جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی تأثیر سرمایه اجتماعی خانواده بر پیشگیری از جرم

-۲- مباحث سرمایه اجتماعی

۲-۲-۱- مفهوم سرمايةاجتماعي

سرمایه دارایی است که می توان از آن برای دستیابی به منابع مطلوب استفاده کرد و همچنین آن را سرمایه گذاری کرد تا خود را افزایش دهد. پیربوردیو جامعه شناس مارکسیستی در جستجوی منابع طبقه مسلط برای باز تولید فرادستی خود چهار نوع سرمایه را نام برده است:

۱-سرمایه مادی

۲- سرمایه فرهنگی

۳- سرمایه نمادی یاانسانی

۴- سرمایه اجتماعی

نوشتن مطالب مربوط به مقاله درانی و رشیدی قسمت تعریف سرمایه اجتماعی ص ۹  و پاراگراف اول ص ۱۰البته واژه های لاتین زیر نویس شوند.

واکاوی منابع موضوع

سرمایه اجتماعی شکل و نمونه ی ملموسی از یک مجموعه هنجارهای غیر رسمی است که باعث ترویج همکاری در بین دو یا چند فرد می شود. هنجارهای تشکیل دهنده سرمایه اجتماعی می توانند از هنجار روابط متقابل دو دوست گرفته تا آموزه های پیچیده ای را در برگیرند. همچون مسیجیت یا آیین کنفوسیوسی.

چنین نیست که هر مجموعه ای از هنجارهایی با مصداق عینی، به تشکیل سرمایه اجتماعی بینجامد. این هنجارها باید به ایجاد و افزایش همکاری در پژوه بیانجامند، بنابراین با فضایل سنتی چون درستکاری، وفای به عهد قابل اعتماد بودن در انجام وظیفه روابط متقابل و مانند این ها مرتبطاند.(پانتام، ۱۳۸۴: ۱۷۰- ۱۶۹)

سرمایه اجتماعی شئی واحدی نیست بلکه انواع چیزهای گوناگونی است که دو  ویژگی مشتکر دارند همه آنها شامل جنبه ای از یک ساخت اجتماعی هستند و کنش های معین افرادی  را که درون ساختار هستند تسهیل می کنند.( کلمن، ۱۳۸۶: ۴۶۲)

صاحب نظران تعریف هدف رسیه به
پیربوردیو منابعی هستند که منافع عمومی را مورد ارزیابی قرار میدهند سرمایه اقتصادی
جیمز کلمن جنبه هایی از ساختار اجتماعی است که اعضا از آن به عنوان منبعی برای رسیدن به منابع خود استفاده می کنند سرمایه انسانی
رابرت پونتام اعتماد هنجارها و شبکه هایی که تسهیل کننده همکاری اعضا برای رسیدن به منافع مشترک است دموکراسی و توسعه اقتصادی
فرانسیس فوکویاما مجموعه معینی از هنجارها یا ارزش های غیر رسمی که شامل ارزش های مثبت و منفی می باشد

به اعتقاد کلمن سرمایه اجتماعی می تواند به سه شکل ظاهر شود.

اول تکالیف و انتظاراتی که بستگی به میزان قابلیت اعتماد به محیط اجتماعی دارد دوم ظرفیت اطلاعات برای انتقال و حرکت در ساختار اجتماعی که بتوان پایه ای برای کنش فراهم کرد.

سوم هنجارهایی که توام با ضمانت اجرایی موثر باشند.(کلمن، ۱۳۸۶: ۴۷۰-۴۵۰)

از نظر بوردیو، سرمایه اجتماعی حاصل  جمع منابع بالقوه  و بالفعلی است که نتیجه مالکیت شبکه با دوامی ا زروابط نهادی شده بنی افراد و به عبارت ساده تر عضویت در یک  گروه است البته سرمایه اجتماعی مستلزم شراطی به مراتب بیش از وجود صسرف شبکه پیوندها می باشد. د رواقع پیوندهای شبکه ای می بایست از نوع خاصب باشند یعنی مثبت و مبتنی بر اعتماد( فیلد، ۲۰۰۳: ۱۷)

از نظر پانتام سرمایه اجتماعی عبارت است از پیوندهای بین افراد( شکه های اجتماعی)  و هنجارهای اعتماد و کنش و واکنش متقابل که از این پیوندها ناشی می شود( پانتام ، ۱۳۸۰: ۲۹۷)

از نظر پانتام سرمایه اجتماعی شامل موارد ذیل است: میزان مشارکت در امور اجتماع محلی و زندگی سازمانی،  مشارکت در امور عمومی، رفتار داوطلبانه فعالیت های اجتماعی ، غیر رسمی و سطح اعتماد بین افراد بدین ترتیب سنجه او دارای دو عامل اساسی است. سنجه مشآرکت انجمنی و سنجه اعتماد(همان:۲۹۸)

باس معتقد است نظریه سرمایه اجتماعی معطوف به بسط قضایایی در مورد شرایطی است که تحت آن حکومت ها و اجتماعات محلی بتوانند برای نیل به اهداف مشترک تعاون و همکاری داشته باشد( ازکیا، به نقل از باس، ۱۹۹۷).

فوکویاما منابع ایجاد کننده سرمایه اجتماعی را این گونه مطرح می نماید:

۱ـ هنجارهایی که به لحاظ نهادی ساخته شده اند و منتج از نهادهای رسمی مانند دولت و نظام های قانونی هستند.

۲ـ  هنجارهایی  که خود جوش هستند و برخاسته از کنش های متقابل اعضای یک جامعه هستند.

۳ـ ساخت مندیهای برون زاد که برخاسته از اجتماعی غیر از اجتماع مبدا  خودشان  هستند و می توانند از ایدئولوژی فرهنگ وتجربه تاریخی متشرک نشأت بگیرند.

۴ـ هنجارهایی که از طبیعت ریشه گرفته اند مثل خانواده نژاد و قومیت.( ۱۳۷۹: ۱۰۷-۸۷).

اصطلاح «سرمایه ی اجتماعی» در سه دهه گذشته موضوع بررسی های بسیاری در علوم اجتماعی – و به ویژه در جامعه شناسی بوده است این اصطلاح توانست در کمتر از دو دهه ادبیات بسیار گسترده ای را به خود اختصاص دهد و به مفهومی کم و بیش «اسطوره ای» تبدیل شود به گونه ای که برخی از نویسندگان آن را حتی بیش از یک کلید واژه علمی و همسنگ  یک پارادایم پنداشته اند این در حالی است که محتوای بحث  این نویسندگان به هیچ روی نو نیست و در واقع همان بانگ« دریغ از گذشته » نویسندگان ایدئولوژیست سده ی ۱۹ و رهبران ناسیونالیست سده ی ۲۰ م است. افزون بر این واژه ی «سرمایه » در این اصطلاح در معنایی نادرست به کار گرفته شده است و نویسندگان آن را « چیزی» دانسته اند که د ردرون رابطه اجتماعی نهفته و پنهان و بنابراین دور از دسترس کنگشر است حال آن که سرمایه اجتماعی کنشگر در جامعه ی  سنتی عبارت است از آن رفتارهای تثبیت شده یا هنجاری که کنشگر برای پغایدار ساختن رابطه ی خود با دیگران درونی می کند و در جامعه ی نوین (مدرن) در برگیرنده  همه آن قابلیت ها و توانمندی هایی است که کنشگر برا ی رابطه برقرار کردن با دیگران به آن نیاز دارد و باید به دست آورد.

 

۲-۳- انواع سرمایه اجتماعی

سرمایه اجتماعی را می توان به سرمایه اجتماعی جمعی و فردی تقسیم کرد: سرمایه اجتماعی جمعی شامل دو بعد اعتماد اجتماعی و سرمایه اجتماعی فردی شامل  سه بعد تعامل اجتماعی حمایت اجتماعی و ساختار روابط اجتماعی می باشد( محمدی ، ۱۳۸۴)

تمایز بین سرمایه اجتماعی و سرمایه انسانی

سرمایه انسانی سرمایه اجتماعی
تمرکز فرد روابط
اندازه گیری مدیریت زمان عضویت / مشارکت
موفقیت سطوح اعتماد
نتایج مستقیم، درآمد، تولید انسجام اجتماعی
غیر مستقیم ، سلامت، فعالیت بدنی دستاورد اقتصادی- سرمایه اجتماعی بیشتر
الگو خطی کنش متقابل/ دایره ای
سیاست آموزش، مهارت، امکان دسترسی و نرخ یا بهره بازگشت سرمایه شهروندی، ایجاد ظرفیت و توانمند سازی

۲-۴-  ابعاد و شاخصهاي سرمايةاجتماعي

….

….

….

2018-01-07
كد : 75527
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss