جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دستگاه فعلی درگویش لری سادات رضاتوفیقی و مقایسه آن با گویش منطقه ی دیل شهرستان گچساران

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی دستگاه فعلی درگویش لری سادات رضاتوفیقی و مقایسه آن با گویش منطقه ی دیل شهرستان گچساران

۱-۶- پيشينه  تحقيق ۷

فصل دوم ۹

موقعیّت،تاریخی وفرهنگی ۹

دوگونه ی زبانی سادات و دیلی ۹

۲- موقعیّت،تاریخی و فرهنگی دوگونه ی زبانی سادات و دیلی ۱۰

۲-۱- محدوده ی جغرافیایی استان کهگیلویه و بویراحمد ۱۰

۲-۲- پیشینه ی کوه گیلویه ۱۱

۲-۳- پیشینه ی تاریخی دیل ۱۴

۲-۴- پیشینه ی تاریخی بویراحمد ۱۶

۲-۵- اوضاع فرهنگی، مذهب و باورهای مردم استان ۱۶

۲-۶- مشاغل ونحوه ی زندگی مردم استان ۱۷

۲ -۷- گویش مردم استان ۱۷

فصل سوم ۱۸

نشانه ها و فرایندآوای ۱۸

۳- نشانه ها و فرایندآوای ۱۹

۳-۱- نشانه ها ۱۹

۳-۱-۱- هم خوان ها ۱۹

۳-۲- فرآیندها و تغییرات واجی در دو گونه ی زبانی مورد بررسی ۲۰

۳-۳- برخی ازتفاوت های واجی ۲۱

۳- ۴- تفاوت های هم خوانی ۲۲

۳ -۵- تفاوت های واکه ای ۲۵

فصل چهارم ۲۸

صرف دستگاه فعلی ۲۸

۴- صرف دستگاه فعلی ۲۹

۴ -۱- دستگاه فعلی ۲۹

۴-۲- زمان های فعل ۳۳

۴-۲- ۲- زمان گذشته ۳۳

۴-۲- ۳- زمان آینده ۳۳

۴-۲-۱-  زمان حال ۳۴

۴-۲-۱-۱- حال ساده ۳۴

۴-۲-۱-۲- حال اخباری ۳۴

۴-۲-۱-۳- حال التزامی ۳۵

۴-۲-۱-۴- حال مستمر ۳۵

۴ -۲-۲-۱- گذشته ی ساده ۳۶

۴-۲-۲-۲- گذشته ی استمراری ۳۶

۴-۲-۲-۳- گذشته ی نقلی ۳۶

۴-۲-۲-۴- گذشته ی بعید ۳۷

۴-۲-۲-۵- گذشته ی التزامی ۳۷

۴-۲-۲-۶- گذشته ی مستمر ۳۸

۴-۲- ۳- زمان آینده ۳۸

۴ -۳ – شروع صرف افعال ۴۰

۴-۳-۱- آمدن ۴۰

۴-۳-۱-۱-  زمان حال ۴۰

۴-۳-۱-۱-۱- حال ساده ۴۰

۴-۳-۱-۱-۳- حال التزامی ۴۱

۴-۳-۱-۱-۴-حال مستمر ۴۱

۴-۳-۱-۲-  گذشته ۴۲

۴-۳-۱-۲-۱- گذشته ی ساده ۴۲

۴-۳-۱-۲-۲-گذشته ی استمراری ۴۲

۴-۳-۱-۲-۳- گذشته ی نقلی ۴۳

۴-۳-۱-۲-۴-گذشته ی بعید ۴۳

۴-۳-۱-۲-۵- گذشته ی التزامی ۴۳

۴-۳-۱-۲-۶- گذشته ی مستمر ۴۴

۴-۳-۱-۳-  زمان آینده ۴۴

۴-۳-۲-۱- زمان حال ۴۵

۴-۳-۲-۱-۱- حال ساده ۴۵

۴-۳-۲-۱-۲-حال اخباری ۴۵

۴-۳-۲-۱-۳-حال التزامی ۴۶

۴-۳-۲-۱-۴-حال مستمر ۴۶

۴-۳-۲-۲- گذشته ۴۷

۴-۳-۲-۲-۱-گذشته ی ساده ۴۷

۴-۳-۲-۲-۲- گذشته ی استمراری ۴۷

۴-۳-۲-۲-۳-گذشته ی نقلی ۴۸

۴-۳-۲-۲-۴-گذشته ی بعید ۴۸

۴-۳-۲-۲-۵-گذشته ی التزامی ۴۸

۴-۳-۲-۲-۶-گذشته ی مستمر ۴۹

۴-۳-۲-۳-آینده ۴۹

۴-۳-۳-خوابیدن ۵۰

۴-۳-۳-۱-زمان حال ۵۰

۴-۳-۳-۱-۱-حال ساده ۵۰

۴-۳-۳-۱-۲-حال اخباری ۵۰

۴-۳-۳-۱-۳-حال التزامی ۵۰

۴-۳-۳-۱-۴-حال مستمر ۵۰

۴-۳-۳-۲-گذشته ۵۱

۴-۳-۳-۲-۱-گذشته ی ساده ۵۱

۴-۳-۳-۲-۲-گذشته ی استمراری ۵۱

۴-۳-۳-۲-۳-گذشته ی نقلی ۵۲

۴-۳-۳-۲-۴-گذشته ی بعید ۵۲

۴-۳-۳-۲-۵-گذشته ی التزامی ۵۳

۴-۳-۳-۲-۶-گذشته ی مستمر ۵۳

۴-۳-۳-۳- آینده ۵۴

۴-۳-۴- دادن ۵۴

۴-۳-۴-۱-زمان حال ۵۴

۴-۳-۴-۱-۱- حال ساده ۵۴

۴-۳-۴-۱-۲- حال اخباری ۵۴

۴-۳-۴-۱-۳- صورت مجهول فعل دادن ، حال اخباری ۵۴

۴-۳-۴-۱-۴- حال التزامی ۵۵

۴-۳-۴-۱-۵- حال مستمر ۵۵

۴-۳-۴-۲- زمان گذشته ۵۶

۴-۳-۴-۲-۱- گذشته ی ساده ۵۶

۴-۳-۴-۲-۲-گذشته ی استمراری ۵۶

۴-۳-۴-۲-۳-گذشته ی نقلی ۵۶

۴-۳-۴-۲-۴-گذشته ی بعید ۵۶

۴-۳-۴-۲-۵-گذشته ی التزامی ۵۷

۴-۳-۴-۲-۶-گذشته ی مستمر ۵۷

۴-۳-۴-۳-آینده ۵۷

۴-۳-۵- دیدن ۵۸

۴-۳-۵-۱- زمان حال ۵۸

۴-۳-۵-۱-۱-حال ساده ۵۸

۴-۳-۵-۱-۲-حال اخباری ۵۸

۴-۳-۵-۱-۳- حال التزامی ۵۹

۴-۳-۵-۱-۴- حال مستمر ۵۹

۴-۳-۵-۲- زمان گذشته ۶۰

۴-۳-۵-۲-۱-گذشته ی ساده ۶۰

۴-۳-۵-۲-۲- گذشته ی استمراری ۶۰

۴-۳-۵-۲-۳-گذشته ی نقلی ۶۰

۴-۳-۵-۲-۴-گذشته ی بعید ۶۱

۴-۳-۵-۲-۵-گذشته ی التزامی ۶۱

۴-۳-۵-۲-۶- گذشته ی مستمر ۶۱

۴-۳-۵-۳-آینده ۶۲

۴-۳-۶-رفتن ۶۲

۴-۳-۶-۱- زمان حال ۶۲

۴-۳-۶-۱-۱- حال ساده ۶۲

۴-۳-۶-۱-۲- حال اخباری ۶۲

۴-۳-۶-۱-۳-حال التزامی ۶۳

۴-۳-۶-۱-۴-حال مستمر ۶۳

۴-۳-۶-۲-زمان گذشته ۶۴

۴-۳-۶-۲-۱-گذشته ی ساده ۶۴

۴-۳-۶-۲-۲-گذشته ی استمراری ۶۴

۴-۳-۶-۲-۳-گذشته ی نقلی ۶۴

۴-۳-۶-۲-۴-گذشته ی بعید ۶۵

۴-۳-۶-۲-۵-گذشته ی التزامی ۶۵

۴-۳-۶-۲-۶-گذشته ی مستمر ۶۶

۴-۳-۶-۳-آینده ۶۶

۴-۳-۷-شکستن ۶۶

۴-۳-۷-۱-حال ۶۶

۴-۳-۷-۱-۱-حال ساده ۶۶

۴-۳-۷-۱-۲-حال اخباری ۶۷

۴-۳-۷-۱-۳- حال التزامی ۶۷

۴-۳-۷-۱-۴-حال مستمر ۶۷

۴-۳-۷-۲-۱-گذشته ی ساده ۶۸

۴-۳-۷-۲-۲- گذشته ی استمراری ۶۸

۴-۳-۷-۲-۳- گذشته ی نقلی ۶۹

۴-۳-۷-۲-۴- گذشته ی بعید ۶۹

۴-۳-۷-۲-۵-  گذشته ی التزامی ۷۰

۴-۳-۷-۲-۶- گذشته ی مستمر ۷۱

۴-۳-۷-۳- آینده ۷۱

۴-۳-۸- شنیدن ۷۱

۴-۳-۸-۱-حال ۷۱

۴-۳-۸-۱-۱- حال ساده ۷۱

۴-۳-۸-۱-۲-حال اخباری ۷۲

۴-۳-۸-۱-۳- حال التزامی ۷۲

۴-۳-۸-۱-۴-حال مستمر ۷۲

۴-۳-۸-۲-گذشته ۷۳

۴-۳-۸-۲-۱-گذشته ی ساده ۷۳

۴-۳-۸-۲-۲-گذشته ی استمراری ۷۳

۴-۳-۸-۲-۳-گذشته ی نقلی ۷۴

۴-۳-۸-۲-۴-گذشته ی بعید ۷۴

۴-۳-۸-۲-۵-گذشته ی التزامی ۷۵

۴-۳-۸-۲-۶-گذشته ی مستمر ۷۵

۴-۳-۸-۳-آینده ۷۶

۴-۳-۹-گذاشتن ۷۶

۴-۳-۹-۱-حال ۷۶

۴-۳-۹-۱-۱-حال ساده ۷۶

۴-۳-۹-۱-۲-حال اخباری ۷۶

۴-۳-۹-۱-۳-حال التزامی ۷۶

۴-۳-۹-۱-۴-حال مستمر ۷۷

۴-۳-۹-۲- گذشته ۷۷

۴-۳-۹-۲-۱-گذشته ی ساده ۷۷

۴-۳-۹-۲-۲-گذشته ی استمراری ۷۸

۴-۳-۹-۲-۳-گذشته ی نقلی ۷۸

۴-۳-۹-۲-۴-گذشته ی بعید ۷۸

۴-۳-۹-۲-۵-گذشته ی التزامی ۷۹

۴-۳-۹-۲-۶-گذشته ی مستمر ۷۹

۴-۳-۹-۳-آینده ۸۰

۴-۳-۱۰-نشستن ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-حال ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۱-حال ساده ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۲-حال اخباری ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۳-حال التزامی ۸۰

۴-۳-۱۰-۱-۴-حال مستمر ۸۱

۴-۳-۱۰-۲-گذشته ۸۱

۴-۳-۱۰-۲-۱-گذشته ی ساده ۸۱

۴-۳-۱۰-۲-۲-گذشته ی استمراری ۸۲

۴-۳-۱۰-۲-۳-گذشته ی نقلی ۸۲

۴-۳-۱۰-۲-۴-گذشته ی بعید ۸۲

۴-۳-۱۰-۲-۵-گذشته ی التزامی ۸۳

۴-۳-۱۰-۲-۶-گذشته ی مستمر ۸۳

۴-۳-۱۰-۳-آینده ۸۳

…..

…..

2018-06-18
كد : 88579
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss