مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

۱-۵ پیشینه تحقیق ۶

فصل دوم: بنیاد نظری (عناصرداستان)

۲-۱ طرح ۹

۲-۱-۱ انواع پیرنگ ۹

۲-۱-۲ خصوصیات طرح ۱۰

۲-۱-۳ تفاوت داستان و طرح ۱۱

۲-۲ عناصر ساختاری طرح ۱۱

۲-۲-۱ شروع ۱۲

۲-۲-۲ ناپایداری ۱۲

۲-۲-۳ گسترش ۱۲

۲-۲-۴ تعلیق ۱۳

۲-۲-۵ بحران ۱۴

۲-۲-۶ اوج یا بزنگاه ۱۴

۲-۲-۷ گره گشایی ۱۴

۲-۲-۸ پایان ۱۵

۲-۳ موضوع ۱۵

۲-۳-۱ انواع موضوع داستان ۱۶

۲-۳-۲ تفاوت موضوع یا درونمایه ۱۶

۲-۴ شخصیت ۱۶

۲-۴-۱ تعریف و پیشینه ۱۶

۲-۴-۲ ویژگی های شخصیت ۱۸

۲-۴-۳ طبقه بندی شخصیت ۱۹

۲-۴-۳-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۹

۲-۴-۳-۲ شخصیت از جهت تحویل پذیری یا تحویل ناپذیری ۱۹

۲-۴-۳-۳ شخصیت از نظر میزان گستردگی و کمال ۲۰

۲-۴-۳-۴ شحصیت از جهت نوع کاربرد ۲۱

۲-۴-۳-۵ شخصیت از نظر نقش داستانی ۲۳

۲-۴-۴ شیوه های شخصیت سازی ۲۴

۲-۵ گفت و گو ۲۵

۲-۵-۱ ویژگی های «گفت و گو» در شاهکارهای ادبی ۲۶

۲-۵-۲ کارکردهای گفت و گو ۲۶

۲-۵-۳ سیاق گفت و گو ۲۷

۲-۵-۴ انواع گفت و گو ۲۷

۲-۵-۴-۱ گفت و گوی دو طرفه و تک گویی ۲۷

۲-۵-۴-۲ انواع تک گویی ۲۷

۲-۶ لحن / نواخت ۲۸

۲-۶-۱ تعریف ۲۸

۲-۶-۲ انواع لحن ۲۸

۲-۶-۳ عناصر سازنده لحن ۲۹

۲-۷ زاویه دید ۲۹

۲-۷-۱ تعریف ۲۹

۲-۷-۲ انواع زوایه ی دید ۳۰

۲-۷-۲-۱ زاویه دید بیرونی ۳۰

۲-۷-۲-۲ زاویه ی دید درونی ۳۱

۲-۷-۳ زاویه دید متغیر و جا به جا شونده ۳۱

۲-۸ صحنه ۳۱

۲-۸-۱ اجزای صحنه ۳۲

۲-۸-۲ شیوه ی صحنه پردازی ۳۲

۲-۸-۳ وظیفه صحنه ۳۳

۲-۹ زبان ۳۳

۲-۹-۱ زیان از دیدگاه ادبیات داستانی ۳۳

۲-۹-۲ عناصر هویت دهنده ی زبان ۳۳

۲-۱۰ درونمایه و مضمون ۳۴

۲-۱۰-۱ انواع درونمایه ۳۴

۲-۱۰-۲ نحوه ی ارائه درونمایه ۳۵

فصل سوم: آثار و احوال مجید دانش آراسته

۳-۱ معرفي مولف و متن ۳۷

فصل چهارم: بررسی ساختاری مجموعه

۴-۱ داستان اول «احضار» ۴۶

۴-۱-۱  موضوع ۴۶

۴-۱-۲  طرح ۴۶

۴-۱-۳  ساختار طرح ۴۶

۴-۱-۳-۱  شروع ۴۶

۴-۱-۳-۲ ناپایداری ۴۷

۴-۱-۳-۳ گسترش………………………. ۴۷

۴-۱-۳-۴ تعلیق ۴۸

۴-۱-۳-۵ بحران ۴۸

۴-۱-۳-۶ نقطه ی اوج ۴۸

۴-۱-۳-۷ گره گشایی ۴۹

۴-۱-۳-۸ پایان ۴۹

۴-۱-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۵۰

۴-۱-۵ شخصیت ۵۰

۴-۱-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت…………… ۵۰

۴-۱-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۵۰

۴-۱-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۵۱

۴-۱-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۵۱

۴-۱-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۵۲

۴-۱-۶ شیوه شخصیت پردازی ۵۲

۴-۱-۷ گفت و گو ۵۲

۴-۱-۸ لحن ۵۳

۴-۱-۸-۱ لحن کلی داستان ۵۳

۴-۱-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۵۳

۴-۱-۹ زاویه دید ۵۴

۴-۱-۱۰ صحنه ۵۵

۴-۱-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۵۵

۴-۱-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۵۵

۴-۱-۱۰-۳ زمان ۵۵

۴-۱-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۵۵

۴-۱-۱۱ زبان داستان ۵۶

۴-۱-۱۱-۱ استفاده از زبان توصیف ۵۶

۴-۱-۱۱-۲ استفاده از اطناب ۵۶

۴-۱-۱۲ درونمایه ۵۶

۴-۲ قصه ی دوم (تقویم دیواری) ۵۶

۴-۲-۱ موضوع ۵۶

۴-۲-۲ طرح ۵۷

۴-۲-۳ ساختار طرح ۵۷

۴-۲-۳-۱ شروع ۵۷

۴-۲-۳-۲ ناپایداری ۵۷

۴-۲-۳-۳  گسترش ۵۷

۴-۲-۳-۴ تعلیق ۵۸

۴-۲-۳-۵ بحران ۵۸

۴-۲-۳-۶ اوج ۵۸

۴-۲-۳-۷ گره گشایی ۵۸

۴-۲-۳-۸ پایان ۵۹

۴-۲-۴  پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۵۹

۴-۲-۵  شخصیت ۵۹

۴-۲-۵-۱ شخصیت از جهت اهمیت ۵۹

۴-۲-۵-۲ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۶۰

۴-۲-۵-۳ شخصیت از جهت نوع کاربرد. ۶۰

۴-۲-۶ شیوه شخصیت پردازی ۶۱

۴-۲-۷  گفت گو ۶۱

۴-۲-۸ لحن ۶۱

۴-۲-۸-۱ لحن کلی داستان ۶۱

۴-۲-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۶۱

۴-۲-۹ زاویه دید ۶۲

۴-۲-۱۰ اجزای صحنه ۶۲

۴-۲-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۶۲

۴-۲-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۶۲

۴-۲-۱۰-۳ زمان ۶۳

۴-۲-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۶۳

۴-۲-۱۱ زبان داستان ۶۳

۴-۲-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۶۳

۴-۲-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل (مثل سایر) ۶۳

۴-۲-۱۱-۳ به کارگیری کلمات و ترکیبات خارجی ۶۴

۴-۲-۱۲ درون مایه ۶۴

۴-۳ داستان پنجم: سالن تابستانی ۶۴

۴-۳-۱ موضوع داستان پنجم ۶۴

۴-۳-۲ طرح ۶۴

۴-۳-۳ ساختار طرح ۶۵

۴-۳-۳-۱ شروع ۶۵

۴-۳-۳-۲ ناپایداری ۶۵

۴-۳-۳-۳ گسترش ۶۵

۴-۳-۳-۴ تعلیق ۶۶

۴-۳-۳-۵ بحران ۶۶

۴-۳-۳-۶ نقطه اوج ۶۶

۴-۳-۳-۷ گره گشایی ۶۷

۴-۳-۳-۸ پایان ۶۷

۴-۳-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۶۷

۴-۳-۵ شخصیت ۶۷

۴-۳-۵-۱ از نظر ماهیت ۶۷

۴-۳-۵-۲ شخصیت از نظر ماهیت ۶۸

۴-۳-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۶۸

۴-۳-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی کمال ۶۸

۴-۳-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۶۸

۴-۳-۶ شیوه شخصیت پردازی ۶۹

۴-۳-۷ گفت و گو ۶۹

۴-۳-۸ لحن ۷۰

۴-۳-۸-۱ لحن کلی داستان ۷۰

۴-۳-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۷۰

۴-۳-۹ زاویه دید ۷۰

۴-۳-۱۰ صحنه ۷۱

۴-۳-۱۰-۱ کار و پیشه ی شخصیت ها ۷۱

۴-۳-۱۰-۲ زمان ۷۱

۴-۳-۱۰-۳ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۷۱

۴-۳-۱۱ زبان داستان ۷۱

۴-۳-۱۱-۱ توصیف ۷۲

۴-۳-۱۱-۲ به کارگیری کلمات و ترکیبات عامیانه ۷۲

۴-۳-۱۱-۳ استفاده از ضرب المثل (مثل سایر) ۷۲

۴-۳-۱۲ درونمایه ۷۲

۴-۳-۱۳ موضوع ۷۳

۴-۳-۱۴ طرح ۷۳

۴-۳-۱۵ ساختار طرح ۷۳

۴-۳-۱۵-۱ شروع ۷۳

۴-۳-۱۵-۲ ناپایداری ۷۳

۴-۳-۱۵-۳ گسترش ۷۴

۴-۳-۱۵-۴ تعلیق ۷۴

۴-۳-۱۵-۵ بحران ۷۴

۴-۳-۱۵-۶ اوج ۷۵

۴-۳-۱۵-۷ گره گشایی ۷۵

۴-۳-۱۵-۸ پایان ۷۵

۴-۳-۱۶ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۷۶

۴-۳-۱۷ شخصیت ۷۶

۴-۳-۱۷-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۷۶

۴-۳-۱۷-۲ شخصی از جهت اهمیت ۷۶

۴-۳-۱۷-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۷۷

۴-۳-۱۷-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۷۷

۴-۳-۱۷-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۷۸

۴-۳-۱۸ شیوه شخصیت پردازی ۷۸

۴-۳-۱۹ گفت و گو ۷۹

۴-۳-۲۰ لحن ۷۹

۴-۳-۲۰-۱ لحن کلی داستان ۷۹

۴-۳-۲۰-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۷۹

۴-۳-۲۱ زاویه ی دید ۸۰

۴-۳-۲۲ اجزای صحنه ۸۰

۴-۳-۲۲-۱ محل جغرافیایی ۸۰

۴-۳-۲۲-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۸۱

۴-۳-۲۲-۳ زمان ۸۱

۴-۳-۲۲-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۸۱

۴-۳-۲۳ زبان داستان ۸۱

۴-۳-۲۳-۱ توصیف ۸۱

۴-۳-۲۳-۲ استفاده از ضرب المثل / مثل سائر ۸۱

۴-۳-۲۳-۳ استفاده از کلمات عامیانه ۸۲

۴-۳-۲۴ درون مایه ۸۲

۴-۴ داستان هفتم: خط حایل بین شما ۸۳

۴-۴-۱ موضوع ۸۳

۴-۴-۲ طرح ۸۳

۴-۴-۳ ساختار طرح ۸۳

۴-۴-۳-۱ شروع ۸۳

۴-۴-۳-۲ ناپایداری ۸۳

۴-۴-۳-۳ گسترش ۸۴

۴-۴-۳-۴ تعلیق ۸۴

۴-۴-۳-۵ بحران ۸۴

۴-۴-۳-۶ نقطه ی اوج ۸۴

۴-۴-۳-۷ گره گشایی ۸۵

۴-۴-۳-۸ پایان ۸۵

۴-۴-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۸۵

۴-۴-۵ شخصیت ۸۵

۴-۴-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۸۵

۴-۴-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۸۵

۴-۴-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۸۶

۴-۴-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۸۶

۴-۴-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۸۶

۴-۴-۶ شیوه شخصیت پردازی ۸۶

۴-۴-۷ گفت و گو ۸۷

۴-۴-۷-۱ کارکرد گفت و گو ۸۷

۴-۴-۸ لحن ۸۷

۴-۴-۸-۱ لحن کلی داستان ۸۷

۴-۴-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۸۷

۴-۴-۹ زاویه دید ۸۸

۴-۴-۱۰ اجزای صحنه ۸۸

۴-۴-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۸۸

۴-۴-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۸۸

۴-۴-۱۰-۳ زمان ۸۸

۴-۴-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۸۹

۴-۴-۱۱ زبان داستان ۸۹

۴-۴-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۸۹

۴-۴-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل/ مثل سائر ۸۹

۴-۴-۱۱-۳ استفاده از کلمات عامیانه ۸۹

۴-۴-۱۲ درون مایه ۹۰

۴-۵ قصه ی هشتم: گنجشک ها در بالکن ۹۰

۴-۵-۱ موضوع ۹۰

۴-۵-۲ طرح ۹۰

۴-۵-۳ ساختار طرح ۹۱

۴-۵-۳-۱ شروع ۹۱

۴-۵-۳-۲ ناپایداری ۹۱

۴-۵-۳-۳ گسترش ۹۱

۴-۵-۳-۴ تعلیق ۹۱

۴-۵-۳-۵ بحران ۹۲

۴-۵-۳-۶ نقطه ی اوج ۹۲

۴-۵-۳-۷ گره گشایی ۹۲

۴-۵-۳-۸ پایان ۹۳

۴-۵-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۹۳

۴-۵-۵ شخصیت ۹۳

۴-۵-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۹۳

۴-۵-۵-۲ شخصیت از جهت ماهیت ۹۳

۴-۵-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۹۴

۴-۵-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۹۴

۴-۵-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۹۴

۴-۵-۶ شیوه شخصیت پردازی ۹۴

۴-۵-۷ گفت و گو ۹۴

۴-۵-۸ لحن ۹۵

۴-۵-۸-۱ لحن کلی داستان ۹۵

۴-۵-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۹۵

۴-۵-۹ زاویه ی دید ۹۶

۴-۵-۱۰ صحنه ۹۶

۴-۵-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۹۶

۴-۵-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۹۶

۴-۵-۱۰-۳ زمان ۹۶

۴-۵-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۹۶

۴-۵-۱۱ زبان داستان ۹۷

۴-۵-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۹۷

۴-۵-۱۱-۲ استفاده از کلمات عامیانه ۹۷

۴-۵-۱۲ درون مایه ۹۷

۴-۶ داستان نهم: آبشار ۹۷

۴-۶-۱ موضوع ۹۷

۴-۶-۲ طرح ۹۷

۴-۶-۳ ساختار طرح ۹۸

۴-۶-۳-۱ شروع ۹۸

۴-۶-۳-۲ ناپایداری ۹۸

۴-۶-۳-۳ گسترش ۹۸

۴-۶-۳-۴ تعلیق ۹۸

۴-۶-۳-۵ بحران ۹۹

۴-۶-۳-۶ نقطه ی اوج ۹۹

۴-۶-۳-۷ گره گشایی ۹۹

۴-۶-۳-۸ پایان ۹۹

۴-۶-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۰۰

۴-۶-۵ شخصیت ۱۰۰

۴-۶-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۰۰

۴-۶-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۰۰

۴-۶-۵-۳ شخصت از جهت تحول پذیری ۱۰۰

۴-۶-۵-۴ شخصیت از جهت گسترگی و کمال ۱۰۰

۴-۶-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۰۱

۴-۶-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۰۱

۴-۶-۷ لحن ۱۰۱

۴-۶-۷-۱ لحن کلی داستان ۱۰۱

۴-۶-۷-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۰۲

۴-۶-۸ زاویه ی دید ۱۰۲

۴-۶-۹ صحنه ۱۰۲

۴-۶-۹-۱ محل جغرافیایی ۱۰۲

۴-۶-۹-۲ کار و پیشه شخصیت ها ۱۰۲

۴-۶-۹-۳ زمان ۱۰۲

۴-۶-۹-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۰۲

۴-۶-۱۰ زبان داستان ۱۰۳

۴-۶-۱۰-۱ استفاده از توصیف ۱۰۳

۴-۶-۱۱ درون مایه ۱۰۳

۴-۷ داستان دهم: یکی از هزار ۱۰۳

۴-۷-۱ موضوع ۱۰۳

۴-۷-۲ طرح ۱۰۳

۴-۷-۳ ساختار طرح ۱۰۴

۴-۷-۳-۱ ساختار طرح ۱۰۴

۴-۷-۳-۲ ناپایداری ۱۰۴

۴-۷-۳-۳ گسترش ۱۰۴

۴-۷-۳-۴ تعلیق ۱۰۴

۴-۷-۳-۵ بحران ۱۰۵

۴-۷-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۰۵

۴-۷-۳-۷ گره گشایی ۱۰۵

۴-۷-۳-۸ پایان ۱۰۵

۴-۷-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۰۶

۴-۷-۵ شخصیت ۱۰۶

۴-۷-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۰۶

۴-۷-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۰۶

۴-۷-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۰۶

۴-۷-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۰۶

۴-۷-۵-۵ شخصیت از نظر نوع کاربرد ۱۰۷

۴-۷-۶  شیوه شخصیت پردازی ۱۰۷

۴-۷-۷ گفت و گو ۱۰۷

۴-۷-۸ لحن ۱۰۸

۴-۷-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۰۸

۴-۷-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۰۸

۴-۷-۹ زاویه ی دید ۱۰۹

۴-۷-۱۰ اجزای صحنه ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۳ زمان ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۰۹

۴-۷-۱۱ زبان داستان ۱۱۰

۴-۷-۱۲ درون مایه ۱۱۰

۴-۸ داستان یازدهم: مشایعت کنندگان ۱۱۰

۴-۸-۱ موضوع ۱۱۰

۴-۸-۲ طرح ۱۱۰

۴-۸-۳ ساختار طرح ۱۱۱

۴-۸-۳-۱ شروع ۱۱۱

۴-۸-۳-۲ ناپایداری ۱۱۱

۴-۸-۳-۳ گسترش ۱۱۱

۴-۸-۳-۴ تعلیق ۱۱۱

۴-۸-۳-۵ بحران ۱۱۲

۴-۸-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۱۲

۴-۸-۳-۷ گره گشایی ۱۱۲

۴-۸-۳-۸ پایان ۱۱۲

۴-۸-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۱۳

۴-۸-۵ شخصیت ۱۱۳

۴-۸-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۱۳

۴-۸-۵-۲ شخصیت غیر انسان ۱۱۳

۴-۸-۵-۳ شخصیت از جهت اهمیت ۱۱۳

۴-۸-۵-۴ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۱۳

۴-۸-۵-۵ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۱۳

۴-۸-۵-۶ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۱۴

۴-۸-۶ شخصیت پردازی ۱۱۴

۴-۸-۷ گفت و گو ۱۱۴

۴-۸-۸ لحن ۱۱۵

۴-۸-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۱۵

۴-۸-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۱۵

۴-۸-۹ زاویه دید ۱۱۵

۴-۸-۱۰اجزای صحنه ۱۱۵

۴-۸-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۱۵

۴-۸-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ۱۱۵

۴-۸-۱۰-۳ زمان ۱۱۶

۴-۸-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۱۶

۴-۸-۱۱ زبان داستان ۱۱۶

۴-۸-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۱۶

۴-۸-۱۱-۲ استفاده از ابیات شاعر ۱۱۶

۴-۸-۱۱-۳ استفاده از تشبیه ۱۱۶

۴-۸-۱۲  درون مایه ۱۱۷

۴-۹ داستان دوازدهم : عشق فقیر من ۱۱۷

۴-۹-۱  موضوع ۱۱۷

۴-۹-۲ طرح ۱۱۷

۴-۹-۳ ساختار طرح ۱۱۷

۴-۹-۳-۱ شروع ۱۱۷

۴-۹-۳-۲ ناپایداری ۱۱۷

۴-۹-۳-۳ گسترش ۱۱۸

۴-۹-۳-۴ تعلیق ۱۱۸

۴-۹-۳-۵ بحران ۱۱۸

۴-۹-۳-۶ نقطه اوج ۱۱۸

۴-۹-۳-۷ گره گشایی ۱۱۹

۴-۹-۳-۸ پایان ۱۱۹

۴-۹-۴ پیرنگ باز یا پیرنگ بسته ۱۱۹

۴-۹-۵ شخصیت ۱۱۹

۴-۹-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۱۹

۴-۹-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۱۹

۴-۹-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۲۰

۴-۹-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۲۰

۴-۹-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۲۰

۴-۹-۶ شیوه ی شخصیت پردازی ۱۲۰

۴-۹-۷ گفت و گو ۱۲۰

۴-۹-۸ لحن ۱۲۱

۴-۹-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۲۱

۴-۹-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۲۱

۴-۹-۹ زاویه دید ۱۲۱

۴-۹-۱۰ اجزای صحنه ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۳ زمان ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۲۲

۴-۹-۱۱ زبان داستان ۱۲۲

۴-۹-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۲۲

۴-۹-۱۲ درون مایه ۱۲۳

۴-۱۰ داستان سیزدهم: اعلیحضرت ۱۲۳

۴-۱۰-۱ موضوع ۱۲۳

۴-۱۰-۲ طرح ۱۲۳

۴-۱۰-۳ ساختار طرح ۱۲۳

۴-۱۰-۳-۱  شروع ۱۲۳

۴-۱۰-۳-۲ ناپایداری ۱۲۴

۴-۱۰-۳-۳ گسترش ۱۲۴

۴-۱۰-۳-۴ تعلیق ۱۲۴

۴-۱۰-۳-۵ بحران ۱۲۵

۴-۱۰-۳-۶ نقطه اوج ۱۲۵

۴-۱۰-۳-۷ گره گشایی ۱۲۵

۴-۱۰-۴-۸ پایان ۱۲۵

۴-۱۰-۵ پیرنگ بسته تا پیرنگ باز ۱۲۵

۴-۱۰-۶ شخصیت ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۳ شخصیت از جهت تحویل پذیری ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۵ شخصیت از جهت نوع کارکرد ۱۲۶

۴-۱۰-۷ شیوه ی شخصیت پردازی ۱۲۷

۴-۱۰-۸ گفت و گو ۱۲۷

۴-۱۰-۹ لحن ۱۲۸

۴-۱۰-۹-۱ لحن گفت شخصیت ها ۱۲۸

۴-۱۰-۱۰ زاویه دید ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱ اجزای صحنه ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۱ محل جغرافیایی ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۲ کار و پیشه ی شخصیت ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۳ زمان ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲ زبان داستان ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۱ استفاده از توصیف ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۲ استفاده از ضرب المثل (مثل سائر) ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۳ استفاده از اشعار و ابیات شاعران ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۴ ذکر نام بعضی از شاعران و اشخاص ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۵ استفاده از کلمات عامیانه و بی ادبانه ۱۳۱

۴-۱۰-۱۳ درون مایه ۱۳۱

۴-۱۱ داستان چهاردهم: اجرای مردمی ۱۳۱

۱۴-۱۱-۱ موضوع ۱۳۱

۴-۱۱-۲ طرح ۱۳۱

۱۴-۱۱-۳ ساختار طرح ۱۳۱

۴-۱۱-۳-۱ شروع ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۲ ناپایداری ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۳ گسترش ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۴ تعلیق ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۵ بحران ۱۳۳

۴-۱۱-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۳۳

۴-۱۱-۳-۷ پایان ۱۳۳

۴-۱۱-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۳۳

۴-۱۱-۵ شخصیت ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت هستند. ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۳ شخصیت از جهت تحویل پذیری ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۳۴

۴-۱۱-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۳۵

۴-۱۱-۷ گفت و گو ۱۳۵

۴-۱۱-۸ لحن ۱۳۶

۴-۱۱-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۳۶

۴-۱۱-۸-۲  لحن گفتاری شخصیت ها ۱۳۶

۴-۱۱-۹ زاویه دید ۱۳۶

۴-۱۱-۱۰ اجزای صحنه ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۳ زمان ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۳۷

۴-۱۱-۱۱ زبان داستان ۱۳۷

۴-۱۱-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۳۷

۴-۱۱-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل/ مثل سائر ۱۳۸

۴-۱۱-۱۱-۳ ذکر نام شاعران ۱۳۸

۴-۱۱-۱۲ درونمایه ۱۳۸

۴-۱۲ داستان پانزدهم: شهر کوران ۱۳۸

۴-۱۲-۱ موضوع ۱۳۸

۴-۱۲-۲ طرح ۱۳۸

۴-۱۲-۳ ساختار طرح ۱۳۸

۴-۱۲-۳-۱ شروع ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۲ ناپایداری ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۳ گسترش ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۴ تعلیق ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۵ بحران ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۴۰

۴-۱۲-۳-۷ پایان ۱۴۰

۴-۱۲-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۴۰

۴-۱۲-۵ شخصیت ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۵ شخصیت از نطر نوع کاربرد ۱۴۲

۴-۱۲-۶  شیوه شخصیت پردازی ۱۴۲

۴-۱۲-۷  گفت و گو ۱۴۲

۴-۱۲-۸ لحن ۱۴۳

۴-۱۲-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۴۳

۴-۱۲-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۴۳

۴-۱۲-۹ زاویه دید ۱۴۳

۴-۱۲-۱۰ اجزای صحنه ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۲ کار پیشه ی شخصیت ها ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۳ زمان ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۴۴

۴-۱۲-۱۱ زبان داستان ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل / (مثل سائر) ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۳ استفاده از اشعار و ابیات شاعران ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۴ استفاده از کلمات عامیانه ۱۴۵

۴-۱۲-۱۲ درون مایه ۱۴۶

۴-۱۳ داستان شانزدهم کوچه های پیر ۱۴۶

۴-۱۳-۱ موضوع ۱۴۶

۴-۱۳-۲ طرح ۱۴۶

۴-۱۳-۳ ساختار طرح ۱۴۶

۴-۱۳-۳-۱ شروع ۱۴۶

۴-۱۳-۳-۲ ناپایداری ۱۴۷

۴-۱۳-۳-۳ گسترش ۱۴۷

۴-۱۳-۳-۴ تعلیق ۱۴۷

۴-۱۳-۳-۵ بحران ۱۴۸

۴-۱۳-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۴۸

۴-۱۳-۳-۷ گره گشایی ۱۴۸

۴-۱۳-۳-۸ پایان ۱۴۹

۴-۱۳-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۴۹

۴-۱۳-۵ شخصیت ۱۴۹

۴-۱۳-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۴۹

۴-۱۳-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۵۰

۴-۱۳-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۵۰

۴-۱۳-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۵۰

۴-۱۳-۵-۵ شخصیت از جهت از نوع کاربرد ۱۵۱

۴-۱۳-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۵۱

۴-۱۳-۷ گفت و گو ۱۵۱

۴-۱۳-۸  لحن داستان ۱۵۲

۴-۱۳-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۵۲

۴-۱۳-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۵۲

۴-۱۳-۹ زاویه ی دید ۱۵۳

۴-۱۳-۱۰ صحنه ۱۵۳

۴-۱۳-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۵۳

۴-۱۳-۱۰-۲ زمان ۱۵۴

۴-۱۳-۱۰-۳ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱ زبان داستان ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل / مثل سائر ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱-۳ استفاده از کلمات عامیانه و محلی ۱۵۵

۴-۱۳-۱۱-۴ ذکر اسامی نویسندگان و اشخاص ۱۵۵

۴-۱۳-۱۲ درون مایه ۱۵۵

۴-۱۴داستان هیجدهم: فردا چه روزی است ۱۵۶

۴-۱۴-۱ موضوع ۱۵۶

۴-۱۴-۲ طرح ۱۵۶

۴-۱۴-۳ ساختار طرح ۱۵۶

۴-۱۴-۳-۱ شروع ۱۵۶

۴-۱۴-۳-۲ ناپایداری ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۳ گسترش ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۴ تعلیق ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۵ بحران ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۵۸

۴-۱۴-۳-۷ گره گشایی ۱۵۸

۴-۱۴-۳-۸ پایان ۱۵۸

۴-۱۴-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۵۸

۴-۱۴-۵ شخصیت ۱۵۸

۴-۱۴-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۵۸

۴-۱۴-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۵۹

۴-۱۴-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۵۹

۴-۱۴-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۵۹

۴-۱۴-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۵۹

۴-۱۴-۶ شیوه ی شخصیت پردازی ۱۶۰

۴-۱۴-۷ گفت و گو ۱۶۰

۴-۱۴-۸ لحن ۱۶۱

۴-۱۴-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۶۱

۴-۱۴-۹ زاویه دید ۱۶۱

۴-۱۴-۱۰ اجزای صحنه ۱۶۱

۴-۱۴-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۶۱

۴-۱۴-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۶۲

۴-۱۴-۱۰-۳ زمان ۱۶۲

۴-۱۴-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۶۲

۴-۱۴-۱۱ زبان داستان ۱۶۲

۴-۱۸-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۶۲

۴-۱۴-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل / مثل سایر ۱۶۲

۴-۱۴-۱۱-۳  ذکر نام بعضی از نویسندگان ۱۶۳

۴-۱۴-۱۲ درون مایه ۱۶۳

۴-۱۵ داستان نوزدهم: پرسه ای در قاب عکس کلاس پنجم ابتدایی ۱۶۳

۴-۱۵-۱ موضوع ۱۶۳

۴-۱۵-۲ طرح ۱۶۳

۴-۱۵-۳ ساختار طرح ۱۶۳

۴-۱۵-۳-۱ شروع ۱۶۳

۴-۱۵-۳-۲ ناپایداری ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۳ گسترش ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۴ تعلیق ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۵ بحران ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۶ نقطه اوج ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۷ گره گشایی ۱۶۵

۴-۱۵-۳-۸ پایان ۱۶۵

۴-۱۵-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۶۵

۴-۱۵-۵ شخصیت ۱۶۵

۴-۱۵-۵-۱ شخصیت از جهت اهمیت ۱۶۵

۴-۱۵-۵-۲ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۶۶

۴-۱۵-۵-۳ شخصیت از لحاظ گستردگی و کمال ۱۶۶

۴-۱۵-۵-۴ شخصیت از نظر نوع کاربرد ۱۶۶

۴-۱۵-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۶۷

۴-۱۵-۷  گفت و گو ۱۶۷

۴-۱۵-۸ لحن ۱۶۸

۴-۱۵-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۶۸

۴-۱۵-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۶۸

۴-۱۵-۹ زاویه دید ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰ اجزای صحنه ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰-۲ کارو پیشه ی شخصیت ها ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰-۳ زمان ۱۷۰

۴-۱۵-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی داستان ۱۷۰

۴-۱۵-۱۱ زبان داستان ۱۷۰

۴-۱۵-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۷۰

۴-۱۵-۱۱-۲ استفاده از کلمات عامیانه ۱۷۰

۴-۱۵-۱۲ درون مایه ۱۷۰

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
كد : 92406
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss