مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن

  • پس از پرداخت لينک دانلود هم نمايش داده مي شود هم به ايميل شما ارسال مي گردد.
  • ايميل را بدون www وارد کنيد و در صورت نداشتن ايميل اين قسمت را خالي بگذاريد.
  • در صورت هر گونه مشگل در پروسه خريد ميتوانيد با پشتيباني تماس بگيريد.
  • براي پرداخت آنلاين بايد رمز دوم خود را از عابربانك دريافت كنيد.
  • راهنماي پرداخت آنلاين
افزودن به سبد خرید

مبانی نظری و پیشینه تحقیق برای فصل دوم پایان نامه بررسی علت های پیدایی جنبش ضد وال استریت در آمریکا و گسترش آن

۱-۹- مروری بر ادبیات موضوع و پیشینه تحقیق ………………………………………………………………… ۱۳

فصل دوم: بررسی مبانی نظري نقد نظام سرمایه داری و بحران های ناشی از آن………………….۲۰

۲-۱- دیدگاه های کارل مارکس درباره نظام سرمایه داری و نقد آن ………………………………………….۲۱

۲-۱-۱- تعریف مارکس از سرمایه داری ………………………………………………………………………………۲۲

۲-۱-۲- مفاهیم کلیدی در تشریح نظام سرمایه داری و نقد آن از دیدگاه مارکس………………………..۲۲

۲-۱-۲-۱- نظریه ارزش …………………………………………………………………………………………………….۲۲

۲-۱-۲-۲- ارزش اضافی…………………………………………………………………………………………………….۲۳

۲-۱-۲-۳- سرمایه …………………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۲-۴- جریان کالا ……………………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۲-۵- کاهش نرخ سود ……………………………………………………………………………………………….۲۴

۲-۱-۲-۶- نیروی کار ……………………………………………………………………………………………………… ۲۴

۲-۱-۲-۷- زیربنا و روبنای جامعه ………………………………………………………………………………………۲۵

۲-۱-۲-۸- شیوه های تولید ………………………………………………………………………………………………..۲۶

۲-۱-۲-۹- طبقه،آگاهی طبقاتی، نبرد طبقاتی ………………………………………………………………………. ۲۶

۲-۱-۲-۱۰- کار بیگانه شده ……………………………………………………………………………………………… ۲۸

۲-۱-۳- نقد سرمایه داری در دیدگاه مارکس ………………………………………………………………………. ۳۰

۲-۱-۳-۱- بحران زایی …………………………………………………………………………………………. …………۳۰

۲-۱-۳-۲- بهره کشی و تشدید شکاف طبقاتی ……………………………………………………………………..۳۱

۲-۱-۳-۳- پول سالاری …………………………………………………………………………………………………….۳۴

۲-۱-۳-۴- از خود بیگانگی ……………………………………………………………………………………………….۳۵

۲-۲- نظرات نئوماركسيست‌ها (مكتب فرانكفورت) در نقد نظام سرمایه داری …………………………..۳۸

۲-۲-۱- صنعت فرهنگ؛عامل تحمیق توده ها ……………………………………………………………………….۳۹

۲-۲-۲- ارتباطات نوین،عامل فریب فرد در جامعه سرمایه داری ……………………………………………..۴۰

۲-۲-۳- نابودی خلاقیت های ذهنی و تولید نیازهای کاذب ……………………………………………………۴۲

۲-۲-۴- انقلاب روشنفکران و دانشجویان در مقابل سرمایه داری …………………………………………….۴۳

۲-۲-۵- تولید نیازهای کاذب توسط دستگاه های ایدئولوژیک نظام سرمایه داری ………………………۴۳

۲-۲-۶- لزوم انقلاب در برابر سرمایه داری ………………………………………………………………………….۴۵

۲-۲-۷- گرایش به بحران در جوامع پیشرفته ………………………………………………………………………..۴۷

۲-۲-۸- پول و قدرت عامل مستعمره شدن زیست جهان در نظام سرمایه داری …………………………۴۹

۲-۲-۹- مستعمره شدن حوزه عمومی (افکار عمومی از سوی سرمایه داران) …………………………….۵۰

۲-۳- سایر نظرات در نقد نظام سرمایه داری………………………………………………………………………….۵۱

۲-۳-۱- تسلط نخبگان قدرت بر جامعه سرمایه داری آمریکا ………………………………………………….۵۱

۲-۳-۲- رابطه ذاتی میان بحران و نظام سرمایه داری در آمریکا ……………………………………………….۵۳

۲-۳-۳- استثمار و انباشت رقابتی؛ معضل سرمایه داری…………………………………………………………..۵۶

۲-۳-۴- بحران مزمن سرمایه داری ………………………………………………………………………………………۵۷

۲-۳-۵- فروپاشی نظام سرمایه داری ………………………………………………………………………………….. ۵۷

۲-۳-۶- بحران سرمایه داری نئولیبرال ………………………………………………………………………………….۵۸

۲-۳-۷- دموکراسی نظام سرمایه داری؛ پیوندی صوری میان افراد انتزاعی………………………………….۶۱

۲-۳-۸- مناسبات دموکراتیک در تسلط سرمایه داری ……………………………………………………………..۶۳

۲-۴- نظریه «باز فئودالی شدن» و نقد بنیادین نظام سرمایه داری ………………………………………………۶۴

۲-۴-۱- تبیین مختصات نظام فئودالی ………………………………………………………………………………….۶۶

۲-۴-۲- استثمار اکثریت؛اساس نظام فئوادالی ………………………………………………………………………..۶۷

۲-۴-۳- تبدیل شیوه فئودالی به شیوه تولید سرمایه داری و چرخش آن ……………………………………۶۹

۲-۴-۴- تبیین فرایند باز فئودالی شدن جامعه از دیدگاه یورگن هابرماس ………………………………….۷۰

۲-۴-۵- تبیین تئوریک فرایند باز فئودالی شدن نظام سرمایه داری از دیدگاه ریچارد بی فریمن…….۷۲

۲-۴-۵-۱- نابرابری اجتماعی ……………………………………………………………………………………………..۷۳

۲-۴-۵-۲- کنترل و نظارت سیاسی ……………………………………………………………………………………..۷۶

۲-۴-۵-۳- معاملات قماری ……………………………………………………………………………………………… ۷۸

 فصل سوم: بررسی نظری جنبش‌های اجتماعی با تاکید بر جنبش ضد وال استریت در آمریکا….۸۱

۳-۱- تعریف جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….۸۳

۳-۲- انواع جنبش‌های اجتماعی…………………………………………………………………………………………..۸۵

۳-۳- مراحل جنبش‌های اجتماعی ……………………………………………………………………………………….۸۶

۳-۴- کارکردهای جنبش های اجتماعی ………………………………………………………………………………..۸۷

۳-۵- مهمترین جنبش‌های اجتماعی در تاریخ آمریکا………………………………………………………………۸۷

۳-۵-۱- جنبش قدرت سیاهان……………………………………………………………………………………………..۸۷

۳-۵-۲- جنبش حقوق‌ مدنی ………………………………………………………………………………………………۸۷

۳-۵-۳- جنبش حق رای زنان …………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۵-۴- جنبش ضدجنگ …………………………………………………………………………………………………..۸۸

۳-۵-۵- جنبش کارگری …………………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۵-۶- جنبش ضدجهانی شدن ………………………………………………………………………………………….۸۸

۳-۵-۷- جنبش اجتماعی پیشرو……………………………………………………………………………………………۸۹

۳-۵-۸- جنبش تی پارتی …………………………………………………………………………………………………..۹۱

۳-۵-۹- جنبش ضد وال استریت بر “ضد نظام سرمایه داری فئودالی شده” ………………………………۹۳

۳-۵-۹-۱- استمرار بحران اقتصادی آمریکا …………………………………………………………………………..۹۳

۳-۵-۹-۲- تشدید شکاف‌های اجتماعی و نابرابری طبقاتی …………………………………………………….۹۵

۳-۵-۹-۳- نقش کارکردی وسایل نوین ارتباط جمعی در شکل‌گیری اعتراض……………………………۹۶

۳-۵-۹-۴- اهداف و مطالبات تظاهر کنندگان جنبش ضد وال استریت …………………………………….۹۶

۳-۵-۹-۵- حذف فئودال ها از حکومت و حاکمیت آمریکا؛خواست اصلی جنبش ضد وال استریت……………………………………………………………………………………………………………………………..۹۷ ۳-۵-۱۰- مقایسه دو جنبش مهم آمریکا (جنبش ضد وال استریت و جنبش تی پارتی)………………..۹۸

…..

…..

۸۰,۰۰۰ ریال – خرید
۱۳۹۷-۰۶-۰۴
كد : 92987
وضعيت :‌موجود

محصولات پیشنهادی

مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (آسان داک) مرکز پژوهش های دانشگاهی ایران (www.Asandoc.com) تنها مرکز دانشگاهی در ایران است که خدمات جامع برای دانشجویان تحصیلات تکمیلی ارائه می دهد. این مرکز با بکار گرفتن اساتید خبره و نام آشنا در ایران در همه رشته های دانشگاهی سعی در ارائه خدمات علمی برتر در حوزه های پروپوزال آماده، مقاله بیس پایان نامه، پرسشنامه و ترجمه آماده و همچنین تحقیقات آماده برای متغیرهای فصل دوم پایان نامه کرده است. بدین جهت سایت آسان داک توانسته است یکی از پر بازدیدترین سایت های کشور برای دانشجویان مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری شود و امروزه بیشتر دانشگاه های کشور به این مرکز جامع دانشگاهی دسترسی دارند.
با وارد کردن ايميل خود و تاييد ايميل ارسال شده توسط فيدبرنر مي توانيد آخرين مطالب سايت را از طريق ايميل دريافت کنيد . ايميل شما پيش ما محفوظ مي ماند و هيچگونه ايميل تبليغاتي براي شما فرستاده نخواهد شد.
© تمامی حقوق برای سایت آسان داک ( پروپوزال آماده - تحقیقات آماده - مقاله بیس پایان نامه - مقاله با ترجمه ) محفوظ است .
Site Map - Facebook - Google+ - Rss