جستجو حرفه ای پروپوزال آماده ، پرسشنامه و تمامی مطالب سایتمبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه ارزیابی شاخص های موثر در پیاده سازی حکمروایی خوب شهری

 

فصل دوم مفاهیم و مبانی نظری

۲-۲- بخش اول: مباحث مربوط به مدیریت شهری……………………………………………………………………………………………..۲۳

۲-۲-۱-مدیریت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۳

۲-۲-۲-مدیریت شهری ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۲-۳-ارتباط برنامه ریزی شهری و مدیریت شهری ………………………………………………………………………………………………………….۲۹

۲-۲-۴-مدیریت شهری یکپارچه ………………………………………………………………………………………………………………………………………۳۰

۲-۲-۵-لزوم دیدگاه سیسمتی در مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۲-۶-کاربرد مفهوم یکپارچگی مدیریت سازمانی در مدیریت شهری ……………………………………………………………………………….۳۶

۲-۲-۷-سابقه مدیریت شهری در کشور های مختلف جهان ……………………………………………………………………………………………….۳۸

۲-۲-۸-مدل های مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………………………۴۱

۲-۲-۹-اهداف کلان نظام جامع مدیریت مجموعه های شهری در ایران ……………………………………………………………………………….۴۴

۲-۳- بخش دوم: مباحث مربوط به حکمروایی…………………………………………………………………………. ۴۷

۲-۳-۱-تعریف حکمروایی ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۴۷

۲-۳-۲-حکمروایی و حکومت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳-۳-شاخص های حکمروایی خوب شهری ……………………………………………………………………………………………………………………۶۳

۲-۳-۴-شاخص های حکمروایی در ایران ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۱

۲-۳-۵-ابعاد مختلف حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..۷۴

۲-۳-۶-اهداف حکمروایی خوب ……………………………………………………………………………………………………………………………………..۷۵

۲-۳-۷-مراحل اجرایی حکمروایی خوب ………………………………………………………………………………………………………………………….۷۵

۲-۳-۸-رویکرد ها و استراتژی های عمده حکمروایی کلان شهری …………………………………………………………………………………….۷۶

۲-۳-۹-خاستگاه نظری رویکرد حکمروایی شهری …………………………………………………………………………………………………………..۷۸

۲-۳-۱۰-جایگاه حکم روایی شهری در تئوری های پایه حکومت و قدرت شهری ………………………………………………………………..۷۹

۲-۴-بخش سوم : مباحث مربوط به سه شاخص مشارکت ،شفافیت ،بینش راهبردی …………………….۸۴

۲-۴-۱-شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………۸۴

۲-۴-۲-تعریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۸۴

۲-۴-۳-پیشینه تاریخی حق آزادی اطلاعات …………………………………………………………………………………………………………………….۸۷

۲-۴-۴-قانون انتشار و دسترسی آزاد به اطلاعات ……………………………………………………………………………………………………………..۸۸

۲-۴-۵-ضرورت های وجود شفافیت………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۱

۲-۴-۶-شفافیت و مدیریت شهری …………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۳

۲-۴-۷-شفافیت و مدیریت یکپارچه شهری ………………………………………………………………………………………………………………………۹۴

۲-۴-۸-مشارکت……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۲-۴-۹-تعاریف و مفاهیم ………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۹۴

۲-۴-۱۰-ابعاد مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………………………….۹۷

۲-۴-۱۱-مشارکت در عرصه مدیریت شهری………………………………………………………………………………………………………………………۹۸

۲-۴-۱۲-ضرورت و اهمیت مشارکت …………………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۲-۴-۱۳-اثرات مثبت مشارکت شهروندان…………………………………………………………………………………………………………………………۱۰۰

۲-۴-۱۴-مشارکت و مدیریت یکپارچه شهری…………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۱

۲-۴-۱۵-رابطه مشارکت و شفافیت ………………………………………………………………………………………………………………….. …………….۱۰۲

۲-۴-۱۶-رویکرد ها به مشارکت شهروندی ……………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۲

۲-۴-۱۷-نظریه های مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۴

۲-۴-۱۸-دیدگاه های مختلف در زمینه مشارکت ………………………………………………………………………………………………………………۱۰۸

۲-۴-۱۹-برنامه ریزی مشارکتی ……………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۰۹

۲-۴-۲۰-طیف برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۱۰

۲-۴-۲۱-مدل های برنامه ریزی مشارکتی ………………………………………………………………………………………………………………………….۱۱۱

۲-۴-۲۲-انواع مشارکت عمومی در شهر  …………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۳

۲-۴-۲۳-تفاوت های برنامه ریزی مشارکتی با مشارکت عمومی………………………………………………………………………………………….۱۱۶

۲-۴-۲۴-وضعیت مشارکت در ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………۱۱۸

۲-۴-۲۵- بینش راهبردی………………………………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۲-۴-۲۶- تعریف برنامه ریزی راهبردی……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۱

۲-۴-۲۷- مراحل برنامه ریری استراتژیک در متون مختلف……………………………………………………………………………………………….۱۲۲

۲-۴-۲۸- فرایند مدیریت استراتژیک……………………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۸

۲-۴-۲۹- مزایا و فواید برنامه ریری استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………..۱۲۹

۲-۴-۳۰- مشکلات برنامه ریزی استراتژیک………………………………………………………………………………………………………………………۱۳۰

۲-۵- بخش چهارم :مباحث مربوط به حکمروایی مناطق کلان شهری وبررسی وضعیت کلان شهر های ایران…………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۳۱

۲-۵-۱-کلان شهر و منطقه کلان شهری …………………………………………………………………………………………………………………………..۱۳۱

۲-۵-۲-تفرق سیاسی , چالش اصلی در حکمروایی مناطق کلان شهری …………………………………………………………………………….۱۳۳

۲-۵-۳-تفرق سیاسی و عملکردی و تلاش برای منطقه گرایی……………………………………………………………………………………………۱۳۸

۲-۵-۴-روند ها و رویکرد های نو در اداره و حکمروایی مناطق کلان شهری ( منطقه گرایی نوین )………………………………………۱۴۰

۲-۵-۵- شناخت و تحلیل وضعیت فعلی مدیریت منطقه کلانشهری در ایران …………………………………………………………………….۱۴۵

۲-۵-۶-مبانی نظری مدل حکمروایی شهری و تعامل آن با سازمان فضایی کلانشهری …………………………………………………………۱۴۶

۲-۵-۷-شناخت وتحلیل عناصر موثر و عملکرد آنها ………………………………………………………………………………………………………..۱۴۸

۲-۵-۸- الزمات تحقق حکمروایی شهری در مدیریت کلان شهرها……………………………………………………………………………………..۱۵۱

۲-۵-۹-موانع تحقق حکمرانی شهری در ایران …………………………………………………………………………………………………………………۱۵۶

۲-۶-بخش پنجم :مفاهیم حکمروایی دراسناد فرادستی کشور …………………………………………………………………………………………۱۵۸

۲-۶-۱-مفاهیم حکمرانی در قانون اساسی ………………………………………………………………………………………………………………………۱۵۸

۲-۶-۲-مفاهیم حکمرانی در سند چشم انداز ایران ۱۴۰۴…………………………………………………………………………………………………..۱۵۹

۲-۶-۳-مفاهیم حکمرانی در برنامه چهارم توسعه………………………………………………………………………………………………………………۱۶۱

۲-۶-۴-مفاهیم حکمرانی در برنامه پنجم توسعه……………………………………………………………………………………………………………….۱۶۲

۲-۶-۵-تحلیل نقش حکمرانی خوب در اسناد فرادستی کشور ………………………………………………………………………………………….۱۶۴

۲-۶-۶-نتیجه گیری از این تحلیل……………………………………………………………………………………………………………………………………۱۶۵

۲-۶-۷- مدل مفهومی تحقیق………………………………………………………………………………………………………………………………………….۱۶۵

۲-۷-جمع بندی و نتیجه گیری……………………………………………………………………………………………………………………………………….

…..

…..

2018-01-06
كد : 75089
وضعيت :‌موجود
مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد . این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است . بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند . کلیه دانشجویان کارشناسی ارشد و دکتری می توانند نمونه پروپوزال آماده خود برای درس روش تحقیق در رشته مدیریت ، حسابداری ، روانشناسی ، علوم تربیتی و سایر رشته ها را به راحتی از سایت خریداری و دانلود کنند . همه نمونه پروپوزال های ارشد و دکتری که به صورت تکمیل شده و فرم پر شده در سایت قرار گرفته مورد تأیید می باشد . حتی برای پروپوزال آماده و نمونه پروپوزال مطالبی رایگان برای دانلود در سایت قرار گرفته که دانشجو می تواند آنها را مطالعه کند .
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Rss