جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

۱-۳٫  پيشينه ي پژوهش ……………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم: كليات

۲-۱٫ لوسين گلدمن و روش تحقيق او …………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱٫ روش ديالکتيكي ……………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱-۱٫ كليت ………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱-۱-۱٫ دريافت و تشريح ………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱-۱-۱-۱٫ ساختار معنادار ………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۱-۱-۱-۲٫ جهان نگري ……………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۱-۱-۱-۳٫ طبقه ي اجتماعي …………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱-۱-۱-۴٫ انعكاس طبقه ي اجتماعي بر متن اثر ………………….. ۲۸

۲-۱-۲٫ نويسنده و اثر ادبي …………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۲-۱٫  نويسنده ……………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۲-۲٫ اثر ادبي و ارزش آن ………………………………………………. ۲۹

يادداشت ها …………………………………………………………………………………………….. ۳۰

فصل سوم: صادق هدايت ؛ آثار و زمانه ي او

۳-۱٫ آثار هدايت ………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۲٫ وضعيت اجتماعي عصر رضا شاه ………………………………………………………… ۳۴

۳-۳٫ بوف كور …………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم: بررسي اثر

۴-۱٫ شرحي از بوف كور ……………………………………………………………………………. ۴۰

۴- ۱-۱٫ ارتباط دو بخش …………………………………………………………………….. ۴۰

۴-۱-۲٫ بخش يك ؛ زندگي دروني ………………………………………………………. ۴۰

۴-۱-۲٫ بخش دو؛ زندگي واقعي …………………………………………………………. ۴۶

۴-۱-۳٫ مفهوم كلي اثر ……………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۱-۴٫ بوف كور ؛ روان داستان ………………………………………………………….. ۶۱

۴-۲٫ بررسي اثر بر اساس الگوي گلدمن ………………………………………………………. ۶۲

۴-۲-۱٫ اجزاي ساختار معنادار …………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲-۲٫ ساختار معنادار(كليت منسجم) …………………………………………………. ۶۴

۴-۲-۳٫ جهان نگري ………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۴٫ طبقه ي اجتماعي …………………………………………………………………… ۶۴

۴-۲-۴-۱٫ بررسي وضعيت جامعه شناختي نويسنده ………………….۶۵

۴-۲-۴-۱-۱٫ انقلاب مشروطه …………………………………………………. ۶۵

۴-۲-۴-۱-۱-۱٫ تحليل وضعيت آشفتگي و هرج و مرج …………….. ۶۷

۴-۲-۴-۱-۲٫ رضا شاه ……………………………………………………………. ۷۰

۴-۲-۴-۱-۲-۱٫ حاكميت پهلوي …………………………………………….. ۷۳

۴-۲-۴-۱-۲-۲٫ صادق هدايت ………………………………………………… ۷۵

۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱٫ اروپاي بعد از جنگ …………………………………… ۷۶

۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱-۱٫ ادبيات مدرن …………………………………………. ۷۷

۴-۲-۴-۱-۲-۲ -۳٫ سياست و ادبيات در ايران ………………………….. ۷۹

۴-۲-۴-۱-۲-۲ -۳-۱٫ ادباي نوگرا ………………………………………….. ۸۱

۴-۲-۴-۱-۲-۳٫ جايگاه دولت در جامعه ………………………………….. ۸۴

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱٫ شبه مدرنيسم …………………………………………….. ۸۵

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱٫ شبه مدرنيسم و ناسيوناليسم دولتي …………… ۸۶

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۱٫ روشن فكران ناسيوناليسم ……………………. ۸۶

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱٫ وضعيت فرهنگ، هنر و ادبيات ………………. ۸۸

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۲ . ارزيابي وضعيت روشن فكران …………… ۹۱

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۱-۲-۱٫ طبقه ي اجتماعي ……………………….. ۹۱

۴-۲-۴-۱-۲-۴٫ بوف كور – حاجي آقا ……………………………………. ۹۱

۴-۲-۴-۱-۴-۱٫ تلقي مفسران حزب توده ………………………………… ۹۳

۴-۲-۴-۱-۲-۴-۲٫ نگرش تراژيك ………………………………………….. ۹۴

۴-۲- ۵ . بررسي ويژگي هاي لفظي …………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۵-۱٫ تك گويي …………………………………………………………… ۹۷

۴-۲-۵-۱-۱٫ تداعي ذهني و معنايي …………………………………………. ۹۷

۴-۲-۵-۱-۱-۱٫ توصيف ؛ تصوير …………………………………….. ۹۸

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱٫ تصوير در متن ………………………………………..۱۰۱

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۱٫ تشبيه …………………………………………………. ۱۰۱

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۲٫ استعاره ……………………………………………….. ۱۰۱

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۲-۱٫ تشخيص ………………………………………… ۱۰۲

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳٫ تكرار …………………………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۱٫ در سطح محدود ………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۲٫ در سطح وسيع ………………………………… ۱۰۳

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۲-۱٫ كاركرد نمادين …………………………….. ۱۰۴

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲٫  ساختار تصويري …………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۱٫ استعاره ……………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۲٫ ايجاز ………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۳٫ تكرار …………………………………………………. ۱۰۶

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۳٫ اشاره به امور مبهم ؛ ابهام در تصوير…………….. ۱۰۶

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴٫ زمان ………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴-۱٫ زمان در ارتباط با تصاوير ……………………… ۱۰۸

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴-۲٫ زمان گردشي ………………………………………. ۱۰۹

۴-۲-۵-۱-۱-۲٫ موسيقي ………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۱٫ تداعي …………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۲٫ تكرار حروف مشابه …………………………………. ۱۱۰

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۲-۱٫  مصوت هاي كشيده …………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۳٫ تكرار كلمات …………………………………………… ۱۱۲

۴-۲-۵-۱-۱-۳٫ پرسش هاي فلسفي ، قيد هاي مطلق ………………. ۱۱۲

۴-۲-۵-۲٫ تحليل ويژگي هاي متن ………………………………………… ۱۱۳

۴-۲-۵-۲-۱٫ مقايسه با شعر منثور …………………………………………. ۱۱۳

۴-۲-۵-۲-۱-۱٫  مكتب رمانتيك …………………………………………… ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۱-۱-۱٫ اصالت دنياي درون ………………………………….. ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۱-۱-۱-۱٫ يگانگي با طبيعت ………………………………… ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۱-۱-۲٫  اندوه فلسفي ………………………………………….. ۱۱۶

۴-۲-۵-۲-۱-۲٫ سورئاليسم ………………………………………………….. ۱۱۶

…..

…..

 

2018-08-05
كد : 92078
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss