مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه¬ی هفتاد (با تکیه بر ده کتاب برگزیده¬ی این دهه)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه¬ی هفتاد (با تکیه بر ده کتاب برگزیده¬ی این دهه)

فصل اول:کلیات.. ۵

۱ -۱ بخش اول: نوجوان.. ۶

۱-۱-۱ تعریف دوره نوجوانی.. ۶

۱-۱-۲ خصوصیات این دوره.. ۶

۱-۲ بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان.. ۸

۱-۲-۱ هدف از داستان نویسی.. ۹

۱-۲-۲ داستان نوجوان.. ۱۰

۱-۲-۳ وظایف ادبیات کودک و نوجوان.. ۱۱

فصل دوم:شخصیت پردازی.. ۱۲

۲-۱ بخش اول: تعاریف.. ۱۳

۲-۱-۱ تعریف شخصیت.. ۱۳

۲-۱-۱-۱ تفاوت تیپ و شخصیت.. ۱۴

۲-۲ بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی.. ۱۵

۲-۲-۱ شیوه کلی: مستقیم،  غیرمستقیم.. ۱۵

۲-۲-۱-۱ روش مستقیم.. ۱۶

۲-۲-۱-۲ روش‌های غیر مستقیم.. ۱۶

۲-۲-۱-۲-۱ کنش.. ۱۷

۲-۲-۱-۲-۲ گفتار.. ۱۷

۲-۲-۱-۲-۳ نام.. ۱۸

۲-۲-۱-۲-۴ محیط و وضع ظاهری.. ۱۸

۲-۳ بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی.. ۲۰

۲-۳-۱ کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع).. ۲۰

۲-۳-۲ جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل.. ۲۰

۲-۳-۱-۱ شخصیت پویا.. ۲۰

۲-۳-۱-۲ شخصیت ایستا.. ۲۰

۲-۳-۱-۳ شخصیت ساده و جامع.. ۲۱

۲-۳-۲ انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل.. ۲۲

۲-۳-۲-۱شخصیت قراردادی:.. ۲۲

۲-۳-۲-۲ شخصیت نوعی:.. ۲۲

۲-۳-۲-۳شخصیت نمونه:.. ۲۲

۲-۳-۲-۴ شخصیت شرور:.. ۲۳

۲-۳-۲-۵ شخصیت‌های غیرواقعی:.. ۲۳

۲-۳-۲-۶ شخصیت تمثیلی:.. ۲۴

۲-۳-۳ شخصیت‌های اصلی و فرعی.. ۲۴

۲-۳-۳-۱ شخصیت اصلی:.. ۲۴

۲-۳-۳-۲ شخصیت فرعی:.. ۲۵

فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها.. ۲۶

۳-۱ سال ۷۰٫ ۲۷

۳-۱-۱ زندگی نامه.. ۲۷

۳-۱-۲ گل‌های سرخ کاغذی.. ۲۷

۳-۱-۲-۱ خلاصه.. ۲۷

۳-۱-۲-۲ درونمایه.. ۲۸

۳-۱-۲-۳ تحلیل کلی.. ۲۹

۳-۱-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۳۱

۳-۲ سال ۷۱٫ ۳۸

۳-۲-۱ زندگی نامه.. ۳۸

۳-۲-۲ دیگر از پرستوها خبری نیست.. ۳۸

۳-۲-۲-۱ تا صبح در باران.. ۳۸

۳-۲-۲-۱-۱ خلاصه.. ۳۸

۳-۲-۲-۱-۲ درونمایه.. ۳۹

۳-۲-۲-۱-۳ تحلیل کلی.. ۳۹

۳-۲-۲-۱-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۰

۳-۲-۲-۲ یاوران حرّ.. ۴۲

۳-۲-۲-۲-۱خلاصه.. ۴۲

۳-۲-۲-۲-۲ درونمایه.. ۴۳

۳-۲-۲-۲-۳ تحلیل کلی.. ۴۳

۳-۲-۲-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۴

۳-۲-۲-۳ انتظار.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۱خلاصه.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۲ درونمایه.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۳ تحلیل کلی.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۷

۳-۲-۲-۴ در مسیر بازگشت.. ۴۸

۳-۲-۲-۴-۱ خلاصه.. ۴۸

۳-۲-۲-۴-۲ درونمایه.. ۴۹

۳-۲-۲-۴-۳ تحلیل کلی.. ۴۹

۳-۲-۲-۴-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۹

۳-۲-۲-۵ راهی برای فرار.. ۵۲

۳-۲-۲-۵-۱ خلاصه.. ۵۲

۳-۲-۲-۵-۲ درونمایه.. ۵۳

۳-۲-۲-۵-۳ تحلیل کلی.. ۵۳

۳-۲-۲-۵-۴ تحلیل شخصیت.. ۵۳

۳-۲-۲-۶ با پرستوهای مهاجر.. ۵۷

۳-۲-۲-۶-۱خلاصه.. ۵۷

۳-۲-۲-۶-۲ درونمایه.. ۵۸

۳-۲-۲-۶-۳ تحلیل کلی.. ۵۸

۳-۲-۲-۶-۴ تحلیل شخصیت.. ۵۸

۳-۳ سال ۷۲٫ ۶۳

۳-۳-۱ زندگی نامه.. ۶۳

۳-۳-۲ تحلیل کتاب.. ۶۳

۳-۳-۳ مشق خاکی.. ۶۳

۳-۳-۳-۱ آن شب عجیب.. ۶۳

۳-۳-۳-۱-۱خلاصه.. ۶۳

۳-۳-۳-۱-۲ درونمایه.. ۶۴

۳-۳-۳-۱-۳ تحلیل کلی.. ۶۴

۳-۳-۳-۱-۴ تحلیل شخصیت.. ۶۵

۳-۳-۳-۲  شب حادثه.. ۶۸

۳-۳-۳-۲-۱ خلاصه.. ۶۸

۳-۳-۳-۲-۲ درونمایه.. ۶۹

۳-۳-۳-۲-۳ تحلیل کلی.. ۷۰

۳-۳-۳-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۷۰

۳-۳-۳-۳ جزیره تپه ماهورها.. ۷۳

۳-۳-۳-۳-۱خلاصه.. ۷۳

۳-۳-۳-۳-۲ درونمایه.. ۷۴

۳-۳-۳-۳-۳ تحلیل کلی.. ۷۴

۳-۳-۳-۳-۴ تحلیل شخصیت.. ۷۴

۳-۴ سال ۷۳٫ ۷۷

۳-۴-۱ زندگی نامه.. ۷۷

۳-۴-۲ دست‌ها پشت گردن.. ۷۷

۳-۴-۲-۱ خلاصه.. ۷۷

۳-۴-۲-۲ درونمایه.. ۷۸

۳-۴-۲-۳ تحلیل کلی.. ۷۸

۳-۴-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۷۹

۳-۵ سال ۷۴٫ ۸۶

۳-۵-۱ زندگی نامه.. ۸۶

۳-۵-۲ در سوگ سهراب.. ۸۶

۳-۵-۲-۱ خلاصه.. ۸۶

۳-۵-۲-۲ درونمایه.. ۸۷

۳-۵-۲-۳ تحلیل کلی.. ۸۷

۳-۵-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۸۸

۳-۶ سال ۷۵٫ ۱۰۰

۳-۶-۱ زندگی نامه.. ۱۰۰

۳-۶-۲ مهمان مهتاب.. ۱۰۰

۳-۶-۲-۱ خلاصه.. ۱۰۰

۳-۶-۲-۲ درونمایه.. ۱۰۱

۳-۶-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۰۲

۳-۶-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۰۲

۳-۷ سال ۷۶٫ ۱۲۴

۳-۷-۱ زندگی نامه.. ۱۲۴

۳-۷-۲ زمانی برای بزرگ شدن.. ۱۲۴

۳-۷-۲-۱ خلاصه.. ۱۲۴

۳-۷-۲-۲ درونمایه.. ۱۲۵

۳-۷-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۲۶

۳-۷-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۲۶

۳-۸ سال ۷۷٫ ۱۳۴

۳-۸-۱ نصف کشتی؟ نصف دریا!.. ۱۳۴

۳-۸-۱-۱ خلاصه.. ۱۳۴

۳-۸-۱-۲ درونمایه.. ۱۳۵

۳-۸-۱-۳ تحلیل کلی.. ۱۳۵

۳-۸-۱-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۳۶

۳-۹ سال ۷۸٫ ۱۴۳

۳-۹-۱ زندگی نامه.. ۱۴۳

۳-۹-۲ گردان چهار نفره.. ۱۴۴

۳-۹-۲-۱ خلاصه.. ۱۴۴

۳-۹-۲-۲ درونمایه.. ۱۴۵

۳-۹-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۴۵

۳-۹-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۴۶

۳-۱۰ سال ۷۹٫ ۱۵۳

۳-۱۰-۱ زندگی نامه.. ۱۵۳

۳-۱۰-۲ آن مرد در باران رفت.. ۱۵۳

۳-۱۰-۲-۱خلاصه.. ۱۵۳

۳-۱۰-۲-۲ درونمایه.. ۱۵۵

۳-۱۰-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۵۵

۳-۱۰-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۵۷

….

….

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۵-۲۹
كد : 92627
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss