مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی سیر تحول قوانین مدیریت شهری در شهرهای ایران و موانع پیش روی آن

فصل دوم : مدیریت شهری در صدر اسلام ۲۳

۲-۲-ﻣﻔﺎﻫﻴﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم (ص) در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۲۹

۲-۲-۱- ﺗﻌﻴﻴﻦ ﻧﻘﻴﺒﺎن و ﻧﻤﺎﻳﻨﺪﮔﺎن ﺳﺮﭘﺮﺳﺖ ﺑﺮاي ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۲۹

۲-۲-۲- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻧﺎم ﺷﻬﺮ ﻳﺜﺮب ﺑـﻪ ﻣﺪﻳﻨـﻪ  ﻧﻤﻮﻧـﻪاي از ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺗﻐﻴﻴـﺮ ﻇـﺎﻫﺮ در  راﺳﺘﺎي ﺗﻐﻴﻴﺮ ﺑﺎﻃﻦ. ۲۹

۲-۲-۳- ﺗﻐﻴﻴﺮ ﻣﻔﻬﻮم ﻳﺜﺮب ﺑﻪ  ﻣﺪﻳﻨﻪ ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم  ﺗﻐﻴﻴﺮ و ﺗﺤﻮل ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖﻗﺒﻴﻠـﻪاي ﺑﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم ﺷﻬﺮوﻧﺪي.. ۳۱

۲-۲-۴- ﻣﺸﺎوره در ﺳﻴﺴﺘﻢ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي رﺳﻮل اﻛﺮم ۳۱

۲-۲-۵- ﻫﻤﺒﺴﺘﮕﻲ ﻧﻬﺎدﻫﺎي و ﻗﻮﻣﻴﺘﻬﺎ و ﻃﺎﻳﻔﻪ ﻫﺎي ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺷﻬﺮي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﺣﻀﺮت رﺳﻮل اﻛﺮم(ص) ۳۲

۲-۲-۶- ﭘﻴﺪاﻳﺶ ﺗﻌﻠﻖ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ در ﻣﺤﻴﻂ ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۳۳

۲-۲-۷- اﻫﻤﻴــﺖ وﻳــﮋه ﺑــﻪ ﺷﻬﺮﻧــﺸﻴﻨﻲ و اﻫﻤﻴــﺖ ﺷــﻬﺮ در ﻗﺒــﺎل کــﻮچ ﻧــﺸﻴﻨﻲ و  ﺑﻴﺎﺑﺎﻧﮕﺮدي.. ۳۴

۲-۲-۸- اﺣﻴﺎي ﻣﻮﻗﻌﻴﺖ و ﻧﻘﺶ اﺟﺘﻤﺎﻋﻲ زﻧﺎن در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ: ۳۵

۲-۲-۹- ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم اﻣﺖ اﺳﻼﻣﻲ و وﺣﺪت ﺑﺨﺸﻲ  و ﺧﻠﻖ ﻣﻔﻬﻮم وﺣﺪت در آﺣﺎد ﻣﺮدم ﻣﺪﻳﻨﻪ. ۳۶

۲-۲-۱۰- ﺑﻬﺮهﮔﻴﺮي از ﻣﻮﻗﻌﻴﺖﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي ﺑﺮاي ﺗـﺪاوم و  ﺗﺤﻜـﻴﻢ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ   ﺷﻬﺮي در ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۳۸

۲-۲-۱۱- ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻓﻀﺎي ﻋﺮﺻﻪ ﻫﺎي اﻗﺘﺼﺎدي در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۳۹

۲-۲-۱۲- ﺟﻮانﮔﺮاﻳﻲ در ﺣﻴﻄﻪ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي.. ۴۱

۲-۲-۱۳- ﺛﺒﺖ آﻣﺎر و ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ واﻗﻌﻴﺎت ﻣﻮﺟﻮد در ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ: ۴۲

۲-۲-۱۴- اﻳﺠﺎد روﺣﻴﻪ ﺗﻌﺎون و ﻫﻤﻜـﺎري در ﺗﻤـﺎﻣﻲ ﻧﻴﺮوﻫـﺎي اﻧـﺴﺎﻧﻲ ﺳـﻄﻮح ﺷﻬﺮي ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۲

۲-۳-ﺗﺪاوم ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺷﻬﺮي ﺑﺎ ﺳﻨﺖ وﻗﻒ در ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۳

۲-۴-ﻣﺴﺠﺪﭘﻴﺎﻣﺒﺮ ﻓﻀﺎي ﭼﻨﺪﻛﺎرﺑﺮدي و  ﻣﺮﻛـﺰ ﻣـﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷـﻬﺮي  در   ﺷـﻬﺮﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۴۴

۲-۵-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ  ﺷﻬﺮي اﻣﻮر ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ  ﺑﻬﺪاﺷﺖ و ﻓﻀﺎﻫﺎي ﺑﻬﺪاﺷـﺘﻲ در ﺷـﻬﺮ  ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۴۵

۲-۶-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ و  ﺷﻴﻮهﻫﺎيﮔﺬر از ﺟﺎﻣﻌـﻪ ﺟـﺎﻫﻠﻲ ﺑـﻪ ﺟﺎﻣﻌـﻪ اﺳﻼﻣﻲ ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۷

۲-۷-ﻫﺪاﻳﺖ ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﺗﻮﺳﻌﻪ ﻓﻀﺎي ﺳﺒﺰ و اﻓﺰاﻳﺶ ﺳـﻄﺢ  ﺑﺎﻏﻬﺎي ﺷﻬﺮ ﻣﺪﻳﻨﻪ: ۴۹

۲-۸-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در راﺳﺘﺎي ﻋﻤﺮان و آﺑﺎداﻧﻲ زﻣﻴﻦ. ۵۰

۲-۹-   ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در ﺳﺎﻣﺎﻧﺪﻫﻲ ﺑﻪ ﺑﻲﺧﺎﻧﻤﺎنﻫﺎ و ﻣﻬﺎﺟﺮﻳﻦ ﻓﺎﻗﺪ ﻗﺪرتﻣﺎﻟﻲ ﻣﻨﺎﺳﺐ و رﺳﻴﺪﮔﻲ ﺑﻪ ﻣﺤﺮوﻣﺎن. ۵۰

۲-۱۰-ﻣﺪﻳﺮﻳﺖﺷﻬﺮي داﻧﺶﻣﺤﻮر و ﺗﻘﻮﻳﺖﻧﻬﺎدﻫﺎي آﻣﻮزﺷﻲدر ﺷﻬﺮ ﭘﻴﺎﻣﺒﺮ. ۵۲

۲-۱۱-نتیجه گیری: ۵۴

فصل سوم : ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در دورة  ﻣﺸﺮوﻃﻪ؛ ۵۵

۳-۲-انجمن بلدیه : ۵۸

۳-۲-۱- ﺿﺮورتﻫﺎي ﺗﺸﻜﻴﻞ اﻧﺠﻤﻦ ﺑﻠﺪﻳﻪ. ۵۸

۳-۲-۲- انجمن بلدیه از منظر قانونی. ۶۰

۳-۲-۳- ﻣﺮدم و اﻧﺠﻤﻦﻫﺎي ﺑﻠﺪﻳﻪ. ۶۱

۳-۲-۴- انجمن بلدیه در مشهد : ۶۲

۳-۲-۵- انجمن بلدیه در اصفهان: ۶۶

۳-۲-۶- اﻧﺘﻈﺎرات ﻣﺮدم از اﻧﺠﻤﻦ و راهﻛﺎرﻫﺎي ﺗﻘﻮﻳﺖ اﻳﻦ ﻧﻬﺎد: ۶۸

۳-۲-۷- اطلاع رسانی در بلدیه. ۷۶

۳-۳-ﻣﻮاﻧﻊ ﺷﻜﻞ  ﮔﻴﺮي ﻧﻬﺎد ﻣﺪﻳﺮﻳﺖ ﺷﻬﺮي در دورة ﻣﺸﺮوﻃﻪ. ۷۷

فصل چهارم : لزوم تحول مديريت شهري در ايران. ۸۴

۴-۲-مباني نظري در عرصه هاي شهر و مديريت شهري.. ۸۷

۴-۳-نقلاب صنعتی و شهر نشینی : ۹۳

۴-۴-مدیریت شهری بریتانیا : ۹۵

۴-۵-مدیریت شهری  در فرانسه : ۹۷

۴-۶-مدیریت شهری در آلمان : ۹۸

۴-۷-مديريت شهري در ايران : ۱۰۵

۴-۸-مدیریت شهری بعد ار انقلاب اسلامی : ۱۰۶

۴-۹-مقایسه ایران با سایر کشورها از حیث مدیریت شهری: ۱۰۸

۴-۱۰-مقایسه ایران و ژاپن : ۱۰۸

جدول ۴-۱- مقایسه مدیریت شهری در توکیو با تهران. ۱۰۹

۴-۱۱-مقایسه ایران با فرانسه از حیث مدیریت شهری: ۱۰۹

۴-۱۲-موانع اعمال مدیریت واحد در ایران: ۱۱۱

۴-۱۳-فقدان نظام جامع تصمیم گیری.. ۱۱۱

۴-۱۴-نظام سیاسی – اداری حاکم بر شهرها ۱۱۲

۴-۱۵-بی توجهی به عدالت اجتماعی در سطوح اجرایی. ۱۱۴

۴-۱۶-نقش قوانین و مقررات در اداره امور شهر. ۱۱۵

۴-۱۶-۱-قانون اساسی ، قوانین مجلس و نقش شوراها در مدیریت شهری.. ۱۱۸

۴-۱۶-۲-نقش آیین نامه های اجرایی و مصوبات دولت.. ۱۲۱

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
كد : 92596
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss