مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه ا ز تشکيل حکومت صفويه تا پايان حکومت پهلوي (۱۳۵۷ ه.ش– ۸۸۰ ه.ش )

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تحولات سیاسی، اجتماعی، فرهنگی و فرهنگی بندر لنگه ا ز تشکيل حکومت صفويه تا پايان حکومت پهلوي (۱۳۵۷ ه.ش– ۸۸۰ ه.ش )

-۴- پيشينه پژوهش ……………………………………………………………………………………………………………………………………۳

۱-۶-۱ منابع تاريخي …………………………………………………………………………………………………………………………………….۳

۱-۶-۱-۱- سرزمین های شمالی پیرامون خلیج فارس………………………………………………………………………………………۴

۱-۶-۱-۲- تاریخ جهانگیریه…………………………………………………………………………………………………………………………..۴

۱-۶-۱-۳- تاريخ بنادر و جزاير خليج فارس ………………………………………………………………………………………………..۵

۱-۶-۲- سفرنامه­ها ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۵

۱-۶-۲-۱ سفرنامه سرپرسی سایکس……………………………………………………………………………………………………………۵

۱-۶-۲-۲- سفرنامه سدید…………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۳- اسناد ………………………………………………………………………………………………………………………………………………۶ 

۱-۶-۴- منابع جديد ……………………………………………………………………………………………………………………………………۶

۱-۶-۴-۱- تاریخ لنجه………………………………………………………………………………………………………………………………….۶

۱-۶-۴-۲- بندرلنگه در ساحل خلیج فارس   …………………………………………………………………………………………… ۷

فصل دوم : موقعيت جغرافيايي بندر لنگه  

۲-۱- جغرافياي طبيعي ………………………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۱- مشخصات جغرافيايي ……………………………………………………………………………………………………………………۸

۲-۱-۲- ناهمواري ها بندر لنگه…………………………………………………………………………………………………………………..۹

۲-۱-۳- آب و هوا ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰

۲-۱-۴-  رود ها……………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱

۲-۱-۵- پوشش گياهي ……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱

۲-۱-۵-۱- درختان……………………………………………………………………………………………………………………………………. ۱۱

۲-۱-۵-۲- گیاهان دارویی…………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲

۲-۱-۶- پوشش جانوري ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳

۲-۱-۷- راه های ارتباطي………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲- جغرافياي انسانی………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۴

۲-۲-۱- جمعيت………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۴

۲-۲-۱-۱- محلات بندرلنگه……………………………………………………………………………………………………………………….۱۵

۲-۲-۲- زبان………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۶

۲-۲-۳- نژاد…………………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲-۴- دین و مذهب…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۷

۲-۲-۵- خوراک…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۲-۶- پوشاک…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۷

۲-۳- جغرافياي اقتصادي……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-  صیادی…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-۱- ماهی گیری………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-۲- صید مروارید……………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۱-۳- صدف………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۸

۲-۳-۲- معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳-۳- صنایع…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۹

۲-۳-۴- هنرهای دستی……………………………………………………………………………………………………………………………۱۹

۲-۳-۵-کشاورزی……………………………………………………………………………………………………………………………………..۲۰

۲-۳-۶- دامداری………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۳-۷- بازرگانی………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۰

۲-۴- جغرافياي تاريخي ………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۱- پیشینه تاریخی…………………………………………………………………………………………………………………………..۲۱

۲-۴-۲- وجه تسميه­ي ……………………………………………………………………………………………………………………………۲۱

فصل سوم: تحولات سياسي بندر لنگه

۳-۱- بخش اول: دوره صفویه تا پایان زندیه……………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱-۱- تشکیل دولت صفويه…………………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۳-۱-۲- حضور استعمارگران پرتغالی در خلیج فارس………………………………………………………………………………..۲۵

۳-۱-۳- پایان حضور پرتغالی ها در خلیج فارس……………………………………………………………………………………….۲۸

۳-۱-۴- حضور هلندی ها در بندر لنگه……………………………………………………………………………………………………..۳۰

۳-۱-۵- حمله خوارج به بندر لنگه و توابع آن……………………………………………………………………………………………۳۰

۳-۱-۶- سقوط دولت صفویه و آغاز حملات جواسم به سواحل ایران……………………………………………………….۳۱

۳-۱-۶-۱- جواسم و تلاش آنها برای استقرار در سواحل ایران و بندر لنگه…………………………………………….۳۱

۳-۱-۷- پادشاهی نادر……………………………………………………………………………………………………………………………….۳۳

۳-۱-۸- کشته شدن نادر و حملات مجدد جواسم به سواحل ایران…………………………………………………………۳۳

۳-۳- بندر لنگه در دوره­ي زنديه ……………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲- بخش دوم : از پایان زندیه تا انقلاب مشروطه………………………………………………………………………………….۳۴

۳-۲-۱- استقرار جواسم در بندر لنگه و توابع……………………………………………………………………………………………۳۴

۳-۲-۲- تثبیت حاکمیت جواسم بر بندر لنگه و آغاز تحرکات انگلیسی ها در این بندر…………………………..۳۶

۳-۲-۳- اخراج جواسم از بندر لنگه……………………………………………………………………………………………………………۴۳

۳-۲-۴- حاکمان بندرلنگه از اخراج جواسم تا سال ۱۳۱۶ ه . ق……………………………………………………………..۴۵

۳-۲-۵- تلاش نافرجام جواسم برای حکومت مجدد بر بندرلنگه………………………………………………………………۴۵

۳-۳- بخش سوم: تحولات بندرلنگه از انفلاب مشروطیت تا سقوط  دولت قاجاریه…………………………………۴۶

۳-۳-۱- مردم بندرلنگه و انقلاب مشروطه…………………………………………………………………………………………………۴۷

۳-۳-۱-۱- اغتشاشات در لار و جنوب ایران و تاثیر آن بر بندرلنگه………………………………………………………….۴۸

۳-۳-۱-۲- انجمن های محلی مشروطه خواهان………………………………………………………………………………………..۵۲

۳-۳-۲- جنگ جهانی اول و تاثیرات آن بر بندرلنگه…………………………………………………………………………………۵۳

۳-۴- بخش چهارم: انقراض قاجاریه و روی کار آمدن رضا شاه پهلوی……………………………………………………..۵۴

۳-۴-۱- جنگ جهانی دوم……………………………………………………………………………………………………………………………..۵۸

۳-۴-۲- حکومت محمد رضا شاه پهلوی……………………………………………………………………………………………………….۵۸

۳-۴-۲-۱- نا امنی در جنوب ایران و بندر لنگه……………………………………………………………………………………………۵۸

  فصل چهارم: تحولات اجتماعي و فرهنگي بندر لنگه

۴-۱- بخش اول: دین و مذهب در بندرلنگه……………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۱-۱- دین اسلام…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۰

۴-۱-۱-۱- اهل سنت………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۰

۴-۱-۱-۲- تشیع……………………………………………………………………………………………………………………     …………..۶۱

۴-۱-۲- فرق غیر اسلامی…………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۱-۲-۱- زرتشتی………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۲-۲- یهود………………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۲

۴-۱-۲-۳- هندوها…………………………………………………………………………………………………………………………………….۶۲

۴-۱-۲-۴- مسیحیان…………………………………………………………………………………………………………………………………۶۲

۴-۲- بخش دوم: آداب و رسوم………………………………………………………………………………………………………………….۶۳

۴-۲-۱- آداب و رسوم مذهبی…………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱-۱- عید قربان………………………………………………………………………………………………………………………………..۶۳

۴-۲-۱-۲- جشن استقبال از حاجیان……………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۱-۳- آداب و رسوم در ماه رمضان…………………………………………………………………………………………………….۶۴

۴-۲-۱-۳-۱- خواندن نماز تراویح……………………………………………………………………………………………………………..۶۴

۴-۲-۱-۳-۲- مراسم ویژه شهادت حضرت علی (ع)………………………………………………………………………………….۶۵

۴-۲-۱-۳-۳- خواندن نماز تهجد یا قیام الیل…………………………………………………………………………………………..۶۵

۴-۲-۱-۳-۴- خیر شب ۲۷ رمضان…………………………………………………………………………………………………………. ۶۵

۴-۲-۱-۴- عید فطر……………………………………………………………………………………………………………………………………۶۵

۴-۲-۱-۵- گرفتن روزه بعد از پایان ماه مبارک رمضان……………………………………………………………………………۶۶

۴-۲-۱-۶- خیرات………………………………………………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۲-۱-۶-۱- جشن روز پانزدهم شعبان (جشن نومه یا نیمه)………………………………………………………………..۶۶

۴-۲-۱-۶-۲- خیر روز هشتم ذی الحجه…………………………………………………………………………………………………۶۶

۴-۲-۱-۶-۳- خیر معراج (شب ۲۶ رجب)……………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲-۱-۷- مولود خوانی…………………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲-۱-۸- عاشورا در بندرلنگه………………………………………………………………………………………………………………….۶۷

۴-۲-۱-۹- آئین ها و مراسم های ویژه به مناسبت تولد و مرگ ائمه و بزرگان دینی……………………………..۶۸

۴-۲-۲- آداب و رسوم محلی……………………………………………………………………………………………………………………..۶۸

۴-۲-۲-۱- مراسم ختنه سوران ………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۳- آداب و رسوم  ملی………………………………………………………………………………………………………………………۶۹

۴-۲-۳-۱- جشن چهارشنبه سوری………………………………………………………………………………………………………….۶۹

۴-۲-۳-۲-  خانه تکانی……………………………………………………………………………………………………………………………..۶۹

۴-۲-۳-۳- تحویل سال……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۳-۴- سیزده بدر………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۴- ضرب المثل ها……………………………………………………………………………………………………………………………..۷۰

۴-۲-۵- تقویم های رایج در بندرلنگه………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۲-۵-۱- تقویم هجری قمری ………………………………………………………………………………………………………………..۷۲

۴-۲-۵-۱-۱- کاربرد تقویم هجری قمری………………………………………………………………………………………………….۷۲

۴-۲-۵-۲- تقویم هجری شمسی………………………………………………………………………………………………………………..۷۳

۴-۲-۵-۲-۱- کاربرد تقویم هجری شمسی……………………………………………………………………………………………….۷۳

۴-۲-۶- طب سنتی…………………………………………………………………………………………………………………………………… ۷۳

۴-۲-۷- زبان و گویش………………………………………………………………………………………………………………………………. ۷۴

۴-۲-۷-۱- زبان فارسي……………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۴-۲-۷-۲- زبان عربی………………………………………………………………………………………………………………………………….۷۶

۴-۳- بخش سوم: نهاد های آموزشی……………………………………………………………………………………………………………۷۶

۴-۳-۱- مکتب خانه در بندرلنگه………………………………………………………………………………………………………………..۷۷

۴-۳-۱-۱- نقاط ضعف و قوت مکتب خانه ها……………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۳-۱-۱-۱- نقاط قوت مکتب خانه………………………………………………………………………………………………………….۷۸

۴-۳-۱- ۱-۲- نقاط ضعف مکتب خانه ها…………………………………………………………………………………………………..۷۸

۴-۳-۱- ۲- مدارس در بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱- مدارس علوم دینی………………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱-۱- مدارس دینی اهل سنت………………………………………………………………………………………………….۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱-۱-۱- مدرسه احمدیه……………………………………………………………………………………………………………۷۹

۴-۳-۱- ۲-۱-۱-۲- مدرسه رحمانیه بندر لنگه………………………………………………………………………………………….۸۰

۴-۳-۱- ۲-۱-۲- مدارس علوم دینی تشیع………………………………………………………………………………………………..۸۱

۴-۳-۱- ۲-۱-۲-۱- مدرسه علوم دینی سید محمد عالم بحرینی…………………………………………………………….۸۱

۴-۳-۱- ۲-۲- مدارس عمومی غیر دینی بندرلنگه……………………………………………………………………………………۸۲

۴-۳-۱- ۲-۲-۱- مدرسه انجمن…………………………………………………………………………………………………………………۸۲

۴-۳-۱- ۲-۲-۲- مدرسه محمدیه…………………………………………………………………………………………………………….۸۲

۴-۳-۲- آموزش و پرورش بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۴- بخش چهارم: مساجد و زیارتگاه ها…………………………………………………………………………………………………..۸۴

۴-۴-۱- مساجد شیعیان ……………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۴-۲- مساجد اهل سنت…………………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۴-۳- مراکز زیارتی (آرامگاه ها)………………………………………………………………………………………………………………۸۵

۴-۵- بخش پنجم: علماء و روحانیون و بزرگان علم و ادب در بندرلنگه…………………………………………………….۸۶

۴-۵-۱- علما و روحانیون…………………………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۵-۱-۱- علماء و روحانیون شیعی ………………………………………………………………………………………………………….۸۶

۴-۵-۱-۱-۱- سید محمد عالم بحرینی………………………………………………………………………………………………………۸۶

۴-۵-۱-۱-۲- شیخ علی بن عبدالله محلاتی………………………………………………………………………………………………۸۷

۴-۵-۱-۱-۳- شیخ احمد سرحان……………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۴-۵-۱-۱-۴- سید هاشم بحرانی………………………………………………………………………………………………………………..۸۷

۴-۵-۱-۲- علماء و روحانیون معروف اهل تسنن در بندر لنگه………………………………………………………………….۸۸

۴-۵-۱-۲-۱- شیخ عبدالله صوفی………………………………………………………………………………………………………………۸۸

۴-۵-۱-۲-۲- سلطان العلماء شیخ عبدالرحمن خالدی……………………………………………………………………………..۸۸

۴-۵-۱-۲-۳- شیخ حسن بن عبدالله الرضوان……………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۵-۱-۲-۴- شیخ محمد علی خالدی………………………………………………………………………………………………………۹۰

۴-۵-۱-۲-۵- شیخ قاسم قصاب…………………………………………………………………………………………………………………۹۱

۴-۵-۲- ادبا در بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………………………….۹۲

۴-۵-۲-۱- عبدالرحمن فرامرزی………………………………………………………………………………………………………………..۹۲

۴-۵-۲-۲- احمد فرامرزی………………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۵-۲-۳- عباس انجم روز……………………………………………………………………………………………………………………….۹۳

۴-۵-۳- شعرا در بندرلنگه…………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۴-۵-۳-۱- شیخ عبدالرحمن خالدی………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۵-۳-۲- سيد کامل کاملی…………………………………………………………………………………………………………………….۹۴

۴-۵-۳-۳- شیخ عبدالواحد فرامرزی………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۴-۵-۳-۴- علی اکبر هاتف……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۵-۳-۵- عباس انجم روز……………………………………………………………………………………………………………………….۹۵

۴-۶- بخش ششم: آب، خوراک، مسكن و معماري……………………………………………………………………………………۹۶

۴-۶-۱- منابع تامین آب……………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۶-۱-۱- آب انبار……………………………………………………………………………………………………………………………………۹۶

۴-۶-۱-۲- چاه…………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷

۴-۶-۲- خوراک……………………………………………………………………………………………………………………………………….. ۹۸

۴-۶-۲-۱- نان……………………………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۴-۶-۲-۲- تهیه انواع دسر…………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۴-۶-۲-۳- صرف قهوه………………………………………………………………………………………………………………………………۹۹

۴-۶-۲-۴- خرما………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۹

۴-۶-۲-۴-۱- خرمای خشک………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۲-۴-۲- کنگ شانه زده یا چنگال………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۲-۴-۳- شیره خرما……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۲-۴-۴- خارک نارس…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۰

۴-۶-۳- مسکن و معماری………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۱

۴-۶-۳-۱- آثار باستانی و تاریخی………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۴-۶-۳-۱-۱- قلعه تاریخی لشتان…………………………………………………………………………………………………………۱۰۲

۴-۶-۳-۱-۲- زیارت خضر……………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۲

۴-۶-۳-۱-۳- منازل……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۳

۴-۶-۳-۱-۴- قلعه پرتغالی ها……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۳

۴-۶-۳-۱-۵- کاروانسرای کنگ……………………………………………………………………………………………………………۱۰۳

۴-۶-۳-۱-۶- برکه ها و آب انبارها……………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۴-۶-۳-۱-۷- خرابه های معروف به تالار……………………………………………………………………………………………..۱۰۴

۴-۶-۳-۱-۸- مقسم های آب……………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

۴-۶-۳-۱-۹- مساجد…………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۵

فصل پنجم: تحولات اقتصادي بندر لنگه

۵-۱- بخش اول:کشاورزی و دامداری…………………………………………………………………………………………………….۱۰۷

۵-۱-۱- کشاورزی…………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۰۷

۵-۱-۱-۱- نخل …………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۸

۵-۱-۱-۱-۲- علل اساسی از بین رفتن نخیلات بندرلنگه ……………………………………………………. ……………۱۱۰

۵-۱-۲- دامداری …………………………………………………………………………………………………………………………….. ……۱۱۰

۵-۲- بخش دوم: دریا نوردی……………………………………………………………………………………………………………………۱۱۱

۵-۲-۱- صید و تجارت مروارید ……………………………………………………………………………………………………………..۱۱۱

۵-۲-۱-۱- علل رکود صید و تجارت مروارید………………………………………………………………………………………….۱۱۳

۵-۳- بخش سوم: صنایع و معادن ………………………………………………………………………………………………………….۱۱۴

۵-۳-۱- صنایع ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۲

۵-۳-۲- معادن…………………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۵-۴- بخش چهارم: تجارت………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۹

۵-۴-۱- صادرات و واردات ……………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۹

۵-۴-۱-۱- صادرات ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۰

۵-۴-۱-۱-۱- صادرات بندرلنگه به امارت های حاشیه جنوبی خلیج فارس ………………………………………..۱۲۱

۵-۴-۱-۲- واردات ………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۴

۵-۴-۲- تجارت برده……………………………………………………………………………………………………………………………….۱۲۷

۵-۴-۳- علل اصلی رونق بازرگانی خارجی در بندرلنگه ……………………………………………………………………….۱۲۸

۵-۴-۳-۱- بازار لنگه ……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۵-۴-۳-۱-۱- مهمترین بازار های لنگه ………………………………………………………………………………………………..۱۳۰

۵-۴-۳-۲- کمپانی های خارجی در بندرلنگه ………………………………………………………………………………………۱۳۰

۵-۴-۳- عوامل رکود اقتصادی بندر لنگه ……………………………………………………………………………………………..۱۳۲        

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
كد : 87229
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss