مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دستگاه فعلی درگویش لری سادات رضاتوفیقی و مقایسه آن با گویش منطقه ی دیل شهرستان گچساران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دستگاه فعلی درگویش لری سادات رضاتوفیقی و مقایسه آن با گویش منطقه ی دیل شهرستان گچساران

۱-۶- پيشينه  تحقيق ۷

فصل دوم ۹

موقعیّت،تاریخی وفرهنگی ۹

دوگونه ی زبانی سادات و دیلی ۹

۲- موقعیّت،تاریخی و فرهنگی دوگونه ی زبانی سادات و دیلی ۱۰

۲-۱- محدوده ی جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰

۲-۲- پیشینه ی کوه گیلویه ۱۱

۲-۳- پیشینه ی تاریخی دیل ۱۴

۲-۴- پیشینه ی تاریخی بویراحمد ۱۶

۲-۵- اوضاع فرهنگی، مذهب و باورهای مردم استان ۱۶

۲-۶- مشاغل ونحوه ی زندگی مردم استان ۱۷

۲ -۷- گویش مردم استان ۱۷

فصل سوم ۱۸

نشانه ها و فرایندآوای ۱۸

۳- نشانه ها و فرایندآوای ۱۹

۳-۱- نشانه ها ۱۹

۳-۱-۱- هم خوان ها ۱۹

۳-۲- فرآیندها و تغییرات واجی در دو گونه ی زبانی مورد بررسی ۲۰

۳-۳- برخی ازتفاوت های واجی ۲۱

۳- ۴- تفاوت های هم خوانی ۲۲

۳ -۵- تفاوت های واکه ای ۲۵

فصل چهارم ۲۸

صرف دستگاه فعلی ۲۸

۴- صرف دستگاه فعلی ۲۹

۴ -۱- دستگاه فعلی ۲۹

۴-۲- زمان های فعل ۳۳

۴-۲- ۲- زمان گذشته ۳۳

۴-۲- ۳- زمان آینده ۳۳

۴-۲-۱-  زمان حال ۳۴

۴-۲-۱-۱- حال ساده ۳۴

۴-۲-۱-۲- حال اخباری ۳۴

۴-۲-۱-۳- حال التزامی ۳۵

۴-۲-۱-۴- حال مستمر ۳۵

۴ -۲-۲-۱- گذشته ی ساده ۳۶

۴-۲-۲-۲- گذشته ی استمراری ۳۶

۴-۲-۲-۳- گذشته ی نقلی ۳۶

۴-۲-۲-۴- گذشته ی بعید ۳۷

۴-۲-۲-۵- گذشته ی التزامی ۳۷

۴-۲-۲-۶- گذشته ی مستمر ۳۸

۴-۲- ۳- زمان آینده ۳۸

۴ -۳ – شروع صرف افعال ۴۰

۴-۳-۱- آمدن ۴۰

۴-۳-۱-۱-  زمان حال ۴۰

۴-۳-۱-۱-۱- حال ساده ۴۰

۴-۳-۱-۱-۳- حال التزامی ۴۱

۴-۳-۱-۱-۴-حال مستمر ۴۱

۴-۳-۱-۲-  گذشته ۴۲

۴-۳-۱-۲-۱- گذشته ی ساده ۴۲

۴-۳-۱-۲-۲-گذشته ی استمراری ۴۲

۴-۳-۱-۲-۳- گذشته ی نقلی ۴۳

۴-۳-۱-۲-۴-گذشته ی بعید ۴۳

۴-۳-۱-۲-۵- گذشته ی التزامی ۴۳

۴-۳-۱-۲-۶- گذشته ی مستمر ۴۴

۴-۳-۱-۳-  زمان آینده ۴۴

۴-۳-۲-۱- زمان حال ۴۵

۴-۳-۲-۱-۱- حال ساده ۴۵

۴-۳-۲-۱-۲-حال اخباری ۴۵

۴-۳-۲-۱-۳-حال التزامی ۴۶

۴-۳-۲-۱-۴-حال مستمر ۴۶

۴-۳-۲-۲- گذشته ۴۷

۴-۳-۲-۲-۱-گذشته ی ساده ۴۷

۴-۳-۲-۲-۲- گذشته ی استمراری ۴۷

۴-۳-۲-۲-۳-گذشته ی نقلی ۴۸

۴-۳-۲-۲-۴-گذشته ی بعید ۴۸

۴-۳-۲-۲-۵-گذشته ی التزامی ۴۸

۴-۳-۲-۲-۶-گذشته ی مستمر ۴۹

۴-۳-۲-۳-آینده ۴۹

۴-۳-۳-خوابیدن ۵۰

۴-۳-۳-۱-زمان حال ۵۰

۴-۳-۳-۱-۱-حال ساده ۵۰

۴-۳-۳-۱-۲-حال اخباری ۵۰

۴-۳-۳-۱-۳-حال التزامی ۵۰

۴-۳-۳-۱-۴-حال مستمر ۵۰

۴-۳-۳-۲-گذشته ۵۱

۴-۳-۳-۲-۱-گذشته ی ساده ۵۱

۴-۳-۳-۲-۲-گذشته ی استمراری ۵۱

۴-۳-۳-۲-۳-گذشته ی نقلی ۵۲

۴-۳-۳-۲-۴-گذشته ی بعید ۵۲

۴-۳-۳-۲-۵-گذشته ی التزامی ۵۳

۴-۳-۳-۲-۶-گذشته ی مستمر ۵۳

۴-۳-۳-۳- آینده ۵۴

۴-۳-۴- دادن ۵۴

۴-۳-۴-۱-زمان حال ۵۴

۴-۳-۴-۱-۱- حال ساده ۵۴

۴-۳-۴-۱-۲- حال اخباری ۵۴

۴-۳-۴-۱-۳- صورت مجهول فعل دادن ، حال اخباری ۵۴

۴-۳-۴-۱-۴- حال التزامی ۵۵

۴-۳-۴-۱-۵- حال مستمر ۵۵

۴-۳-۴-۲- زمان گذشته ۵۶

۴-۳-۴-۲-۱- گذشته ی ساده ۵۶

۴-۳-۴-۲-۲-گذشته ی استمراری ۵۶

۴-۳-۴-۲-۳-گذشته ی نقلی ۵۶

۴-۳-۴-۲-۴-گذشته ی بعید ۵۶

۴-۳-۴-۲-۵-گذشته ی التزامی ۵۷

۴-۳-۴-۲-۶-گذشته ی مستمر ۵۷

۴-۳-۴-۳-آینده ۵۷

۴-۳-۵- دیدن ۵۸

۴-۳-۵-۱- زمان حال ۵۸

۴-۳-۵-۱-۱-حال ساده ۵۸

۴-۳-۵-۱-۲-حال اخباری ۵۸

۴-۳-۵-۱-۳- حال التزامی ۵۹

۴-۳-۵-۱-۴- حال مستمر ۵۹

۴-۳-۵-۲- زمان گذشته ۶۰

۴-۳-۵-۲-۱-گذشته ی ساده ۶۰

۴-۳-۵-۲-۲- گذشته ی استمراری ۶۰

۴-۳-۵-۲-۳-گذشته ی نقلی ۶۰

۴-۳-۵-۲-۴-گذشته ی بعید ۶۱

۴-۳-۵-۲-۵-گذشته ی التزامی ۶۱

۴-۳-۵-۲-۶- گذشته ی مستمر ۶۱

۴-۳-۵-۳-آینده ۶۲

۴-۳-۶-رفتن ۶۲

۴-۳-۶-۱- زمان حال ۶۲

۴-۳-۶-۱-۱- حال ساده ۶۲

۴-۳-۶-۱-۲- حال اخباری ۶۲

۴-۳-۶-۱-۳-حال التزامی ۶۳

۴-۳-۶-۱-۴-حال مستمر ۶۳

۴-۳-۶-۲-زمان گذشته ۶۴

۴-۳-۶-۲-۱-گذشته ی ساده ۶۴

۴-۳-۶-۲-۲-گذشته ی استمراری ۶۴

۴-۳-۶-۲-۳-گذشته ی نقلی ۶۴

۴-۳-۶-۲-۴-گذشته ی بعید ۶۵

۴-۳-۶-۲-۵-گذشته ی التزامی ۶۵

۴-۳-۶-۲-۶-گذشته ی مستمر ۶۶

۴-۳-۶-۳-آینده ۶۶

۴-۳-۷-شکستن ۶۶

۴-۳-۷-۱-حال ۶۶

۴-۳-۷-۱-۱-حال ساده ۶۶

۴-۳-۷-۱-۲-حال اخباری ۶۷

۴-۳-۷-۱-۳- حال التزامی ۶۷

۴-۳-۷-۱-۴-حال مستمر ۶۷

۴-۳-۷-۲-۱-گذشته ی ساده ۶۸

۴-۳-۷-۲-۲- گذشته ی استمراری ۶۸

۴-۳-۷-۲-۳- گذشته ی نقلی ۶۹

۴-۳-۷-۲-۴- گذشته ی بعید ۶۹

۴-۳-۷-۲-۵-  گذشته ی التزامی ۷۰

۴-۳-۷-۲-۶- گذشته ی مستمر ۷۱

۴-۳-۷-۳- آینده ۷۱

۴-۳-۸- شنیدن ۷۱

۴-۳-۸-۱-حال ۷۱

۴-۳-۸-۱-۱- حال ساده ۷۱

۴-۳-۸-۱-۲-حال اخباری ۷۲

۴-۳-۸-۱-۳- حال التزامی ۷۲

۴-۳-۸-۱-۴-حال مستمر ۷۲

۴-۳-۸-۲-گذشته ۷۳

۴-۳-۸-۲-۱-گذشته ی ساده ۷۳

۴-۳-۸-۲-۲-گذشته ی استمراری ۷۳

۴-۳-۸-۲-۳-گذشته ی نقلی ۷۴

۴-۳-۸-۲-۴-گذشته ی بعید ۷۴

۴-۳-۸-۲-۵-گذشته ی التزامی ۷۵

۴-۳-۸-۲-۶-گذشته ی مستمر ۷۵

۴-۳-۸-۳-آینده ۷۶

۴-۳-۹-گذاشتن ۷۶

۴-۳-۹-۱-حال ۷۶

۴-۳-۹-۱-۱-حال ساده ۷۶

۴-۳-۹-۱-۲-حال اخباری ۷۶

۴-۳-۹-۱-۳-حال التزامی ۷۶

۴-۳-۹-۱-۴-حال مستمر ۷۷

۴-۳-۹-۲- گذشته ۷۷

۴-۳-۹-۲-۱-گذشته ی ساده ۷۷

۴-۳-۹-۲-۲-گذشته ی استمراری ۷۸

۴-۳-۹-۲-۳-گذشته ی نقلی ۷۸

۴-۳-۹-۲-۴-گذشته ی بعید ۷۸

۴-۳-۹-۲-۵-گذشته ی التزامی ۷۹

۴-۳-۹-۲-۶-گذشته ی مستمر ۷۹

۴-۳-۹-۳-آینده ۸۰

۴-۳-۱۰-نشستن ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-حال ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۱-حال ساده ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۲-حال اخباری ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۳-حال التزامی ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۴-حال مستمر ۸۱

۴-۳-۱۰-۲-گذشته ۸۱

۴-۳-۱۰-۲-۱-گذشته ی ساده ۸۱

۴-۳-۱۰-۲-۲-گذشته ی استمراری ۸۲

۴-۳-۱۰-۲-۳-گذشته ی نقلی ۸۲

۴-۳-۱۰-۲-۴-گذشته ی بعید ۸۲

۴-۳-۱۰-۲-۵-گذشته ی التزامی ۸۳

۴-۳-۱۰-۲-۶-گذشته ی مستمر ۸۳

۴-۳-۱۰-۳-آینده ۸۳

…..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۳-۲۸
كد : 88579
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss