مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی رمان بوف کور بر اساس نظریه ی ساختارگرایی تکوینی لوسین گلدمن

۱-۳٫  پيشينه ي پژوهش ……………………………………………………………………………. ۱۴

فصل دوم: كليات

۲-۱٫ لوسين گلدمن و روش تحقيق او …………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱٫ روش ديالکتيكي ……………………………………………………………………. ۱۹

۲-۱-۱-۱٫ كليت ………………………………………………………………….. ۲۲

۲-۱-۱-۱-۱٫ دريافت و تشريح ………………………………………………… ۲۲

۲-۱-۱-۱-۱-۱٫ ساختار معنادار ………………………………………………… ۲۳

۲-۱-۱-۱-۱-۲٫ جهان نگري ……………………………………………………. ۲۵

۲-۱-۱-۱-۱-۳٫ طبقه ي اجتماعي …………………………………………….. ۲۷

۲-۱-۱-۱-۱-۴٫ انعكاس طبقه ي اجتماعي بر متن اثر ………………….. ۲۸

۲-۱-۲٫ نويسنده و اثر ادبي …………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۲-۱٫  نويسنده ……………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۲-۲٫ اثر ادبي و ارزش آن ………………………………………………. ۲۹

يادداشت ها …………………………………………………………………………………………….. ۳۰

فصل سوم: صادق هدايت ؛ آثار و زمانه ي او

۳-۱٫ آثار هدايت ………………………………………………………………………………………. ۳۳

۳-۲٫ وضعيت اجتماعي عصر رضا شاه ………………………………………………………… ۳۴

۳-۳٫ بوف كور …………………………………………………………………………………………. ۳۶

فصل چهارم: بررسي اثر

۴-۱٫ شرحي از بوف كور ……………………………………………………………………………. ۴۰

۴- ۱-۱٫ ارتباط دو بخش …………………………………………………………………….. ۴۰

۴-۱-۲٫ بخش يك ؛ زندگي دروني ………………………………………………………. ۴۰

۴-۱-۲٫ بخش دو؛ زندگي واقعي …………………………………………………………. ۴۶

۴-۱-۳٫ مفهوم كلي اثر ……………………………………………………………………….. ۵۹

۴-۱-۴٫ بوف كور ؛ روان داستان ………………………………………………………….. ۶۱

۴-۲٫ بررسي اثر بر اساس الگوي گلدمن ………………………………………………………. ۶۲

۴-۲-۱٫ اجزاي ساختار معنادار …………………………………………………………….. ۶۲

۴-۲-۲٫ ساختار معنادار(كليت منسجم) …………………………………………………. ۶۴

۴-۲-۳٫ جهان نگري ………………………………………………………………………….. ۶۴

۴-۲-۴٫ طبقه ي اجتماعي …………………………………………………………………… ۶۴

۴-۲-۴-۱٫ بررسي وضعيت جامعه شناختي نويسنده ………………….۶۵

۴-۲-۴-۱-۱٫ انقلاب مشروطه …………………………………………………. ۶۵

۴-۲-۴-۱-۱-۱٫ تحليل وضعيت آشفتگي و هرج و مرج …………….. ۶۷

۴-۲-۴-۱-۲٫ رضا شاه ……………………………………………………………. ۷۰

۴-۲-۴-۱-۲-۱٫ حاكميت پهلوي …………………………………………….. ۷۳

۴-۲-۴-۱-۲-۲٫ صادق هدايت ………………………………………………… ۷۵

۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱٫ اروپاي بعد از جنگ …………………………………… ۷۶

۴-۲-۴-۱-۲-۲-۱-۱٫ ادبيات مدرن …………………………………………. ۷۷

۴-۲-۴-۱-۲-۲ -۳٫ سياست و ادبيات در ايران ………………………….. ۷۹

۴-۲-۴-۱-۲-۲ -۳-۱٫ ادباي نوگرا ………………………………………….. ۸۱

۴-۲-۴-۱-۲-۳٫ جايگاه دولت در جامعه ………………………………….. ۸۴

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱٫ شبه مدرنيسم …………………………………………….. ۸۵

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱٫ شبه مدرنيسم و ناسيوناليسم دولتي …………… ۸۶

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۱٫ روشن فكران ناسيوناليسم ……………………. ۸۶

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱٫ وضعيت فرهنگ، هنر و ادبيات ………………. ۸۸

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۲ . ارزيابي وضعيت روشن فكران …………… ۹۱

۴-۲-۴-۱-۲-۳-۱-۱-۱-۲-۱٫ طبقه ي اجتماعي ……………………….. ۹۱

۴-۲-۴-۱-۲-۴٫ بوف كور – حاجي آقا ……………………………………. ۹۱

۴-۲-۴-۱-۴-۱٫ تلقي مفسران حزب توده ………………………………… ۹۳

۴-۲-۴-۱-۲-۴-۲٫ نگرش تراژيك ………………………………………….. ۹۴

۴-۲- ۵ . بررسي ويژگي هاي لفظي …………………………………………………….. ۹۶

۴-۲-۵-۱٫ تك گويي …………………………………………………………… ۹۷

۴-۲-۵-۱-۱٫ تداعي ذهني و معنايي …………………………………………. ۹۷

۴-۲-۵-۱-۱-۱٫ توصيف ؛ تصوير …………………………………….. ۹۸

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱٫ تصوير در متن ………………………………………..۱۰۱

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۱٫ تشبيه …………………………………………………. ۱۰۱

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۲٫ استعاره ……………………………………………….. ۱۰۱

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۲-۱٫ تشخيص ………………………………………… ۱۰۲

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳٫ تكرار …………………………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۱٫ در سطح محدود ………………………………. ۱۰۳

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۲٫ در سطح وسيع ………………………………… ۱۰۳

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۱-۳-۲-۱٫ كاركرد نمادين …………………………….. ۱۰۴

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲٫  ساختار تصويري …………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۱٫ استعاره ……………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۲٫ ايجاز ………………………………………………….. ۱۰۵

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۲-۳٫ تكرار …………………………………………………. ۱۰۶

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۳٫ اشاره به امور مبهم ؛ ابهام در تصوير…………….. ۱۰۶

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴٫ زمان ………………………………………………………. ۱۰۸

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴-۱٫ زمان در ارتباط با تصاوير ……………………… ۱۰۸

۴-۲-۵-۱-۱-۱-۴-۲٫ زمان گردشي ………………………………………. ۱۰۹

۴-۲-۵-۱-۱-۲٫ موسيقي ………………………………………………………. ۱۰۹

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۱٫ تداعي …………………………………………………….. ۱۰۹

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۲٫ تكرار حروف مشابه …………………………………. ۱۱۰

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۲-۱٫  مصوت هاي كشيده …………………………….. ۱۱۰

۴-۲-۵-۱-۱-۲-۳٫ تكرار كلمات …………………………………………… ۱۱۲

۴-۲-۵-۱-۱-۳٫ پرسش هاي فلسفي ، قيد هاي مطلق ………………. ۱۱۲

۴-۲-۵-۲٫ تحليل ويژگي هاي متن ………………………………………… ۱۱۳

۴-۲-۵-۲-۱٫ مقايسه با شعر منثور …………………………………………. ۱۱۳

۴-۲-۵-۲-۱-۱٫  مكتب رمانتيك …………………………………………… ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۱-۱-۱٫ اصالت دنياي درون ………………………………….. ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۱-۱-۱-۱٫ يگانگي با طبيعت ………………………………… ۱۱۵

۴-۲-۵-۲-۱-۱-۲٫  اندوه فلسفي ………………………………………….. ۱۱۶

۴-۲-۵-۲-۱-۲٫ سورئاليسم ………………………………………………….. ۱۱۶

…..

…..

 

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۱۴
كد : 92078
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss