جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسي تدابير پيش‌گيري وضعي از وقوع قتل عمد

فصل دوم:

۲-۱-پیشینه تحقیق:……………………………………………………. ۱۴

۲-۲- مطالعات خارجی: مطالعات کلاسیک جامعه شناسی قتل:…………………………………………………………………… ۱۷

۲-۳-تعاریف ومفاهیم قتل:……………………………………….. ۱۹

۲-۳-۱-تاریخچه قتل:………………………………………………….. ۱۹

الف-قبل ازاسلام :……………………………………………………… ۱۹

ب-بعدازاسلام ودرفقه امامیه:………………………………… ۱۹

۲-۳-۲-قتل ازمنظرقرآن  کریم:……………………………….. ۲۰

۲-۳-۳-انواع قتل…………………………………………………………. ۲۱

الف)قتل شبه عمد:……………………………………………………… ۲۱

ب)قتل غیرعمد………………………………………………………………. ۲۱

ج)قتل خطای محض………………………………………………………….. ۲۲

د)قتل عمد…………………………………………………………………….. ۲۲

قتل عمدبه معنای خاص:…………………………………………….. ۲۳

ب:قتل عمدی باانجام فعل نوعاًکشنده:…………………. ۲۳

ج:قتل عمدبافعل موثرنسبت به مجنی علیه معین: ۲۳

د:قتل عمدی ساده:……………………………………………………… ۲۳

قتل عمدباسبق تصمیم:……………………………………………….. ۲۴

و:قتل باسبق تصمیم مطلق:………………………………………. ۲۴

ز:قتل باسبق تصمیم مفید:………………………………………. ۲۴

۲-۳-۴-عوامل روانی موجدقتل :……………………………….. ۲۴

۲-۴-بزهکاران قتل ازدیدگاه جرمشناسی:……………… ۲۵

۲-۴-۱-علل عمومی ارتکاب قتل:……………………………….. ۲۵

الف:عواملزیستی (زیستشناختی):……………………………. ۲۵

ب:عواملروانی:……………………………………………………………. ۲۶

ج:عواملمحیطی:……………………………………………………………. ۲۶

د:عواملاجتماعی:………………………………………………………….. ۲۶

۲-۵-شیوه‌هایارتکابقتلعمد:…………………………………….. ۲۶

الف)بااستفادهازسلاح:……………………………………………….. ۲۶

۱-سلاحگرم:…………………………………………………………………….. ۲۷

۲-سلاحسرد:…………………………………………………………………….. ۲۷

۳-خفگی:…………………………………………………………………………. ۲۷

۴-مسمومکردن:………………………………………………………………. ۲۸

۵-سوزاندن:…………………………………………………………………… ۲۸

ه)سایرشیوها:………………………………………………………………. ۲۸

۲-۶-طبقهبندیانگیزههایوقوعقتلعمدازدیدگاهپلیسی:.. ۲۸

۲-۶-۱-قتلهایتعارضآمیز:………………………………………….. ۲۸

۲-۶-۱-۱- قتلهایتعارضآمیزمواجههای(نزاع):……… ۲۹

۱-عدالتخواهی:…………………………………………………………….. ۲۹

۲-دفاعازحیثیتوشرافت:……………………………………………… ۲۹

۳-دفاعشخصی:…………………………………………………………………. ۲۹

شرایطواوضاعواحوالقتلهایمواجهای:……………………… ۲۹

الف)قتلهایزناشویی:…………………………………………………. ۳۰

ب)قتلهایفامیلی:……………………………………………………….. ۳۰

۲-۶-۱-۳- قتلهایتعارضآمیزمالی:…………………………… ۳۱

۲-۶-۲-قتلهایتجاوزگرانه:……………………………………….. ۳۱

۲-۶-۳- قتلهایانتقامجویانه:…………………………………. ۳۱

۲-۷-طبقهبندیانواعقتلدرتحقیقاتپلیسی:……………… ۳۲

۲-۸-۱-قتلسیاسی…………………………………………………………… ۳۲

۲-۷-۲- قتلسریالی:…………………………………………………….. ۳۲

۲-۷-۳- قتلفجیع:…………………………………………………………. ۳۲

۲-۷-۴-قتلمرموز:…………………………………………………………. ۳۲

۲-۷-۵-قتلپیچیدهدرجهیک:………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۶-قتلپیچیدهدرجهدو:………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۷-قتلهایپیچیدهدرجهسه:…………………………………… ۳۳

۲-۷-۸-قتلهایاتفاقیوقبیلهای:……………………………….. ۳۳

۲-۷-۹-قتلغیرعمد:………………………………………………………. ۳۳

۲-۷-۱۰-مرگدراثرحادثه:…………………………………………….. ۳۳

۲-۷-۱۱-خودکشی:……………………………………………………………. ۳۳

۲-۷-۱۲-قتلهایدستهجمعی:………………………………………….. ۳۳

۳-۷-۱۳-ترورمنجربهفوت:…………………………………………….. ۳۴

۳-۷-۱۴-سودءقصد:…………………………………………………………. ۳۴

۲-۷-۱۵-قتلجنسی(ازدیدگاهپلیسی):…………………………. ۳۴

۲-۸-پیشگیری…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۸-۱-مقدمه…………………………………………………………………. ۳۴

۲-۸-۲-مفهومپیشگیری………………………………………………….. ۳۶

۲-۸-۳- تعریفلغویپیشگیری:……………………………………… ۳۷

تعریفپیشگیری:……………………………………………………………. ۳۷

مفهوماصطلاحیپیشگیری:……………………………………………….. ۳۷

۱)مفهومموسع…………………………………………………………………. ۳۸

۲)مفهوممضیق…………………………………………………………………. ۳۸

۲-۸-۴- پیشگیریازدیدگاهحقوقجزا:………………………… ۳۸

۲-۸-۵- مفهومپیشگیریدرسیاستجنایی:……………………. ۳۸

۲-۸-۶- تعریفعلمیپیشگیری:……………………………………… ۳۹

۲-۹-انواعپیشگیری:……………………………………………………. ۳۹

۲-۹-۱-پیشگیریمتداول:………………………………………………. ۳۹

۲-۹-۱-۱-پیشگیریازبزهکاریاطفال:…………………………. ۳۹

۲-۹-۱-۲-پیشگیریعمومیوپیشگیریاختصاصی:……………. ۳۹

۲-۹-۱-۳-پیشگیریانفعالی:………………………………………… ۴۰

۲-۹-۱-۴-پیشگیریفعال:………………………………………………. ۴۰

۲-۹-۱-۵-مراحلپیشگیری:پیشگیریاولیه۱ ،ثانویه ۲،ثالث……………………………………………………………………………. ۴۰

۲-۹-۱-۵-۱-پیشگیریاولیه(نخستین):……………………….. ۴۰

۲-۹-۱-۵-۲-پیشگیریثانویه(دومین):……………………….. ۴۰

۲-۹-۱-۵-۳-پیشگیریثالث(سومین):……………………………. ۴۱

۲-۹-۲-پیشگیریجدید(انواعپیشگیریغیرکیفری)…….. ۴۱

۲-۹-۲-۱-پیشگیریوضعی(Hindelang) :…………………………… 41

۲-۹-۲-۲-پیشگیریوضعی:………………………………………………. ۴۱

۲-۹-۲-۲-۱-مفهومپیشگیریوضعی:……………………………….. ۴۲

۲-۹-۲-۲-۲-خاستگاهپیشگیریوضعیازجرم:………………… ۴۳

۲-۹-۲-۲-۳-تعاریفمختلفازپیشگیریوضعی:………………. ۴۴

تاریخچهپشگیریوضعیدرغرب:………………………………………. ۴۵

۲-۹-۲-۳-اهدافپیشگیریوضعی:……………………………………. ۴۵

۱-دشواریاناممکننمودنوقوعجرم:……………………………. ۴۶

۲-جلوگیریازپیدایشوتشدیدانگیزهمجرمانه:………… ۴۶

۲-۹-۲-۴-اصولکلپیشگیریوضعی:…………………………………. ۴۷

۱-دخالتکردنازوضعیتهایپیشازبزهکاری:……………….. ۴۷

الف-وضعیتهایویژهیاموقعیتهایخطرناک:………………. ۴۷

ب-وضعیتهایغیرویژه:…………………………………………………. ۴۸

ج-وضعیتهایبینابین:…………………………………………………. ۴۸

۲-مصونسازانآماججرمازخطربزهدیدگی:……………………. ۴۸

۲-۱۰-تقسیمبندینوعدیگرپیشگیریجرم:……………………. ۴۹

۲-۱۰-۱-پیشگیریازمنظرزماناجرا……………………………… ۴۹

۲-۱۰-۱-۱-پیشگیریکوتاهمدت………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۱-۲-پیشگیریبلندمدت:………………………………………. ۴۹

۲-۱۰-۲-پیشگریکیفریوغیرکیفری:……………………………… ۵۰

۲-۱۰-۲-۱- پیشگیریکیفری:………………………………………… ۵۰

الف)پیشگیریقضائی:……………………………………………………. ۵۰

ب)پیشگیریانتظامی:……………………………………………………. ۵۰

ج)پیشگیریغیرکیفری:…………………………………………………. ۵۱

۲-۱۱-تاریخچهپیشگیریازجرمدرجهان:………………………. ۵۱

۲-۱۱-۱-تاریخچهپیشگیریازجرمدرایران:………………… ۵۲

الف)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهیعلمیدرقبلازانقلاب:………………………………………… ۵۲

ب)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرمراجعاجراییوقضاییدرقبلازانقلاب:……………………………………………….. ۵۳

ج)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرموسساتدانشگاهی-علمیدربعدازانقلاب:………………………………………… ۵۳

د)اقداماتصورتگرفتهدرزمینهپیشگیریدرجوامعاجرایی-قضاییدربعدازانقلاب:…………………………………………….. ۵۳

۲-۱۱-۲-پیشگیریدرقوانینجمهوریاسلامیایران:……… ۵۴

۲-۱۱-۲-۱-قانوناساسی:………………………………………………. ۵۴

۲-۱۱-۲-۲- قوانینعادی………………………………………………. ۵۴

۲-۱۲-نظریهپیشگیریوضعی:………………………………………….. ۵۵

۲-۱۲-۱- نظریهفضایقابلدفاع……………………………………. ۵۶

تعریفCPTED :……………………………………………………………… 57

پیشگیریازوقوعجرمازطریقطراحیمحیطیCPTED……….. 57

استراتژیهایمحیطی(عناصروارکان) CPTEDدرپیشگیریازجرم:…………………………………………….. ۵۸

۱-سختترکردنهدف:………………………………………………………… ۵۸

۲-کنترلدسترسی…………………………………………………………….. ۵۹

۳-افزایشمراقبت:………………………………………………………… ۵۹

۲-۳-۱۵-۱-۱- نظریهمدلشیوهوسبکزندگی…………………… ۶۰

۲-۱۲-۳-نظریهفعالیتروزانه(فعالیتجاری):………….. ۶۰

نظریهفعالیت‌هایروزمرهومثلثاصلیجرم…………………… ۶۱

۲-۱۲-۴-نظریهانتخابعقلانی………………………………………… ۶۲

برنامههایپیشهادیمدلپیشگیریوضعی:……………………… ۶۲

۱-مراقبتازمحله………………………………………………………….. ۶۲

۲-گشتزنیشهروندان:……………………………………………………. ۶۳

۳-اطلاعرسانیوهشدارهاپلیسی:…………………………………… ۶۳

نمودارشمار ۲-۱ اهمیتوضرورتمطالعهاجتماعیقتلرامیتواندرایننمودارملاحظهکرد…………………………………………………………………. ۶۴

…..

…..

2018-05-30
كد : 87239
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss