مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد

فصل دوم:

۲-۱-پیشینه تحقیق:……………………………………………………. ۱۴

۲-۲- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-تعاریف ومفاهیم قتل:……………………………………….. ۱۹

۲-۳-۱-تاریخچه قتل:………………………………………………….. ۱۹

الف-قبل ازاسلام :……………………………………………………… ۱۹

ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:………………………………… ۱۹

۲-۳-۲-قتل ازمنظرقرآن  کریم:……………………………….. ۲۰

۲-۳-۳-انواع قتل…………………………………………………………. ۲۱

الف)قتل شبه عمد:……………………………………………………… ۲۱

ب)قتل غیرعمد………………………………………………………………. ۲۱

ج)قتل خطای محض………………………………………………………….. ۲۲

د)قتل عمد…………………………………………………………………….. ۲۲

قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………….. ۲۳

ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:…………………. ۲۳

ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین: ۲۳

د:قتل عمدی ساده:……………………………………………………… ۲۳

قتل عمدباسبق تصمیم:……………………………………………….. ۲۴

و:قتل باسبق تصمیم مطلق:………………………………………. ۲۴

ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………. ۲۴

۲-۳-۴-عوامل روانی موجدقتل :……………………………….. ۲۴

۲-۴-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:……………… ۲۵

۲-۴-۱-علل عمومی ارتکاب قتل:……………………………….. ۲۵

الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………. ۲۵

ب:عواملروانی:……………………………………………………………. ۲۶

ج:عواملمحیطی:……………………………………………………………. ۲۶

د:عواملاجتماعی:………………………………………………………….. ۲۶

۲-۵-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:…………………………………….. ۲۶

الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………….. ۲۶

۱-سلاحگرم:…………………………………………………………………….. ۲۷

۲-سلاحسرد:…………………………………………………………………….. ۲۷

۳-خفگی:…………………………………………………………………………. ۲۷

۴-مسمومکردن:………………………………………………………………. ۲۸

۵-سوزاندن:…………………………………………………………………… ۲۸

ه)سایرشیوها:………………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:.. ۲۸

۲-۶-۱-قتلهایتعارضآمیز:………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۱-۱- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):……… ۲۹

۱-عدالتخواهی:…………………………………………………………….. ۲۹

۲-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………… ۲۹

۳-دفاعشخصی:…………………………………………………………………. ۲۹

شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:……………………… ۲۹

الف)قتلهایزناشویی:…………………………………………………. ۳۰

ب)قتلهایفامیلی:……………………………………………………….. ۳۰

۲-۶-۱-۳- قتلهایتعارضآمیزمالی:…………………………… ۳۱

۲-۶-۲-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………….. ۳۱

۲-۶-۳- قتلهایانتقامجویانه:…………………………………. ۳۱

۲-۷-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………… ۳۲

۲-۸-۱-قتلسیاسی…………………………………………………………… ۳۲

۲-۷-۲- قتلسریالی:…………………………………………………….. ۳۲

۲-۷-۳- قتلفجیع:…………………………………………………………. ۳۲

۲-۷-۴-قتلمرموز:…………………………………………………………. ۳۲

۲-۷-۵-قتلپیچیدهدرجهیک:………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۶-قتلپیچیدهدرجهدو:………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۷-قتلهایپیچیدهدرجهسه:…………………………………… ۳۳

۲-۷-۸-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:……………………………….. ۳۳

۲-۷-۹-قتلغیرعمد:………………………………………………………. ۳۳

۲-۷-۱۰-مرگدراثرحادثه:…………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۱۱-خودکشی:……………………………………………………………. ۳۳

۲-۷-۱۲-قتلهایدستهجمعی:………………………………………….. ۳۳

۳-۷-۱۳-ترورمنجربهفوت:…………………………………………….. ۳۴

۳-۷-۱۴-سودءقصد:…………………………………………………………. ۳۴

۲-۷-۱۵-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):…………………………. ۳۴

۲-۸-پیشگیری…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۸-۱-مقدمه…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۸-۲-مفهومپیشگیری………………………………………………….. ۳۶

۲-۸-۳- تعریفلغویپیشگیری:……………………………………… ۳۷

تعریفپیشگیری:……………………………………………………………. ۳۷

مفهوماصطلاحیپیشگیری:……………………………………………….. ۳۷

۱)مفهومموسع…………………………………………………………………. ۳۸

۲)مفهوممضیق…………………………………………………………………. ۳۸

۲-۸-۴- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:………………………… ۳۸

۲-۸-۵- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:……………………. ۳۸

۲-۸-۶- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………… ۳۹

۲-۹-انواعپیشگیری:……………………………………………………. ۳۹

۲-۹-۱-پیشگیریمتداول:………………………………………………. ۳۹

۲-۹-۱-۱-پیشگیریازبزهکاریاطفال:…………………………. ۳۹

۲-۹-۱-۲-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:……………. ۳۹

۲-۹-۱-۳-پیشگیریانفعالی:………………………………………… ۴۰

۲-۹-۱-۴-پیشگیریفعال:………………………………………………. ۴۰

۲-۹-۱-۵-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه۱ ،ثانویه ۲،ثالث……………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۹-۱-۵-۱-پیشگیریاولیه(نخستین):……………………….. ۴۰

۲-۹-۱-۵-۲-پیشگیریثانویه(دومین):……………………….. ۴۰

۲-۹-۱-۵-۳-پیشگیریثالث(سومین):……………………………. ۴۱

۲-۹-۲-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)…….. ۴۱

۲-۹-۲-۱-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………… 41

۲-۹-۲-۲-پیشگیریوضعی:………………………………………………. ۴۱

۲-۹-۲-۲-۱-مفهومپیشگیریوضعی:……………………………….. ۴۲

۲-۹-۲-۲-۲-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:………………… ۴۳

۲-۹-۲-۲-۳-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………. ۴۴

تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:………………………………………. ۴۵

۲-۹-۲-۳-اهدافپیشگیریوضعی:……………………………………. ۴۵

۱-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:……………………………. ۴۶

۲-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:………… ۴۶

۲-۹-۲-۴-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………. ۴۷

۱-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:……………….. ۴۷

الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:………………. ۴۷

ب-وضعیتهایغیرویژه:…………………………………………………. ۴۸

ج-وضعیتهایبینابین:…………………………………………………. ۴۸

۲-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………. ۴۸

۲-۱۰-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:……………………. ۴۹

۲-۱۰-۱-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………… ۴۹

۲-۱۰-۱-۱-پیشگیریکوتاهمدت………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۱-۲-پیشگیریبلندمدت:………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۲-پیشگریکیفریوغیرکیفری:……………………………… ۵۰

۲-۱۰-۲-۱- پیشگیریکیفری:………………………………………… ۵۰

الف)پیشگیریقضائی:……………………………………………………. ۵۰

ب)پیشگیریانتظامی:……………………………………………………. ۵۰

ج)پیشگیریغیرکیفری:…………………………………………………. ۵۱

۲-۱۱-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………. ۵۱

۲-۱۱-۱-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:………………… ۵۲

الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………………………… ۵۲

ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………………………….. ۵۳

ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:………………………………………… ۵۳

د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:…………………………………………….. ۵۳

۲-۱۱-۲-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:……… ۵۴

۲-۱۱-۲-۱-قانوناساسی:………………………………………………. ۵۴

۲-۱۱-۲-۲- قوانینعادی………………………………………………. ۵۴

۲-۱۲-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………….. ۵۵

۲-۱۲-۱- نظریهفضایقابلدفاع……………………………………. ۵۶

تعریفCPTED :……………………………………………………………… 57

پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED……….. 57

استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:…………………………………………….. ۵۸

۱-سختترکردنهدف:………………………………………………………… ۵۸

۲-کنترلدسترسی…………………………………………………………….. ۵۹

۳-افزایشمراقبت:………………………………………………………… ۵۹

۲-۳-۱۵-۱-۱- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………… ۶۰

۲-۱۲-۳-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):………….. ۶۰

نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم…………………… ۶۱

۲-۱۲-۴-نظریهانتخابعقلانی………………………………………… ۶۲

برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:……………………… ۶۲

۱-مراقبتازمحله………………………………………………………….. ۶۲

۲-گشتزنیشهروندان:……………………………………………………. ۶۳

۳-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:…………………………………… ۶۳

نمودارشمار ۲-۱ اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد…………………………………………………………………. ۶۴

…..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۳-۰۹
كد : 87239
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss