مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سبک¬شناختی اشعار سه تن از شاعران شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سبک¬شناختی اشعار سه تن از شاعران شرق گیلان (بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد)، فرامرز محمّدی پور)

۱-۵ – پیشینه­ی تحقیق………………….. ۶

فصل دوم: مبانی نظری و تعریف­ها (سبک­شناسی ساختارگرا)

۲-۱- درآمدی بر سبک و رویکردهای سبک شناسی.. ۱۰

۲-۲- تعاریف سبک……………………… ۱۰

۲-۳- بررسی نوین سبک………………….. ۱۱

۲-۴- سبکِ هنر آفرین…………………… ۱۲

۲-۵- سبک ادبی……………………….. ۱۲

۲-۶- سبک شناسی………………………. ۱۳

۲-۷- تحلیل سبک شناسیک………………… ۱۴

۲-۸- سبک در ادبیات…………………… ۱۴

۲-۹- معنی و اهمیت نظریه سبک…………… ۱۴

۲-۱۰- کار سبک شناسی………………….. ۱۵

۲-۱۱- نگاهی به برخی نظریات گذشتگان درباره ی سبک……………………………….. ۱۶

۲-۱۲- سبک سنجی زبان شناختی……………. ۱۶

۲-۱۳- گونه شناسی (تیپولوژی) سبکها……… ۱۷

۲-۱۴- جایگاهِ سبک پژوهی……………….. ۱۸

۲-۱۵- تعاریف سبک از دیدگاه سبک شناسان….. ۱۸

۲-۱۶- نام گذاری سبک ها……………….. ۱۹

۲-۱۷- مفاهیم سبک ……………………. ۱۹

۲-۱۷-۱- سبک دوره…………………… ۱۹

۲-۱۷-۱-۱- سبک عراقی………………. ۱۹

۲-۱۷-۱-۲- سبک هندی……………….. ۲۰

۲-۱۷-۲- سبک شخصی…………………… ۲۰

۲-۱۷-۳- سبک ادبی…………………… ۲۱

۲-۱۸- اهداف سبک شناسی………………… ۲۱

۲-۱۹- مکاتب سبک شناسی………………… ۲۱

۲-۱۹-۱- سبک شناسی توصیفی……………. ۲۱

۲-۱۹-۲- سبک شناسی تکوینی……………. ۲۱

۲-۱۹-۳- سبک شناسی ساخت گرا………….. ۲۲

۲-۲۰- جریان های مهم در سبک شناسی جدید …. ۲۲

۲-۲۱- سبک و سبک شناسی در ایران………… ۲۲

۲-۲۲- مفهوم سبک در آثار قدما………….. ۲۳

۲-۲۳- معاصران……………………….. ۲۳

۲-۲۴- ادوار شعر فارسی………………… ۲۳

۲-۲۵- سبک نیمایی ……………………. ۲۴

۲-۲۶- شیوه های شعر نو ……………….. ۲۴

۲-۲۷- مکتب های ادبی اروپایی…………… ۲۵

۲-۲۷-۱- رئالیست یا واقع گرایی………. ۲۵

۲-۲۷-۲- سوررئالیسمlisme Surrea ………… 25

۲-۲۷-۳- پست مدرنیسم و یا فرانوگرایی … ۲۶

۲-۲۸- روش بررسی سبک شناسی متون………… ۲۶

فصل سوم: معرفی بیژن نجدی، محمدحسین مهدوی(م، مؤیّد) و فرامرز محمّدی پور

۳-۱- زندگینامه ی بیژن نجدی……………. ۲۹

۳-۱-۱- ویژگی داستان ها و اشعار نجدی … ۳۰

۳-۱-۲- وفات نجدی………………….. ۳۱

۳-۱-۳- آثار بیژن نجدی …………….. ۳۱

۳-۲- زندگینامه محمدحسین مهدوی (م.موید) … ۳۲

۳-۲-۱- تحصیلات م. مؤید در ایران……… ۳۳

۳-۲-۲- ویژگی شعری م. مؤید………….. ۳۳

۳-۲-۳- سبک شعری م.مؤید ……………. ۳۵

۳-۲-۴- آثار مؤید………………….. ۳۵

۳-۲-۵- ویژگی های چندمجموعه شعر مؤید…. ۳۵

۳-۳- زندگینامه ی فرامرز محمّدی پور …….. ۳۷

۳-۳-۱- مسئولیت های محمّدی پور ………. ۳۷

۳-۳-۲- سبک شعری محمّدی پور …………. ۳۸

۳-۳-۳- ویژگی های شعری محمدی پور ……. ۳۸

۳-۳-۴- آثار محمدی پور …………….. ۳۸

۳-۳-۵- دیگر آثار………………….. ۳۹

فصل چهارم: بررسی سبک­شناختی اشعار بیژن نجدی، محمّد حسین مهدوی(م.مؤیّد) و فرامرز محمّدی­پور

۴-۱ سبک شناسی اشعار بیژن نجدی…………. ۴۱

۴-۱-۱  روش بررسی سبک شناختی متون……. ۴۱

۴-۱-۱-۱ سطح زبانی (Literally Level)……… 43

۴-۱-۱-۱-۱ سطح آوایی یا سبک شناسی آواها(Phonostylistics)……………….. 43

۴-۱-۱-۱-۱-۱  انواع موسیقی شعر……. ۴۳

۴-۱-۱-۱-۱-۲  انتخاب کارکردهای زبانی زیبا و منحصر………………….. ۴۴

۴-۱-۱-۱-۱-۳  واج آرایی………….. ۴۵

۴-۱-۱-۱-۱-۴  جناس………………. ۴۷

۴-۱-۱-۱-۱-۵  تکرار……………… ۴۹

۴-۱-۱-۱-۱-۶  طرد و عکس………….. ۵۱

۴-۱-۱-۱-۲ سطح لغوی (Lexical) یا سبک­شناسی واژه­ها………………………… ۵۱

۴-۱-۱-۱-۲ -۱ ریشه شناسی لغات و مفردات اشعار نجدی……………………. ۵۱

۴-۱-۱-۱-۲ -۲ واژگان عربی به کار رفته در اشعار نجدی…………………. ۵۲

۴-۱-۱-۱-۲ -۳ رویکرد نجدی به واژگان کهن  سنّت ادبی……………………… ۵۲

۴-۱-۱-۱-۲ -۴ واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار بیژن نجدی……………….. ۵۳

۴-۱-۱-۱-۲ -۵ ساخت واژ( واژه های بسیط و غیربسیط)……………………… ۵۳

۴-۱-۱-۱-۲ -۶ واژگان پربسامد اشعار بیژن نجدی…………………………. ۵۵

۴-۱-۱-۱-۳ سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله………………………….. ۵۶

۴-۱-۱-۱-۳ -۱ ترکیب سازی واژگانی…. ۵۷

۴-۱-۱-۱-۳ -۲ ترکیبات خلّاق و تازه… ۵۷

۴-۱-۱-۱-۳ -۳ ترکیبات اضافی…….. ۵۸

۴-۱-۱-۱-۳ -۴ ترکیبات وصفی……… ۵۸

۴-۱-۱-۱-۳ -۵ ساختار نامتعارف جمله. ۵۸

۴-۱-۱-۱-۳ -۶ فعل……………… ۶۰

۴-۱-۱-۱-۳ -۷ حذف فعل………….. ۶۱

۴-۱-۱-۲ سطح ادبی (Literary Level)………… 61

۴-۱-۱-۲-۱  تضاد(مطابقه یا طباق)…… ۶۲

۴-۱-۱-۲-۲  مراعات نظیر(تناسب)…….. ۶۲

۴-۱-۱-۲-۳  تلمیح………………… ۶۳

۴-۱-۱-۲-۴  تضمین………………… ۶۴

۴-۱-۱-۲-۵  حسّامیزی………………. ۶۴

۴-۱-۱-۲-۶  متناقض نما(پارادوکس) Paradox 64

۴-۱-۱-۲-۷  تشبیه………………… ۶۵

۴-۱-۱-۲-۷-۱  انواع تشبیهات به کار رفته در اشعار نجدی……………. ۶۵

۴-۱-۱-۲-۷-۲  تشبیه مرسل………… ۶۵

۴-۱-۱-۲-۷-۳  تشبیه بلیغ (فشرده)…. ۶۶

۴-۱-۱-۲-۸  استعاره………………. ۶۷

۴-۱-۱-۲-۸-۱  استعاره مصرّحه……… ۶۷

۴-۱-۱-۲-۸-۲ استعاره مکنیه (کنایی).. ۶۸

۴-۱-۱-۳  سطح فکری (Philosophical Level)……. 69

۴-۱-۱-۳-۱  جهان بینی اشعار نجدی…… ۶۹

۴-۱-۱-۳-۲  زمان و جلوه های آن در اشعار نجدی………………………….. ۷۰

۴-۱-۱-۳-۳  برون گرایی……………. ۷۳

۴-۱-۱-۳-۴ انزوا طلبی نجدی………… ۷۳

۴-۱-۱-۳-۵  عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار بیژن نجدی………………… ۷۴

۴-۲ سبک شناسی اشعار م.مؤیّد……………. ۷۵

۴-۲-۱ سطح زبانی (Literally Level)…………. 75

۴-۲-۱-۱ سطح آوایی…………………. ۷۵

۴-۲-۱-۱-۱  انواع جناس در اشعار م.مؤیّد ۷۵

۴-۲-۱-۱-۲ واج آرایی……………… ۷۸

۴-۲-۱-۱-۳ تکرار…………………. ۷۹

۴-۲-۱-۱-۴ طرد و عکس……………… ۸۰

۴-۲-۱-۲ سطح لغوی………………….. ۸۰

۴-۲-۱-۲-۱ تبارشناسی لغات و مفردات اشعار م.مؤیّد………………………… ۸۱

۴-۲-۱-۲-۲ برخی از واژگان عربی اشعار م.مؤیّد………………………… ۸۱

۴-۲-۱-۲-۳ کاربرد برخی لغات و اصطلاحات عربی در اشعار م.مؤیّد……………. ۸۱

۴-۲-۱-۲-۴ رویکرد م.مؤیّد به واژگان کهن سنّت ادبی………………………. ۸۲

۴-۲-۱-۲-۴ -۱ واژگان کهن سنّت ادبی در اشعار م.مؤیّد………………….. ۸۲

۴-۲-۱-۲-۵  ذهنیت و عینیت گرایی واژگان در اشعار م.مؤیّد…………………… ۸۲

۴-۲-۱-۲-۶  ساخت واژ (واژه های بسیط و غیر بسیط)…………………………. ۸۳

۴-۲-۱-۲-۷  دایره ی واژگان و روابط مفهومی آن……………………………. ۸۴

۴-۲-۱-۲-۸  واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد ۸۴

۴-۲-۱-۲-۸ -۱ نمونه هایی از واژگان پربسامد اشعار م.مؤیّد…………… ۸۴

۴-۲-۱-۲-۹  عمر و حباب……………. ۸۵

۴-۲-۱-۲-۱۰  نمونه هایی از واژگان سکر و مستی در اشعار م.مؤیّد……………. ۸۵

۳-۲-۱-۳ سطح نحوی………………….. ۸۶

۴-۲-۱-۳-۱  ترکیب سازی واژگانی…….. ۸۶

۴-۲-۱-۳-۲  ترکیبات کهن سنّت ادبی…… ۸۶

۴-۲-۱-۳-۳  ترکیبات اضافی…………. ۸۶

۴-۲-۱-۳-۴  ترکیبات وصفی………….. ۸۷

۴-۲-۱-۳-۵  ساختار غیرمتعارف جمله….. ۸۷

۴-۲-۱-۳-۶  فعل………………….. ۸۹

۴-۲-۱-۳-۷  حذف فعل………………. ۸۹

۴-۲-۲ سطح ادبی (Literary Level)…………… 90

۴-۲-۲ -۱ انواع تشبیه………………. ۹۰

۴-۲-۲ – ۱-۱ تشبیه گسترده…………. ۹۰

۴-۲-۲– ۱-۲ تشبیه فشرده (بلیغ)…….. ۹۱

۴-۲-۲­-۱-۳  تشبیهات اشعار م.مویّد به اعتبار طرفین تشبیه……………… ۹۲

۴-۲-۲­-۲  عناصر طبیعت در تشبیهات م.مؤیّد…………………………….. ۹۴

۴-۲-۲­-۳  استعاره………………. ۹۴

۴-۲-۲­-۳-۱ استعاره مصرّحه………….. ۹۴

۴-۲-۲­-۳-۲ استعاره ی مکنیه………… ۹۵

۴-۲-۲­-۳-۳ اضافه ی استعاری………… ۹۵

۴-۲-۲­-۴ کنایه…………………… ۹۷

۴-۲-۲­-۵ صنایع معنوی……………… ۹۷

۴-۲-۲­-۶ متناقض نما یا پارادوکس……. ۹۸

۴-۲-۲-۷  حسّامیزی………………… ۹۸

۴-۲-۲­-۸ مراعات نظیر(تناسب)……….. ۹۹

۴-۲-۲­- ۹ تضاد…………………… ۹۹

۴-۲-۲­-­۱۰ تلمیح…………………. ۱۰۰

۴-۲-۲­-­۱۱ اقتباس………………… ۱۰۱

۴-۲-۳  سطح فکری (Philosophical Level)……… 102

۴-۲-۳-۱  اشعار م.مؤیّد و نوع نگرش او به جهان…………………………… ۱۰۳

۴-۲-۳-۲  برون گرایی………………. ۱۰۴

۴-۲-۳-۳  تقدیر و جبرگرایی…………. ۱۰۴

۴-۲-۳-۴  عقل ستیزی و عشق خواهی در اشعار م.مؤیّد…………………………. ۱۰۵

۴-۳  بررسی سبک­ شناختی اشعار فرامرز محمدی­پور…………………………………. ۱۰۷

الف- اشعار مجموعه­ی «دلم را بخشیدم به دریا»…………………………………. ۱۰۷

۴-۳-۱  سطح زبانی (Literally Level)………. 113

۴-۳-۱-۱ سطح آوایی یا سبک شناسی آواها(Phonostylistics)………………. 113

۴-۳-۱-۱-۲ انواع جناس در اشعار محمّدی پور……………………………… ۱۱۳

۴-۳-۱-۱-۳ واج آرایی…………….. ۱۱۴

۴-۳-۱-۱-۴ تکرار واژه……………. ۱۱۴

۴-۳-۱-۲ سطح لغوی (Lexical) یا سبک­شناسی واژه­ها…………………………….. ۱۱۵

۴-۳-۱-۲-۱ رویکرد محمّدی پور به واژگان عربی………………………….. ۱۱۵

۴-۳-۱-۲-۲ ساخت واژ( واژه های بسیط و غیربسیط)………………………. ۱۱۵

۴-۳-۱-۲-۳ واژگان پربسامد اشعار محمّدی پور……………………………… ۱۱۶

۴-۳-۱-۲-۴ نمونه هایی از واژگان پربسامد اشعار محمّدی پور………………… ۱۱۷

۴-۳-۱-۳ سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله…………………………… ۱۱۷

۴-۳-۱-۳-۱  ترکیب سازی واژگانی……. ۱۱۷

۴-۳-۱-۳-۲  ساختار غیرمتعارف جمله…. ۱۱۸

۴-۳-۱-۳-۳  انواع فعل……………. ۱۱۸

۴-۳-۱-۳-۴ حذف فعل………………. ۱۱۸

۴-۳-۲  سطح ادبی (Literary Level)…………. 119

۴-۳-۲-۱ انواع تشبیه………………. ۱۲۰

۴-۳-۲-۱ -۱ تشبیه گسترده…………. ۱۲۰

۴-۳-۲-۱ -۲ تشبیه بلیغ (فشرده)……. ۱۲۰

۴-۳-۲-۱ -۳ تشبیه بلیغ اضافی……… ۱۲۰

۴-۳-۲-۲ استعاره……………………. ۱۲۱

۴-۳-۲-۲-۱ استعاره­ی مصرّحه………….. ۱۲۱

۴-۳-۲-۲-۲ اضافه ی استعاری…………. ۱۲۱

۴-۳-۲-۲-۳ استعاره مکنیه (کنایی)……. ۱۲۲

۴-۳-۲-۲-۴ کنایه………………….. ۱۲۳

۴-۳-۲-۲-۵ صنایع معنوی…………….. ۱۲۴

۴-۳-۲-۲-۵-۱ پارادوکس یا متناقض نما… ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۲ حسّامیزی……………… ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۳ مراعات نظیر………….. ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۴ تضاد یا طباق…………. ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۵ تلمیح……………….. ۱۲۵

۴-۳-۲-۲-۵-۶ اقتباس………………. ۱۲۶

ب- اشعار مجموعه­ی «پیشانی بهار»………. ۱۲۶

۴-۳-۱ سطح زبانی (Literally Level)…………. 131

۴-۳-۱ -۱ سطح آوایی یا سبک شناسی آواها (Phonostylistic)……………………… 131

۴-۳-۱ -۱-۱ قافیه……………….. ۱۳۱

۴-۳-۱ -۱-۲ ردیف………………… ۱۳۱

۴-۳-۱ -۱-۳ واج آرایی در اشعار محمّدی پور……………………………… ۱۳۲

۴-۳-۱ -۱-۴ تکرار……………….. ۱۳۲

۴-۳-۱­-۲ سطح لغوی (Lexical) یا سبک شناسی واژه ها…………………………….. ۱۳۲

۴-۳-۱­-۲ -۱ تبارشناسی لغات و مفردات اشعار محمّدی پور……………………… ۱۳۲

۴-۳-۱­-۲ -۲ برخی اصطلاحات در اشعار محمّدی پور…………………………… ۱۳۳

۴-۳-۱­-۲ -۳ ساخت واژ (واژه های بسیط و غیر بسیط)…………………………. ۱۳۳

۴-۳-۱­-۲ -۴ مظاهر طبیعت در اشعار محمّدی پور…………………………… ۱۳۳

۴-۳-۱­-۲ -۵ نمونه هایی از مظاهر طبیعت در اشعار محمّدی پور………………… ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳ سطح نحوی(Syntactical) یا سبک شناسی جمله…………………………… ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳-۱ ترکیب سازی واژگانی…….. ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳-۲ ترکیبات وصفی………….. ۱۳۴

۴-۳-۱­-۳-۳ ساختار غیرمتعارف جمله….. ۱۳۵

۴-۳-۱­-۳-۴ حذف فعل………………. ۱۳۶

۴-۳-۱­-۳-۵ فعل………………….. ۱۳۷

۴-۳-۲ سطح ادبی (Literary Level)………….. 137

۴-۳-۲­-۱ انواع تشبیه………………. ۱۳۷

۴-۳-۲­-۱­-۱ تشبیه گسترده………….. ۱۳۷

۴-۳-۲­-۱­-۲ تشبیه بلیغ (فشرده)…….. ۱۳۸

۴-۳-۲­-۱­-۳ تشبیهات اشعار محمدی پور  براساس طرفین تشبیه……………… ۱۳۹

۴-۳-۲­-۲ استعاره………………….. ۱۳۹

۴-۳-۲­-۲ -۱ استعاره مصرّحه(آشکار)….. ۱۳۹

۴-۳-۲­-۲ -۲ اضافه­ی استعاری……….. ۱۴۰

۴-۳-۲­-۲ -۳ استعاره ی مکنیه………. ۱۴۰

۴-۳-۲­-۳ کنایه……………………. ۱۴۱

۴-۳-۲­-۴ صنایع معنوی………………. ۱۴۲

۴-۳-۲­-۴-۱ مراعات نظیر(تناسب)…….. ۱۴۲

۴-۳-۲­-۴-۲ اقتباس……………….. ۱۴۲

۴-۳-۲­-۴-۳ نماد…………………. ۱۴۳

۴-۳-۳ سطح فکری (Philosophical Level)………. 144

۴-۳-۳ -۱ اشعار محمّدی پور و نوع نگرش او به جهان……………………….. ۱۴۴

۴-۳-۳-۲ اشعار محمّدی پور و جلوه های زمان……………………………… ۱۴۵

۴-۳-۳-۳ درون گرایی……………… ۱۴۵

۴-۳-۳-۴ غم گرایی……………….. ۱۴۶

 ….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۵
كد : 92418
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss