- متصدی حمل ثانوی……………………………………………………………………………………………..۵۷

۴-۱-۳- مجری…………………………………………………………………………………………………………………۵۹

۴-۱-۳-۱- اختیارات مجری……………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۵- مجری دریایی………………………………………………………………………………………………………۶۱

۴-۱-۶- متصدی حمل داخلی…………………………………………………………………………………………….۶۱

۴-۱-۷- نماینده یا عامل متصدی حمل…………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱-۸- کشتی………………………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۱-۹- فرمانده کشتی………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۱-۱۰- مالکان کشتی های دریاپیما…………………………………………………………………………………..۶۷

۴-۱-۱۱- مستخدمین متصدی حمل…………………………………………………………………………………….۶۸

۴-۱-۱۲- ملوان و راهنما……………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۱-۱۳- شخصی که از جانب دیگری عمل می نماید…………………………………………………………..۷۰

۴-۲- اشخاص وابسته به محموله، دخیل در امور مربوط به حمل و نقل دریایی ………………………..۷۲

۴-۲-۱- فرستنده……………………………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۲-۱-۱- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………….۷۳

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………………………………۷۳

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون لاهه………………………………………………………۷۴

۴-۲-۱-۲- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ…………………………..۷۵

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون هامبورگ………………………………………………………………………..۷۵

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون هامبورگ……………………………………………….۷۶

۴-۲-۱-۳- حقوق، وظایف و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام……………………………..۷۷

الف- حقوق فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………………………………….۷۷

ب- تعهدات و مسئولیت های فرستنده در کنوانسیون روتردام………………………………………………….۷۸

ب-۱- تعهد به قابلیت حمل و نقل محموله…………………………………………………………………………..۷۸

ب-۲- تعهد به قابلیت حمل و نقل بارگنج (کانتینر) ………………………………………………………………۷۹

ب-۳- تعهدات فرستنده در خصوص کالای خطرناک…………………………………………………………….۸۰

ب-۴- مسئولیت فرستنده در قبال اهمال و قصور سایر اشخاص………………………………………………۸۰

ب-۵- مسئولیت فرستنده در خصوص ارائه اطلاعات…………………………………………………………….۸۱

ب-۶- تعهد در مورد  اطلاعات مورد نیاز برای صدور اسناد حمل…………………………………………..۸۲

ب-۷- مسئولیت فرستنده در سایر موارد……………………………………………………………………………….۸۲

۴-۲-۲- فرستنده اسنادی……………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۲-۱- حقوق فرستنده اسنادی………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۲-۲-۲- تعهدات و مسئولیت های فرستنده اسنادی……………………………………………………………۸۳

۴-۲-۳- گیرنده…………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۴-۲-۳-۱- مسئولیت گیرنده……………………………………………………………………………………………….۸۵

۴-۲-۴- کنترل کننده…………………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲-۴-۱- هویت کنترل کننده……………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۲-۴-۲- حقوق کنترل کننده……………………………………………………………………………………………۸۸

۴-۲-۴-۳- نحوه اجرای حق کنترل……………………………………………………………………………………..۸۹

۴-۲-۴-۴- مسئولیت کنترل کننده………………………………………………………………………………………..۹۰

۴-۲-۵- دارنده…………………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۲-۵-۱- حقوق دارنده……………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۲-۵-۲- ارتباط کنترل کننده و دارنده……………………………………………………………………………….۹۱

۴-۲-۶- عامل یا نماینده فرستنده ……………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۲-۷- پیمانکار………………………………………………………………………………………………………………۹۲

۴-۲-۸- مالک محموله……………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۲-۹- شخص ثالث………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۲-۹-۱- مسئولیت شخص ثالث………………………………………………………………………………………۹۵

 ….

…..

 

2018-05-30
كد : 87216
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss