جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن

فصل دوم : مدیریت شهری در صدر اسلام ۲۳

۲-۲-ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۲۹

۲-۲-۱- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۲۹

۲-۲-۲- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪاي از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ در  راﺳﺘﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻦ. ۲۹

۲-۲-۳- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ  ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻗﺒﻴﻠـﻪاي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪي.. ۳۱

۲-۲-۴- ﻣﺸﺎوره در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي رﺳﻮل اﻛﺮم ۳۱

۲-۲-۵- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي و ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم(ص) ۳۲

۲-۲-۶- ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۳۳

۲-۲-۷- اﻫﻤﻴــﺖ وﻳــﮋه ﺑــﻪ ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﻲ و اﻫﻤﻴــﺖ ﺷــﻬﺮ در ﻗﺒــﺎل کــﻮچ ﻧــﺸﻴﻨﻲ و  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮدي.. ۳۴

۲-۲-۸- اﺣﻴﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ: ۳۵

۲-۲-۹- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و وﺣﺪت ﺑﺨﺸﻲ  و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت در آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۳۶

۲-۲-۱۰- ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗـﺪاوم و  ﺗﺤﻜـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ   ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۳۸

۲-۲-۱۱- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۳۹

۲-۲-۱۲- ﺟﻮانﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي.. ۴۱

۲-۲-۱۳- ﺛﺒﺖ آﻣﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ: ۴۲

۲-۲-۱۴- اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜـﺎري در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻄﻮح ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۲

۲-۳-ﺗﺪاوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﻨﺖ وﻗﻒ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۳

۲-۴-ﻣﺴﺠﺪﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﻀﺎي ﭼﻨﺪﻛﺎرﺑﺮدي و  ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي  در   ﺷـﻬﺮﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۴۴

۲-۵-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺷﻬﺮي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﺷـﻬﺮ  ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۴۵

۲-۶-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و  ﺷﻴﻮهﻫﺎيﮔﺬر از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟـﺎﻫﻠﻲ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۷

۲-۷-ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ  ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۹

۲-۸-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﻲ زﻣﻴﻦ. ۵۰

۲-۹-   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻲﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرتﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن. ۵۰

۲-۱۰-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮي داﻧﺶﻣﺤﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲدر ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۵۲

۲-۱۱-نتیجه گیری: ۵۴

فصل سوم : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در دورة  ﻣﺸﺮوﻃﻪ؛ ۵۵

۳-۲-انجمن بلدیه : ۵۸

۳-۲-۱- ﺿﺮورتﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ. ۵۸

۳-۲-۲- انجمن بلدیه از منظر قانونی. ۶۰

۳-۲-۳- ﻣﺮدم و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺑﻠﺪﻳﻪ. ۶۱

۳-۲-۴- انجمن بلدیه در مشهد : ۶۲

۳-۲-۵- انجمن بلدیه در اصفهان: ۶۶

۳-۲-۶- اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از اﻧﺠﻤﻦ و راهﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد: ۶۸

۳-۲-۷- اطلاع رسانی در بلدیه. ۷۶

۳-۳-ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در دورة ﻣﺸﺮوﻃﻪ. ۷۷

فصل چهارم : لزوم تحول مديريت شهري در ايران. ۸۴

۴-۲-مباني نظري در عرصه هاي شهر و مديريت شهري.. ۸۷

۴-۳-نقلاب صنعتی و شهر نشینی : ۹۳

۴-۴-مدیریت شهری بریتانیا : ۹۵

۴-۵-مدیریت شهری  در فرانسه : ۹۷

۴-۶-مدیریت شهری در آلمان : ۹۸

۴-۷-مديريت شهري در ايران : ۱۰۵

۴-۸-مدیریت شهری بعد ار انقلاب اسلامی : ۱۰۶

۴-۹-مقایسه ایران با سایر کشورها از حیث مدیریت شهری: ۱۰۸

۴-۱۰-مقایسه ایران و ژاپن : ۱۰۸

جدول ۴-۱- مقایسه مدیریت شهری در توکیو با تهران. ۱۰۹

۴-۱۱-مقایسه ایران با فرانسه از حیث مدیریت شهری: ۱۰۹

۴-۱۲-موانع اعمال مدیریت واحد در ایران: ۱۱۱

۴-۱۳-فقدان نظام جامع تصمیم گیری.. ۱۱۱

۴-۱۴-نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرها ۱۱۲

۴-۱۵-بی توجهی به عدالت اجتماعی در سطوح اجرایی. ۱۱۴

۴-۱۶-نقش قوانین و مقررات در اداره امور شهر. ۱۱۵

۴-۱۶-۱-قانون اساسی ، قوانین مجلس و نقش شوراها در مدیریت شهری.. ۱۱۸

۴-۱۶-۲-نقش آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت.. ۱۲۱

….

….

2018-08-20
كد : 92596
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss