جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی ساختاری ((مجموعه گنجشک ها در بالکن)) مجید دانش آراسته

۱-۵ پیشینه تحقیق ۶

فصل دوم: بنیاد نظری (عناصرداستان)

۲-۱ طرح ۹

۲-۱-۱ انواع پیرنگ ۹

۲-۱-۲ خصوصیات طرح ۱۰

۲-۱-۳ تفاوت داستان و طرح ۱۱

۲-۲ عناصر ساختاری طرح ۱۱

۲-۲-۱ شروع ۱۲

۲-۲-۲ ناپایداری ۱۲

۲-۲-۳ گسترش ۱۲

۲-۲-۴ تعلیق ۱۳

۲-۲-۵ بحران ۱۴

۲-۲-۶ اوج یا بزنگاه ۱۴

۲-۲-۷ گره گشایی ۱۴

۲-۲-۸ پایان ۱۵

۲-۳ موضوع ۱۵

۲-۳-۱ انواع موضوع داستان ۱۶

۲-۳-۲ تفاوت موضوع یا درونمایه ۱۶

۲-۴ شخصیت ۱۶

۲-۴-۱ تعریف و پیشینه ۱۶

۲-۴-۲ ویژگی های شخصیت ۱۸

۲-۴-۳ طبقه بندی شخصیت ۱۹

۲-۴-۳-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۹

۲-۴-۳-۲ شخصیت از جهت تحویل پذیری یا تحویل ناپذیری ۱۹

۲-۴-۳-۳ شخصیت از نظر میزان گستردگی و کمال ۲۰

۲-۴-۳-۴ شحصیت از جهت نوع کاربرد ۲۱

۲-۴-۳-۵ شخصیت از نظر نقش داستانی ۲۳

۲-۴-۴ شیوه های شخصیت سازی ۲۴

۲-۵ گفت و گو ۲۵

۲-۵-۱ ویژگی های «گفت و گو» در شاهکارهای ادبی ۲۶

۲-۵-۲ کارکردهای گفت و گو ۲۶

۲-۵-۳ سیاق گفت و گو ۲۷

۲-۵-۴ انواع گفت و گو ۲۷

۲-۵-۴-۱ گفت و گوی دو طرفه و تک گویی ۲۷

۲-۵-۴-۲ انواع تک گویی ۲۷

۲-۶ لحن / نواخت ۲۸

۲-۶-۱ تعریف ۲۸

۲-۶-۲ انواع لحن ۲۸

۲-۶-۳ عناصر سازنده لحن ۲۹

۲-۷ زاویه دید ۲۹

۲-۷-۱ تعریف ۲۹

۲-۷-۲ انواع زوایه ی دید ۳۰

۲-۷-۲-۱ زاویه دید بیرونی ۳۰

۲-۷-۲-۲ زاویه ی دید درونی ۳۱

۲-۷-۳ زاویه دید متغیر و جا به جا شونده ۳۱

۲-۸ صحنه ۳۱

۲-۸-۱ اجزای صحنه ۳۲

۲-۸-۲ شیوه ی صحنه پردازی ۳۲

۲-۸-۳ وظیفه صحنه ۳۳

۲-۹ زبان ۳۳

۲-۹-۱ زیان از دیدگاه ادبیات داستانی ۳۳

۲-۹-۲ عناصر هویت دهنده ی زبان ۳۳

۲-۱۰ درونمایه و مضمون ۳۴

۲-۱۰-۱ انواع درونمایه ۳۴

۲-۱۰-۲ نحوه ی ارائه درونمایه ۳۵

فصل سوم: آثار و احوال مجید دانش آراسته

۳-۱ معرفي مولف و متن ۳۷

فصل چهارم: بررسی ساختاری مجموعه

۴-۱ داستان اول «احضار» ۴۶

۴-۱-۱  موضوع ۴۶

۴-۱-۲  طرح ۴۶

۴-۱-۳  ساختار طرح ۴۶

۴-۱-۳-۱  شروع ۴۶

۴-۱-۳-۲ ناپایداری ۴۷

۴-۱-۳-۳ گسترش………………………. ۴۷

۴-۱-۳-۴ تعلیق ۴۸

۴-۱-۳-۵ بحران ۴۸

۴-۱-۳-۶ نقطه ی اوج ۴۸

۴-۱-۳-۷ گره گشایی ۴۹

۴-۱-۳-۸ پایان ۴۹

۴-۱-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۵۰

۴-۱-۵ شخصیت ۵۰

۴-۱-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت…………… ۵۰

۴-۱-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۵۰

۴-۱-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۵۱

۴-۱-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۵۱

۴-۱-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۵۲

۴-۱-۶ شیوه شخصیت پردازی ۵۲

۴-۱-۷ گفت و گو ۵۲

۴-۱-۸ لحن ۵۳

۴-۱-۸-۱ لحن کلی داستان ۵۳

۴-۱-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۵۳

۴-۱-۹ زاویه دید ۵۴

۴-۱-۱۰ صحنه ۵۵

۴-۱-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۵۵

۴-۱-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۵۵

۴-۱-۱۰-۳ زمان ۵۵

۴-۱-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۵۵

۴-۱-۱۱ زبان داستان ۵۶

۴-۱-۱۱-۱ استفاده از زبان توصیف ۵۶

۴-۱-۱۱-۲ استفاده از اطناب ۵۶

۴-۱-۱۲ درونمایه ۵۶

۴-۲ قصه ی دوم (تقویم دیواری) ۵۶

۴-۲-۱ موضوع ۵۶

۴-۲-۲ طرح ۵۷

۴-۲-۳ ساختار طرح ۵۷

۴-۲-۳-۱ شروع ۵۷

۴-۲-۳-۲ ناپایداری ۵۷

۴-۲-۳-۳  گسترش ۵۷

۴-۲-۳-۴ تعلیق ۵۸

۴-۲-۳-۵ بحران ۵۸

۴-۲-۳-۶ اوج ۵۸

۴-۲-۳-۷ گره گشایی ۵۸

۴-۲-۳-۸ پایان ۵۹

۴-۲-۴  پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۵۹

۴-۲-۵  شخصیت ۵۹

۴-۲-۵-۱ شخصیت از جهت اهمیت ۵۹

۴-۲-۵-۲ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۶۰

۴-۲-۵-۳ شخصیت از جهت نوع کاربرد. ۶۰

۴-۲-۶ شیوه شخصیت پردازی ۶۱

۴-۲-۷  گفت گو ۶۱

۴-۲-۸ لحن ۶۱

۴-۲-۸-۱ لحن کلی داستان ۶۱

۴-۲-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۶۱

۴-۲-۹ زاویه دید ۶۲

۴-۲-۱۰ اجزای صحنه ۶۲

۴-۲-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۶۲

۴-۲-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۶۲

۴-۲-۱۰-۳ زمان ۶۳

۴-۲-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۶۳

۴-۲-۱۱ زبان داستان ۶۳

۴-۲-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۶۳

۴-۲-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل (مثل سایر) ۶۳

۴-۲-۱۱-۳ به کارگیری کلمات و ترکیبات خارجی ۶۴

۴-۲-۱۲ درون مایه ۶۴

۴-۳ داستان پنجم: سالن تابستانی ۶۴

۴-۳-۱ موضوع داستان پنجم ۶۴

۴-۳-۲ طرح ۶۴

۴-۳-۳ ساختار طرح ۶۵

۴-۳-۳-۱ شروع ۶۵

۴-۳-۳-۲ ناپایداری ۶۵

۴-۳-۳-۳ گسترش ۶۵

۴-۳-۳-۴ تعلیق ۶۶

۴-۳-۳-۵ بحران ۶۶

۴-۳-۳-۶ نقطه اوج ۶۶

۴-۳-۳-۷ گره گشایی ۶۷

۴-۳-۳-۸ پایان ۶۷

۴-۳-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۶۷

۴-۳-۵ شخصیت ۶۷

۴-۳-۵-۱ از نظر ماهیت ۶۷

۴-۳-۵-۲ شخصیت از نظر ماهیت ۶۸

۴-۳-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۶۸

۴-۳-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی کمال ۶۸

۴-۳-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۶۸

۴-۳-۶ شیوه شخصیت پردازی ۶۹

۴-۳-۷ گفت و گو ۶۹

۴-۳-۸ لحن ۷۰

۴-۳-۸-۱ لحن کلی داستان ۷۰

۴-۳-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۷۰

۴-۳-۹ زاویه دید ۷۰

۴-۳-۱۰ صحنه ۷۱

۴-۳-۱۰-۱ کار و پیشه ی شخصیت ها ۷۱

۴-۳-۱۰-۲ زمان ۷۱

۴-۳-۱۰-۳ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۷۱

۴-۳-۱۱ زبان داستان ۷۱

۴-۳-۱۱-۱ توصیف ۷۲

۴-۳-۱۱-۲ به کارگیری کلمات و ترکیبات عامیانه ۷۲

۴-۳-۱۱-۳ استفاده از ضرب المثل (مثل سایر) ۷۲

۴-۳-۱۲ درونمایه ۷۲

۴-۳-۱۳ موضوع ۷۳

۴-۳-۱۴ طرح ۷۳

۴-۳-۱۵ ساختار طرح ۷۳

۴-۳-۱۵-۱ شروع ۷۳

۴-۳-۱۵-۲ ناپایداری ۷۳

۴-۳-۱۵-۳ گسترش ۷۴

۴-۳-۱۵-۴ تعلیق ۷۴

۴-۳-۱۵-۵ بحران ۷۴

۴-۳-۱۵-۶ اوج ۷۵

۴-۳-۱۵-۷ گره گشایی ۷۵

۴-۳-۱۵-۸ پایان ۷۵

۴-۳-۱۶ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۷۶

۴-۳-۱۷ شخصیت ۷۶

۴-۳-۱۷-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۷۶

۴-۳-۱۷-۲ شخصی از جهت اهمیت ۷۶

۴-۳-۱۷-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۷۷

۴-۳-۱۷-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۷۷

۴-۳-۱۷-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۷۸

۴-۳-۱۸ شیوه شخصیت پردازی ۷۸

۴-۳-۱۹ گفت و گو ۷۹

۴-۳-۲۰ لحن ۷۹

۴-۳-۲۰-۱ لحن کلی داستان ۷۹

۴-۳-۲۰-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۷۹

۴-۳-۲۱ زاویه ی دید ۸۰

۴-۳-۲۲ اجزای صحنه ۸۰

۴-۳-۲۲-۱ محل جغرافیایی ۸۰

۴-۳-۲۲-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۸۱

۴-۳-۲۲-۳ زمان ۸۱

۴-۳-۲۲-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۸۱

۴-۳-۲۳ زبان داستان ۸۱

۴-۳-۲۳-۱ توصیف ۸۱

۴-۳-۲۳-۲ استفاده از ضرب المثل / مثل سائر ۸۱

۴-۳-۲۳-۳ استفاده از کلمات عامیانه ۸۲

۴-۳-۲۴ درون مایه ۸۲

۴-۴ داستان هفتم: خط حایل بین شما ۸۳

۴-۴-۱ موضوع ۸۳

۴-۴-۲ طرح ۸۳

۴-۴-۳ ساختار طرح ۸۳

۴-۴-۳-۱ شروع ۸۳

۴-۴-۳-۲ ناپایداری ۸۳

۴-۴-۳-۳ گسترش ۸۴

۴-۴-۳-۴ تعلیق ۸۴

۴-۴-۳-۵ بحران ۸۴

۴-۴-۳-۶ نقطه ی اوج ۸۴

۴-۴-۳-۷ گره گشایی ۸۵

۴-۴-۳-۸ پایان ۸۵

۴-۴-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۸۵

۴-۴-۵ شخصیت ۸۵

۴-۴-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۸۵

۴-۴-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۸۵

۴-۴-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۸۶

۴-۴-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۸۶

۴-۴-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۸۶

۴-۴-۶ شیوه شخصیت پردازی ۸۶

۴-۴-۷ گفت و گو ۸۷

۴-۴-۷-۱ کارکرد گفت و گو ۸۷

۴-۴-۸ لحن ۸۷

۴-۴-۸-۱ لحن کلی داستان ۸۷

۴-۴-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۸۷

۴-۴-۹ زاویه دید ۸۸

۴-۴-۱۰ اجزای صحنه ۸۸

۴-۴-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۸۸

۴-۴-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۸۸

۴-۴-۱۰-۳ زمان ۸۸

۴-۴-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۸۹

۴-۴-۱۱ زبان داستان ۸۹

۴-۴-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۸۹

۴-۴-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل/ مثل سائر ۸۹

۴-۴-۱۱-۳ استفاده از کلمات عامیانه ۸۹

۴-۴-۱۲ درون مایه ۹۰

۴-۵ قصه ی هشتم: گنجشک ها در بالکن ۹۰

۴-۵-۱ موضوع ۹۰

۴-۵-۲ طرح ۹۰

۴-۵-۳ ساختار طرح ۹۱

۴-۵-۳-۱ شروع ۹۱

۴-۵-۳-۲ ناپایداری ۹۱

۴-۵-۳-۳ گسترش ۹۱

۴-۵-۳-۴ تعلیق ۹۱

۴-۵-۳-۵ بحران ۹۲

۴-۵-۳-۶ نقطه ی اوج ۹۲

۴-۵-۳-۷ گره گشایی ۹۲

۴-۵-۳-۸ پایان ۹۳

۴-۵-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۹۳

۴-۵-۵ شخصیت ۹۳

۴-۵-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۹۳

۴-۵-۵-۲ شخصیت از جهت ماهیت ۹۳

۴-۵-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۹۴

۴-۵-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۹۴

۴-۵-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۹۴

۴-۵-۶ شیوه شخصیت پردازی ۹۴

۴-۵-۷ گفت و گو ۹۴

۴-۵-۸ لحن ۹۵

۴-۵-۸-۱ لحن کلی داستان ۹۵

۴-۵-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۹۵

۴-۵-۹ زاویه ی دید ۹۶

۴-۵-۱۰ صحنه ۹۶

۴-۵-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۹۶

۴-۵-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۹۶

۴-۵-۱۰-۳ زمان ۹۶

۴-۵-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۹۶

۴-۵-۱۱ زبان داستان ۹۷

۴-۵-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۹۷

۴-۵-۱۱-۲ استفاده از کلمات عامیانه ۹۷

۴-۵-۱۲ درون مایه ۹۷

۴-۶ داستان نهم: آبشار ۹۷

۴-۶-۱ موضوع ۹۷

۴-۶-۲ طرح ۹۷

۴-۶-۳ ساختار طرح ۹۸

۴-۶-۳-۱ شروع ۹۸

۴-۶-۳-۲ ناپایداری ۹۸

۴-۶-۳-۳ گسترش ۹۸

۴-۶-۳-۴ تعلیق ۹۸

۴-۶-۳-۵ بحران ۹۹

۴-۶-۳-۶ نقطه ی اوج ۹۹

۴-۶-۳-۷ گره گشایی ۹۹

۴-۶-۳-۸ پایان ۹۹

۴-۶-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۰۰

۴-۶-۵ شخصیت ۱۰۰

۴-۶-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۰۰

۴-۶-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۰۰

۴-۶-۵-۳ شخصت از جهت تحول پذیری ۱۰۰

۴-۶-۵-۴ شخصیت از جهت گسترگی و کمال ۱۰۰

۴-۶-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۰۱

۴-۶-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۰۱

۴-۶-۷ لحن ۱۰۱

۴-۶-۷-۱ لحن کلی داستان ۱۰۱

۴-۶-۷-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۰۲

۴-۶-۸ زاویه ی دید ۱۰۲

۴-۶-۹ صحنه ۱۰۲

۴-۶-۹-۱ محل جغرافیایی ۱۰۲

۴-۶-۹-۲ کار و پیشه شخصیت ها ۱۰۲

۴-۶-۹-۳ زمان ۱۰۲

۴-۶-۹-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۰۲

۴-۶-۱۰ زبان داستان ۱۰۳

۴-۶-۱۰-۱ استفاده از توصیف ۱۰۳

۴-۶-۱۱ درون مایه ۱۰۳

۴-۷ داستان دهم: یکی از هزار ۱۰۳

۴-۷-۱ موضوع ۱۰۳

۴-۷-۲ طرح ۱۰۳

۴-۷-۳ ساختار طرح ۱۰۴

۴-۷-۳-۱ ساختار طرح ۱۰۴

۴-۷-۳-۲ ناپایداری ۱۰۴

۴-۷-۳-۳ گسترش ۱۰۴

۴-۷-۳-۴ تعلیق ۱۰۴

۴-۷-۳-۵ بحران ۱۰۵

۴-۷-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۰۵

۴-۷-۳-۷ گره گشایی ۱۰۵

۴-۷-۳-۸ پایان ۱۰۵

۴-۷-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۰۶

۴-۷-۵ شخصیت ۱۰۶

۴-۷-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۰۶

۴-۷-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۰۶

۴-۷-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۰۶

۴-۷-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۰۶

۴-۷-۵-۵ شخصیت از نظر نوع کاربرد ۱۰۷

۴-۷-۶  شیوه شخصیت پردازی ۱۰۷

۴-۷-۷ گفت و گو ۱۰۷

۴-۷-۸ لحن ۱۰۸

۴-۷-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۰۸

۴-۷-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۰۸

۴-۷-۹ زاویه ی دید ۱۰۹

۴-۷-۱۰ اجزای صحنه ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۳ زمان ۱۰۹

۴-۷-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۰۹

۴-۷-۱۱ زبان داستان ۱۱۰

۴-۷-۱۲ درون مایه ۱۱۰

۴-۸ داستان یازدهم: مشایعت کنندگان ۱۱۰

۴-۸-۱ موضوع ۱۱۰

۴-۸-۲ طرح ۱۱۰

۴-۸-۳ ساختار طرح ۱۱۱

۴-۸-۳-۱ شروع ۱۱۱

۴-۸-۳-۲ ناپایداری ۱۱۱

۴-۸-۳-۳ گسترش ۱۱۱

۴-۸-۳-۴ تعلیق ۱۱۱

۴-۸-۳-۵ بحران ۱۱۲

۴-۸-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۱۲

۴-۸-۳-۷ گره گشایی ۱۱۲

۴-۸-۳-۸ پایان ۱۱۲

۴-۸-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۱۳

۴-۸-۵ شخصیت ۱۱۳

۴-۸-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۱۳

۴-۸-۵-۲ شخصیت غیر انسان ۱۱۳

۴-۸-۵-۳ شخصیت از جهت اهمیت ۱۱۳

۴-۸-۵-۴ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۱۳

۴-۸-۵-۵ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۱۳

۴-۸-۵-۶ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۱۴

۴-۸-۶ شخصیت پردازی ۱۱۴

۴-۸-۷ گفت و گو ۱۱۴

۴-۸-۸ لحن ۱۱۵

۴-۸-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۱۵

۴-۸-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۱۵

۴-۸-۹ زاویه دید ۱۱۵

۴-۸-۱۰اجزای صحنه ۱۱۵

۴-۸-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۱۵

۴-۸-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ۱۱۵

۴-۸-۱۰-۳ زمان ۱۱۶

۴-۸-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۱۶

۴-۸-۱۱ زبان داستان ۱۱۶

۴-۸-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۱۶

۴-۸-۱۱-۲ استفاده از ابیات شاعر ۱۱۶

۴-۸-۱۱-۳ استفاده از تشبیه ۱۱۶

۴-۸-۱۲  درون مایه ۱۱۷

۴-۹ داستان دوازدهم : عشق فقیر من ۱۱۷

۴-۹-۱  موضوع ۱۱۷

۴-۹-۲ طرح ۱۱۷

۴-۹-۳ ساختار طرح ۱۱۷

۴-۹-۳-۱ شروع ۱۱۷

۴-۹-۳-۲ ناپایداری ۱۱۷

۴-۹-۳-۳ گسترش ۱۱۸

۴-۹-۳-۴ تعلیق ۱۱۸

۴-۹-۳-۵ بحران ۱۱۸

۴-۹-۳-۶ نقطه اوج ۱۱۸

۴-۹-۳-۷ گره گشایی ۱۱۹

۴-۹-۳-۸ پایان ۱۱۹

۴-۹-۴ پیرنگ باز یا پیرنگ بسته ۱۱۹

۴-۹-۵ شخصیت ۱۱۹

۴-۹-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۱۹

۴-۹-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۱۹

۴-۹-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۲۰

۴-۹-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۲۰

۴-۹-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۲۰

۴-۹-۶ شیوه ی شخصیت پردازی ۱۲۰

۴-۹-۷ گفت و گو ۱۲۰

۴-۹-۸ لحن ۱۲۱

۴-۹-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۲۱

۴-۹-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۲۱

۴-۹-۹ زاویه دید ۱۲۱

۴-۹-۱۰ اجزای صحنه ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۳ زمان ۱۲۲

۴-۹-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۲۲

۴-۹-۱۱ زبان داستان ۱۲۲

۴-۹-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۲۲

۴-۹-۱۲ درون مایه ۱۲۳

۴-۱۰ داستان سیزدهم: اعلیحضرت ۱۲۳

۴-۱۰-۱ موضوع ۱۲۳

۴-۱۰-۲ طرح ۱۲۳

۴-۱۰-۳ ساختار طرح ۱۲۳

۴-۱۰-۳-۱  شروع ۱۲۳

۴-۱۰-۳-۲ ناپایداری ۱۲۴

۴-۱۰-۳-۳ گسترش ۱۲۴

۴-۱۰-۳-۴ تعلیق ۱۲۴

۴-۱۰-۳-۵ بحران ۱۲۵

۴-۱۰-۳-۶ نقطه اوج ۱۲۵

۴-۱۰-۳-۷ گره گشایی ۱۲۵

۴-۱۰-۴-۸ پایان ۱۲۵

۴-۱۰-۵ پیرنگ بسته تا پیرنگ باز ۱۲۵

۴-۱۰-۶ شخصیت ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۳ شخصیت از جهت تحویل پذیری ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۲۶

۴-۱۰-۶-۵ شخصیت از جهت نوع کارکرد ۱۲۶

۴-۱۰-۷ شیوه ی شخصیت پردازی ۱۲۷

۴-۱۰-۸ گفت و گو ۱۲۷

۴-۱۰-۹ لحن ۱۲۸

۴-۱۰-۹-۱ لحن گفت شخصیت ها ۱۲۸

۴-۱۰-۱۰ زاویه دید ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱ اجزای صحنه ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۱ محل جغرافیایی ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۲ کار و پیشه ی شخصیت ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۳ زمان ۱۲۹

۴-۱۰-۱۱-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲ زبان داستان ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۱ استفاده از توصیف ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۲ استفاده از ضرب المثل (مثل سائر) ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۳ استفاده از اشعار و ابیات شاعران ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۴ ذکر نام بعضی از شاعران و اشخاص ۱۳۰

۴-۱۰-۱۲-۵ استفاده از کلمات عامیانه و بی ادبانه ۱۳۱

۴-۱۰-۱۳ درون مایه ۱۳۱

۴-۱۱ داستان چهاردهم: اجرای مردمی ۱۳۱

۱۴-۱۱-۱ موضوع ۱۳۱

۴-۱۱-۲ طرح ۱۳۱

۱۴-۱۱-۳ ساختار طرح ۱۳۱

۴-۱۱-۳-۱ شروع ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۲ ناپایداری ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۳ گسترش ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۴ تعلیق ۱۳۲

۴-۱۱-۳-۵ بحران ۱۳۳

۴-۱۱-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۳۳

۴-۱۱-۳-۷ پایان ۱۳۳

۴-۱۱-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۳۳

۴-۱۱-۵ شخصیت ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت هستند. ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۳ شخصیت از جهت تحویل پذیری ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۳۴

۴-۱۱-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۳۴

۴-۱۱-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۳۵

۴-۱۱-۷ گفت و گو ۱۳۵

۴-۱۱-۸ لحن ۱۳۶

۴-۱۱-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۳۶

۴-۱۱-۸-۲  لحن گفتاری شخصیت ها ۱۳۶

۴-۱۱-۹ زاویه دید ۱۳۶

۴-۱۱-۱۰ اجزای صحنه ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۳ زمان ۱۳۷

۴-۱۱-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۳۷

۴-۱۱-۱۱ زبان داستان ۱۳۷

۴-۱۱-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۳۷

۴-۱۱-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل/ مثل سائر ۱۳۸

۴-۱۱-۱۱-۳ ذکر نام شاعران ۱۳۸

۴-۱۱-۱۲ درونمایه ۱۳۸

۴-۱۲ داستان پانزدهم: شهر کوران ۱۳۸

۴-۱۲-۱ موضوع ۱۳۸

۴-۱۲-۲ طرح ۱۳۸

۴-۱۲-۳ ساختار طرح ۱۳۸

۴-۱۲-۳-۱ شروع ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۲ ناپایداری ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۳ گسترش ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۴ تعلیق ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۵ بحران ۱۳۹

۴-۱۲-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۴۰

۴-۱۲-۳-۷ پایان ۱۴۰

۴-۱۲-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۴۰

۴-۱۲-۵ شخصیت ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۴۱

۴-۱۲-۵-۵ شخصیت از نطر نوع کاربرد ۱۴۲

۴-۱۲-۶  شیوه شخصیت پردازی ۱۴۲

۴-۱۲-۷  گفت و گو ۱۴۲

۴-۱۲-۸ لحن ۱۴۳

۴-۱۲-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۴۳

۴-۱۲-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۴۳

۴-۱۲-۹ زاویه دید ۱۴۳

۴-۱۲-۱۰ اجزای صحنه ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۲ کار پیشه ی شخصیت ها ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۳ زمان ۱۴۴

۴-۱۲-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۴۴

۴-۱۲-۱۱ زبان داستان ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل / (مثل سائر) ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۳ استفاده از اشعار و ابیات شاعران ۱۴۵

۴-۱۲-۱۱-۴ استفاده از کلمات عامیانه ۱۴۵

۴-۱۲-۱۲ درون مایه ۱۴۶

۴-۱۳ داستان شانزدهم کوچه های پیر ۱۴۶

۴-۱۳-۱ موضوع ۱۴۶

۴-۱۳-۲ طرح ۱۴۶

۴-۱۳-۳ ساختار طرح ۱۴۶

۴-۱۳-۳-۱ شروع ۱۴۶

۴-۱۳-۳-۲ ناپایداری ۱۴۷

۴-۱۳-۳-۳ گسترش ۱۴۷

۴-۱۳-۳-۴ تعلیق ۱۴۷

۴-۱۳-۳-۵ بحران ۱۴۸

۴-۱۳-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۴۸

۴-۱۳-۳-۷ گره گشایی ۱۴۸

۴-۱۳-۳-۸ پایان ۱۴۹

۴-۱۳-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۴۹

۴-۱۳-۵ شخصیت ۱۴۹

۴-۱۳-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۴۹

۴-۱۳-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۵۰

۴-۱۳-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۵۰

۴-۱۳-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۵۰

۴-۱۳-۵-۵ شخصیت از جهت از نوع کاربرد ۱۵۱

۴-۱۳-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۵۱

۴-۱۳-۷ گفت و گو ۱۵۱

۴-۱۳-۸  لحن داستان ۱۵۲

۴-۱۳-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۵۲

۴-۱۳-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۵۲

۴-۱۳-۹ زاویه ی دید ۱۵۳

۴-۱۳-۱۰ صحنه ۱۵۳

۴-۱۳-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۵۳

۴-۱۳-۱۰-۲ زمان ۱۵۴

۴-۱۳-۱۰-۳ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱ زبان داستان ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل / مثل سائر ۱۵۴

۴-۱۳-۱۱-۳ استفاده از کلمات عامیانه و محلی ۱۵۵

۴-۱۳-۱۱-۴ ذکر اسامی نویسندگان و اشخاص ۱۵۵

۴-۱۳-۱۲ درون مایه ۱۵۵

۴-۱۴داستان هیجدهم: فردا چه روزی است ۱۵۶

۴-۱۴-۱ موضوع ۱۵۶

۴-۱۴-۲ طرح ۱۵۶

۴-۱۴-۳ ساختار طرح ۱۵۶

۴-۱۴-۳-۱ شروع ۱۵۶

۴-۱۴-۳-۲ ناپایداری ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۳ گسترش ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۴ تعلیق ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۵ بحران ۱۵۷

۴-۱۴-۳-۶ نقطه ی اوج ۱۵۸

۴-۱۴-۳-۷ گره گشایی ۱۵۸

۴-۱۴-۳-۸ پایان ۱۵۸

۴-۱۴-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۵۸

۴-۱۴-۵ شخصیت ۱۵۸

۴-۱۴-۵-۱ شخصیت از نظر ماهیت ۱۵۸

۴-۱۴-۵-۲ شخصیت از جهت اهمیت ۱۵۹

۴-۱۴-۵-۳ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۵۹

۴-۱۴-۵-۴ شخصیت از جهت گستردگی و کمال ۱۵۹

۴-۱۴-۵-۵ شخصیت از جهت نوع کاربرد ۱۵۹

۴-۱۴-۶ شیوه ی شخصیت پردازی ۱۶۰

۴-۱۴-۷ گفت و گو ۱۶۰

۴-۱۴-۸ لحن ۱۶۱

۴-۱۴-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۶۱

۴-۱۴-۹ زاویه دید ۱۶۱

۴-۱۴-۱۰ اجزای صحنه ۱۶۱

۴-۱۴-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۶۱

۴-۱۴-۱۰-۲ کار و پیشه ی شخصیت ها ۱۶۲

۴-۱۴-۱۰-۳ زمان ۱۶۲

۴-۱۴-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی شخصیت ها ۱۶۲

۴-۱۴-۱۱ زبان داستان ۱۶۲

۴-۱۸-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۶۲

۴-۱۴-۱۱-۲ استفاده از ضرب المثل / مثل سایر ۱۶۲

۴-۱۴-۱۱-۳  ذکر نام بعضی از نویسندگان ۱۶۳

۴-۱۴-۱۲ درون مایه ۱۶۳

۴-۱۵ داستان نوزدهم: پرسه ای در قاب عکس کلاس پنجم ابتدایی ۱۶۳

۴-۱۵-۱ موضوع ۱۶۳

۴-۱۵-۲ طرح ۱۶۳

۴-۱۵-۳ ساختار طرح ۱۶۳

۴-۱۵-۳-۱ شروع ۱۶۳

۴-۱۵-۳-۲ ناپایداری ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۳ گسترش ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۴ تعلیق ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۵ بحران ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۶ نقطه اوج ۱۶۴

۴-۱۵-۳-۷ گره گشایی ۱۶۵

۴-۱۵-۳-۸ پایان ۱۶۵

۴-۱۵-۴ پیرنگ بسته یا پیرنگ باز ۱۶۵

۴-۱۵-۵ شخصیت ۱۶۵

۴-۱۵-۵-۱ شخصیت از جهت اهمیت ۱۶۵

۴-۱۵-۵-۲ شخصیت از جهت تحول پذیری ۱۶۶

۴-۱۵-۵-۳ شخصیت از لحاظ گستردگی و کمال ۱۶۶

۴-۱۵-۵-۴ شخصیت از نظر نوع کاربرد ۱۶۶

۴-۱۵-۶ شیوه شخصیت پردازی ۱۶۷

۴-۱۵-۷  گفت و گو ۱۶۷

۴-۱۵-۸ لحن ۱۶۸

۴-۱۵-۸-۱ لحن کلی داستان ۱۶۸

۴-۱۵-۸-۲ لحن گفتاری شخصیت ها ۱۶۸

۴-۱۵-۹ زاویه دید ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰ اجزای صحنه ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰-۱ محل جغرافیایی ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰-۲ کارو پیشه ی شخصیت ها ۱۶۹

۴-۱۵-۱۰-۳ زمان ۱۷۰

۴-۱۵-۱۰-۴ محیط کلی و عمومی داستان ۱۷۰

۴-۱۵-۱۱ زبان داستان ۱۷۰

۴-۱۵-۱۱-۱ استفاده از توصیف ۱۷۰

۴-۱۵-۱۱-۲ استفاده از کلمات عامیانه ۱۷۰

۴-۱۵-۱۲ درون مایه ۱۷۰

….

….

2018-08-16
كد : 92406
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss