جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه¬ی هفتاد (با تکیه بر ده کتاب برگزیده¬ی این دهه)

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی شخصیت پردازی با تاکید بر شخصیت کانونی در داستان‌های نوجوان دفاع مقدس، دهه¬ی هفتاد (با تکیه بر ده کتاب برگزیده¬ی این دهه)

فصل اول:کلیات.. ۵

۱ -۱ بخش اول: نوجوان.. ۶

۱-۱-۱ تعریف دوره نوجوانی.. ۶

۱-۱-۲ خصوصیات این دوره.. ۶

۱-۲ بخش دوم: تعریف ادبیات کودک و نوجوان.. ۸

۱-۲-۱ هدف از داستان نویسی.. ۹

۱-۲-۲ داستان نوجوان.. ۱۰

۱-۲-۳ وظایف ادبیات کودک و نوجوان.. ۱۱

فصل دوم:شخصیت پردازی.. ۱۲

۲-۱ بخش اول: تعاریف.. ۱۳

۲-۱-۱ تعریف شخصیت.. ۱۳

۲-۱-۱-۱ تفاوت تیپ و شخصیت.. ۱۴

۲-۲ بخش دوم: شیوه‌های شخصیت پردازی.. ۱۵

۲-۲-۱ شیوه کلی: مستقیم،  غیرمستقیم.. ۱۵

۲-۲-۱-۱ روش مستقیم.. ۱۶

۲-۲-۱-۲ روش‌های غیر مستقیم.. ۱۶

۲-۲-۱-۲-۱ کنش.. ۱۷

۲-۲-۱-۲-۲ گفتار.. ۱۷

۲-۲-۱-۲-۳ نام.. ۱۸

۲-۲-۱-۲-۴ محیط و وضع ظاهری.. ۱۸

۲-۳ بخش سوم: انواع شخصیت‌های داستانی.. ۲۰

۲-۳-۱ کلی: پویا و ایستا (یا ساده و جامع).. ۲۰

۲-۳-۲ جزئی: انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل.. ۲۰

۲-۳-۱-۱ شخصیت پویا.. ۲۰

۲-۳-۱-۲ شخصیت ایستا.. ۲۰

۲-۳-۱-۳ شخصیت ساده و جامع.. ۲۱

۲-۳-۲ انواع شخصیت‌های فرعی به تفصیل.. ۲۲

۲-۳-۲-۱شخصیت قراردادی:.. ۲۲

۲-۳-۲-۲ شخصیت نوعی:.. ۲۲

۲-۳-۲-۳شخصیت نمونه:.. ۲۲

۲-۳-۲-۴ شخصیت شرور:.. ۲۳

۲-۳-۲-۵ شخصیت‌های غیرواقعی:.. ۲۳

۲-۳-۲-۶ شخصیت تمثیلی:.. ۲۴

۲-۳-۳ شخصیت‌های اصلی و فرعی.. ۲۴

۲-۳-۳-۱ شخصیت اصلی:.. ۲۴

۲-۳-۳-۲ شخصیت فرعی:.. ۲۵

فصل سوم: تحلیل و بررسی شخصیت‌های داستان‌ها.. ۲۶

۳-۱ سال ۷۰٫ ۲۷

۳-۱-۱ زندگی نامه.. ۲۷

۳-۱-۲ گل‌های سرخ کاغذی.. ۲۷

۳-۱-۲-۱ خلاصه.. ۲۷

۳-۱-۲-۲ درونمایه.. ۲۸

۳-۱-۲-۳ تحلیل کلی.. ۲۹

۳-۱-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۳۱

۳-۲ سال ۷۱٫ ۳۸

۳-۲-۱ زندگی نامه.. ۳۸

۳-۲-۲ دیگر از پرستوها خبری نیست.. ۳۸

۳-۲-۲-۱ تا صبح در باران.. ۳۸

۳-۲-۲-۱-۱ خلاصه.. ۳۸

۳-۲-۲-۱-۲ درونمایه.. ۳۹

۳-۲-۲-۱-۳ تحلیل کلی.. ۳۹

۳-۲-۲-۱-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۰

۳-۲-۲-۲ یاوران حرّ.. ۴۲

۳-۲-۲-۲-۱خلاصه.. ۴۲

۳-۲-۲-۲-۲ درونمایه.. ۴۳

۳-۲-۲-۲-۳ تحلیل کلی.. ۴۳

۳-۲-۲-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۴

۳-۲-۲-۳ انتظار.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۱خلاصه.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۲ درونمایه.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۳ تحلیل کلی.. ۴۷

۳-۲-۲-۳-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۷

۳-۲-۲-۴ در مسیر بازگشت.. ۴۸

۳-۲-۲-۴-۱ خلاصه.. ۴۸

۳-۲-۲-۴-۲ درونمایه.. ۴۹

۳-۲-۲-۴-۳ تحلیل کلی.. ۴۹

۳-۲-۲-۴-۴ تحلیل شخصیت.. ۴۹

۳-۲-۲-۵ راهی برای فرار.. ۵۲

۳-۲-۲-۵-۱ خلاصه.. ۵۲

۳-۲-۲-۵-۲ درونمایه.. ۵۳

۳-۲-۲-۵-۳ تحلیل کلی.. ۵۳

۳-۲-۲-۵-۴ تحلیل شخصیت.. ۵۳

۳-۲-۲-۶ با پرستوهای مهاجر.. ۵۷

۳-۲-۲-۶-۱خلاصه.. ۵۷

۳-۲-۲-۶-۲ درونمایه.. ۵۸

۳-۲-۲-۶-۳ تحلیل کلی.. ۵۸

۳-۲-۲-۶-۴ تحلیل شخصیت.. ۵۸

۳-۳ سال ۷۲٫ ۶۳

۳-۳-۱ زندگی نامه.. ۶۳

۳-۳-۲ تحلیل کتاب.. ۶۳

۳-۳-۳ مشق خاکی.. ۶۳

۳-۳-۳-۱ آن شب عجیب.. ۶۳

۳-۳-۳-۱-۱خلاصه.. ۶۳

۳-۳-۳-۱-۲ درونمایه.. ۶۴

۳-۳-۳-۱-۳ تحلیل کلی.. ۶۴

۳-۳-۳-۱-۴ تحلیل شخصیت.. ۶۵

۳-۳-۳-۲  شب حادثه.. ۶۸

۳-۳-۳-۲-۱ خلاصه.. ۶۸

۳-۳-۳-۲-۲ درونمایه.. ۶۹

۳-۳-۳-۲-۳ تحلیل کلی.. ۷۰

۳-۳-۳-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۷۰

۳-۳-۳-۳ جزیره تپه ماهورها.. ۷۳

۳-۳-۳-۳-۱خلاصه.. ۷۳

۳-۳-۳-۳-۲ درونمایه.. ۷۴

۳-۳-۳-۳-۳ تحلیل کلی.. ۷۴

۳-۳-۳-۳-۴ تحلیل شخصیت.. ۷۴

۳-۴ سال ۷۳٫ ۷۷

۳-۴-۱ زندگی نامه.. ۷۷

۳-۴-۲ دست‌ها پشت گردن.. ۷۷

۳-۴-۲-۱ خلاصه.. ۷۷

۳-۴-۲-۲ درونمایه.. ۷۸

۳-۴-۲-۳ تحلیل کلی.. ۷۸

۳-۴-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۷۹

۳-۵ سال ۷۴٫ ۸۶

۳-۵-۱ زندگی نامه.. ۸۶

۳-۵-۲ در سوگ سهراب.. ۸۶

۳-۵-۲-۱ خلاصه.. ۸۶

۳-۵-۲-۲ درونمایه.. ۸۷

۳-۵-۲-۳ تحلیل کلی.. ۸۷

۳-۵-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۸۸

۳-۶ سال ۷۵٫ ۱۰۰

۳-۶-۱ زندگی نامه.. ۱۰۰

۳-۶-۲ مهمان مهتاب.. ۱۰۰

۳-۶-۲-۱ خلاصه.. ۱۰۰

۳-۶-۲-۲ درونمایه.. ۱۰۱

۳-۶-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۰۲

۳-۶-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۰۲

۳-۷ سال ۷۶٫ ۱۲۴

۳-۷-۱ زندگی نامه.. ۱۲۴

۳-۷-۲ زمانی برای بزرگ شدن.. ۱۲۴

۳-۷-۲-۱ خلاصه.. ۱۲۴

۳-۷-۲-۲ درونمایه.. ۱۲۵

۳-۷-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۲۶

۳-۷-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۲۶

۳-۸ سال ۷۷٫ ۱۳۴

۳-۸-۱ نصف کشتی؟ نصف دریا!.. ۱۳۴

۳-۸-۱-۱ خلاصه.. ۱۳۴

۳-۸-۱-۲ درونمایه.. ۱۳۵

۳-۸-۱-۳ تحلیل کلی.. ۱۳۵

۳-۸-۱-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۳۶

۳-۹ سال ۷۸٫ ۱۴۳

۳-۹-۱ زندگی نامه.. ۱۴۳

۳-۹-۲ گردان چهار نفره.. ۱۴۴

۳-۹-۲-۱ خلاصه.. ۱۴۴

۳-۹-۲-۲ درونمایه.. ۱۴۵

۳-۹-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۴۵

۳-۹-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۴۶

۳-۱۰ سال ۷۹٫ ۱۵۳

۳-۱۰-۱ زندگی نامه.. ۱۵۳

۳-۱۰-۲ آن مرد در باران رفت.. ۱۵۳

۳-۱۰-۲-۱خلاصه.. ۱۵۳

۳-۱۰-۲-۲ درونمایه.. ۱۵۵

۳-۱۰-۲-۳ تحلیل کلی.. ۱۵۵

۳-۱۰-۲-۴ تحلیل شخصیت.. ۱۵۷

….

….

2018-08-20
كد : 92627
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss